Danske pensionskroner finansierer verdens største miljøsyndere

Den danske pensionsbranche investerer milliarder i nogle af de mest beskidte aktier i verden. Det viser en kortlægning af syv store pensionskassers investeringer, som Mandag Morgen har foretaget. Samlet set er over fire milliarder kr. placeret i globale selskaber inden for kul-, olie- og gasindustrien. Det er blandt andet selskaber som russiske Gazprom, amerikanske Chevron og australske Rio Tinto, der topper listen over dem, der lukker mest CO2 ud i atmosfæren hvert år. Og det vækker kritik flere steder. “Pensionskasserne har et samfundsansvar for at bidrage til, at der tages hånd om klimaet og miljøet ved at flytte investeringer fra sort til grøn energi,” siger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Gitte Seeberg.

Der er efterhånden ikke den pensionskasse, der ikke taler om grønne og energirigtige investeringer, men i virkelighedens verden investerer den danske pensionssektor i nogle af de mest beskidte aktier i verden.

Det viser en kortlægning af syv store pensionskassers investeringer, som Mandag Morgen har foretaget. Samlet set er flere milliarder kr. placeret i globale selskaber inden for kul-, olie- og gasindustrien. Danskernes pensioner er placeret i selskaber som russiske Gazprom, amerikanske Chevron og australske Rio Tinto, der topper listen over dem, der lukker mest CO2 ud i atmosfæren hvert år og dermed er en voldsom belastning for klimaet. Se figur 1.

Og det vækker kritik flere steder.

"Jeg mener, at pensionskasserne har et samfundsansvar for at bidrage til, at der tages hånd om klimaet og miljøet ved at flytte investeringer fra sort til grøn energi. Pensionskunderne skal naturligvis have en god pensionsopsparing, men de har i lige så høj grad interesse i, at fremtidige generationers levevilkår ikke bringes i fare pga. klimaforandringerne. Heldigvis kan de to interesser godt gå hånd i hånd. Men mit klare indtryk er, at mange fortsat slår sig i tøjret over at frasælge fossile selskaber og ikke har læst skriften på væggen," siger generalsekretær for WWF Verdensnaturfonden Gitte Seeberg.

Pensionsselskaber har millioner i klodens værste klimasyndere

Figur 1 | Forstør   Luk

Kilde: Selskaber og kassernes aktielister, Fossil Free Indexes.

På den netop afholdte generalformsamling i Arkitekterne Pensionskasse opfordrede et flertal af medlemmerne bestyrelsen til at frasælge alle investeringer i fossile selskaber, og det viser, at presset vokser på hele pensionsbranchen. I Arkitekternes Pensionskasse afviser bestyrelsen dog at sælge ud af aktierne, selv om et flertal af medlemmerne har stemt for det. Bestyrelsen vil i stedet søge dialog med ledelsen i de "beskidte" selskaber. I otte andre pensionskasser er investeringer i såkaldte "sorte aktier" blevet et særskilt emne på generalformsalingerne, der kører i denne måned

Den konfrontationskurs mellem bestyrelse og medlemmer vinder nu gehør på Christiansborg, hvor Alternativet netop har fremsat to nye beslutningsforlag om at ændre lovgivningen, så hele den danske pensionssektor tvinges til at tage mere hensyn til miljøet, når de investerer danskernes pensioner.

"Der skal både tages hensyn til økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed i de investeringer, Danmarks pensionskunder laver for fremtiden. Det nuværende forholdsvis snævre lovgivningsmæssige fokus på højest muligt afkast til pensionskunderne bør udvides til også at lægge vægt på pensionsselskabernes ansvar for at foretage de investeringer, der understøtter en langsigtet samfundsudvikling med mål om en grøn omstilling af bl.a. energisystemet," siger finansordfører Josephine Fock.

En delt branche

Det er efterhånden velkendt – og veldokumenteret – hvor skadelig en effekt visse virksomheder i verden har på klimaet, og de danske pensionskasser har med deres milliardformuer et stort potentiale til at begrænse klimaforandringerne ved at investere miljøvenligt. Den slags projekter er også stigende med investeringer i bl.a. vindmølleparker.

