Aktiviteten på videregående efter- og videreuddannelse står i stampe

Antallet af danskere, som tager en master-, diplom- eller akademiuddannelse stagnerer, viser nye tal fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

I 2014 lå aktiviteten inden for offentligt finansierede videregående voksen- og efteruddannelser (VEU) på samme niveau som i 2004, når man måler i antal årselever. Det viser en ny analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

På trods af videnssamfundets hastige udvikling og det stigende fokus på, at borgerne løbende skal opkvalificere sig, viser tallene, at udviklingen på det videregående VEU-område er gået i stå.

Den samlede udvikling i aktiviteten på videregående VEU, dækker over et fald på 10 % i aktiviteten på master-uddannelserne, et fald på 27 % i aktiviteten på akademiuddannelserne og en stigning i aktiviteten på diplomuddannelserne med 17 %. Stigningen på diplomuddannelserne hænger i høj grad sammen med den stigning, der har været inden for diplomlederuddannelserne.

Der har gennem mange år været en betydelig vækst i antallet af mennesker, der tager en videregående uddannelse i det ordinære uddannelsessystem, og analysen peger på, at man alt andet lige må forvente, at dette afspejler sig i en stigende aktivitet inden for videregående VEU. Ifølge Michael Andersen giver tallene derfor anledning til at overveje, om der er behov for nye tiltag eller ændrede prioriteringer for at sikre, at flere vedligeholder og udvikler deres kompetencer.

Hent PDF
Forrige artikel Arbejdsudbud i Danmark i et internationalt perspektiv Arbejdsudbud i Danmark i et internationalt perspektiv Næste artikel Danmark har den mest ligeligt fordelte regionale ledighed Danmark har den mest ligeligt fordelte regionale ledighed