Klimakampens danske taberopskrift

Danmark er ved at udvikle sig til et ’godt’ eksempel på den stigende afstand mellem internationale aftaler og den nationale politiske virkelighed. Klimarådets nye rapport afdækker klimakampens barrierer og muligheder, herunder hvordan et uambitiøst Danmark sovende kan nå sine CO2-mål.

Hvis verden ikke når sine klimamål – hvilket intet i øvrigt tyder på, at vi gør – kan årsagen bl.a. findes i eksemplet Danmark. Ikke fordi det alene vil være Danmarks skyld, men fordi vi er et eksempel på den afstand, der er mellem at bakke op om ambitiøse, langsigtede, globale erklæringer som f.eks. klimaaftalen fra Paris 2015 og så den nationale kortsigtede politiske virkelighed.

Når især Danmark fremhæves som forklaringen på de uindfriede klimamål, skyldes det, dels at man berettiget kan forvente, at vi som hidtidigt grønt foregangsland ville agere frontløber ved gennemførelsen af så vigtig en aftale. Dels at vi i forvejen er et af de lande i verden, der udleder mest CO2 pr. indbygger.

Men realiteten er, at Danmark – på linje med mange andre lande – deltager aktivt i et spil, der handler om at slippe så billigt som muligt fra den hastigt voksende klimaregning. Spillet foregår i denne tid i bl.a. EU, som har fastsat, at unionens samlede udledning skal begrænses med 40 pct. inden 2030, og at Danmark skal bidrage med 39 pct. reduktion af sit forbrug.

Hvad klimaspillet handler om, afdækkes overbevisende, men meget teknisk og indforstået i Klimarådets nye rapport ’Omstilling frem mod 2030: Byggeklodser til et samfund med lavere drivhusgasudledninger’. Det er tung læsning, men to centrale budskaber stikker ud: Det ene er en klar advarsel til regeringen om ikke at slække på sine grønne ambitioner. Det kan på sigt vise sig at blive en fatal beslutning. Udover at skubbe store og voksende omkostninger foran os, risikerer vi at miste positionen som bæredygtigt foregangsland.

Det andet og nok så bekymrende budskab er, at rapporten viser, hvordan den danske regering både kan nedtone ambitionerne og alligevel på samme tid overholde sine klimamål. Det vil sige, at den ikke behøver at gennemføre nationale satsninger, det være sig investeringer i nye teknologier, nye reguleringer, der tvinger erhvervene til hurtigere omstilling, etc. Rapporten afdækker præcist, hvordan et politisk spil og lurepasning kan forhindre, at verden i tide omstiller sig til en ny klimavirkelighed, alt imedens den globale temperatur stiger med tre grader eller mere.

Nedenfor beskrives med inspiration fra Klimarådets rapport, hvordan og hvorfor det bliver umuligt at vinde det vigtige slag mod klimaforandringerne, der forudsætter, at den globale temperaturstigning holdes på maksimalt 2 grader.

Det tabte slag

Den internationalt berømmede klimaaftale fra COP21 i 2015 må allerede nu opgive sin første målsætning, der var at holde den globale temperaturstigning på maksimalt 2 og helst 1,5 grader.

Indtil nu har kun 145 ud af de 195 lande, der har underskrevet aftalen, ratificeret den, og de bidrag om CO2-reduktioner, landene hidtil har indrapporteret, er klart utilstrækkelige for at kunne overholde 2-gradersmålet. Det i sig selv vil kræve en væsentlig forøgelse af alle landes ambitioner. Hertil kommer, at verdens største udleder af CO2, USA, for nylig meldte sig ud af klimaaftalen.

Hvor langt vi er fra målene afdækkes i FN’s miljøprograms, UNEP, ’Emissions Gap Report’ fra 2015. Den viser, at selv hvis landenes betingede tilsagn om reduktioner overholdes, vil vi alligevel være på vej mod en temperaturstigning på 3-3,5 grader. Hvilket betyder, at vi risikerer at passere så mange tipping points, at vi i realiteten har tabt kampen mod klimaforandringerne. Vi skal i hvert fald forberede os på vejrmæssige, økonomiske, sociale og sikkerhedspolitiske udfordringer i et hidtil uset omfang.

Det perspektiv burde i sig selv udløse alarmklokker og en intens politisk aktivitet verden over. Men nej, verden kan forgå, men bureaukratiet vil bestå. Første planlagte opdatering imellem klimaaftalens parter ventes først at finde sted i 2025, altså om 8 år!

EU har som nævnt indrapporteret, at unionen vil sikre en reduktion på 40 pct. i 2030 i forhold til 1990.  Det forudsætter selvfølgelig, at alle medlemslande leverer deres bidrag til det fælles mål, bidrag, som altså allerede nu anses for utilstrækkelige. Analyser viser, at EU i så fald skal reducere CO2-udledningen med op til 55 pct. i 2030. Derfor må det forudses, at EU inden for de nærmeste år tvinges til at stille markant øgede krav til medlemslandene.

Foreløbig har der været afsat to år til at drøfte, hvordan EU’s 40 procents reduktion skal nås, og hvordan Danmark kan bidrage med sine 39 pct. Det har fuldstændig forudsigeligt givet anledning til en række hjemlige politiske udmeldinger, der bl.a. går ud på ikke at forpligte sig til noget konkret tal, men lurepasse. Der spores ingen stærk politisk vilje eller engagement, i forhold til at Danmarks skal være klimaforegangsland, og forståelsen for såvel klimaudfordringens omfang som de forretningsmæssige muligheder i at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger er stort set fraværende.

Danmarks passive omstilling

I stedet forventes Danmark at satse på en løsning, der stort set ikke kræver noget af os. Forklaring kommer her: Frem til 2020 kan Danmark opfylde sine klimamål med de allerede kendte aktiviteter. Udfordringen kommer fra 2021 til 2030. De 39 procents reduktion svarer skønsmæssigt til, at der skal gennemføres nye tiltag, som i alt reducerer udledningerne fra den såkaldte ikkekvotesektor (populært sagt biler, bønder og boliger) med i alt 28 mio. tons fra 2021 til 2030.

Når Danmark til den tid nærmest kan sove sig igennem 10 års omstilling, skyldes det to forhold: For det første godskrives Danmark for en forventet mindre CO2-udledning fra arealanvendelse og skovbrug uden at skulle gennemføre nye tiltag på det område. Det sparer os for godt halvdelen af de 28 mio. tons. Desuden kan 8 mio. tons reddes via EU’s kvotesystem, hvis vi accepterer at annullere en tilsvarende mængde CO2-kvoter. Da der i forvejen er overskud af kvoter i EU, og de derfor er meget billige, har den løsning beskeden effekt på klimaet. Af samme grund anbefaler Klimarådet, at Danmark afstår fra at udnytte denne mulighed.

Tilbage er så ca. 5 mio. tons. At nå det mål over en tiårig periode bliver ingen større udfordring og relativt billigt. Klimarådet har lavet en pakke af løsninger, som bl.a. omfatter energirenovering af bygninger, brug af varmepumper i forskellige størrelse og til forskellige formål, solvarme, energieffektivisering og elbiler m.m.

Med andre ord og tal: Danmark kan uden omkostninger efterleve EU’s klimamål i 2030

Man kan ikke beskylde rådet for at bruge markante udtryk og skarpe vendinger. Men mellem de forsigtigt formulerede linjer efterlades ingen i tvivl om budskabet:

Danmarks grønne omstilling går i stå, hvis ikke der snarest udvises politisk mod og handlekraft til at forberede os på fremtidens klima- og energivirkelighed. Som følge af de accelererende klimaforandringer skal vi indstille os på langt højere reduktionskrav, fordi EU hurtigt tvinges til at udstikke nye mål. Klimarådet har peget på en snes omstillingsmuligheder. De skal forberedes nu og bringes i spil fra 2021.

Dette er ikke kun et spørgsmål om at nå 2030-målene, men også om at sikre, at Danmarks store ambition om at være et lavemissionssamfund i 2050 kan indfries. Der er ingen tvivl om, at Klimarådet er dybt bekymret for, om Danmark i tide når at omstille sig til den virkelighed, den globale opvarmning så hastigt udvikler, og ikke mindst over politikernes manglende grønne vilje.