Men samtidig har selskaber som PFA eksempelvis investeret kundernes opsparing i selskaber som ExxonMobil, Royal Dutch Shell og BHP Billiton. Det er selskaber, der ligger helt i top på listen af de mest klimabelastende selskaber i verden. Sådanne lister udarbejdes bl.a. af Fossil Free Indexes i USA, og her kan man se, hvor meget selskaberne skader klimaet. PFA havde eksempelvis 201 millioner kr. af kundernes penge investeret i ExxonMobil ved årsskiftet. Og det sker, selv om både PFA og andre selskaber tidligere har lovet at begrænse den slags investeringer til skade for klimaet.

”Vi er ved at justere vores proces for, hvordan vi medtager klima- og miljøhensyn i vores investeringer i 2016. Det sker blandt andet på baggrund af den klimaaftale, der blev indgået på klimatopmødet COP21 i Paris sidste år. I 2014 ekskluderede PFA syv selskaber, hvis primære aktivitet var udvinding af olie fra tjæresand. Men som ansvarlig investor foretrækker vi dialog med de selskaber, vi investerer i. Det tror vi giver de bedste resultater. Eksklusion kommer først på tale, hvis der ikke er tilstrækkelig fremdrift i dialogen. Det gælder på alle områder, herunder også på klimaområdet," siger koncernfinansdirektør Anders Damgaard fra PFA.

Miljøsyndere spænder ben for ny lovgivning på klimaområdet

I PKA har bæredygtige og grønne investeringer i flere år været højt på dagsordenen, men der er stadig mange millioner placeret i de "sorte aktier" inden for kul, olie og gas.

"Vi har over 17 milliarder kr. investeret i klimarelaterede projekter, og det er vores ambition, at 10 procent af hele vores formue skal være investeret den vej inden 2020. Når det kommer til specifikke selskaber, valgte vi i starten af 2015 at ekskludere 31 kulselskaber grundet finansielle og klimamæssige hensyn. Derudover valgte vi at gå i dialog med 23 virksomheder, hvor 50 til 90 procent af forretningsomfanget stammer fra kul. De virksomheder skal inden for 6 til 12 måneder påvise, at de har en plan, der indeholder tiltag for nedbringelse af forretningsomfanget, der stammer fra kul," siger Pelle Pedersen, der er Responsible Investment Analyst i PKA.

I Nordea Liv & Pension har man også frasolgt en række selskaber, fordi de belaster klimaet. 28 selskaber er blevet ekskluderet, og alle aktier solgt. Det drejer sig om selskaber, hvor mere end 75 procent af omsætningen stammer fra kuludvinding.

Bestyrelse afviser medlemmerne

På den ene side er der tale om pensionsmedlemmer, græsrødder og NGO’er, der kræver afinvestering – altså at pensionsselskaberne sælger den slags aktier. På den anden side siger branchen, at den gerne vil søge dialogen med selskaberne, de har investeret i, og på den måde påvirke dem i en miljørigtig retning – i hvert fald inden aktierne bliver solgt.

Men der er stor forskel på, hvordan pensionskasserne håndterer udfordringen med klimabelastende investeringer. Nogle har ingen problemer med at eje aktierne, mens andre har vedtaget, at de eksempelvis vil sælge aktier, hvor den klimabelastende omsætning udgør mere end halvdelen. Andre hvis den udgør mere end 90 procent.

Den diskussion kører på højtryk på pensionskassernes generalformsalinger i øjeblikket. I mindst otte pensionskasser er klima et punkt på dagsordenen – herunder i Lægernes Pensionskasse, Magistre og Psykologer og Jordbrugsakademikere og Dyrlæger. Men det er langt fra alle steder, man kan blive enige.

På den netop overståede generalformsamling hos Arkitekternes Pensionskasse har et flertal stemt for, at alle fossile investeringer skal sælge nu og her. Men bestyrelsen gik altså imod beslutningen.

"Jeg synes, at vi havde en rigtig god debat. Vi og medlemmerne er enige om, at pensionskassen skal bidrage til at modvirke klimaforandringerne. Og vi er enige om at være mest muligt åbne omkring vores arbejde med at påvirke selskaberne i en miljørigtig retning. Der, hvor vandene skilles, er diskussionen om midlet til at nå målet om at begrænse klimapåvirkningerne," siger bestyrelsesformand Mette Carstad, der først ønsker at søge dialogen med selskaberne.

