Fem spørgsmål der fremmer både trivsel og performance

LEDELSE Medarbejdernes trivsel er en ressource, der for arbejdsgivere kan omsættes til mere produktivitet, bedre tiltrækning af talent og i sidste ende bedre resultater. Her er råd til, hvordan du kan gentænke din organisations indsats.

Af Rikke Bay Haaber
Chef for strategisk sundhed i PFA

Trods mange virksomheders investeringer i at fremme trivslen vidner nedslående statistikker forsat om udbredt udbrændthed og mental mistrivsel på arbejdspladsen. Ifølge den seneste Nationale Sundhedsprofil oplever hver fjerde dansker i dag et højt stressniveau. Til sammenligning gjaldt det for hver femte dansker i 2010.

Der kan være flere årsager til, at det går den forkerte vej. Det kan handle om vores relationer til kolleger, brug af værktøjer og ressourcer, store forretningsmæssige beslutninger, der påvirker os og vores arbejde, og mange andre faktorer. Det kan også handle om ting helt uden for arbejdspladsen.

Det afgørende er, at hvis vi opfatter dette problem som et rent medarbejderpleje-problem, så misser vi en væsentlig pointe, for det er mere kompliceret end som så. Vi skal tænke trivsel bredere ind i vores forretning og tænke det sammen med performance.

Jo mere vi nyder, hvad vi gør, og sætter en ære i det, jo bedre resultater vil vi levere. Hvis det af forskellige årsager halter med trivslen på arbejdspladsen, kan medarbejderne føle sig mindre motiverede til at gå den ekstra mil.

Derfor har vi i PFA sammen med Lederne siden 2016 faciliteret et advisory table, hvor vi har samlet virksomhedsledere, forskere og praktikere for at finde løsninger i forhold til stress på arbejdsmarkedet og debattere udfordringer, problemstillinger og muligheder.

Det er i år mundet ud i vores whitepaper ”Sådan forebygger du stress som et element af bæredygtig ledelse”. Formålet er er at dele viden fra vores advisory table og inspirere til mulige løsninger.

Skal ind i arbejdskulturen

Den voksende stressepidemi kalder på nytænkning. En væsentlig ændring bør være, at vi behandler stress mindre som et individuelt problem og i højere grad udvikler og implementerer løsninger, der tager afsæt i organisationen frem for individet.

For mens stress hos en medarbejder først og fremmest går ud over den pågældendes sundhed og trivsel, står stress også i vejen for performance på arbejdspladsen.

I vores whitepaper lægger vi op til, at vi skal tænke trivsel ind i helheden af vores forretning – i selve det organisatoriske design. Det handler om at skabe en arbejdskultur, der prioriterer trivsel på samme niveau som performance.

Et eksempel på en sådan tilgang ses hos produktionsvirksomheden Lindab, som i deres ledelseskodeks ”God ledelse” klart formulerer, hvad Lindab forventer af deres ledere. Kodekset tænkes ind i ansættelsesprocessen, lederne evalueres løbende, og der er konsekvens ved ikke at leve op til kodekset både i form af støtte og hjælp til den enkelte leder og i form af inddragelse af teamet for at gøre det til et fælles mål at forbedre ledelsen.

Lindab definerer god ledelse ud fra tre overordnede temaer: hjerne, hjerte og ben. Hjernen skaber fælles mål og ambitioner, hjertet skaber engagement og lyst til at nå målene, og benene sikrer, at ressourcerne er der til at nå målene. Og alle dele skal være til stede hos en leder hos Lindab. Samtidig har virksomheden en kollektiv bonusordning, hvor alle belønnes ligeligt, fordi alle bidrager. Det giver sammenhold og transparens.

Tre-trins-raket holder på medarbejderne

Et andet eksempel er Jyske Bank, hvor de har udviklet en ”Træd tidligt til”-værktøjskasse, som skal hjælpe ledere med at spotte mistrivsel tidligt og at handle på det – for eksempel ved at ændre arbejdsopgaver – så de i samarbejde med medarbejderne kan håndtere udfordringer tidligt, og favne både performance og trivsel.

