1000 dage der bestemmer din fremtid

Den vigtigste viden om vores fælles fremtid forsvinder i en ’Bermuda-trekant’, der bl.a. kan betyde, at vi hverken når at opfylde de 17 verdensmål eller bekæmpe klimaforandringerne.

De færreste har sikkert læst to rapporter, der i sommerens løb har tegnet et foruroligende billede af de udfordringer, vi nødvendigvis må løse her og nu.

Den ene har titlen ”2020: The Climate Turning Point” og blev beskrevet i det videnskabelige tidsskrift ”Nature” i udgaven den 29. juni. Den er udarbejdet af en kreds af internationalt førende forsknings- og udviklingscentre og sender et meget entydigt budskab: Vi har kun tre år til at standse kurven over klimaforandringerne. Lykkes det ikke, vil vi næppe kunne holde den globale temperaturstigning under 2 grader og må imødese en accelererende og stadig mere ukontrollabel klimaudvikling.

Den anden er FN’s opdaterede statusrapport over verdensmålenes udvikling – ”The Sustainable Development Goals Report 2017”, der blev offentliggjort i juli. Det er en sammenfatning af rapporterede resultater fra lande verden over, og det er ikke opmuntrende læsning. Vi er klart bagefter med opfyldelsen af målene. I forordet konstaterer FN’s generalsekretær Antónie Guterres: ”Implementation has begun, but the clock is ticking. This report shows that the rate of progress in many areas is far slower than needed to meet the targets by 2030.” Rapporten dokumenterer, at selv om fremskridt er sket, er der meget lang vej til de nødvendige gennembrud. Opfordringen er klar: Tempoet skal sættes markant op – hurtigt.

Klumme

Samme konklusion når en tidligere og meget omfattende analyse af storbyernes udvikling til. Den hedder ”Deadline 2020” og er udarbejdet af den internationale byorganisation C40. Som titlen antyder, skal byerne inden for de næste tre år gennemføre en markant reduktion i CO2- udslippene. Ellers vil byerne ikke være i stand til at opfylde målene i Paris-aftalen fra december 2015. Alvoren i den konklusion er det heller ikke muligt at tage fejl af: Byerne står for en tredjedel af alle udslip.

Andre analyser og rapporter føjer sig ind i rækken af stadig mere dystre prognoser. Budskabet er det samme: Vi kan stadig nå at afværge de værste konsekvenser af globale udfordringer som bl.a. klimaforandringer, men betingelsen er en hidtil uset hastig og tæt koordineret indsats af såvel regeringer, virksomheder, investorer, byer og civilsamfund – herunder de enkelte borgere.

Sidste udkald

Tidligere har vi kunnet læne os op ad 2030 – eller omkring 5.000 dage – til at indfri verdensmålene. Det er kort tid, men måske ikke urealistisk. Med de nye analyser er der i realiteten skåret 4.000 dage af. Nu skal gennembruddet ske inden for 1.000 dage, især hvis vi skal have kontrol over klimaforandringerne.

Rapporterne har alle ingredienserne til en global thriller. Forenklet udtrykt er vi meget tæt på at miste herredømmet over vores egen fremtid. Måske er det allerede for sent, bl.a. fordi den nødvendige indsats kræver så store indgreb, at det forudsigeligt løber ind i en række politiske, økonomiske og mentale barrierer. Foreløbig har den politiske omstillingsvilje ikke været imponerende, snarere bremsende. Men skulle vi tabe kampen mod de globale udfordringer, vil det i hvert fald i et historisk perspektiv være interessant og relevant at analysere årsagen. Den kan sammenfattes i vidensamfundets ’Bermuda-trekant’.

Bermuda-trekanten beskriver tre grunde til, at vigtig viden forsvinder og ikke skaber forandringer.

1. Ulæselige rapporter

Undersøgelser har vist, at kun omkring 15 pct. af internationale rapporter bliver læst. Det gælder også for de nøglepersoner, der skal bruge dem til at træffe beslutninger. Det er måske forståeligt. De fleste rapporter er ulæselige, meget tekniske og skrevet for de indforståede, der i forvejen er bekendte med teorierne. En analyse offentliggjort i magasinet Nature, Climate Change, konstaterer da også, at f.eks. FN’s klimarapporter er blevet stadig mere ulæselige. Og medierne er til ringe hjælp. De enten ikke orker eller mangler evnen til at formidle de dramaer, der ofte skjuler sig i de tunge tekster og indviklede grafer. De største nyheder skaber ofte de mindste overskrifter – hvis nogen overhovedet.

De rapporter, der refereres til i indledningen, burde hver især og tilsammen skabe stor opmærksomhed og bred debat, netop fordi de udfordrer en hævdvunden men forkert opfattelse af verdens sande tilstand. Hvis analyserne har ret, skal vi nytænke en række fundamentale politiske og økonomiske prioriteringer.

Det store paradoks er, at den vigtigste viden for menneskeheden ikke forstås af menneskeheden. Den viden er forbeholdt de få, der ikke handler på den. Dermed lægges kimen til et fornyet og forstærket opgør med den herskende klasse, det være sig politikere, erhvervsledere, investorer og medier, den dag, menneskeheden er tvunget til med kort varsel at ændre livsvilkår, bl.a. fordi. klimaforandringerne accelererer. Den virkelighed er hele tiden fortrængt til fordel for de nære og relativt set mindre udfordringer, i forventningen om at det kan man altid nå. Men ’altid’ er nu et spørgsmål om blot 1.000 dage.

2. Faglig uenighed

Desværre er det blevet for nemt at udfordre den faglige kompetence – ikke mindst i en tid, hvor der generelt sættes spørgsmålstegn ved videnskabens troværdighed, og hvor fake news vejer tungere end real news. Hvis f.eks. 90 pct. af klimaforskerne er enige om en teori og 10 pct. er imod, skabes billedet af en dyb faglig uenighed, hvilket underminerer troværdigheden af en ellers veldokumenteret teori.

Det betyder også, at enigheden ofte er vigtigere end at formidle det mest troværdige budskab. Det er bl.a. sket med FN’s klimarapporter, de såkaldte IPCC-analyser. Fordi mange forskere fra mange lande med forskellige baggrunde har skullet tilslutte sig de endelige konklusioner, er det endt med svage kompromiser, der ikke respekterer, hvad der foregår i virkelighedens klimaverden.

Det betyder, at forskerne løbende må opdatere deres prognoser af især klimaforandringerne, fordi de udvikler sig hurtigere end rapporterne har forudset – f.eks. at isen ved polerne smelter i et højere tempo og vejret opfører sig mere ekstremt, end eksperterne havde forventet, etc. Vi mangler endnu at opleve en melding fra forskerne, der siger det modsatte.

Det har i den forbindelse været interessant at følge den faglige diskussion i kølvandet på en meget omstridt artikel fra juni i magasinet The New Yorker under overskriften ’The Uninhabitable Earth’. Her analyserer en ekspert, David Wallace-Wells, hvordan en fortsættelse af klimaforandringerne på et tidspunkt vil gøre store dele af kloden ubeboelig. Han opererer med temperaturstigninger på 4-5 grader og derover og udsigten er generelt skræmmende og leder tanken ind på film som ”The Day After Tomorrow”. Artiklen blev da også mødt med kritik fra en række klimaforskere for at være for ekstrem og dommedagsagtig. Men de måtte alligevel medgive, at alle anvendte data var korrekte, og at udviklingen var mulig, selv om den ikke var sandsynlig.

Eksemplet er interessant, fordi det netop udfordrer vores virkelighedsopfattelse. Wallace-Wells brøde var – ifølge kritikerne – at han havde forlænget virkeligheden, ikke gjort vold mod den. Han var på solid videnskabelig grund. I en tid, hvor forskerne hele tiden må revurdere deres prognoser, kan det være et spørgsmål om temperament, hvilke forudsætninger der lægges ind, og hvor langt man skuer frem. Men det rejser spørgsmålet om, hvordan en bredere offentlighed gøres bekendt med de kræfter, der former vores fremtid, og hvordan vi hver især kan være med til at tæmme og styre dem – og dermed undgå pludselige og meget ubehagelige overraskelser.