I Magistrenes Pensionskasse har bestyrelsen ændret mening. Sidste år afviste bestyrelsen for MP Pension at følge en vedtagelse fra generalforsamlingen om at afvikle pensionskassens investeringer i de 100 største kulselskaber og at se kritisk på visse investeringer inden for olie- og gassektoren. Nu lyder der andre toner fra den nye bestyrelse, som netop har vedtaget en hensigtserklæring om, at den støtter målet i den internationale klimaaftale fra Paris om at begrænse den globale opvarmning.

Men selv om pensionskasserne er åbne over for at ændre praksis, findes der altså stadig både gas, olie og kulselskaber i hele pensionsbranchen.

Skal loven ændres?

Balladen på generalforsamlingerne er også nået politikerne. Men her er vandende mindst lige så delte som i pensionssektoren.

Med sine to forslag vil Alternativet have lavet loven om, så hensynet til social og miljømæssig bæredygtighed bliver et krav på lige fod med kravet om risikospredning og finansielt afkast af investeringerne. Det for at sikre, at pensionsselskaberne ikke kun tænker på kortsigtet profit.

"Vi vil have pensionskasserne til at fungere samfundsmæssigt optimalt. Flere pensionsselskaber opfatter i dag krav om risikospredning og finansielt afkast som en barriere for udfasning af investeringer i fossil energi. Vi vil, at de får mulighed for at prioritere investeringer i klima- og energiteknologi," siger Josephine Fock fra Alternativet.

Det andet og endnu ikke offentliggjorte forslag går specifikt på ATP. Her foreslår Alternativet, at Folketinget pålægger regeringen at indføre en regulering af ATP’s investeringer, så investeringer i kul-, olie- og gasproduktion udfases, og det sikres, at ATP’s investeringer også tager hensyn til social og miljømæssig bæredygtighed. ATP har i øjeblikket meget få udenlandske aktier, men de ejer bl.a. aktier i selskaberne ConocoPhillips og BASF for godt 6 millioner kr., som de så vil skulle sælge.

Finanstilsynet har dog tidligere fastslået, at frasalg af denne type aktier samt prioritering af en etisk investeringsprofil er muligt inden inden for den eksisterende lovgivning, men Alternativet mener, at danske pensionsselskaber, enten bevidst eller ubevidst, fastlåses i et investeringsparadigme, der hører fortiden til.

"Det er et paradigme, hvor et ensidigt fokus på den økonomiske bundlinje sker på bekostning af social- og miljømæssig bæredygtighed fremfor at understøtte den. Derfor skal det ikke være en mulighed at tage hensyn til social og miljømæssig bæredygtighed, det skal være en pligt. I dag giver danske pensionsselskabers investeringer i virksomheder inden for olie-, kul- og gasindustrien anledning til en potentiel CO2-udledning, som er mere end 4,6 gange større end hele Danmarks årlige udledninger, hvis disse fossile reserver, som investeringerne bindes i, bliver udvundet. Således er Danmarks og verdens fremskridt på klimaområdet, herunder udledningsreduktioner, fuldstændig afhængig af, at pensionsinvestorer ændrer kurs," forklarer Josephine Fock.

Den kurs støttes af Verdensnaturfonden: "Jeg mener, at det giver god mening at se på, hvordan lovgivningen bedre kan bidrage til, at pensionsselskaberne foretager investeringer, der er bæredygtige i både økonomisk og miljømæssig forstand. Samfundet har en stor interesse i, at pensionsformuerne bidrager til at skubbe samfundsudviklingen i den rigtige retning, blandt andet ved at understøtte den grønne omstilling," siger generalsekretær Gitte Seeberg.

Også de Radikale har tidligere slået på tromme for en hårdere linje, når det kommer til vores pensioner og klimaet. I en kronik i Information skrev tidligere klimaminister og radikal profil Rasmus Helveg Petersen: "Når jeg kigger i min krystalkugle, ser jeg 10 argumenter: En grund til at beholde de sorte værdipapirer og ni grunde til at lade være, hvis jeg skal kridte banen lidt hårdt op. […] Den ene grund er, at man nogle gange skal true med at blive i stedet for at true med at gå. Man bør overveje at blive, hvis man gennem sit aktive ejerskab kan påvirke eller tvinge de sorteste selskaber til at operere mere hensynsfuldt, end de ellers ville have gjort. Men der er altså stadig ni argumenter for at gå," lød det sidste år i maj.