Værktøjskassen rummer blandt andet dialogkort med konkrete formuleringer og spørgsmål, lederen kan bruge til samtale med medarbejdere, som er i begyndende mistrivsel. Samtidig indeholder den et konkret værktøj, som hjælper leder og medarbejder til i fællesskab at skabe formelle strukturer for medarbejderens arbejde, for eksempel i pressede perioder.

Værktøjskassen fungerer som en tre-trins-raket, alt efter hvor alvorligt medarbejderen er påvirket af mistrivsel eller stress. Trin 1: dialog mellem medarbejder og leder, trin 2: lederen involverer hr, som kan hjælpe og guide lederen, og trin 3: forløb med eksterne konsulenter, som kan hjælpe med at arbejde med medarbejderens trivsel.

Fastholdelsesprocenten for medarbejdere, der har været i trin 3, har siden implementeringen af værktøjskassen været på 100 procent, ligesom man har forebygget sygemeldinger.

Fem fokusområder

Det første skridt mod at forbedre trivslen er at forstå, hvad din eksisterende virksomhedskultur virkelig er lavet af, og hvordan den påvirker din arbejdsstyrke på en given dag.

Du kan starte med at stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Støtter vi medarbejdere, når de fejler?
  • Hvad måler vi egentlig på – resultater eller indsats, eller begge dele?
  • Hvad belønner vi?
  • Når vi implementerer nye strukturer eller processer, overvejer vi så, hvilken effekt de vil have på både performance og trivsel?

Herefter kan du overveje, hvad der skal til for at ændre kulturen i den ønskede retning.

Der findes mange modeller for og holdninger til, hvordan man bedst designer en organisation. Vi har i whitepaperet valgt Galbraiths stjernemodel. Den har ikke i sig selv fokus på trivsel eller stress, men er et simpelt værktøj til at forstå og få øje på sammenhængen i en organisation og til at justere og bygge bro mellem forskellige elementer.

Kort sagt arbejder stjernemodellen med fem elementer i en organisations design – strategi, struktur, processer, incitamentssystemer og people practice – og hvordan de spiller sammen, for eksempel ved at understøtte eller modvirke hinanden.

Det er modellens udgangspunkt, at hvis jeg skruer på ét element, så kan det have effekt på et andet – tilsigtet eller utilsigtet. Tager vi ikke hensyn til dette samspil, når vi lægger strategier, implementerer forandringer, organiserer arbejdet, uddeler belønninger eller noget helt femte, kan det gå ud over både performance og trivsel.

Performance og trivsel skal følges ad

Hvis din organisation arbejder med trivsel og forebyggelse af stress uden at tænke performance ind, er der risiko for, at trivselsindsatsen bliver anset for mindre vigtig og får lavere prioritet. Det er de færreste virksomheder, som først og fremmest er sat i verden for at skabe trivsel hos deres medarbejdere.

Derfor er det relevant at tænke trivsel og performance sammen, så incitamenterne trækker i samme retning.

Med udgangspunkt i stjernemodellen er her en række råd til, hvordan du tænker både performance og trivsel ind i de fem elementer:

