Forstå problemet, før du løser det

Der er behov for nye typer platforme for møder, hvor aktører kan gå sammen på tværs og analysere og tænke nyt. En af dem er arbejdsformen Collective Impact, som har bidraget til at skabe iøjefaldende resultater og derfor er blevet en fast del af Realdanias filantropiske værkstøjskasse.

Der er stor lighed mellem at have løst et problem og slet ikke at have fattet det. Disse vise ord er ikke mine men Piet Heins, og han sætter fingeren på en helt central pointe. Ikke mindst i dag, hvor de samfundsudfordringer, vi står over for, ofte er store og komplekse og kræver, at mange forskellige parter sætter sig sammen for at finde løsninger. For eksempel udfordringer som dem, yderområderne møder, når de presses af urbanisering og demografi. Eller klimaforandringerne. Eller udfordringerne med at skabe inklusion i samfundet, så der er rum og livskvalitet til alle.

Men giver vi os tid nok til at forstå problemstillingerne, før vi kaster os over løsningerne?

Det er en tendens, at nyhedsmedier, der tager vigtige diskussioner op, kun giver plads til et par enkelte runder i mediemøllen med hurtige kommentarer og forenklede løsningsforslag fra politikere og interesseorganisationer. Med det resultat, at vi som samfund får opfattelsen af, at svære udfordringer bedst løses i stor hast. Men mange udfordringer egner sig ikke til hurtige meningsudvekslinger fra den ene radioavis til den næste. Mange af de største udfordringer kræver masser af omtanke, dialog og samarbejde. Og at vi sætter os sammen, nationalt eller lokalt, for i fællesskab at adressere problemstillingerne i et tempo, der tillader, at de bedste ideer kan materialisere sig og stige til overfladen.

I Realdania er vi optagede af, hvordan vi som filantropisk forening kan gøre størst nytte med de ting, vi engagerer os i. Med vores faglighed, tid og penge ønsker vi at være en central medspiller i arbejdet med at takle nogle af tidens store samfundsudfordringer.

Det er baggrunden for, at vi for et par år tilbage hentede inspiration fra USA og FN-systemet, hvor arbejdsformen Collective Impact bidrager til at skabe iøjefaldende resultater. Her bruges Collective Impact blandt andet i kampen mod fejlernæring i udviklingslandene og i arbejdet med udsatte boligområder.

LÆS OGSÅ: Collective impact - store samfundsproblemer skal løses i fællesskab

Realdania var først til at arbejde med Collective Impact i Danmark, men i dag er arbejdsformen langsomt ved at sprede sig, til private aktører, filantropiske fonde og enkelte steder også i det offentlige system.

Systematik og tålmodighed

Selv er jeg med i mange forskellige samarbejder, og der florerer jo mange termer for dét at samarbejde. Der er ’offentlig-private partnerskaber’, ’alliancer’ og et af de mest populære lige nu – ikke mindst i kommunerne – er ’samskabelse’. Og nu har vi så også Collective Impact. Er det ikke det samme? Nej, hvis I spørger mig, og forskellen ligger især i den systematiske og tålmodige, langsigtede tilgang.

Realdanias filantropiske værktøjskasse indeholder forskellige værktøjer, og fælles for langt de fleste af dem er, at de bygger på partnerskaber, samarbejde og dialog. Men Collective Impact er ikke bare et nyt ord for dette – det er en helt ny måde at arbejde på.

Collective Impact handler om at skærpe vores evne til at handle ud fra konkret viden og data. Om at etablere en understøttende struktur omkring den energi og positive virketrang, som er en helt essentiel del af et handlekraftigt samarbejde. Og om på tværs af mange forskellige aktører at arbejde systematisk og formulere fælles og målbare mål.

Vel at mærke ikke mål, vi kan slå hinanden eller os selv i hovedet med, hvis en indsats lykkes mindre godt. Målene hjælper os med at lære af det, der ikke rykker – og tydeliggør det, der rykker rigtigt i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem de relevante aktører. 

Collective Impact handler om, at vi forstår en problemstilling – grundigt – før vi går i løsnings-mode. Apropos Piet Heins indledende pointe, som vi skal huske. Det er også vigtigt at bemærke, at Collective Impact ikke er et one-size-fits-all-værktøj. Men at det er en stærk og meget ambitiøs arbejdsform, hvis forudsætningerne er til stede.

Der er en ’fase nul’, hvor problemet skal analyseres, for overhovedet at vurdere, om Collective Impact er den rigtige medicin. Er problemfeltet for eksempel afgrænset med afsæt i viden og data? Eller geografisk afgrænset? Er timingen rigtig? Er der et naturligt og stærkt lederskab i det fælles arbejde, som parterne tror på kan rykke. Er der motivation for at smøre ærmerne op blandt parterne? Collective Impact er nemlig ikke tænketanke – men handletanke.

