Hvis der blev uddelt OL-guld for samfundsmodeller ville Danmark vinde

Internationale analyser peger på Danmark som det bedste bud på fremtidens samfundsmodel. Det er en stor sejr for en ellers udskældt velfærdsmodel, der ifølge internationale eksperter gør os til verdens bedste land at leve i. Men positionen er under pres. Der er brug for en ny selvforståelse.

En veludviklet velfærdsmodel finansieret af høje skatter og styret af en effektiv offentlig sektor.

Sådan kan en kort karakteristik af den danske samfundsmodel lyde, og spørger man internationale eksperter, får modellen topkarakter og opfattes som et godt bud på en økonomisk, politisk og social rollemodel.

Det er endnu en blåstempling af den danske velfærdsmodel. Det er selvsagt en udfordrende påstand i en tid, hvor konkurrenceevne ofte sættes lig med lavere skatter og mindre offentlig velfærd. Ikke desto mindre er det den fællesnævner, der kan uddrages af flere aktuelle internationale analyser.

Mest overbevisende støttes konklusionen i den nye udgave af Social Progress Index. Det er udviklet af den verdenskendte Harvard-professor Michael Porter og bygger på i alt 50 forskellige kriterier, der spænder over en lang række vigtige livsbetingelser. Formålet med indekset er at anlægge et langt bredere snit på et lands udviklingsevne, end hvad der kan rummes i det traditionelle bruttonationalprodukt. BNP er på flere måder et nødvendigt, men langt fra tilstrækkeligt barometer til at måle en nations reelle styrke.

Social Progress Index vurderer og sammenligner landes samfundsmodeller ud fra deres evne til at forvandle økonomisk rigdom til høj livskvalitet for flest mulige mennesker. Et veludviklet socialt system vurderes som en forudsætning for at skabe en langsigtet og stabil økonomisk udvikling.

Ud fra disse kriterier vurderer indekset, at Danmark er det bedste bud på fremtidens samfundsmodel og det bedste land i verden at leve i.

Vi topper listen over 128 indekserede lande.

Nordisk sejrsgang

Ikke overraskende beklædes de følgende tre pladser af andre nordiske lande, nemlig Finland, Island og Norge, medens Sverige ligger nummer otte. De er altså alle veludviklede velfærdssamfund.

I alt opnår 14 lande i indekset topkarakteren seks stjerner og skudsmålet ’Very High Social Progress’. I den næste kategori med fem stjerner finder vi bl.a. Japan og USA som nr. 17 og 18, medens Kina som nummer 83 på listen blot får tre stjerner.

Disse resultater bakkes op af en anden international rapport The Inclusive Development Index 2018, der netop er udgivet af World Economic Forum, WEF. Indekset er baseret på 15 forskellige kriterier, der inkluderer såvel traditionelle makroøkonomiske kriterier som sociale og miljømæssige faktorer, og det er udviklet som et kritisk svar til det ensidige billede, som også WEF mener, at BNP tegner af et lands udviklingsevne.

På linje med Social Progress Index fastslår WEF, at social og miljømæssig stabilitet er en betingelse for fremtidens økonomiske vækst, men ifølge rapporten har mange regeringer en tendens til at overse eller nedvurdere den sammenhæng.

World Economic Forum er her meget kritisk over for, at såvel politikere som medier fastholder deres fokus på de velkendte, men ikke dækkende makroøkonomiske nøgletal. De kan bedst opfattes som et overordnet mål for en nationaløkonomisk udvikling, da de ikke forholder sig til de underliggende, men meget vigtige drivere af samfundsøkonomien og ej heller de drivere, der netop handler om menneskers levestandard.

Det er alle disse faktorer, som ‘The Inclusive Development Index 2018’ indarbejder, og som ifølge rapporten giver et langt mere dækkende billede af et lands reelle styrke.