  • Med hensyn til strategi kan du stille dig selv følgende spørgsmål: Er trivsel en konsekvens af en succesfuld virksomhed eller en betingelse? Er trivsel forretningskritisk for virksomheden? Hvordan forener vi konkret hensyn til både performance og trivsel i vores strategi?
  • Når det gælder virksomhedens struktur, kan det være en idé at give hr-afdelingen ansvar for at kende og tage hensyn til eksisterende logikker og faglighed, når forretningen udvikles. Det kan også give værdi at se på den konkrete organisering af arbejdet og afprøve alternative måder at organisere på. Det har været højaktuelt i år, hvor mange organisationer har skullet arbejde mere fleksibelt og på distancen.
  • Med hensyn til processer kan vi begynde med at stille os selv spørgsmålet: Hvem er vinder og taber på de processer, vi har eller implementerer? Hvad er formålet med den enkelte proces, og hvordan understøtter, vanskeliggør eller forhindrer den andre igangværende processer? Hvilke incitamenter skal understøtte, at den bliver implementeret succesfuldt?
  • Hvilket leder mig videre til incitamentssystemer. Her kan vi begynde med at spørge os selv, om vi måler på det, der opnås, hvordan det opnås, eller begge dele? Skal vi have et fleksibelt incitamentssystem, som tager højde for medarbejdernes forskelligheder og præferencer? Og har vi både individuelle og fælles mål. 
  • Når det handler om people practice, er diversitet i rekruttering, karriereveje og tilgange til innovation afgørende parametre. Ledelseskvaliteten er også et centralt parameter, og her kan spørgsmålet være, om vi rekrutterer ledere på ikke bare kompetencer og adfærd, men også deres mindset med hensyn til performance og trivsel. Har vi de rigtige værktøjer til at analysere ledernes arbejde og understøtte deres arbejde?

Ovenstående er alle pointer, som er kommet frem i vores arbejde i Advisory table fra ledere og praktikere, som til daglig arbejder med at tænke trivsel og performance sammen.

Det gør de, fordi de har erkendt, at stress og mistrivsel ikke bare er ubehageligt for medarbejderne. Det er også dårlig forretning.

Forrige artikel ICDK: Fødevareindustrien kan hente inspiration til udvikling i Galilæa ICDK: Fødevareindustrien kan hente inspiration til udvikling i Galilæa Næste artikel Hvem skal granske den usunde politiske kultur? Hvem skal granske den usunde politiske kultur?
Det kræver grundig forberedelse at finde venturekapital i Silicon Valley

Det kræver grundig forberedelse at finde venturekapital i Silicon Valley

DIGITAL OMSTILLING Silicon Valley er indbegrebet af venturekapital, men skal det lykkes for startups at skaffe investeringer og nyde godt af den støtte, som den rette investor kan tilbyde, kræver det grundig forberedelse. Det fortæller det danske innovationscenter i Silicon Valley.

Mangel på chips bremser produktionen

Mangel på chips bremser produktionen

DIGITAL OMSTILLING Forsyningerne af computerchips kan ikke holde trit med efterspørgslen, og det er begyndt at gå ud over produktionen, især bilfabrikkerne er hårdt ramt. Problemet har synliggjort verdensøkonomiens store afhængighed af en enkelt komponent, som kun nogle få selskaber kan levere. 

Leder du med sproget, eller leder sproget dig?

Leder du med sproget, eller leder sproget dig?

LEDELSE Kommunikation er det måske vigtigste ledelsesredskab, men mange ledere bliver forført af deres begejstring for nye termer og ønsket om at fremstå på forkant med udviklingen. Man kan hurtigt miste autoritet på den konto, skriver Mads Thimmer.

Astrid Krag klar til radikalt forsøg med velfærd for ældre

Astrid Krag klar til radikalt forsøg med velfærd for ældre

POLITIK OG VELFÆRD Social- og ældreminister Astrid Krag lægger op til omfattende nytænkning af velfærden med forslag til lov om velfærdsaftaler, der på ældreområdet indebærer et opgør med ældres velerhvervede rettigheder. ”Nu starter vi med et blankt stykke papir,” siger hun til Mandag Morgen. 

Professor: Pendulet svinger mellem skøn og rettigheder

Professor: Pendulet svinger mellem skøn og rettigheder

POLITIK OG VELFÆRD Regeringen vil med nyt lovforslag slække på borgernes rettigheder for at give kommunerne mulighed for at udvikle velfærd til ældre lokalt. Tanken er langtfra ny. I mere end 100 år har socialpolitikken svinget mellem rettigheder og skøn, påpeger SDU-professor Jørn Henrik Petersen, der kalder det ”et uløseligt dilemma”.  