Andre steder på Christiansborg mener man imidlertid ikke, der er grund til at blande sig i pensionsbranchens investeringer. Hensynet til det højest mulige afkast vejer tungest.

"Vi ønsker ikke at pålægge pensionskasserne specifikke forbud i forhold til deres investeringer. Det må være op til pensionskunderne at stille krav om, at virksomheden tager hånd om eventuelt kritisable forhold. Det vil således være op til den enkelte pensionskasse at afgøre om man vil tilbyde en investeringsprofil, der eksempelvis tager særlige sociale og miljømæssige hensyn. Dette mener vi, er et langt mere effektivt middel til at fremme samfundsansvar og bæredygtighed end, at staten på forhånd udelukker særlige investeringer," skriver erhvervsordfører Brian Mikkelsen i en mail til Ugebrevet.

Morten Bødskov fra Socialdemokraterne ser heller ingen grund til at ændre på loven:

"Vores holdning er den, at pensionskassernes investeringer først og fremmest skal sikre, at pensionsopsparerne har en pension, når de går på pension. Forlader man hovedhensynet om størst mulig forrentning af pension, så gambler man med de kommende pensionisters økonomi. Men det gør ikke os noget, hvis det kombineres med bæredygtige og grønne investeringer, og det er mange allerede opmærksomme på. Det må være vores op til bestyrelsen i den enkelte pensionskasse, som det er i dag, om man vil investere i Nordea-aktier, som tumler rundt i øjeblikket, Goldman Sachs eller grøn energi," siger han.

Klimavenlige aktier giver højere afkast

Figur 2 | Forstør   Luk

Kul, olie og gasaktier rasler ned på børserne. Dermed kan det bedre betale sig at placere pensionskronerne i "rene" aktier.

Kilde: Fossile Free Indexes.

Torsten Schack Pedersen fra Venstre støtter heller ikke Alternativets forslag:

"Min tilgang er, at pensionsopsparing handler om at sikre medlemmerne en god økonomi, når man når pensionsalderen, og dermed sikre et afkast. Vil man fremme andre formål, må det ske i anden sammenhæng. Jeg synes, det giver rigtig god mening, at opsparing har det ene formål at sikre størst mulig forrentning," siger han.

Og endelig vil Dansk Folkepartis Hans Kristian Skibby heller ikke støtte Alternativets forslag:

"Vi er helt med på, at investeringsfonde med kapitalforvaltning for danske pensionsopsparere naturligvis skal overholde den nugældende lovgivning omkring risikospredning mv. Men vi skal ikke til at lege smagsdommere for andres pensionsmidler. Hvis Alternativet eller andre vil noget andet, er de velkommen til det, men vi vil ikke støtte et sådan forslag. Vi mener, at pensionskassernes primære opgave er at investere til mest mulig gavn og glæde for deres pensionskunder, og det skal vi som politikere ikke på nogen måde blande os i. Vi skal alene sikre, at de danske pensionskasser investerer på et lovligt grundlag. Vi mener, at de først og fremmest skal varetage deres investorers interesser," siger han til Ugebrevet.

Når det kommer til Alternativets forslag om, at ATP skal sælge aktier i klimasyndere, er svaret det samme fra de konservative, Socialdemokraterne og Venstre: Det eneste krav, der skal stilles til pensionsbranchen, er at søge det højest mulige afkast.

Pensionen op i røg

Det store spørgsmål er så, om det i virkeligheden giver en bedre pension at eje aktier i selskaber, der er giftige for klimaet. Meget tyder på den modsatte sammenhæng – særligt efter olieprisen er styrtdykket.

En ny analyse fra Fossil Free Indexes viser, at en portefølje af aktier, hvor man går uden om klimasynderne, faktisk har klaret sig bedre end det generelle aktiemarked på både kort og lang sigt. Det vil sige, at pensionerne faktisk bliver mindre, hvis man investerer i de "beskidte" aktier.