3. Politisk modstand

Netop opfattelsen af faglig uenighed gør det enkelt for politikerne at vælge den sandhed, de har brug for, og som er mest i overensstemmelse med deres politiske holdninger. Hvis vi, som eksperterne forudser, er tvunget til at skabe store gennembrud på 1.000 dage, forudsætter det et opgør med en række vedtagne partiprogrammer og etablerede økonomiske sandheder. Det gælder alt fra betingelserne for økonomisk vækst til reguleringer af vores forbrugsmønstre. Politikerne vil være tvunget til markante indgreb, hvis omstillingen skal gennemføres inden for en snæver tidsramme. Det er ikke populært og vil udløse ramaskrig fra såvel virksomheder som borgere. Her er det selvsagt bekvemt, hvis man kan henvise til en faglig uenighed og vælge den ekspert, der bedst passer ind i de politiske mønstre.

Danmark har desværre leveret opskriften på den politiske blokering. Som nærværende ugebrev påviste den 26. juni, er Danmark som en ellers førende klimanation ved et udvikle sig til et ’godt’ eksempel på den stigende afstand mellem internationale aftaler og den nationale politiske virkelighed. Danmark deltager nemlig aktivt i et spil, der handler om at slippe så billigt som muligt fra den hastigt voksende klimaregning. Det spil foregår i EU og afdækkes overbevisende i Klimarådets seneste rapport, der viser, hvordan Danmark næsten sovende kan nå sine CO2-mål. Og hvis netop Danmark kan slippe af sted med en ’badebillet’ til klimamålene, så kan mange andre også.

Men den indstilling kan vise sig at være stadig mere ude af trit med befolkningernes holdninger og forventninger. Noget tyder på, at menneskeheden allerede er mere bekymret end politikerne. Det amerikanske Pew Research Center offentliggjorde i starten af august en undersøgelse, der viser, at verdens befolkning rangerer klimaforandringerne og islamisk terror som de to største sikkerhedspolitiske trusler. 62 pct. frygter terroren og 61 pct. klimaforandringerne. Cyberangreb og verdensøkonomien følger efter med 51 pct., mens blot 39 pct. anser flygtningestrømmen for at være den største sikkerhedspolitiske risiko.

Trods regionale forskelle ligger klimaforandringerne højt på risikolisten i de fleste lande verden over og forstærker muligheden for en stadig større kløft mellem elite og befolkninger. Hvis dertil skal lægges udsigten til pludselige indgreb for at afbøde virkningerne af ellers forudsigelige katastrofer, er der blandet en giftig cocktail, der kan skabe ubehagelige splittelser i ellers velfungerende samfund.

Vi bestemmer selv

Et scenarie, der viser, at de næste 1.000 dage kan bestemme vores fremtid, handler ikke om dommedag, men om nødvendigheden af at se virkeligheden i øjnene og handle. Det vil sige opløse Bermuda-trekanten. Det kan kun gøres ved at såvel politikere som medier samt andre, der former dagsordenen og påvirker opinionen og offentligheden, erkender deres ansvar. Begrebet ’nu eller aldrig’ har sjældent givet så megen mening.

Det er nærliggende at drage en sammenligning med de allieredes landgang i Normandiet i juni 1944. Hvis den lykkedes, havde vi ikke vundet krigen, men undgået at tabe den. Hvis vi har succes med et gennembrud de næste 1.000 dage, har verden heller ikke vundet klimakrigen, men netop undgået at tabe den. Alternativet kan blive et nyt Dunkirk. Derfor kan 2020 blive klodens D-dag. Udfaldet er op til hver enkelt af os.