Collective Impact fremadrettet

I Realdania har vi gennem to år været med i tre bredt favnende Collective Impact-grupper inden for tre problemfelter, der er centrale i vores filantropiske arbejde. Overskrifterne er “Anvendelsen af det åbne land”, “Social rummelighed” og “Udvikling af bygningsarven i landdistrikterne”.

Arbejdet i de tre grupper har kastet mange supervigtige diskussioner af sig om generelle udfordringer inden for de tre områder.

Konkret vil to af grupperne nu gå ind i lokale indsatser i Lolland Kommune, i Faaborg-Midtfyn Kommune og i Kolding Kommune. Det skærpede fokus betyder, at de pågældende grupper lukkes ned i deres nuværende form og organiseres på ny. Fra de første par år primært at have samlet en række centrale landsdækkende organisationer og interessenter, vil grupperne nu fokusere på de lokale og regionale aktører, der bedst spejler de lokale udfordringer og løsningsmuligheder. Erfaringerne fra det hidtidige arbejde bringes naturligvis med videre.

På Lolland og Fyn vil man sammen med stærke, lokale kræfter og realkreditinstitutterne forsøge en helt ny tilgang til, hvordan bygningsarven kan være en lokal vækstmotor. Og i Kolding skal lokale organisationer, virksomheder, myndigheder og ildsjæle være drivkraften bag en ny tilgang til inklusion. Her skal det byggede miljø og naturen være en løftestang for inklusion på tværs af en vifte af sårbare grupper og det lokale samfund.

Den tredje af Collective Impact-grupperne, som arbejder under overskriften “Det åbne land som dobbelt ressource”, fortsætter i sin hidtidige organisering med både et nationalt og lokalt fokus. Foreløbig er der igangsat lokale jordfordelingsprojekter i Skive Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Jammerbugt Kommune, samtidig med at der er arbejdet med at sætte gruppens løsningsforslag på den nationalpolitiske dagsorden.

Det er og skal være stærkt dynamisk, hvordan Collective Impact-samarbejder skabes, sammensættes og videreudvikles. Måske er det ét sæt af aktører, der skal være med til at forstå og afgrænse en problemstilling, men nogle andre, der skal være med til at skabe den konkrete forandring – lokalt, regionalt eller nationalt.

I langsigtede samarbejder ændrer konteksten sig nemlig, mens vi arbejder. Hvad det angår, skal vi være fleksible uden at sætte systematikken og målrettetheden over styr. Collective Impact er en stærk samarbejdsform, fordi den omfatter et mindset, der netop indarbejder den dynamik og omskiftelighed.

Slid, men vid, ting tager tid

Collective Impact er stadigvæk nyt i Danmark, men opmærksomheden omkring det og ønsket om at vide mere er stort. Vi har derfor foretaget en grundig evaluering af de første par års erfaringer med hjælp fra det internationalt anerkendte konsulenthus Foundation Strategy Group (FSG), som er dem i verden, der ved allermest om Collective Impact.

Deres professionelle evaluering af arbejdsformen i dansk kontekst gør os bedre til at bruge den fremadrettet. Og FSG’s evaluering viser, at der er bred anerkendelse og opbakning i offentlige og private organisationer til at arbejde med Collective Impact.

Det er også en af grundene, til at vi i Realdania nu tilknytter en fast tværgående Collective Impact-funktion i vores filantropiske arbejde. Jeg tror, at Collective Impact er kommet for at blive, og derfor er det nu også en fast del af vores filantropiske værktøjskasse.

Der er behov for nye typer platforme for møder, hvor aktører kan gå sammen på tværs, gerne i en mere neutral kontekst, end de plejer, for at analysere og tænke nyt. Realdania kan som filantropisk forening være med til at skabe og sikre eksistensen af Collective Impact-platforme. Den rolle tager vi gerne på os, hvis det er efterspurgt, og i det omfang problemfeltet falder inden for vores eget strategisk filantropiske fokus. Og i øvrigt egner sig til den særlige arbejdsform, som Collective Impact er.

”Collective Impact er en maraton – ikke en sprint,” fortæller et ofte brugt citat inden for Collective Impact-litteraturen os. ”Slid men vid, ting tager tid,” ville Piet Hein have sagt. Vi nikker til begge dele her hos os og fortsætter med at være en aktiv spiller i arbejdet med (morgen)dagens komplekse dagsordner. Og vi vil blive ved med at afprøve nye måder at samarbejde på, så vi kan gøre størst mulig gavn. Sammen.

Forrige artikel Ombord i provinsen Næste artikel Politisk sæsonstart: Et DF-pletskud til kernemålgruppen