Set over ti år er indekset med de klimavenlige aktier steget godt 74 procent, mens det brede amerikanske Standard & Poor 500-indeks er steget med 64 procent. Sidste år steg indekset med rene aktier med 1,51 procent mere end det meget brede indeks med alle typer af virksomheder. Siden 2014 til i dag er det gået tre procent bedre, hvis man investerede klimavenligt. Se figur 2.

"De seneste år er markedsværdien af mange kul- og olieselskaber raslet ned. Tag bare den amerikanske kulproducent Peabody, som det seneste år har mistet 97 procent af sin aktieværdi. Det tal taler for sig selv. Det er hverken godt for klimaet, miljøet eller pensionskundernes opsparinger at fastholde investeringer i kulmineselskaber. Det samme gælder de olieselskaber, som har udvindingsprojekter i Arktis, på dybt hav eller i tjæresand. Her er der ikke meget at betænke sig på – de selskaber bør frasælges," slutter Gitte Seeberg fra WWF Verdensnaturfonden.

Flere pengetanke ser bort fra fossile brændstoffer

Københavns Kommune har netop besluttet at sælge aktierne i alle de selskaber, der er dårlige for klimaet. I januar meldte overborgmester Frank Jensen ud, at det ikke giver mening at arbejde hen imod at blive CO2-neutral i Købehavn og samtidig tjene penge på kul-, olie- og gasselskaber.

Københavns Kommunens egen investeringsforening har placeret i alt 6,9 milliarder kr. i aktier og obligationer. Det vides dog ikke, hvor meget der i dag er placeret i fossile brændstoffer.

For nylig meldte LEGO-koncernen også ud, at investeringer i bæredygtig energi har sin egen dagsorden.

"Jeg er glad for, at vi nu har gennemført to store langsigtede investeringer i bæredygtig energi, fordi det er et meget vigtigt område for KIRKBI og Kirk Kristiansen-familien. Vi er et holding- og investeringsselskab med en holdning til det, vi investerer i, og vi har et klart mål om at hjælpe LEGO-koncernen med at balancere sit globale energiforbrug med bæredygtig energi. Det bidrager disse to investeringer til og sikrer samtidig et stabilt afkast," sagde Søren Thorup Sørensen, CEO i KIRKBI, i forbindelse med fremlæggelsen af årsrapporten.

Til Ugebrevet Mandag Morgen siger han i dag: "Ansvarlighed har altid været vigtigt for os, og det bliver endnu vigtigere i fremtiden. Ansvarlighed i investeringer medfører for eksempel et særligt fokus på god governance, miljø og sociale forhold. I forhold til miljø er det afgørende for os, at virksomheden, vi investerer i, har en fornuftig og ambitiøs strategi i forhold til at sikre, at virksomheden ikke skader miljøet," siger Søren Thorup Sørensen.

En anden stor pengetank er Novo A/S, og her er der dog endnu ingen aktuelle planer om, at klima skal fylde noget, når pengene investeres:

"Det korte svar er nej. Men Novos investeringsstrategi er fokuseret på investeringer i Life Science. Vores to største investeringer er jo Novo Nordisk og Novozymes, der hver på sin måde er langt i relation til dette spørgsmål. De investeringer, vi har uden for Life Science-området, har ikke nogen specifik begrænsning, hvad angår brugen af fossile brændsler, men derimod nogle CSR-målsætninger," siger bestyrelsesformand Sten Scheibye.

Forrige artikel Hasardspilleren Hasardspilleren Næste artikel Sæt fejlene på formel

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

SOMMERLÆSNING: Dansk ballets guldfugl, Nikolaj Hübbe, er flasket op med perfektion og lever i naturlig symbiose med det. Men hvor der er højt at flyve, er der dybt at falde. Ja, ja. Det er en kliché, men den slags har det med at have en antydning af sandhed i sig. Det gælder også i tilfældet Nikolaj Hübbe. Læs interviewet med ham, der var det fjerde i min serie af 'Uperfekte Interview', hvor jeg satte fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der gennemsyrer vores samfund. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Ministerdebutanter får nøgleroller

Ministerdebutanter får nøgleroller

ANALYSE: De er relativt unge, de er visionære, og de er alle forfattere til en stribe opsigtsvækkende debatbøger, der har været med til at definere Socialdemokratiets nye profil. Mandag Morgen sætter spot på fem ministerdebutanter i Mette Frederiksens nye regering, som vil være med til at afgøre, om regeringen bliver en succes eller fiasko hos vælgerne.

