18. november 2022

Handelsbetingelser for abonnementer (forbruger)


Aftaleindgåelse og kontaktinformation 

Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler, der indgås mellem Mandag Morgen ApS (herefter omtalt ”Mandag Morgen”) og dig som kunde i relation til køb af abonnement på Mandag Morgen. Disse handelsbetingelser gælder alene, hvis du køber abonnementet som forbruger og ikke som erhvervsdrivende. Mandag Morgen vil være aftalepart for købet, og vores kontaktinformationer er følgende:              


Mandag Morgen ApS            
CVR-nummer: 38 25 33 95       
Ny Kongensgade 10              
1472 København K
Telefon: 33 93 93 23             
E-mail: [email protected]

 

Køb af abonnement anses som bindende fra din bekræftelse af køb af abonnementet.

Mandag Morgen anbefaler derfor, at du læser handelsbetingelserne grundigt igennem, inden du indgår en aftale om køb af et abonnement.

Handelsbetingelserne vil ligeledes blive fremsendt på mail ved indgåelse af et køb.

 

Du kan også downloade handelsbetingelserne som en PDF her.

 

Abonnementet

Når du tegner medieabonnement på Mandag Morgen, vil der blive oprettet et personligt abonnement for dig. 


Hvis du har indgået aftale om en prøveperiode på 14 dage, vil du alene være bundet efter prøveperioden, såfremt du og Mandag Morgen indgår særskilt aftale om køb af abonnement på Mandag Morgen.

 

Priser, ordrebekræftelse og rabatter 

Prisen for abonnementet vil være DKK 6.889 årligt (DKK 574,08 månedligt) for online adgang og DKK 9.389 (DKK 782,42 månedligt) for fuld oplevelse, der alene giver dig ret til at anvende abonnementet.

 

De angivne listepriser reguleres én gang årligt, svarende til indeksreguleringen.
Alle priser er angivet i danske kroner ekskl. moms.

 

Når du har købt et abonnement, sender Mandag Morgen efterfølgende en ordrebekræftelse via e-mail. 

 

Abonnementet kan være solgt med rabat i forbindelse med kampagner eller på baggrund af særskilte aftaler. Rabatten vil som udgangspunkt gælde som en introduktionsrabat og vil derfor frafalde eller gradvist udfases efter første abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt.

 

Betaling 

Efter abonnementsaftalen er indgået, får du tilsendt en faktura. Betaling skal ske inden for den på fakturaen angivne betalingsfrist og der betales for hele abonnementets løbetid.

 

Retur- og fortrydelsesret 

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du har købt et abonnement i overensstemmelse med reglerne i forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten indebærer, at du har ret til at træde tilbage fra aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra det tidspunkt, hvor du kan få adgang til indholdet på mm.dk.  

 

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. ved post eller e-mail). Du kan sende en e-mail til os på [email protected]. Du kan vælge at bruge den standard fortrydelsesformular, som findes i bunden af disse handelsbetingelser, hvilket dog ikke er et krav.

 

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi som udgangspunkt alle betalinger, som vi eventuelt har modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde dit køb. Vi tilbagebetaler pengene til din bankkonto. Du pålægges under ingen omstændigheder nogen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

 

Løbetid og opsigelse          
Abonnementet løber i 12 måneder fra aftaleindgåelse eller til et mellem dig og Mandag Morgen nærmere bestemt tidspunkt.       

Dit abonnement løber dermed, indtil dette opsiges. Abonnementet fornyes derfor automatisk. Du er til enhver tid berettiget til at opsige dit abonnement med en måneds varsel til udgangen af en måned. De  første 5 måneder er dog uopsigelige. Hvis du opsiger abonnementet før de 12 måneder, tilbagebetaler Mandag Morgen forholdsmæssigt dit abonnement.   

Abonnementer skal opsiges skriftligt til [email protected].


Reklamationer 
Du har ret til at reklamere over abonnementsaftalen, såfremt du skønner, at abonnementsaftalen ikke levede op til det aftalte, lovede eller forudsatte. 

Hvis du ønsker at reklamere over abonnementsaftalen, bedes du kontakte os snarest muligt og inden for rimelig tid, efter at du er blevet gjort opmærksom på manglen.

Når du henvender dig til os, skal du forklare, hvad manglen er samt medsende faktura/kvittering for købet. Mandag Morgen behandler reklamationen hurtigst muligt og inden for rimelig tid. Herefter sender Mandag Morgen en e-mail til dig med vores vurdering af, om reklamationen er berettiget eller ej.