Også her er resultatet en nordisk sejrsgang. De nordiske lande er alle i top-6 med Danmark på 5. pladsen, men kun marginaler skiller førergruppen. Norge indtager førstepladsen, medens lande som USA og Japan ender som nummer 23 og 24 i den gruppe på 29 nationer, der alle ligger i kategorien ’Advanced economies’.

Ifølge de to rapporter er velfærd og økonomisk vækst ikke modsætninger, men hinandens forudsætninger. Jo mere fintmasket velfærden er, des bedre er mulighederne for stabil økonomisk fremgang og stærk konkurrenceevne.

Her kan der også hentes gode argumenter i det årlige Global Competitiveness Index, ligeledes fra WEF, som måler på mere klassiske nøgletal. Selv om det ændrer lidt på ranglistens sammensætning, er indekset stadig en demonstration af nordisk styrke. En gruppe på 28 lande ligger meget tæt på hinanden, anført af Schweiz, medens Sverige, Finland, Norge og Danmark er placeret i den bedste halvdel med positioner fra nr. 6 til 12.

Afstanden imellem Schweiz og Danmark kommer således til udtryk i en score på henholdsvis 5,86 over for 5,39.

I øvrigt tager konkurrenceindekset også afstand fra BNP, men det er ud fra opfattelsen af, at bruttonationalproduktet ikke er i stand til at værdiansætte gevinsterne ved bl.a. nye teknologiske fremskridt. Derfor får vi også med BNP ifølge rapporten et misvisende billede af udviklingen i produktiviteten. Den bliver undervurderet.

Konklusionen er derfor en gentagelse af behovet for at udvikle nye metoder til at måle et samfunds udvikling, herunder at indtænke såvel den teknologiske udvikling som de sociale og miljømæssige kvaliteter. 

Misforstået rollemodel

Summen af de tre rapporter tegner et billede af Danmark som en rollemodel for morgendagens samfund, dvs. et samfund, der har formået at forene en veludviklet og inkluderende velfærdsmodel med en høj konkurrenceevne. Det er også den kombination, som bl.a. har inspireret den franske præsident, Emmanuel Macron, i hans reformbestræbelser.

En af hemmelighederne bag den danske succes er et højt skattetryk. Opbygningen af velfærdssamfundet bygger nemlig på en kollektiv betalingsvilje i befolkningen. Dermed betaler danskerne ikke skat, de investerer i et bedre samfund. Derfor kan de politiske partier heller ikke vinde et valg på lavere skat, og derfor viser alle opinionsmålinger, at hovedparten af danskerne foretrækker mere velfærd frem for lavere skat.

Dette er i internationale sammenhænge en enestående styrke, der bygger på en udbredt tillid til, at skatten – den fælles investering – forvaltes i borgernes interesse. Og den satsning er hidtil lykkedes.

Den danske velfærdsmodel er ikke alene mere avanceret end mange andre landes. Den er også billigere. Ifølge en OECD-analyse betaler en dansker således langt mindre for velfærden end en amerikaner. Og læg så dertil, at vi igennem den kollektive finansiering samtidig har skabt en langt mere stabil, ligeværdig og sammenhængende model.

Problemet er blot, at mange politikere stadig har svært ved at forstå danskernes logik og fortsat bruger skattelettelser som det store mantra, der skal styrke konkurrenceevnen og øge borgernes lyst til ekstra arbejde. Hvor svær denne øvelse er, vidner den nye skatteaftale om: Mange og lange politiske drøftelser ender med et meget beskedent resultat.

Vores vinderposition er ikke ensbetydende med, at den danske velfærdsmodel ikke kan forbedres. Det både kan og skal den. Men det skal ske ud fra en langt mere dybtgående forståelse af de drivkræfter, der i dag positionerer Danmark som et samfund, mange gerne vil ligne.

Det bør derfor ikke være internationale institutioner, der forsøger at afkode den danske model i deres søgen efter fremtidens bæredygtige samfund. Danmark burde selv levere et fyldestgørende svar i stedet for periodiske, afgrænsede eller kortsigtede udspil over for aktuelle udfordringer.  