Forrige artikel Den gode, den onde og den ligegyldige samtalekultur Næste artikel Ledelse og læring for ledere

Internettet er en slagmark mellem Kina og USA

Internettet er en slagmark mellem Kina og USA

Verdens to digitale supermagter står for vidt forskellige tilgange til ny teknologi og 5G. Det kan blive afgørende for vores digitale liv, om det bliver den amerikanske eller den kinesiske tilgang, der vinder.

Danske medier har valgt deres Trump

Danske medier har valgt deres Trump

KOMMENTAR: Den danske presse har givet Klaus Riskær Pedersen en flyvende start på hans politiske karriere. Fortsat kritik mod hans kandidatur kan ovenikøbet styrke hans chancer. Det handler om at vinde kampen om opmærksomheden, og det mestrer han.

Ny udlændingepolitik kan koste virksomheder 8.700 ansatte

Ny udlændingepolitik kan koste virksomheder 8.700 ansatte

Det danske arbejdsmarked risikerer at miste tusindvis af aktive hænder som konsekvens af paradigmeskiftet i udlændingepolitikken. Men Inger Støjberg vil hellere hente ny arbejdskraft i udlandet end at lade flygtningene løse behovet for hænder i danske virksomheder eller kommuner.

Rengøringsgigant: Vi jagter arbejdskraft alle steder

Rengøringsgigant: Vi jagter arbejdskraft alle steder

Facility service-koncernen ISS jagter arbejdskraft alle steder. Dels for at løse manglen på arbejdskraft; dels fordi flere og flere analyser internt hos ISS viser, at mangfoldighed målt på køn, alder og etnisk baggrund i sig selv har en lang række forretningsmæssige fordele.

Den agile organisation – en illusion, du skal jagte

Den agile organisation – en illusion, du skal jagte

KOMMENTAR: Omstillingen til en fleksibel og forandringsparat organisation er en uendelig rejse mod et evigt bevægeligt mål. Derfor kræver det en høj grad af selvindsigt, når du som leder samtidig har som opgave at få andre til at trives under de konstante forandringer.

Set, læst og hørt: Mathias Linnemann

Set, læst og hørt: Mathias Linnemann

Mandag Morgen har bedt iværksætter Mathias Linnemann om tre kulturanbefalinger. Han fortæller blandt andet om en podcast, der fik Teslas aktiekurs til at falde med ti procent, og så er han blevet dybt rørt over en fotobog af krigsfotograf Jan Grarup.

Nyt job: Stina Vrang Elias er ny NFA-formand

Nyt job: Stina Vrang Elias er ny NFA-formand

Stina Vrang Elias er udpeget som ny formand for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hun tager over fra Kjeld Møller Pedersen, der har siddet på posten siden 2001.

Danmark løfter en mindre del af flygtningebyrden

Danmark løfter en mindre del af flygtningebyrden

Kun fem ud af tusind asylsøgere, der kommer til Europa, søger asyl i Danmark. Det er tredje år i træk, Danmark holder sig på det historisk lave niveau. Danmark er nu sunket til nummer 75 på FN’s rangliste over lande, der modtager flest flygtninge set i forhold til deres økonomisk velstand.

Her er de mest (u)populære danske statsministre

Her er de mest (u)populære danske statsministre

Nyt studie kortlægger danske ministres popularitet fra de allerførste ministermålinger i 1978 og frem til i dag. Som statsminister var Poul Schlüter mere populær end nogen anden i embedet i den 40-årige periode. Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt indtager fælles bundplacering.

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Det er en af de største danske erhvervssucceser i nyere tid. Siden starten i 2000 har firmaet været på én lang og stejl vækstkurve. I dag er de to stiftere begge blandt de 25 rigeste danskere, og firmaet er verdens førende på deres marked. Men de færreste har hørt om 3Shape.

På kommunal bootcamp for borgerfokus

På kommunal bootcamp for borgerfokus

Borgmesteren, byrådet og kommunaldirektøren i Kolding vil ikke styre alting fra toppen. Med projektet ”Borgerens Centrum” skal medarbejderne tænke med på udviklingen af løsninger, der tager udgangspunkt i borgerens behov og ikke i lovgivningens regler.