Socialpolitikken mellem skøn og rettighed

Socialpolitikken mellem skøn og rettighed

POLITIK OG VELFÆRD Frem og tilbage. I mere end 100 år er socialpolitikken i Danmark svinget mellem en skønsbaseret og en rettighedsbaseret tilgang. Regeringens frikommuneforsøg gør op med rettigheder og bevæger sig – igen – mod skønnet som det bærende princip.

National e-valuta kan igen give nationalbankerne magten over pengene

National e-valuta kan igen give nationalbankerne magten over pengene

ØKONOMI Den digitale omstilling af pengesystemet udfordrer centralbankerne på deres eksistensgrundlag. Kreditkort og mobiler erstatter kontanter, mens kryptovalutaer truer med at sætte statens pengestyring ud af kraft. Et digitalt modtræk er på vej fra centralbankerne, men det risikerer at ryste bankvæsenet i sin grundvold.

Tre slags valuta

Tre slags valuta

ØKONOMI Nationalbanken kan tage magten tilbage, hvis den udvikler en national e-valuta, som samtidig kan tag konkurrencen op med kryptovalutaer, der truer Nationalbankens valutamonopol.

Kinas nye digitale valuta er et geopolitisk powerplay

Kinas nye digitale valuta er et geopolitisk powerplay

ØKONOMI Uafhængighed er kodeordet bag Kinas nye nationale e-valuta. Xi Jinping og co. vil ikke længere finde sig i at blive finansielt forkrøblet af amerikanerne. En reaktion på denne digitale optrapning af den økonomiske stormagtskamp lader endnu vente på sig. 

Derfor vil priserne stige nu

Derfor vil priserne stige nu

ØKONOMI En kombination af økonomiske hjælpepakker og coronaforsinkelser i forsyningslinjerne får priser på råvarer til at ryge i vejret. Det kan betyde uforholdsmæssigt dyrere varer, fordi det er fristende for alle led i kæden at lægge ekstra stigninger ind, når der justeres på prisen.

Maria Schack Vindum anbefaler

Maria Schack Vindum anbefaler

KULTURANBEFALING Maria Schack Vindum anbefaler et galleri, der lader dig se København oppefra, og en podcast, der giver dig styr på både samfunds- og privatøkonomien.

Fremtidens arbejdsmarked har ikke kvinderne med

Fremtidens arbejdsmarked har ikke kvinderne med

DIGITAL OMSTILLING Det globale arbejdsmarked er midt i en stor omstilling, men kønsfordeling på det nye arbejdsmarked er ikke lige. Kvinder er underrepræsenteret i seks ud af otte af de mest efterspurgte og hurtigst voksende jobklynger.

Tilbage på arbejde igen – hvor svært kan det være?

Tilbage på arbejde igen – hvor svært kan det være?

Det er fristende at vælge de enkle løsninger, når man skal genåbne arbejdspladsen: Spare huslejen helt. Kommandere alle på arbejde. Eller bestemme top-down, at det er slut med faste pladser. Men det bliver de ledere, der tør omfavne opgavens kompleksitet, som vinder i det lange løb.

Han skal gøre banken bæredygtig

Han skal gøre banken bæredygtig

LEDELSE Som ny direktør for PenSam Bank skal Michael Christensen demonstrere, at han kan demonstrere, at han kan drive en bank med afsæt i tre bundlinjer: den miljømæssige, den sociale og den økonomiske.

Vækst-giganterne ligger i USA og Kina

Vækst-giganterne ligger i USA og Kina

DIGITAL OMSTILLING Langt de fleste unicorns fi­ndes i USA, hvor især Silicon Valley huser unge virksomheder, der lynhurtigt er blevet giganter. Men også Kina er godt med.

Vestager: Vi skal skabe vores egne techgiganter i Europa

Vestager: Vi skal skabe vores egne techgiganter i Europa

DIGITAL OMSTILLING Europa halter håbløst efter USA og Kina, når det handler om at fostre de store teknologivirksomheder. Det skal der lavet om på, hvis vi vil være med til at sætte de globale IT-standarder for fremtidens samfund, mener Margrethe Vestager. Målet er dobbelt så mange europæiske unicorns inden 2030.