Mette Frederiksens store tillidsreform

Mette Frederiksens store tillidsreform

ANALYSE: Der er slået skår i samfundskontrakten, mener den nye S-regering og dens støttepartier. En stor reform skal derfor blandt andet styrke tilliden til politikere og medier, genopbygge tilliden til Skat og mindske de økonomiske forskelle i Danmark. Men tilliden til den nye regering selv kan blive påvirket af anklager om løftebrud i forhold til udlændinge og nedslidte.

Her er rammerne for den nye S-regering

Her er rammerne for den nye S-regering

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om et fælles aftalepapir, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering. Læs aftalen her.

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

ANMELDELSE: Vi skal se ledere som mennesker, før vi ser dem som enten mænd eller kvinder. Ny bog afdækker, at vi sidder uhjælpeligt fast i gamle adfærdsmønstre og normer og udfører en daglig kønslinedans for at leve op til dem.

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Klimakampen er glokal

Klimakampen er glokal

KOMMENTAR: Det er afgørende valg, der i disse år bliver truffet på både lokalt, nationalt og globalt niveau i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er det afgørende at skabe bedre netværk og samarbejde mellem de forskellige niveauer.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Dansk politiks nye superduo hedder Mette og Martin. Mette Frederiksen og Martin Rossen. De samler en meget stor del af magten i Statsministeriet. Det får især konsekvenser for Finansministeriet. De aktuelle regeringsforhandlinger har givet en forsmag på, hvad der venter.

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Finansministeriet får et helt sæt af nye opgaver, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Fokus i reformer flytter fra arbejdsudbud til kompetencer. Budgetloven i sin nuværende form kan stå for fald. Nye grønne regnemetoder skal holde øje med både klima og ulighed. Og så venter en 2030-plan.

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

”Hvem vil vi være? Hvad vil vi kendes for?” spurgte Lars Løkke Rasmussen, da han udskrev valget. Nu har vi en del af svaret: Vi vil være mere lige, vi orker ikke skattesnyd, vi vil have et samfund med frisind – og vi savner tillidsvækkende politikere. Det viser en stor undersøgelse af danskernes værdier.

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Tre ud af fire danskere finder det nu totalt uacceptabelt at snyde i skat, hvilket er en historisk høj andel. Når det gælder personlige forhold som brug af hash eller seksuel adfærd er danskerne til gengæld blevet mere tolerante og frisindede. Regeringen bør se på de forbudte, men bredt accepterede handlinger, mener forsker.

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Mens danskernes tillid til en række institutioner såsom Forsvaret og uddannelsessystemet stiger, står det anderledes til med tilliden til medier og de politiske systemer, der de sidste ti år har lidt et knæk. Sund skepsis er godt, men mistillid kan underminere vores institutioner, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, advarer forskere. 

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Bjørn Bredal anbefaler det nyoversatte epos Gilgamesh, hvis man lider af undergangsbevidsthed og så skal du høre Herbert Pundiks livshistorie som podcast.  

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation er det nye sort blandt internationale topledere. I den danske virksomhed Able praktiserer stifter og CEO Martin Bjergegaard det hver dag – og hans ansatte kan gå til det hver fredag, mens de er på arbejde. Forskning taler positivt om meditations gavnlige effekter.

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Mette Frederiksen præsenteres som en model for Europas socialdemokrater med stram udlændingepolitik og offensiv velfærdspolitik. I Spanien har partikammeraten Pedro Sanchez succes med en anden vej, der appellerer til unge og kosmopolitiske vælgere. Sanchez er stærkt EU-engageret, mens såvel Frederiksen som store dele af Danmark har store forbehold.

Klimaet kræver lederskab, Mette!

Klimaet kræver lederskab, Mette!

KOMMENTAR: Danmark skal gennemføre en bæredygtig transformation, der kræver historisk lederskab. Hvis Mette Frederiksen vil og tør, kan hun danne verdens første verdensmålsregering og blive et forbillede for resten af kloden. En væsentlig mission for ’børnenes statsminister’.