 

Renter og misligholdelse    
Ved forsinket betaling opkræver Mandag Morgen morarenter og kompensationsgebyrer pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfaldsdato, indtil betaling sker i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Mandag Morgen opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Mandag Morgen vil kunne opkræve inkassoomkostninger i overensstemmelse med lovens bestemmelser.

I tilfælde af betalingsmisligholdelse er Mandag Morgen berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf uden at pådrage sig ansvar. Mandag Morgen er endvidere berettiget til at ophæve den misligholdte abonnementsaftale, efter du har misligholdt en betalingsforpligtelse. Dette gør sig også gældende i det tilfælde, hvor abonnementet allerede er påbegyndt. Ophæver Mandag Morgen en aftale som følge af din betalingsmisligholdelse, har Mandag Morgen ret til eventuel skadeserstatning efter dansk rets almindelige regler herom. 


Overdragelse af abonnementet                 
Abonnementet kan alene overdrages i sin helhed til en anden person med Mandag Morgens forudgående tilladelse.

 

Forbehold 
Mandag Morgen tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.           


Rettigheder og copyright 

Mandag Morgen eller tredjeparter har rettighederne til alt materiale, som du tilgår fra dit abonnement. Dette medfører, at du hverken er berettiget til at videredistribuere, ændre eller offentliggøre Mandag Morgens indhold, medmindre dette er lovligt efter undtagelser i lovgivningen, eller medmindre Mandag Morgen eller den relevante tredjepart har afgivet forudgående samtykke. En handling i strid med Mandag Morgens rettigheder vil anses som et alvorligt brud på abonnementsaftalen og kan medføre erstatningsansvar. Læs mere her.


Ansvarsbegrænsning 

Mandag Morgen gør sit bedste for at holde tjenesterne tilgængelige alle døgnets timer, fri for virus og andre emner af destruktiv eller forstyrrende karakter. Tjenesterne kan imidlertid være utilgængelige af sikkerheds- eller vedligeholdelsesmæssige årsager.           
Mandag Morgen er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder for tab, som skyldes omstændigheder, som er uden for Mandag Morgens kontrol, eller tab, der skyldes fejlagtigt anvendelse af tjenesterne.

Yderligere påtager Mandag Morgen sig ikke noget ansvar for eventuelle tab, du måtte lide som følge af anvendelsen af abonnementets artikler og andet indhold. Det gælder både tab, følgeskader eller omkostninger og erstatninger herfor, herunder, men ikke begrænset til, driftsforstyrrelse, driftstab, tab af avance eller mistede besparelser.

 

Databeskyttelse 
Du afgiver personoplysninger i forbindelse med købet. Vi indsamler, behandler og lagrer personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis du ønsker mere information vedrørende de oplysninger, som vi indsamler, og måden, hvorpå de bruges, henviser vi til vores privatlivspolitik, som kan tilgås via dette link.                
 

Cookies 
Vores hjemmesider anvender cookies. Hvis du ønsker mere information om vores brug af cookies på vores hjemmesider, henvises der til vores cookiepolitik, som kan tilgås via dette link

 

Ændringer

Mandag Morgen forbeholder sig retten til at ændre priser og handelsvilkår, hvis det er nødvendigt, herunder i tilfælde af funktionsændringer, ændret lovgivning, inflation, regulering, ny ejer eller praksis. Væsentlige ændringer vil blive varslet mindst 30 dage før ikrafttrædelse via mail. Kunden kan i varslingsperioden opsige abonnementet. 
 

Værneting og lovvalg 

Disse handelsbetingelser er underlagt dansk lovgivning, undtaget danske lovvalgsregler og CISG.
Enhver tvist, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse handelsbetingelser skal afgøres ved de danske domstole.

 

Klage 

Du kan klage til os på 

ApS Mandag Morgen.dk

Ny Kongensgade 10

1472 København K

CVR-nr.: 38 25 33 95

E-mail: [email protected]

 

Du kan også klage til 

Center for Klageløsning

Toldboden 2

8800 Viborg. 

 

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk. Du kan også klage via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: www.ec.europa.eu/odr. 

 

BILAG: STANDARD FORTRYDELSESFORMULAR FOR FORBRUGERE 

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende, og du er en forbruger)

 

Til ApS Mandag Morgen.dk

Ny Kongensgade 10

1472 København K

CVR-nr.: 38 25 33 95

E-mail: [email protected]:

 

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

 

Bestilt den (*)/modtaget den (*):

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne):

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse):

 

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

 

______________________        Dato ______________________

Mandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024