18. maj 2022

Handelsbetingelser for netværksmøder, kurser og konferencer (forbruger)


Aftaleindgåelse og kontaktinformation 

Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler, der indgås mellem Mandag Morgen ApS (”Mandag Morgen”) og dig som privat kunde i relation til køb af netværksmøder, kurser og konferencer udbudt af Mandag Morgen. Mandag Morgen vil være aftalepart for købet og vores kontaktinformationer er følgende:     

Mandag Morgen ApS       
CVR-nummer: 38253395       
Ny Kongensgade 10              
1472 København K
Telefon: 33 93 93 23             
E-mail: [email protected]

 

Køb af netværksmøder, kurser og konferencer anses for bindende fra din bekræftelse af købet. Mandag Morgen anbefaler derfor, at du læser handelsbetingelserne grundigt igennem, inden du indgår en aftale om køb af netværksmøder, kurser og konferencer.

Handelsbetingelserne vil ligeledes blive fremsendt på mail ved indgåelse af et køb.

 

Du kan også downloade handelsbetingelserne som en PDF her.

 

Netværksmøder, kurser og konferencer 

Netværksmøder
Medlemskab i et netværk indebærer, at du køber adgang til fem på hinanden følgende netværksmøder. Hvis du skifter ansvarsområde eller stilling, er Mandag Morgen gerne behjælpelig med at finde plads i et andet netværk, der måtte passe til de nye behov.

 

Kurser
Tilmeldinger kan ske op til selve afholdelsesdagen. Mandag Morgen anbefaler dog at tilmelde sig i god tid, da der er begrænset deltagerantal for alle kurser. Hvis Mandag Morgen aflyser et kursus, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

 

Konferencer
Tilmeldinger kan ske op til selve afholdelsesdagen. Mandag Morgen anbefaler dog at tilmelde sig i god tid, da der er begrænset deltagerantal for konferencerne. Hvis Mandag Morgen aflyser en konference, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

 

Priser og ordrebekræftelse 

Alle priser på netværksmøder, kurser og konferencer er angivet i danske kroner og eksklusiv 25% moms. 

 

Når du har købt netværksmøder, kurser og konferencer, sender Mandag Morgen efterfølgende en ordrebekræftelse via e-mail.

 

Betaling 

Efter aftalen er indgået, får du tilsendt en faktura. Betaling skal ske indenfor den på fakturaen angivne betalingsfrist og der betales for hele abonnementets løbetid. 

 

Beløbet dækker alle aktiviteter, der er forbundet med afvikling af dagsmøderne ekskl. transport.

For netværksdøgnet er eventuel transport fra København samt eventuel overnatning og forplejning inkluderet i prisen.


Retur- og fortrydelsesret 

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du har købt et netværksmøde, et kursus eller en adgang til en konference i overensstemmelse med reglerne i forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten indebærer, at har du har ret til at træde tilbage fra aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra det tidspunkt, hvor du har modtaget bekræftelse på købet.  

 

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. ved post eller e-mail). Du kan sende en e-mail til os på [email protected]. Du kan vælge at bruge den standard fortrydelsesformular, som findes i bunden af disse handelsbetingelser, hvilket dog ikke er et krav.

 

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi som udgangspunkt alle betalinger som vi eventuelt har modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde dit køb. Vi tilbagebetaler pengene til dine bankkonto. Du pålægges under ingen omstændigheder nogen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.                     

 

Som kunde anerkender du dog at miste din fortrydelsesret, såfremt du vælger at deltage i et netværksmøde, kursus eller konference inden udløbet af fortrydelsesretten på de 14 dage.


Reklamationer 
Du har ret til at reklamere over dit køb af netværksmøde, kursus eller adgang til en konference, såfremt du skønner, at ydelsen ikke levede op til det aftalte, lovede eller forudsatte. 

 

Hvis du ønsker at reklamere, bedes du kontakte os snarest muligt og inden for rimelig tid efter, at du er blevet gjort opmærksom på manglen. 

 

Når du henvender dig til os, skal du forklare, hvad manglen er samt medsende faktura/kvittering for købet. Mandag Morgen behandler reklamationen hurtigst muligt og inden rimelig tid. Herefter sender Mandag Morgen en e-mail til dig med vores vurdering af, om reklamationen er berettiget eller ej.

 

Renter og misligholdelse    
Ved forsinket betaling opkræver Mandag Morgen morarenter og kompensationsgebyrer pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfaldsdato, indtil betaling sker i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Mandag Morgen opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Mandag Morgen vil kunne opkræve inkassoomkostninger i overensstemmelse med lovens bestemmelser.

I tilfælde af betalingsmisligholdelse er Mandag Morgen berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf uden at pådrage sig ansvar. Mandag Morgen er endvidere berettiget til at hæve den misligholdte aftale, hvis du har købt adgang til flere netværksmøder, kurser eller konferencer, efter du har misligholdt en betalingsforpligtelse. Hæver Mandag Morgen en aftale som følge af din betalingsmisligholdelse, har Mandag Morgen ret til eventuel skadeserstatning efter dansk rets almindelige regler herom. 

