18. maj 2022

Handelsbetingelser for annoncer (erhverv)


Aftaleindgåelse og kontaktinformation 

Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler, der indgås mellem Mandag Morgen ApS (”Mandag Morgen”) og en erhvervskunde, offentlig institution eller lignende (”Kunden”), der ønsker at købe annonceplads på en af Mandag Morgens hjemmesider. Mandag Morgen vil være aftalepart for købet og vores kontaktinformationer er følgende:  

Mandag Morgen ApS       
CVR-nummer: 38253395       
Ny Kongensgade 10              
1472 København K 
Telefon: 33 93 93 23             
E-mail: [email protected]

 

Køb af annoncer for bindende fra Kundens bekræftelse af købet. Mandag Morgen anbefaler derfor, at Kunden læser handelsbetingelserne grundigt igennem, inden Kunden indgår en aftale om køb af annoncer.

 

Krav til annoncør og forbehold 

Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende markedsføringslov, det internationale annoncekodeks eller databeskyttelseslovgivningen. Annoncøren har ansvaret for overholdelse af alle relevante retsregler i relation til placeringen af annoncerne. 

 

I øvrigt forbeholder Mandag Morgen sig ret til at afvise annoncer, som ikke ønskes optaget af hensyn til Mandag Morgens forretningsinteresser, almene interesser eller andre hensyn. Mandag Morgen forbeholder sig desuden retten til at afvise annoncetillæg, der indeholder annoncer fra tredjepartsannoncører.           

 

Placering af cookies eller indsamling af data om Mandag Morgens hjemmesidebesøgende er ikke tilladt uden forudgående aftale med Mandag Morgen. Uberettiget placering af cookies og/eller indsamling af data kan være ansvarspådragende i henhold til cookiebekendtgørelsen og databeskyttelseslovgivningen. Trafikken monitoreres på Kundens hjemmesider, og Mandag Morgen kontrollerer, at ingen uberettiget brug af cookies eller dataindsamling finder sted.         
 

Priser og ordrebekræftelse 

Alle priser på køb af annoncer er angivet i danske kroner og eksklusiv 25% moms. Alle angivne priser på annoncering er eksklusiv et administrationsgebyr på 8,9%, som ved faktureringen tillægges de angivne priser.

 

Når Kunden har købt annoncer, sender Mandag Morgen efterfølgende en ordrebekræftelse via e-mail.

 

Ved køb af klippekort bortfalder de ikke anvendte klip efter 12 måneder fra aftalens indgåelse, medmindre andet er aftalt.

 

Betaling 

Efter abonnementsaftalen er indgået, får Kunden tilsendt en faktura. Betaling skal ske indenfor den på fakturaen angivne betalingsfrist.

 

Retur- og fortrydelsesret 

Der er ikke retur- og fortrydelsesret på køb af annoncer. 

 

Renter og misligholdelse    
Ved forsinket betaling opkræver Mandag Morgen morarenter og kompensationsgebyrer pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfaldsdato, indtil betaling sker i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Mandag Morgen opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Mandag Morgen vil kunne opkræve inkassoomkostninger i overensstemmelse med lovens bestemmelser.

 

Ved Kundens betalingsmisligholdelse er Mandag Morgen desuden berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf til Kunden uden at pådrage sig ansvar. Mandag Morgen er endvidere berettiget til at hæve den misligholdte aftale, efter Kunden har misligholdt en betalingsforpligtelse. Hæver Mandag Morgen en aftale som følge af Kundens betalingsmisligholdelse, har Mandag Morgen ret til eventuel skadeserstatning efter dansk rets almindelige regler herom. 


Overdragelse 
Kunden må ikke overdrage retten til placering af annoncer til andre, uden forudgående accept fra Mandag Morgen. 


Forbehold 
Mandag Morgen tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.             

Rettigheder og copyright 

Annoncøren eller tredjeparter har rettighederne til alt materiale, som Kunden anvender i annoncerne. Dette medfører, at Mandag Morgen hverken er berettiget til at videredistribuere, ændre eller offentliggøre det udleverede materiale, medmindre dette er lovligt efter undtagelser i lovgivningen eller aftalt mellem Kunden og Mandag Morgen. Læs mere her.

 

Ansvarsbegrænsning og fejl                    
Ved fejl, som Kunden ikke bærer ansvaret for, giver Mandag Morgen en reduktion efter Mandag Morgens skøn af budskabets forringelse. Reduktionen kan dog højest udgøre prisen for publiceringen. Fejl skal være Mandag Morgen i hænde senest 5 dage efter publiceringen. Erstatningskrav for fejlagtig publicering, forsinkelse, manglende publicering, standsning af bestilte annoncer, eller evt. følger af sådanne fejl kan ikke gøres gældende. Mandag Morgen forbeholder sig ret til at afvise enhver reklamation, hvis materialet ikke overholder branchestandarden eller lovgivningen i øvrigt.    
 

Såfremt Kunden ikke overholder branchestandarden og Mandag Morgen retter og laver korrektion af materialet til branchestandarden, kan der ikke forventes nogen dekort på publiceringen i de tilfælde rettelsen resulterer i et andet resultat på Mandag Morgens platform end ønsket.             

Mandag Morgen er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder for tab, som skyldes omstændigheder, som er uden for Mandag Morgens kontrol. 

                      

Databeskyttelse 
Kunden er selv selvstændig dataansvarlig for eventuel behandling af personoplysninger i forbindelse med annonceringen. 

Mandag Morgen kan også behandle personoplysninger om Kundens kontaktpersoner. Hvis Kunden ønsker mere information vedrørende de oplysninger, som Mandag Morgen indsamler, og måden hvorpå de bruges, henviser vi til vores privatlivspolitik, som kan tilgås via dette link.

 

Cookies 
Mandag Morgens hjemmesider anvender cookies. Hvis Kunden ønsker mere information om vores brug af cookies på vores hjemmesider, henvises der til vores cookiepolitik, som kan tilgås via dette link.    
 

Ændringer

Mandag Morgen forbeholder sig retten til at ændre priser og handelsvilkår, hvis det er nødvendigt, herunder i tilfælde af ændret lovgivning, regulering eller praksis.

 

Værneting og lovvalg 

Disse handelsbetingelser, og enhver aftale vedrørende køb af annoncer fra Mandag Morgen, er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse hermed, skal afgøres ved Københavns Byret.