Værdikæderne brydes ned og samles på nye måder

Værdikæderne brydes ned og samles på nye måder

DIGITAL OMSTILLING En af de tendenser, som Covid-19 har accelereret, er den måde, forretningsmodellen og hele organiseringen af værdikæden i mange brancher brydes op – og nu sammensættes på nye måder.
Den engelske teknologi-analytiker Benedict Evans kalder det ”The Great Unbundling”.

ICDK i Israel: Nogle gange kommer den stegte due flyvende

ICDK i Israel: Nogle gange kommer den stegte due flyvende

DIGITAL OMSTILLING 95 procent af alle startups mislykkes, fordi der ikke er et marked for deres idé. Iværksættere kan blive fanget i en dødbringende forelskelse i deres egen tech og glemme det grundlæggende: kunderne. Israelske iværksættere kigger ud mod det globale marked og slår til, når interessen er der, skriver det danske innovationscenter i Tel Aviv.

Lad ikke optimisme spænde ben for god forandringsledelse

Lad ikke optimisme spænde ben for god forandringsledelse

LEDELSE Vi har en tendens til at være for optimistiske og ikke tænke de dårlige scenarier igennem. I ledelsesmæssig sammenhæng resulterer det ofte i forandringsprojekter, der går over tid og over budget, og som ikke lever op til succeskriterierne, skriver Christian Nyvang Qvick.

Sophie Hæstorp Andersen anbefaler

Sophie Hæstorp Andersen anbefaler

KULTURANBEFALING Sophie Hæstorp Andersen har fundet kunst i de lokale kvarterer i Københavns Nordvest, og så anbefaler hun en tegneserie for voksne til inspiration for alle unge kvinder.

883 borgerforslag har gødet jorden for ny politik

883 borgerforslag har gødet jorden for ny politik

POLITIK OG VELFÆRD Borgernes magt til at fremsætte forslag for Folketinget er i gang med at forandre det danske demokrati. Alene i årets første tre måneder har grupper af borgere stillet 160 nye forslag. Borgernes egne forslag sætter ofte en dagsorden, der påvirker senere lovgivning og løser problemer, som politikerne ikke havde øje for. Det viser Mandag Morgens gennemgang af de i alt 883 borgerforslag, der er stillet siden 2018.

Borgerforslag på samlebånd

Borgerforslag på samlebånd

POLITIK OG VELFÆRD Foreløbig har 24 af de 883 borgerforslag samlet de nødvendige 50.000 støtter for at blive behandlet i Folketinget. Kun to er vedtaget. Men mange forslag finder alligevel vej til lovmøllen i en eller anden form.

Interesseorganisationer bruger borgerforslag til at nå ind på Christiansborg

Interesseorganisationer bruger borgerforslag til at nå ind på Christiansborg

POLITIK OG VELFÆRD 8 ud af 24 borgerforslag med støtter nok til at blive taget op i Folketinget har store organisationer i ryggen. Det kan give en fordel, når det kommer til den politiske behandling på Christiansborg. Men er det rimeligt? Hovedstilleren bag ”Dansk klimalov nu” ser det som en skævvridning, der er svær at komme uden om.

Mor fik ændret reglerne for sorgorlov efter sin søns død

Mor fik ændret reglerne for sorgorlov efter sin søns død

POLITIK OG VELFÆRD Pernille Møller Jensen er hovedpersonen bag et af de borgerforslag, som er ført ud i livet. Hun oplevede på egen krop, hvordan systemet efter hendes barns død ikke tog højde for hendes tragedie. Her er historien om, hvordan en mor til en afdød 15-årig dreng tog affære og fik forbedret vilkårene for forældre, som mister deres børn alt for tidligt.