 

Overdragelse 
Netværksmøder 
Hvis medlemskabet ikke længere kan prioriteres, hjælper Mandag Morgen gerne med at overdrage medlemskabet til en kollega eller en anden privat kunde, så medlemskabet benyttes. Medlemskabet er dog som udgangspunkt et personligt medlemskab. Det betyder, at hvis du er forhindret i at deltage ved et eller flere møder, og ønsker at sende en anden person, skal Kunden rette henvendelse til netværkslederen på det pågældende netværk forinden mødets afholdelse. Kunden er stadig ansvarlig for betaling, hvis du overdrages pladsen til en anden.            

 

Kurser

Hvis du er forhindret i at deltage på et kursus, kan du overdrage pladsen til en anden person, uden forudgående samtykke fra Mandag Morgen. Mandag Morgen skal dog modtage besked herom hurtigst muligt efter konstatering af, at du er forhindret i at deltage. Oplysninger på den nye person skal meddeles Mandag Morgen. Kunden er stadig ansvarlig for betaling, hvis du overdrages pladsen til en anden.              

Konferencer 
Hvis du er forhindret i at deltage i en konference, kan du overdrage pladsen til en anden person, uden forudgående samtykke fra Mandag Morgen. Mandag Morgen skal dog modtage besked herom hurtigst muligt efter konstatering af, at du er forhindret i at deltage. Oplysninger på den nye person skal meddeles Mandag Morgen. Kunden er stadig ansvarlig for betaling, hvis du overdrages pladsen til en anden.         
 

Forbehold 
Mandag Morgen tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer. 

 

Mandag Morgen forbeholder sig yderligere retten til at aflyse netværksmøder, kurser og konferencer ved for få tilmeldinger, i tilfælde af sygdom eller som følge af andre omstændigheder, som Mandag Morgen ikke har medbestemmelse over. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at flytte sin tilmelding til en anden dato, hvor der er ledige pladser. Alternativt refunderes det fulde beløb. Mandag Morgen kontakter Kunden pr. telefon eller e-mail ved ændringer. Mandag Morgen kan ikke garantere, at aflyste netværksmøder, kurser eller konferencer oprettes på et senere tidspunkt.                      

 

Rettigheder og copyright 

Mandag Morgen eller tredjeparter har rettighederne til alt materiale, som Kunden eventuelt får udleveret på netværksmøder, kurser og konferencer. Dette medfører, at Kunden hverken er berettiget til at videredistribuere, ændre eller offentliggøre det udleverede materiale, medmindre dette er lovligt efter undtagelser i lovgivningen eller medmindre Mandag Morgen eller den relevante tredjepart har afgivet forudgående samtykke. En handling i strid med Mandag Morgens rettigheder vil anses som et alvorligt brud på aftalen og kan medføre erstatningsansvar. Læs mere her.


Ansvarsbegrænsning 

Mandag Morgen er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder for tab, som skyldes omstændigheder, som er uden for Mandag Morgens kontrol. 


Mandag Morgen påtager sig yderligere ikke noget ansvar for Kundens eventuelle tab som følge af anvendelsen af materiale og information, der eventuelt modtages via netværksmøderne, kurserne og konferencerne. Det gælder både tab, følgeskader eller omkostninger og erstatninger herfor, herunder, men ikke begrænset til, driftsforstyrrelse, driftstab, tab af avance eller mistede besparelser.      

 

Databeskyttelse 
Du afgiver personoplysninger i forbindelse med købet. Vi indsamler, behandler og lagrer personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis du ønsker mere information vedrørende de oplysninger, som vi indsamler, og måden hvorpå de bruges, henviser vi til vores privatlivspolitik, som kan tilgås via dette link.        
 

Cookies 
Vores hjemmesider anvender cookies. Hvis du ønsker mere information om vores brug af cookies på vores hjemmesider, henvises der til vores cookiepolitik, som kan tilgås via dette link

 

Ændringer

Mandag Morgen forbeholder sig retten til at ændre priser og handelsvilkår, hvis det er nødvendigt, herunder i tilfælde af funktionsændringer, ændret lovgivning, inflation, regulering, ny ejer eller praksis. Er der tale om en væsentlig ændring, har du ret til at opsige eventuelle indgåede aftaler.


Værneting og lovvalg 

Disse handelsbetingelser er underlagt dansk lovgivning, undtaget danske lovvalgsregler og CISG.

 

Enhver tvist som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse handelsbetingelser skal afgøres ved de danske domstole. 

 

Klage 

Du kan klage til os på ApS Mandag Morgen.dk, Ny Kongensgade 10., 1472 København K, CVR-nr.: 29 62 44 53, [email protected]

 

Du kan også klage til Center for Klageløsning, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk. Du kan også klage via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: ec.europa.eu/odr. 

 

BILAG: STANDARD FORTRYDELSESFORMULAR FOR FORBRUGERE 

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende og hvis du er en forbruger)

 

Til ApS Mandag Morgen.dk, Ny Kongensgade 10., 1472 København K, CVR-nr.: 29 62 44 53, [email protected]:

 

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

 

Bestilt den (*)/modtaget den (*):

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne):

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse):

 

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) ______________________

 

Dato ______________________

 

(*) Det ikke relevante udstreges

Mandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024