Valgpanik skaber hovsaløsninger

Valgpanik skaber hovsaløsninger

ANALYSE: Politikere på Christiansborg vil haste store reformer af sundhedsvæsenet, udlændingepolitikken og pensionssystemet igennem inden valget. Det kan komme til at koste Danmark dyrt. Meget dyrt.

Tjek dit sundhedsfællesskab

Tjek dit sundhedsfællesskab

Mandag Morgen har kortlagt det skæve Sundhedsdanmark. Find din kommune på kortet, og se sundhedsprofilen for det sundhedsfællesskab, du vil tilhøre under regeringens bebudede reform. Du kan også sammenligne sundhedsfællesskaberne på 15 udvalgte parametre.

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Ved at bygge boligkvarterer, kontorbygninger og hele bydele på store, flydende pramme kan man afhjælpe noget af pladsmanglen i verdens storbyer, mener en hollandsk arkitekt. I det statslige norske energiselskab Equinor undersøger man, om flydende byer kan være en stor ny forretningsmulighed.

Italiens stærke mand er populær som aldrig før

Italiens stærke mand er populær som aldrig før

"En krigsmaskine". "Algoritmernes mand". Vicepremierminister Matteo Salvini er stjernen i den italienske koalitionsregering. I kontinuerlig valgkamp på platforme som Facebook og Twitter er han en kommunikator, der matcher Donald Trump. Selvom han ligesom Marine Le Pen i Frankrig har opgivet modstanden mod euroen, bliver Salvini en udfordring for hele EU.

Sundhedsreform deler Danmark i et A- og B-hold

Sundhedsreform deler Danmark i et A- og B-hold

De mest belastede sundhedsfællesskaber i Udkantsdanmark får svært ved at tilbyde samme niveau i sundhedsbehandlingen som storbyernes sundhedsfællesskaber, hvor borgerne er raskere, yngre og har en sundere livsstil. Mandag Morgen har kortlagt danskernes skæve sundhedsprofil.

Her er danskernes ønskeseddel til en sundhedsreform

Her er danskernes ønskeseddel til en sundhedsreform

Halvdelen af danskerne mener, der er for stor forskel på kommunale sundhedstilbud. De efterlyser handling fra alle parter i sundhedsvæsenet, fast kontaktperson og overblik over egen behandling, viser stor undersøgelse blandt 3.000 danskere foretaget af Tænketanken Mandag Morgen.

Sundhedsreform flytter magten: Ellen Trane kan blive superminister

Sundhedsreform flytter magten: Ellen Trane kan blive superminister

Sundhedsreformen kan afgøre, hvem der skal være landets nye statsminister efter næste valg. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby spiller en hovedrolle. Reformens centrale mål om 500.000 færre ambulante besøg og 40.000 indlæggelser bygger på usikre tal, viser notat fra Sundhedsstyrelsen. Der er "ikke meget solid evidens at basere sig på", erkender styrelsen i notatet.

København og Lolland: En verden til forskel i sundhed

København og Lolland: En verden til forskel i sundhed

København og Lolland. To kommuner med hver sin sundhedsprofil. Dobbelt så mange lollikkere får kræft, tre gange så mange får en blodprop i hjertet, og fem gange så mange er på førtidspension. Sundhedsreformen skal sikre mere ens behandling. Men det tvivler de to borgmestre på vil lykkes.

Vi er nødt til at tale om den skjulte ulighed i sundheden

Vi er nødt til at tale om den skjulte ulighed i sundheden

KOMMENTAR: Lighed i behandling har været et centralt mål for dansk sundhedspolitik gennem årtier. Men Rigsrevisionens nye beretning indikerer, at der forekommer ulighed i sundhedsvæsenets behandling, som relaterer sig til bl.a. alder, køn, geografi og socioøkonomisk baggrund.

