18. maj 2022

Handelsbetingelser for netværksmøder, kurser og konferencer (erhverv)


Aftaleindgåelse og kontaktinformation 

Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler, der indgås mellem Mandag Morgen ApS (”Mandag Morgen”) og en erhvervskunde, offentlig institution eller lignende (”Kunden”) i relation til køb af netværksmøder, kurser og konferencer udbudt af Mandag Morgen. Mandag Morgen vil være aftalepart for købet og vores kontaktinformationer er følgende:   
Mandag Morgen ApS       
CVR-nummer: 38253395       
Ny Kongensgade 10              
1472 København K
Telefon: 33 93 93 23             
E-mail: [email protected]

 

Køb af netværksmøder, kurser og konferencer anses for bindende fra Kundens bekræftelse af købet. Mandag Morgen anbefaler derfor, at Kunden læser handelsbetingelserne grundigt igennem, inden Kunden indgår en aftale om køb af netværksmøder, kurser og konferencer.

 

Netværksmøder, kurser og konferencer 

Netværksmøder
Medlemskab i et netværk indebærer, at Kunden køber adgang til fem på hinanden følgende netværksmøder. Hvis Kunden skifter ansvarsområde eller stilling, er Mandag Morgen gerne behjælpelig med at finde plads i et andet netværk, der måtte passe til de nye behov.

 

Kurser
Tilmeldinger kan ske op til selve afholdelsesdagen. Mandag Morgen anbefaler dog at tilmelde sig i god tid, da der er begrænset deltagerantal for alle kurser. 

 

Konferencer
Tilmeldinger kan ske op til selve afholdelsesdagen. Mandag Morgen anbefaler dog at tilmelde sig i god tid, da der er begrænset deltagerantal for konferencerne.

 

Netværksmøder
Medlemskab i et netværk indebærer, at Kunden køber adgang til fem på hinanden følgende netværksmøder.

Aftalen er fortløbende og vi kontakter dig frem mod afslutning på møderækken med henblik på dialog om eventuel fortsættelse i netværket.

 

Kurser
Tilmeldinger kan ske op til selve afholdelsesdagen. Mandag Morgen anbefaler dog at tilmelde sig i god tid, da der er begrænset deltagerantal for alle kurser. 

 

Konferencer afholdt af Mandag Morgen

For Mandag Morgens egne konferencer gælder, at tilmeldinger kan ske op til selve afholdelsesdagen. Mandag Morgen anbefaler dog at tilmelde sig i god tid, da der er begrænset deltagerantal for konferencerne. 

 

Konferencer afholdt af tredjepart

For konferencer købt af tredjepart, hvor Mandag Morgen fungerer som facilitator, henviser vi til den givne købsaftale, som går forud for de generelle handelsbetingelser.)

 

Priser og ordrebekræftelse 

Alle priser på netværksmøder, kurser og konferencer er angivet i danske kroner og eksklusiv 25% moms. 

 

Når Kunden har købt netværksmøder, kurser og konferencer, sender Mandag Morgen efterfølgende en ordrebekræftelse via e-mail.

 

Betaling 

Efter aftalen er indgået, får Kunden tilsendt en faktura. Betaling skal ske indenfor den på fakturaen angivne betalingsfrist og der betales for hele abonnements løbetid.

 

Beløbet dækker alle aktiviteter, der er forbundet med afvikling af dagsmøderne ekskl. transport.

For netværksdøgnet er eventuel transport fra København samt eventuel overnatning og forplejning inkluderet i prisen.

 

Retur- og fortrydelsesret 

Der er ikke retur- og fortrydelsesret på køb af netværksmøder, kurser og konferencer udbudt af Mandag Morgen. 

 

Renter og misligholdelse    
Ved forsinket betaling opkræver Mandag Morgen morarenter og kompensationsgebyrer pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfaldsdato, indtil betaling sker i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Mandag Morgen opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Mandag Morgen vil kunne opkræve inkassoomkostninger i overensstemmelse med lovens bestemmelser. 
 

Ved Kundens betalingsmisligholdelse er Mandag Morgen berettiget til yderligere at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf til Kunden uden at pådrage sig ansvar. Mandag Morgen er endvidere berettiget til at hæve den misligholdte aftale, efter Kunden har misligholdt en betalingsforpligtelse. Hæver Mandag Morgen en aftale som følge af Kundens betalingsmisligholdelse, har Mandag Morgen ret til eventuel skadeserstatning efter dansk rets almindelige regler herom. 


Overdragelse 
Netværksmøder 
Hvis medlemskabet ikke længere kan prioriteres, hjælper Mandag Morgen gerne med at overdrage medlemskabet til en kollega, så medlemskabet benyttes. Medlemskabet er dog som udgangspunkt et personligt medlemskab. Det betyder, at hvis den angivne person hos Kunden er forhindret i at deltage ved et eller flere møder, og ønsker at sende en suppleant, skal Kunden rette henvendelse til netværkslederen på det pågældende netværk forinden mødets afholdelse. 

 

Kurser

Hvis den deltagende person hos Kunden er forhindret i at deltage på et kursus, kan den deltagende overdrage pladsen til en kollega fra samme arbejdsplads hos Kunden, uden forudgående samtykke fra Mandag Morgen. Mandag Morgen skal dog modtage besked herom hurtigst muligt efter konstatering af, at den oprindelige deltagende person, er forhindret i at deltage.       