Det er ikke alene et spørgsmål om konkrete initiativer, men om selve ens politiske mindset, og om hvordan man ser på Danmarks ansvar og rolle i verden. Det handler om, hvorvidt Danmark som nation og med regeringen i front skal praktisere en udtrykkelig ambition om at tage teten i den grønne omstilling – både fordi det forventes af et land som Danmark, og for at udnytte de store forretningsmæssige muligheder, der ligger i at være grønt foregangsland.

Det er lige præcis her, man kan dele Klimarådets bekymringer. Hvis en reel grøn omstilling virkelig var regeringens ambition, ville det være en vigtig prioritering i såvel 2025-planen som i den nye udenrigspolitiske strategi, der begge er udspil, der afdækker de vigtigste satsninger for regeringen. Desværre er det ikke tilfældet. Klimaet er stort set fraværende i begge udspil.

Alt dette bekræfter, at regeringens såkaldt ’grønne realisme’ synes at have fortrængt de grønne ambitioner, som hidtil har gjort Danmark til et internationalt foregangsland.

Den danske taberopskrift

Når Danmark er et interessant eksempel, er det, fordi vi illustrerer, hvad der formentlig vil ske i mange af de andre lande, der står bag klimaaftalen i Paris. Når begejstringen over de flotte taler om at stå sammen om den fælles udfordring har lagt sig, og glassene med bobler er tømt, venter den politiske virkelighed nemlig.

Og når en ellers så bæredygtig nation som vor egen ikke kan og vil overføre den globale begejstring til nationale politiske initiativer, hvad så med de mange lande, der har ringere forudsætninger end os? Kravene til Danmark på 39 procents CO2-reduktion i 2030 er højere end for mange andre, men vi udleder også mere. Og ifølge Klimarådets rapport har vi også muligheder for at løse opgaven nemmere. Vi har altså alle forudsætninger for at rejse det grønne flag.

Opskriften på at tabe en klimakamp er dermed såre enkel:

Man indleder med at bakke stærkt op om internationale aftaler og er blandt de fremmeste ambassadører, når der skal skåles og tages pressebilleder, men man forpligter sig ikke mere end andre, når aftalerne skal gennemføres. Samtidig er det vigtigt, at man finder argumenter for, at man allerede har gjort mere end andre. Hvis det ikke virker, kan man altid henvise til, at omstillingen koster job og konkurrenceevne. Der er som regel mindst et par erhverv, der vil føle sig truet, og dem skal der – naturligvis – tages hensyn til. Og så skal man for alt i verden undgå at rode sig ud i alt for abstrakte diskussioner, f.eks. om klodens ’krav’ til grønne omlægninger. De fleste kan alligevel ikke overskue dem, og så risikerer man heller ikke at fremstå som klimakyniker, hvis snakken skulle falde på den arv, vi f.eks. giver videre til kommende generationer.

Og således er der stor afstand mellem internationale, relativt uforpligtende aftaler og den nationale forpligtende politiske virkelighed. Hvem der vinder, hersker der ingen tvivl om, ej heller hvem der taber: Det gør klimaet og os alle sammen.

Forrige artikel Mellem handlekraft og ydmyghed – Macrons svære balancegang Næste artikel Mandag Morgen i ske med BAT-kartellet

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

SOMMERLÆSNING: Dansk ballets guldfugl, Nikolaj Hübbe, er flasket op med perfektion og lever i naturlig symbiose med det. Men hvor der er højt at flyve, er der dybt at falde. Ja, ja. Det er en kliché, men den slags har det med at have en antydning af sandhed i sig. Det gælder også i tilfældet Nikolaj Hübbe. Læs interviewet med ham, der var det fjerde i min serie af 'Uperfekte Interview', hvor jeg satte fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der gennemsyrer vores samfund. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Ministerdebutanter får nøgleroller

Ministerdebutanter får nøgleroller

ANALYSE: De er relativt unge, de er visionære, og de er alle forfattere til en stribe opsigtsvækkende debatbøger, der har været med til at definere Socialdemokratiets nye profil. Mandag Morgen sætter spot på fem ministerdebutanter i Mette Frederiksens nye regering, som vil være med til at afgøre, om regeringen bliver en succes eller fiasko hos vælgerne.