Set, læst og hørt: Anette Christoffersen

Set, læst og hørt: Anette Christoffersen

Mandag Morgen har bedt Anette Christoffersen om tre kulturanbefalinger. Hun fortæller blandt andet om en juletradition i Trinitatis Kirke og om en bog, der aldrig forlader hendes natbord.

Knud Romer: Præstationssamfundet er min fjende nr. 1

Knud Romer: Præstationssamfundet er min fjende nr. 1

Da han skrev sin debutroman, var den så perfekt, at den indbragte ham stående ovationer og litteraturpriser. Men så indtraf derouten, da den svære to’er blev for svær. Og nøjagtigt som kunstnermyten foreskriver, gik Knud Romer destruktivt i hundene – ligesom det sker for så mange andre.

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene

KOMMENTAR: Arbejdet med FN’s verdensmål kræver, at vi finder ud af, hvad vi skal måle os på, hvad angår deres opnåelse. Med rapporten ’Baseline for verdensmålene. Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund’ har Danmark taget det første vigtige skridt.

Da verdenseliten kastede sig over Faaborg-Midtfyn

Da verdenseliten kastede sig over Faaborg-Midtfyn

KOMMENTAR: Når man følger den årlige virak om World Economic Forums årsmøde i den schweiziske bjergby Davos, skal man ikke lade sig blænde af, hvad der kan synes som varm luft i metermål. Danmark kan sagtens bruge WEF i praksis, hvis vi gør det rigtigt. Et godt eksempel findes i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

INVITATION: Kom til læsermøde den 6. februar og deltag i debatten om Danmarks og den teknologiske fremtid med bl.a. Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen, formanden for ATV’s tænketank, professor Maja Horst, og Mandag Morgens redaktør for digital omstilling, Peter Hesseldahl.

Tyskernes farvel til kul sker alt for sent

Tyskernes farvel til kul sker alt for sent

ANALYSE: Tyskland er Europas største klimaproblem. Hvis tyskerne skal klare sig uden kul og atomkraft, kræver det, at de får åbnet for meget mere grøn strøm fra Danmark og resten af Norden.

Politikerne bør få systematisk efterkritik

Politikerne bør få systematisk efterkritik

KOMMENTAR: Det er et hul i vores politiske beslutningsproces, at der ikke foretages flere og mere systematiske analyser af konsekvenserne af ny lovgivning, efter den er indført. Hvis vi ikke lærer af vores fejltagelser, bliver vi jo aldrig klogere.

Industrisamfundet synger på sidste vers

Industrisamfundet synger på sidste vers

Den industrielle økonomi er gået fra 1.0 til 4.0 – fra kulkraft og dampmaskiner til digital koordination af alle aspekter af produktionen. Nu er vi ved at bevæge os så langt fra den oprindelige form for masseproduktion, at det ikke længere giver mening at kalde det industri.

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Vi er knap nået i gang med industri 4.0, men Universal Robots' tekniske direktør og medstifter Esben Østergaard har allerede blikket rettet mod fremtidens produktionsform. Han forventer, at avancerede robotter i fremtiden vil frisætte og støtte mennesker i en form for fremstilling, der er præget af personlighed, håndværk og variation snarere end masseproduktion.

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

3D-print gør det muligt at skabe værdi på tværs af de sædvanlige forretningsområder. Det skal man forstå, hvis man for alvor vil udnytte fordelene ved teknologien, siger Tue Mantoni, tidligere CEO for Triumph Motorcycles og B&O. 

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Livslang læring er afgørende, hvis vi skal drage nytte af nye teknologier. Sådan lyder det fra to topøkonomer, hvis analyse lagde en af grundstenene under Disruptionrådets arbejde. Nu håber de, at politikerne og virksomhederne husker udfordringen: At det kræver massiv omskoling, når 40 procent af arbejdsopgaverne bliver automatiseret.

Set, læst og hørt: Ida Auken

Set, læst og hørt: Ida Auken

Mandag Morgen har spurgt Ida Auken om, hvad hun har set, læst og hørt for nylig. Hun anbefaler blandt andet en westernserie med et kvindetwist og en underholdende podcast om klassisk musik.