    
Konferencer afholdt af Mandag Morgen
Hvis den deltagende person hos Kunden er forhindret i at deltage i en konference, kan den deltagende overdrage pladsen til en kollega fra samme arbejdsplads hos Kunden, uden forudgående samtykke fra Mandag Morgen. Mandag Morgen skal dog modtage besked herom hurtigst muligt efter konstatering af, at den oprindelige deltagende person, er forhindret i at deltage.

 

Forbehold 
Mandag Morgen tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

 

Mandag Morgen forbeholder sig yderligere retten til at aflyse netværksmøder, kurser og konferencer ved for få tilmeldinger, i tilfælde af sygdom eller som følge af andre omstændigheder, som Mandag Morgen ikke har medbestemmelse over. 

 

Netværksmøder

I tilfælde af aflysning af et netværksmøde finder Mandag Morgen en ny dato for afholdelsen. Såfremt kunden ikke har mulighed for at deltage i netværksmødet på erstatningsdagen, refunderes betalingen ikke. Såfremt netværksmødet ikke afholdes på en anden dato, refunderes beløbet forholdsmæssigt.

 

Kursus

I tilfælde af aflysning af et kursus finder Mandag Morgen en ny dato for afholdelsen. Såfremt kunden ikke har mulighed for at deltage i kurset på erstatningsdagen, refunderes betalingen ikke. Såfremt kurset ikke afholdes på en anden dato, refunderes beløbet forholdsmæssigt.

 

Konference afholdt af Mandag Morgen

I tilfælde af aflysning af en konference finder Mandag Morgen en ny dato for afholdelsen. Såfremt kunden ikke har mulighed for at deltage i konferencen på erstatningsdagen, refunderes betalingen ikke. Såfremt konferencen ikke afholdes på en anden dato, refunderes beløbet.

 

Mandag Morgen kontakter de tilmeldte pr. telefon eller e-mail ved ændringer. 

 

Force majeure

I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke, lockout, brand, oversvømmelse, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, myndighedernes foranstaltninger, tyveri, hærværk, epidemier, pandemier eller andre hændelser, hvorover Mandag Morgen ikke er herre, er Mandag Morgen berettiget til at udskyde eller annullere netværksmødet, konferencen eller kurset. 

Kunden kan hverken i tilfælde af udskydelse eller annullering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Mandag Morgen.

 

Rettigheder og copyright 

Mandag Morgen eller tredjeparter har rettighederne til alt materiale, som Kunden eventuelt får udleveret på netværksmøder, kurser og konferencer. Dette medfører, at Kunden hverken er berettiget til at videredistribuere, ændre eller offentliggøre det udleverede materiale, medmindre dette er lovligt efter undtagelser i lovgivningen eller medmindre Mandag Morgen eller den relevante tredjepart har afgivet forudgående samtykke. En handling i strid med Mandag Morgens rettigheder vil anses som et alvorligt brud på aftalen og kan medføre erstatningsansvar. Læs mere her


Ansvarsbegrænsning 
Mandag Morgen er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder for tab, som skyldes omstændigheder, som er uden for Mandag Morgens kontrol. 


Mandag Morgen påtager sig yderligere ikke noget ansvar for Kundens eventuelle tab som følge af anvendelsen af materiale og information, der eventuelt modtages via netværksmøderne, kurserne og konferencerne. Det gælder både tab, følgeskader eller omkostninger og erstatninger herfor, herunder, men ikke begrænset til, driftsforstyrrelse, driftstab, tab af avance eller mistede besparelser.      

 

Databeskyttelse 
I forbindelse med afholdelsen af netværksmøderne, kurserne og konferencerne uddeles der medlemslister til de enkelte deltagere med angivelse af navn, titel, e-mailadresser og telefonnumre. Medlemslisterne er udelukkende til deltagernes brug samt til intern administration. Medlemslisterne deles som følge af Mandag Morgens og Kundens legitime interesse i at kunne administrere netværksmøderne, kurserne og konferencerne jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

 

Såfremt den deltagende ikke ønsker at dele disse oplysninger, kan den deltagende gøre indsigelse ved at rette henvendelse til Mandag Morgen på [email protected] eller kontakte den netværkskonsulent, som den deltagende tidligere har været i dialog med.

 

Mandag Morgen kan også behandle personoplysninger om de deltagende til andre administrative formål. Hvis Kunden ønsker mere information vedrørende de oplysninger, som Mandag Morgen indsamler, og måden hvorpå de bruges, henviser vi til vores privatlivspolitik, som kan tilgås via dette link

 

Cookies 
Vores hjemmesider anvender cookies. Hvis du ønsker mere information om vores brug af cookies på vores hjemmesider, henvises der til vores cookiepolitik, som kan tilgås via dette link.     
 

Ændringer

Mandag Morgen forbeholder sig retten til at ændre priser og handelsvilkår, hvis det er nødvendigt, herunder i tilfælde af ændret lovgivning, regulering eller praksis.

 

Værneting og lovvalg 

Disse handelsbetingelser, og enhver aftale vedrørende køb af netværksarrangementer, kurser og konferencer fra Mandag Morgen, er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse hermed, skal afgøres ved Københavns Byret.