Et nyt røntgenbillede

Men da intet tyder på, at det kan samle den nødvendige politiske opbakning, kunne det være en opgave for store fonde eller universitetsmiljøer – måske en kombination. De burde kunne levere det uafhængige og nuancerede røntgenbillede af den danske models udfordringer og muligheder i fremtidens samfund.

Og det er vigtigt af flere forskellige grunde. Her følger et udpluk:

  • I en tid, hvor demokratier verden over er under stigendende pres fra yderliggående populistiske kræfter, er der mere end nogensinde behov for stabile rollemodeller. Danmark kunne være en af dem.
  • Hvis man skal styrke sin langsigtede udviklings- og konkurrenceevne, forudsætter det en dyb viden om, hvad der har skabt den nuværende succes. Samtidig skal vi have respekt for de styrker, Danmark har udviklet, men som ikke kan opfanges af de traditionelle makroøkonomiske analyser. Vi skal med andre ord dyrke vores originalitet – at vi er lidt aparte.
  • I konkurrencen om investeringer, talent og turister har vi en stærk og anderledes men hidtil uudnyttet fortælling. Den kan udbredes langt mere kreativt. Hvis Danmark var en virksomhed, ville vi ikke holde os tilbage med at fremhæve vores usædvanlige kvaliteter.

Hertil kommer, at en misforstået succes også kan føre til misforståede prioriteringer. Her er der er ikke megen optimisme at hente i den aktuelle hjemlige politiske debat. Den er både kortsigtet og smalsporet.  

Samtidig må vi konstatere, at på enkelte områder er vores model under stigende pres. Det gælder ikke alene udlandets voksende bekymring for en meget rigid udlændingepolitik, men også vores position som klimaduks. En ny opgørelse fra Climate Change Performance Index for 2018 viser, at Danmark efter flere år som duks nu er hastigt på vej ned ad ranglisten og i den seneste opgørelse ligger helt nede som nr. 17, mens Sverige gør det bedst. Nedturen tilskrives, at regeringen har nedprioriteret klimaambitionerne.

Lige nu har vi gode grunde til at være stolte af vores indsats og fine placeringer på diverse internationale oversigter. De kan ikke alle tage fejl. Men placeringerne er kun til låns. Ligesom i andre dele af samfundet sker forandringerne hurtigt, og sikre vindere kan på kort tid blive lige så sikre tabere.

Det kan også ske for Danmark, med mindre vi tager bestik af såvel vores egen situation som udviklingen omkring os og redefinerer vores konkurrenceevne, mens tid er. Vi er indtil videre stadig det land, der har de bedste forudsætninger for at blive fremtidens globale rollemodel. Valget er vores.

Forrige artikel Sæt politisk fokus på energirenovering Sæt politisk fokus på energirenovering Næste artikel FN’s verdensmål – en del af virksomhedernes nye dna FN’s verdensmål – en del af virksomhedernes nye dna

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

SOMMERLÆSNING: Dansk ballets guldfugl, Nikolaj Hübbe, er flasket op med perfektion og lever i naturlig symbiose med det. Men hvor der er højt at flyve, er der dybt at falde. Ja, ja. Det er en kliché, men den slags har det med at have en antydning af sandhed i sig. Det gælder også i tilfældet Nikolaj Hübbe. Læs interviewet med ham, der var det fjerde i min serie af 'Uperfekte Interview', hvor jeg satte fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der gennemsyrer vores samfund. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Ministerdebutanter får nøgleroller

Ministerdebutanter får nøgleroller

ANALYSE: De er relativt unge, de er visionære, og de er alle forfattere til en stribe opsigtsvækkende debatbøger, der har været med til at definere Socialdemokratiets nye profil. Mandag Morgen sætter spot på fem ministerdebutanter i Mette Frederiksens nye regering, som vil være med til at afgøre, om regeringen bliver en succes eller fiasko hos vælgerne.

Mette Frederiksens store tillidsreform

Mette Frederiksens store tillidsreform

ANALYSE: Der er slået skår i samfundskontrakten, mener den nye S-regering og dens støttepartier. En stor reform skal derfor blandt andet styrke tilliden til politikere og medier, genopbygge tilliden til Skat og mindske de økonomiske forskelle i Danmark. Men tilliden til den nye regering selv kan blive påvirket af anklager om løftebrud i forhold til udlændinge og nedslidte.

Her er rammerne for den nye S-regering

Her er rammerne for den nye S-regering

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om et fælles aftalepapir, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering. Læs aftalen her.

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

ANMELDELSE: Vi skal se ledere som mennesker, før vi ser dem som enten mænd eller kvinder. Ny bog afdækker, at vi sidder uhjælpeligt fast i gamle adfærdsmønstre og normer og udfører en daglig kønslinedans for at leve op til dem.

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Klimakampen er glokal

Klimakampen er glokal

KOMMENTAR: Det er afgørende valg, der i disse år bliver truffet på både lokalt, nationalt og globalt niveau i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er det afgørende at skabe bedre netværk og samarbejde mellem de forskellige niveauer.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Dansk politiks nye superduo hedder Mette og Martin. Mette Frederiksen og Martin Rossen. De samler en meget stor del af magten i Statsministeriet. Det får især konsekvenser for Finansministeriet. De aktuelle regeringsforhandlinger har givet en forsmag på, hvad der venter.

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Finansministeriet får et helt sæt af nye opgaver, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Fokus i reformer flytter fra arbejdsudbud til kompetencer. Budgetloven i sin nuværende form kan stå for fald. Nye grønne regnemetoder skal holde øje med både klima og ulighed. Og så venter en 2030-plan.

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

”Hvem vil vi være? Hvad vil vi kendes for?” spurgte Lars Løkke Rasmussen, da han udskrev valget. Nu har vi en del af svaret: Vi vil være mere lige, vi orker ikke skattesnyd, vi vil have et samfund med frisind – og vi savner tillidsvækkende politikere. Det viser en stor undersøgelse af danskernes værdier.

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Tre ud af fire danskere finder det nu totalt uacceptabelt at snyde i skat, hvilket er en historisk høj andel. Når det gælder personlige forhold som brug af hash eller seksuel adfærd er danskerne til gengæld blevet mere tolerante og frisindede. Regeringen bør se på de forbudte, men bredt accepterede handlinger, mener forsker.

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Mens danskernes tillid til en række institutioner såsom Forsvaret og uddannelsessystemet stiger, står det anderledes til med tilliden til medier og de politiske systemer, der de sidste ti år har lidt et knæk. Sund skepsis er godt, men mistillid kan underminere vores institutioner, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, advarer forskere. 

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Bjørn Bredal anbefaler det nyoversatte epos Gilgamesh, hvis man lider af undergangsbevidsthed og så skal du høre Herbert Pundiks livshistorie som podcast.  

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation er det nye sort blandt internationale topledere. I den danske virksomhed Able praktiserer stifter og CEO Martin Bjergegaard det hver dag – og hans ansatte kan gå til det hver fredag, mens de er på arbejde. Forskning taler positivt om meditations gavnlige effekter.

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Mette Frederiksen præsenteres som en model for Europas socialdemokrater med stram udlændingepolitik og offensiv velfærdspolitik. I Spanien har partikammeraten Pedro Sanchez succes med en anden vej, der appellerer til unge og kosmopolitiske vælgere. Sanchez er stærkt EU-engageret, mens såvel Frederiksen som store dele af Danmark har store forbehold.

Klimaet kræver lederskab, Mette!

Klimaet kræver lederskab, Mette!

KOMMENTAR: Danmark skal gennemføre en bæredygtig transformation, der kræver historisk lederskab. Hvis Mette Frederiksen vil og tør, kan hun danne verdens første verdensmålsregering og blive et forbillede for resten af kloden. En væsentlig mission for ’børnenes statsminister’.