Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Beregninger fra Rockwool Fonden viser, at indvandring fra ikke-vestlige lande også vil være en nettoudgift for det offentlige i år 2050 – ved uændret indvandring og integration.

I notatet diskuteres tre spørgsmål. For det første det helt overordnede spørgsmål om, hvorvidt indvandring fra forskellige dele af verden kan bidrage til at løse de finansieringsudfordringer, et land som Danmark står over for grundet en stigende forsørgerbyrde for personer i den arbejdsdygtige alder som følge af en aldrende befolkning. For de andet undersøges det, hvordan de årlige nettobidrag ændrer sig over tid, og hvad det gennemsnitlige bidrag er for personer fra forskellige befolkningsgrupper, personer med dansk oprindelse, med vestlig og med ikke-vestlig oprindelse. På den måde tages der højde for gruppernes forskellige størrelser, og at nettobidraget ændres over livsforløbet. I den sammenhæng diskuteres det også, hvordan sammenhængen er mellem disse ’nutidsværdier’ for den gennemsnitlige person ud fra, hvornår de typisk vil opholde sig i landet.

Endelig undersøges det, hvordan ændringer i indvandringsantallet påvirker de offentlige finanser. Det politiske spørgsmål om indvandring er (altid) et spørgsmål om mere eller mindre indvandring fremadrettet overfor en uændret politik. Vi præsenterer beregninger, som tager dette udgangspunkt, idet det undersø- ges, hvordan en reduktion af den årlige bruttoindvandring fra ikke-vestlige lande vil påvirke de offentlige finanser målt ved den finanspolitiske holdbarhed. Disse beregninger kan også tolkes som marginalberegninger af indvandringens omkostninger, idet der kun medtages personrelaterede omkostninger og indtægter i beregningerne (dagpenge, lægebesøg, skatter, o.l.) og ikke udgifter til faste anlæg (militær, vejanlæg og broer, centraladministrationen, o.l).

Læs udgivelsens hovedpointer her.

Hent PDF

Forrige artikel Guide til rekruttering - på mangfoldighedspræmisser Guide til rekruttering - på mangfoldighedspræmisser Næste artikel Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet