Fem spørgsmål der fremmer både trivsel og performance

LEDELSE Medarbejdernes trivsel er en ressource, der for arbejdsgivere kan omsættes til mere produktivitet, bedre tiltrækning af talent og i sidste ende bedre resultater. Her er råd til, hvordan du kan gentænke din organisations indsats.

Af Rikke Bay Haaber
Chef for strategisk sundhed i PFA

Trods mange virksomheders investeringer i at fremme trivslen vidner nedslående statistikker forsat om udbredt udbrændthed og mental mistrivsel på arbejdspladsen. Ifølge den seneste Nationale Sundhedsprofil oplever hver fjerde dansker i dag et højt stressniveau. Til sammenligning gjaldt det for hver femte dansker i 2010.

Der kan være flere årsager til, at det går den forkerte vej. Det kan handle om vores relationer til kolleger, brug af værktøjer og ressourcer, store forretningsmæssige beslutninger, der påvirker os og vores arbejde, og mange andre faktorer. Det kan også handle om ting helt uden for arbejdspladsen.

Det afgørende er, at hvis vi opfatter dette problem som et rent medarbejderpleje-problem, så misser vi en væsentlig pointe, for det er mere kompliceret end som så. Vi skal tænke trivsel bredere ind i vores forretning og tænke det sammen med performance.

Jo mere vi nyder, hvad vi gør, og sætter en ære i det, jo bedre resultater vil vi levere. Hvis det af forskellige årsager halter med trivslen på arbejdspladsen, kan medarbejderne føle sig mindre motiverede til at gå den ekstra mil.

Derfor har vi i PFA sammen med Lederne siden 2016 faciliteret et advisory table, hvor vi har samlet virksomhedsledere, forskere og praktikere for at finde løsninger i forhold til stress på arbejdsmarkedet og debattere udfordringer, problemstillinger og muligheder.

Det er i år mundet ud i vores whitepaper ”Sådan forebygger du stress som et element af bæredygtig ledelse”. Formålet er er at dele viden fra vores advisory table og inspirere til mulige løsninger.

Skal ind i arbejdskulturen

Den voksende stressepidemi kalder på nytænkning. En væsentlig ændring bør være, at vi behandler stress mindre som et individuelt problem og i højere grad udvikler og implementerer løsninger, der tager afsæt i organisationen frem for individet.

For mens stress hos en medarbejder først og fremmest går ud over den pågældendes sundhed og trivsel, står stress også i vejen for performance på arbejdspladsen.

I vores whitepaper lægger vi op til, at vi skal tænke trivsel ind i helheden af vores forretning – i selve det organisatoriske design. Det handler om at skabe en arbejdskultur, der prioriterer trivsel på samme niveau som performance.

Et eksempel på en sådan tilgang ses hos produktionsvirksomheden Lindab, som i deres ledelseskodeks ”God ledelse” klart formulerer, hvad Lindab forventer af deres ledere. Kodekset tænkes ind i ansættelsesprocessen, lederne evalueres løbende, og der er konsekvens ved ikke at leve op til kodekset både i form af støtte og hjælp til den enkelte leder og i form af inddragelse af teamet for at gøre det til et fælles mål at forbedre ledelsen.

Lindab definerer god ledelse ud fra tre overordnede temaer: hjerne, hjerte og ben. Hjernen skaber fælles mål og ambitioner, hjertet skaber engagement og lyst til at nå målene, og benene sikrer, at ressourcerne er der til at nå målene. Og alle dele skal være til stede hos en leder hos Lindab. Samtidig har virksomheden en kollektiv bonusordning, hvor alle belønnes ligeligt, fordi alle bidrager. Det giver sammenhold og transparens.

Tre-trins-raket holder på medarbejderne

Et andet eksempel er Jyske Bank, hvor de har udviklet en ”Træd tidligt til”-værktøjskasse, som skal hjælpe ledere med at spotte mistrivsel tidligt og at handle på det – for eksempel ved at ændre arbejdsopgaver – så de i samarbejde med medarbejderne kan håndtere udfordringer tidligt, og favne både performance og trivsel.

Værktøjskassen rummer blandt andet dialogkort med konkrete formuleringer og spørgsmål, lederen kan bruge til samtale med medarbejdere, som er i begyndende mistrivsel. Samtidig indeholder den et konkret værktøj, som hjælper leder og medarbejder til i fællesskab at skabe formelle strukturer for medarbejderens arbejde, for eksempel i pressede perioder.

Værktøjskassen fungerer som en tre-trins-raket, alt efter hvor alvorligt medarbejderen er påvirket af mistrivsel eller stress. Trin 1: dialog mellem medarbejder og leder, trin 2: lederen involverer hr, som kan hjælpe og guide lederen, og trin 3: forløb med eksterne konsulenter, som kan hjælpe med at arbejde med medarbejderens trivsel.

Fastholdelsesprocenten for medarbejdere, der har været i trin 3, har siden implementeringen af værktøjskassen været på 100 procent, ligesom man har forebygget sygemeldinger.

Fem fokusområder

Det første skridt mod at forbedre trivslen er at forstå, hvad din eksisterende virksomhedskultur virkelig er lavet af, og hvordan den påvirker din arbejdsstyrke på en given dag.

Du kan starte med at stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Støtter vi medarbejdere, når de fejler?
  • Hvad måler vi egentlig på – resultater eller indsats, eller begge dele?
  • Hvad belønner vi?
  • Når vi implementerer nye strukturer eller processer, overvejer vi så, hvilken effekt de vil have på både performance og trivsel?

Herefter kan du overveje, hvad der skal til for at ændre kulturen i den ønskede retning.

Der findes mange modeller for og holdninger til, hvordan man bedst designer en organisation. Vi har i whitepaperet valgt Galbraiths stjernemodel. Den har ikke i sig selv fokus på trivsel eller stress, men er et simpelt værktøj til at forstå og få øje på sammenhængen i en organisation og til at justere og bygge bro mellem forskellige elementer.

Kort sagt arbejder stjernemodellen med fem elementer i en organisations design – strategi, struktur, processer, incitamentssystemer og people practice – og hvordan de spiller sammen, for eksempel ved at understøtte eller modvirke hinanden.

Det er modellens udgangspunkt, at hvis jeg skruer på ét element, så kan det have effekt på et andet – tilsigtet eller utilsigtet. Tager vi ikke hensyn til dette samspil, når vi lægger strategier, implementerer forandringer, organiserer arbejdet, uddeler belønninger eller noget helt femte, kan det gå ud over både performance og trivsel.

Performance og trivsel skal følges ad

Hvis din organisation arbejder med trivsel og forebyggelse af stress uden at tænke performance ind, er der risiko for, at trivselsindsatsen bliver anset for mindre vigtig og får lavere prioritet. Det er de færreste virksomheder, som først og fremmest er sat i verden for at skabe trivsel hos deres medarbejdere.

Derfor er det relevant at tænke trivsel og performance sammen, så incitamenterne trækker i samme retning.

Med udgangspunkt i stjernemodellen er her en række råd til, hvordan du tænker både performance og trivsel ind i de fem elementer:

  • Med hensyn til strategi kan du stille dig selv følgende spørgsmål: Er trivsel en konsekvens af en succesfuld virksomhed eller en betingelse? Er trivsel forretningskritisk for virksomheden? Hvordan forener vi konkret hensyn til både performance og trivsel i vores strategi?
  • Når det gælder virksomhedens struktur, kan det være en idé at give hr-afdelingen ansvar for at kende og tage hensyn til eksisterende logikker og faglighed, når forretningen udvikles. Det kan også give værdi at se på den konkrete organisering af arbejdet og afprøve alternative måder at organisere på. Det har været højaktuelt i år, hvor mange organisationer har skullet arbejde mere fleksibelt og på distancen.
  • Med hensyn til processer kan vi begynde med at stille os selv spørgsmålet: Hvem er vinder og taber på de processer, vi har eller implementerer? Hvad er formålet med den enkelte proces, og hvordan understøtter, vanskeliggør eller forhindrer den andre igangværende processer? Hvilke incitamenter skal understøtte, at den bliver implementeret succesfuldt?
  • Hvilket leder mig videre til incitamentssystemer. Her kan vi begynde med at spørge os selv, om vi måler på det, der opnås, hvordan det opnås, eller begge dele? Skal vi have et fleksibelt incitamentssystem, som tager højde for medarbejdernes forskelligheder og præferencer? Og har vi både individuelle og fælles mål. 
  • Når det handler om people practice, er diversitet i rekruttering, karriereveje og tilgange til innovation afgørende parametre. Ledelseskvaliteten er også et centralt parameter, og her kan spørgsmålet være, om vi rekrutterer ledere på ikke bare kompetencer og adfærd, men også deres mindset med hensyn til performance og trivsel. Har vi de rigtige værktøjer til at analysere ledernes arbejde og understøtte deres arbejde?

Ovenstående er alle pointer, som er kommet frem i vores arbejde i Advisory table fra ledere og praktikere, som til daglig arbejder med at tænke trivsel og performance sammen.

Det gør de, fordi de har erkendt, at stress og mistrivsel ikke bare er ubehageligt for medarbejderne. Det er også dårlig forretning.

Forrige artikel ICDK: Fødevareindustrien kan hente inspiration til udvikling i Galilæa ICDK: Fødevareindustrien kan hente inspiration til udvikling i Galilæa Næste artikel Hvem skal granske den usunde politiske kultur? Hvem skal granske den usunde politiske kultur?
Når politik føles som noget opreklameret lort

Når politik føles som noget opreklameret lort

POLITIK OG VELFÆRD Danske politikere, medier og vælgere har et fælles ansvar for at lære af de øretæver, som coronakrisen og andre 2020-dramaer har givet vestlige demokratier. Alternativet er, at vi får vores egen Trump, skriver John Wagner.

De etiske dilemmaer myldrer frem på teknologiens forkant

De etiske dilemmaer myldrer frem på teknologiens forkant

DIGITAL OMSTILLING Teknologiens udvikling stiller os overfor den ene vanskelige etiske beslutning efter den anden. Alt for ofte klikker vi bare JA til betingelserne uden at overveje konsekvenserne. I en ny bog advarer en amerikansk professor i jura mod at overlade det til store selskaber og iværksættere at definere, hvad der er acceptable måder at bruge ny teknologi på.  

ICDK: Venture Client-modellen har succes hos Tysklands industrigiganter

ICDK: Venture Client-modellen har succes hos Tysklands industrigiganter

KOMMENTAR Acceleratorprogrammer har længe været den foretrukne model blandt tyske virksomheder, der vil samarbejde med startups for at udvikle nye teknologier. Men nu er det en ny model, som de store virksomheder foretrækker. Venture Client Units er brændstoffet i tysk innovation i øjeblikket, skriver ICDK i München.

Din relevans afgør om du er leder eller bare chef

Din relevans afgør om du er leder eller bare chef

LEDELSE Det er måske ikke hver dag, du forholder dig til din egen relevans som leder. Men det kan være afgørende for, om du kan bevare dit reelle ledelsesmandat, skriver Elize Dimare og Johnny Sørensen.

Kan danske virksomheder lyn-modernisere japansk bureaukrati?

Kan danske virksomheder lyn-modernisere japansk bureaukrati?

DIGITAL OMSTILLING Coronakrisen blev et moment of truth for Japans offentlige sektor, der er håbløst bagud med at digitalisere kommunikationen med borgerne. Papirdokumenter med traditionelle hanko-stempler overføres med fax, og først nu udvikles noget, der ligner NemID. Danmark øjner it-eksportmuligheder til det coronaramte japanske bureaukrati. 

Erhvervslivet sætter regeringen under hårdt grønt pres

Erhvervslivet sætter regeringen under hårdt grønt pres

GRØN OMSTILLING Klimapartnerskaberne har været en stor succes – så stor, at den nu manifesterer sig som et hårdt pres på regeringen fra erhvervslivet, der vil have mere fart på den grønne omstilling. Klimaloven, klimapartnerskaberne og Danmarks grønne industripolitik er rollemodeller for hele EU. 

Dan Jørgensen: ”Det er gået stærkt. Og vi har tænkt os at holde kadencen.”

Dan Jørgensen: ”Det er gået stærkt. Og vi har tænkt os at holde kadencen.”

GRØN OMSTILLING Dan Jørgensen er stolt af sine bedrifter i 2020. Klimaministeren kan ikke genkende billedet af en regering, der hænger i bremsen. Der er nedsat fire nye arbejdsgrupper, som skal fremme klimainitiativer på tværs af sektorerne. Og forude venter tre nye strategier for Power to X, CO2-lagring og elektrificering af Danmark.

De klimapolitiske højdepunkter i 2020

De klimapolitiske højdepunkter i 2020

GRØN OMSTILLING Selvom coronakrisen stjal mediebilledet, blev 2020 et travlt klimaår for erhvervslivet, klimapartnerskaberne og regeringen. Her er nogle af årets vigtigste grønne begivenheder.

Der er stadig lang vej til klimaneutral produktion i Danmark

Der er stadig lang vej til klimaneutral produktion i Danmark

GRØN OMSTILLING I 2030 skal CO2-udledningerne fra produktionsvirksomhederne være reduceret med 95 procent i forhold til 1990-niveauet. Det er målet i klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder. Men det kommer til at kræve en helt ny tilgang i de små og mellemstore virksomheder, hvor klimakamp endnu ikke fylder i hverdagen.

Mere undervisning, færre udsendte, færre flyveture

Mere undervisning, færre udsendte, færre flyveture

LEDELSE Læger Uden Grænser sender færre eksperter ud i verden i en tid med corona. Rådgivning via Teams, Skype eller Zoom kan løse nogle opgaver. Denne positive erfaring vil ændre praksis i organisationen, spår ny direktør.

De slukkede for kontakten til Trump – og hvad så nu?

De slukkede for kontakten til Trump – og hvad så nu?

POLITIK OG VELFÆRD De toneangivende techgiganter indgik en historisk alliance om at stoppe Trumps direkte adgang til de amerikanske vælgere. Dermed eksponerede de mere end nogensinde deres reelle politiske magt.

Stine Bosse anbefaler

Stine Bosse anbefaler

LEDELSE Stine Bosse glæder sig over en højskolesangbog, hvor alle kan synge med, og så anbefaler hun en græsk klassiker, der minder os om, at også nazisterne var mennesker med følelser, længsler og omsorg for andre.

Fremtidens MBA er fleksibel, billig og livslang

Fremtidens MBA er fleksibel, billig og livslang

LEDELSE Erhvervsuddannelserne på de amerikanske universiteter Harvard og Columbia føjer certifikater og livslang læring til deres programmer. Det er et skift, der siger noget grundlæggende om vores samfund. 

Den utæmmede digitale ytringsfrihed giver hovedbrud

Den utæmmede digitale ytringsfrihed giver hovedbrud

DIGITAL OMSTILLING Diskussionen har ulmet længe, men optøjerne på Capitol Hill og den efterfølgende nedlukning af Trumps konti på Twitter og Facebook har gjort et centralt spørgsmål meget påtrængende: Hvem skal bestemme, hvad der må siges online? EU-Kommissionen har et bud.

ICDK: Nye strategier skal tiltrække grønne investeringer i Indien

ICDK: Nye strategier skal tiltrække grønne investeringer i Indien

KOMMENTAR En af de positive effekter af covid-epidemien i Indien er, at indiske startups og iværksættere har formået at arbejde tæt sammen med indiske forskere om at udvikle løsninger hurtigt og effektivt. Nu overvejer man, om den form for innovation kan overføres til at løse udfordringerne med bærdygtighed, skriver det danske innovationscenter i Bangalore

Regenerativ ledelse vokser ud af pandemiens skygge

Regenerativ ledelse vokser ud af pandemiens skygge

LEDELSE En opgave for ledere i 2021 bliver at se ud over Teams-møderne og de hurtige corona-omstillinger og se på den helt store omstilling, der vil kendetegne 2020’erne: omstillingen fra den ekstraktive tænkning til den regenerative. Også i den daglige ledelse, skriver Mads Thimmer.

Investeringsbank advarer mod dansk klimaselvtilfredshed

Investeringsbank advarer mod dansk klimaselvtilfredshed

GRØN OMSTILLING Den schweiziske investeringsbank J. Safra Sarasin piller de grønne fjer af Danmark. Godt nok er Danmark et af verdens foregangslande, men vi når ikke Parisaftalens mål ved at følge den nuværende kurs, siger folkene bag bankens nye fremskrivningsmodel, der har til formål at vise konsekvenserne ved virksomhedernes klimaplaner.

Færre virksomheder i udsatte erhverv frygter corona-lukning

Færre virksomheder i udsatte erhverv frygter corona-lukning

ØKONOMI Danmarks Statistisk har, siden coronakrisen brød ud, spurgt virksomheder om deres frygt for at måtte lukke som følge af covid-19. Siden foråret er frygten overordnet set mindsket, og generelt vurderes risikoen for at måtte afvikle virksomheden på grund af covid-19 som lille – også inden for serviceerhverv samlet set.

Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

POLITIK OG VELFÆRD Da coronakrisen ramte Danmark, var beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere højere, end den har været i fire årtier. Krisen har heller ikke været den katastrofe for integrationen, som mange ellers havde spået. Tre af landets førende eksperter betegner udviklingen som meget positiv. Den lave beskæftigelse blandt indvandrerkvinder og unge mænd uden uddannelse er dog to store udfordringer.

Forskningsdirektør om flere indvandrere i job: Vi har fat i noget af det rigtige

Forskningsdirektør om flere indvandrere i job: Vi har fat i noget af det rigtige

POLITIK OG VELFÆRD Rekordhøje beskæftigelsestal for ikkevestlige indvandrere gør forskningsdirektør Torben Tranæs optimistisk – på en moderat, forskeragtig facon. Han ser store muligheder i fokus på særlige brancher og udpeger den manglende integration af unge, mandlige efterkommere som et af samfundets største problemer.

Sindige jyder finder job til kvinder med ikkevestlig baggrund

Sindige jyder finder job til kvinder med ikkevestlig baggrund

POLITIK OG VELFÆRD Vesthimmerland ligger nummer ét på ranglisten over de kommuner, der er bedst til at få indvandrerkvinder i job. Det er en svær opgave. Så hvad er opskriften på deres succes? Det giver et jobcenter og to virksomheder deres forklaring på.

Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

POLITIK OG VELFÆRD I Furesø Kommune tror man ikke på et quickfix, der kan skaffe ikkevestlige indvandrerkvinder varige job. Løsningen er langvarig og kræver grundige samtaler om kønsroller og helbred.

Et job giver dig frihed

Et job giver dig frihed

NYT JOB For Abdulkarim Alasat er jobbet på fabrikken i Tullebølle nøglen til frihed.

Investorer lægger klimapres på virksomheder

Investorer lægger klimapres på virksomheder

GRØN OMSTILLING En lang række store investorer indskærper over for nogle af Europas største virksomheder, at de skal arbejde Parisaftalen grundigt ind i deres forretninger. Der blæser nye grønne vinde i den finansielle sektor, lyder vurderingen fra eksperter.

Ellen Klarskov Lauritzen anbefaler

Ellen Klarskov Lauritzen anbefaler

KULTURANBEFALING Ellen Klarskov Lauritzen værdsætter kunsten at fatte sig i korthed på arbejdet, men leder efter det modsatte, når hun har fri. Hun anbefaler en murstensroman, der dvæler ved detaljen, og forbereder sig på foråret med elektronisk dansk musik. 

De næste årtier bliver et kæmpe opsving

De næste årtier bliver et kæmpe opsving

DIGITAL OMSTILLING Scenarier har det med at være deprimerende læsning. De enorme udfordringer og forandringer, der er på vej, virker skræmmende. Wired-journalisten Peter Leydens scenarie The transformation er en fortælling om fremtiden, man faktisk bliver inspireret og i bedre humør af at læse.

Omstillingen - et uddrag

Omstillingen - et uddrag

DIGITAL OMSTILLING The transformation – Omstillingen – er et scenarie i seks afsnit, der beskriver verdens udvikling fra 2020 til 2050. Scenariet er udformet som artikler, skrevet i år 2100 af den fiktive journalist Stuart Rand, der kigger tilbage på de tre årtiers radikale forandringer.  

ICDK: Kina har indgået verdens største frihandelsaftale

ICDK: Kina har indgået verdens største frihandelsaftale

KOMMENTAR I en nyhedsstrøm præget af corona og præsidentvalget i USA har få bemærket, at der sidste måned blev indgået verdens største frihandelsaftale, der omfatter størstedelen af Asien, Australien og New Zealand. Innovation Centre Denmark i Shanghai fortæller, hvordan aftalen også får betydning for danske virksomheder.

Når visioner er virkningsløse

Når visioner er virkningsløse

LEDELSE Visionsbaseret ledelse kan skabe fælles retning og motivation. Men visioner kan også blive et skønmaleri, som skaber polarisering eller fortrænger svære diskussioner og afvejninger, skriver Klaus Majgaard, der har et bud på, hvordan du undgår det.

2021 kan blive et skelsættende klimapolitisk år

2021 kan blive et skelsættende klimapolitisk år

GRØN OMSTILLING Det nye år bliver et travlt klimaår for Danmark, EU og resten af verden. Milliarder af euro, dollar og yuan ligger klar til investeringer i rene teknologier fra krisepakker og stadigt mere klimabevidste private investorer. Analytikere taler om en decideret acceleration i den grønne omstilling, og i de mest optimistiske scenarier er Parismålet igen i sigte.

Michael Løve anbefaler

Michael Løve anbefaler

KULTURANBEFALING Nettos direktør, Michael Løve, har fundet podcasten, der sikrer, at hans døtre aldrig vil ryge. Og så anbefaler han det nyeste værk af lufthavnslitteraturens ukronede konge om det USA, han kender bedst.

Der bliver ingen kartoffelkur på den anden side af corona

Der bliver ingen kartoffelkur på den anden side af corona

ØKONOMI Uden nævneværdig dramatik er statsgælden kravlet mod nye højder under coronakrisen. Lave renter er den nye normal, og derfor er gæld næsten gratis. Et lille år efter det globale pandemichok melder spørgsmålet sig, om vi er forberedte på det, de færreste økonomer forventer. 

Gælden, dollaren og det eksorbitante privilegium

Gælden, dollaren og det eksorbitante privilegium

ØKONOMI Som udsteder af verdens mest anvendte valuta høster USA økonomiske fordele, andre lande kun kan drømme om. Den position er ikke akut truet, men vi er måske ved at se begyndelsen på enden, og det kan tvinge USA til at sætte tæring efter næring.

2021 – corona år to

2021 – corona år to

POLITIK OG VELFÆRD Coronaen har forandret vores samfund og vores liv for altid. Nu bliver opgaven at tage det bedste med os ind i 2021 og huske på, hvad livskvalitet er.

Følsom nytårshilsen

Følsom nytårshilsen

Tårer og topledelse var stadig en følsom affære i 2020.

På Mandag Morgen har vi i årets løb talt med tre topchefer, der alle på hver deres måde har været tvunget til at forholde sig til store følelser i deres lederskab. 

Mød den kontroversielle mediechef, den revolutionære revisor og politikeren, der blev kaldt ’isdronningen’. 

Lys i mørket: Historier der vækker håb for 2021

Lys i mørket: Historier der vækker håb for 2021

Trods pandemi, klimakrise, økonomisk krise og politisk ustabilitet har 2020 også vist vejen til lysere tider. Vi har samlet nogle af de historier, der har givet os håb her på Mandag Morgens redaktion det seneste år.

”Jeg vil være kommunaldirektør i en kommune, der tør lytte til borgerne”

”Jeg vil være kommunaldirektør i en kommune, der tør lytte til borgerne”

POLITIK OG VELFÆRD Hvad er de gode – og hvad er de dårlige erfaringer fra coronakrisen? Fredericia Kommune er gået systematisk til værks for at finde svar – og har fået input fra over 5000 borgere, der er kogt ned til et idékatalog. Den fremgangsmåde kan være med til at ændre kommunen og organisationen, mener kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.