Mette Frederiksens store tillidsreform

Mette Frederiksens store tillidsreform

ANALYSE: Der er slået skår i samfundskontrakten, mener den nye S-regering og dens støttepartier. En stor reform skal derfor blandt andet styrke tilliden til politikere og medier, genopbygge tilliden til Skat og mindske de økonomiske forskelle i Danmark. Men tilliden til den nye regering selv kan blive påvirket af anklager om løftebrud i forhold til udlændinge og nedslidte.

Her er rammerne for den nye S-regering

Her er rammerne for den nye S-regering

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om et fælles aftalepapir, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering. Læs aftalen her.

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

ANMELDELSE: Vi skal se ledere som mennesker, før vi ser dem som enten mænd eller kvinder. Ny bog afdækker, at vi sidder uhjælpeligt fast i gamle adfærdsmønstre og normer og udfører en daglig kønslinedans for at leve op til dem.

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Klimakampen er glokal

Klimakampen er glokal

KOMMENTAR: Det er afgørende valg, der i disse år bliver truffet på både lokalt, nationalt og globalt niveau i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er det afgørende at skabe bedre netværk og samarbejde mellem de forskellige niveauer.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Dansk politiks nye superduo hedder Mette og Martin. Mette Frederiksen og Martin Rossen. De samler en meget stor del af magten i Statsministeriet. Det får især konsekvenser for Finansministeriet. De aktuelle regeringsforhandlinger har givet en forsmag på, hvad der venter.

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Finansministeriet får et helt sæt af nye opgaver, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Fokus i reformer flytter fra arbejdsudbud til kompetencer. Budgetloven i sin nuværende form kan stå for fald. Nye grønne regnemetoder skal holde øje med både klima og ulighed. Og så venter en 2030-plan.

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

”Hvem vil vi være? Hvad vil vi kendes for?” spurgte Lars Løkke Rasmussen, da han udskrev valget. Nu har vi en del af svaret: Vi vil være mere lige, vi orker ikke skattesnyd, vi vil have et samfund med frisind – og vi savner tillidsvækkende politikere. Det viser en stor undersøgelse af danskernes værdier.

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Tre ud af fire danskere finder det nu totalt uacceptabelt at snyde i skat, hvilket er en historisk høj andel. Når det gælder personlige forhold som brug af hash eller seksuel adfærd er danskerne til gengæld blevet mere tolerante og frisindede. Regeringen bør se på de forbudte, men bredt accepterede handlinger, mener forsker.

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Mens danskernes tillid til en række institutioner såsom Forsvaret og uddannelsessystemet stiger, står det anderledes til med tilliden til medier og de politiske systemer, der de sidste ti år har lidt et knæk. Sund skepsis er godt, men mistillid kan underminere vores institutioner, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, advarer forskere. 

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Bjørn Bredal anbefaler det nyoversatte epos Gilgamesh, hvis man lider af undergangsbevidsthed og så skal du høre Herbert Pundiks livshistorie som podcast.  

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation er det nye sort blandt internationale topledere. I den danske virksomhed Able praktiserer stifter og CEO Martin Bjergegaard det hver dag – og hans ansatte kan gå til det hver fredag, mens de er på arbejde. Forskning taler positivt om meditations gavnlige effekter.

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Mette Frederiksen præsenteres som en model for Europas socialdemokrater med stram udlændingepolitik og offensiv velfærdspolitik. I Spanien har partikammeraten Pedro Sanchez succes med en anden vej, der appellerer til unge og kosmopolitiske vælgere. Sanchez er stærkt EU-engageret, mens såvel Frederiksen som store dele af Danmark har store forbehold.

Klimaet kræver lederskab, Mette!

Klimaet kræver lederskab, Mette!

KOMMENTAR: Danmark skal gennemføre en bæredygtig transformation, der kræver historisk lederskab. Hvis Mette Frederiksen vil og tør, kan hun danne verdens første verdensmålsregering og blive et forbillede for resten af kloden. En væsentlig mission for ’børnenes statsminister’.