Venstre:   Borgerforslag underminerer tilliden til folkevalgte

Venstre: Borgerforslag underminerer tilliden til folkevalgte

POLITIK OG VELFÆRD Venstres Karen Ellemann, medlem af Folketingets Præsidium, lader sig ikke overbevise af den livlige aktivitet på hjemmesiden med borgerforslag. Forslagene er ikke en succes, men en forfejlet kritik af Folketinget og det repræsentative demokrati, mener hun. 

Formanden for Folketinget: Borgerforslag supplerer demokratiet

Formanden for Folketinget: Borgerforslag supplerer demokratiet

POLITIK OG VELFÆRD Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), stemte nej til at indføre borgerforslag. Han frygtede, at professionelle organisationer og ikke borgere ville drive forslagene frem. Sådan er det ikke gået. Nu opfatter han borgerforslagene som et supplement til demokratiet. 

Teknologiske tigerspring øger den globale ulighed

Teknologiske tigerspring øger den globale ulighed

DIGITAL OMSTILLING Udviklingen inden for ‘Industri 4.0’-teknologier som kunstig intelligens, big data, 3D-print, robotteknologi, Internet of Things, blockchain og bioteknologi går stærkt. Men der er behov for, at den hastige udvikling suppleres med et øget fokus på ulighed, fastslår ny FN-rapport.

Aarhus lægger grundstenen til fremtidens velfærd

Aarhus lægger grundstenen til fremtidens velfærd

POLITIK OG VELFÆRD Der bliver skrevet politisk historie i Aarhus på onsdag. Byrådet skal nytænke velfærden. Der skal mere fokus på værdi for den enkelte borger og samfundet og mindre på standardydelser og kontrol. Et opgør med 40 års velfærdsudvikling. Enig Magistrat står sammen om fælles anbefaling til byrådet om at sætte en ny kurs, der får konsekvenser for alle kommunens 350.000 borgere. 

Han skal få styr på skandaleramt akademi

Han skal få styr på skandaleramt akademi

LEDELSE De seneste år har budt på lovlig meget drama på Det Kongelige Danske Kunstakademi; senest med en historisk buste, der blev smidt i havnen. Udfordringerne er til at få øje på for akademiets nye rektor, Lars Bent Petersen.

Blockchain kan redde verden – eller smadre klimaet

Blockchain kan redde verden – eller smadre klimaet

DIGITAL OMSTILLING Blockchain-teknologien kan være et nyttigt redskab til at fremme en cirkulær økonomi, og til at undgå at store digitale platforme får magten over vores personlige data. Men indtil videre har teknologien mest været brugt til bitcoins, og dét har vist sig at være en miljømæssig katastrofe.

Pas på med at overdrive helterollen

Pas på med at overdrive helterollen

LEDELSE  Vi roser med rette hands on-ledere, der engagerer sig i konkret problemløsning under kriser. Men det kan have store omkostninger, hvis chefen konsekvent fjerner andres ejerskab med sin ”heroiske” ledelse, skriver Klaus Majgaard.

Corona har boostet alternative nyhedsmedier

Corona har boostet alternative nyhedsmedier

POLITIK OG VELFÆRD Flere små alternative medier har satset kraftigt på at dække coronamodstanden. Men det sikrer dem ikke nødvendigvis en plads i det alternative medielandskab i Danmark, der ifølge forskeren Eva Mayerhöffer er langt svagere end i Tyskland og Sverige.

Har du det arbejdsliv, du ønsker? 

Har du det arbejdsliv, du ønsker? 

PÅSKELÆSNING Måske har du lige nu et af de sjældne frikvarterer fra et job, der æder lidt mere af din tid, end du egentlig ønsker mens du har børn - eller slider lidt mere på dig, end du kan klare, nu hvor du er blevet ældre? Vi har samlet et påskebuket af kloge tanker om, hvordan fremtidens arbejdsmarked kan gøres mere fleksibelt, give større individuel frihed - og måske endda gøre op med et lønsystem, der har låst kvindefag fast på bunden af lønskalaen i fem årtier. God påske - og god læselyst!