Drilledemokratiet løber løbsk

Centraladministrationen er ved at segne på grund af en elendig politisk kultur på Christiansborg. Der er brug for at tilføre nye analytiske ressourcer. Det kan samtidig skabe alternative karriereveje for ministeriernes ansatte.

Folketinget trænger mere end nogensinde til at blive styrket. Det er ved at ende i det rene drilledemokrati, hvor substans og indsigt indimellem afløses af paradespørgsmål til ministrene og krav om samråd, der til tider ikke er meget mere end spil for galleriet.

Netop nu er der forståeligt nok enormt fokus på håndteringsproblemerne i sværvægterministerier som Statsministeriet, Justitsministeriet og Udenrigsministeriet, men mindre på, hvor klemt Folketinget er som demokratisk institution. På den ene side skal folketingsmedlemmerne matche 5.000 lobbyister fra interesseorganisationerne, på den anden side mere end 20.000 embedsmænd i departementer og styrelser, som ministrene kan trække på. 

Et svar på folkestyrets små træthedstegn kunne være at styrke kvaliteten af det partipolitiske embedsværk på Christiansborg. Ikke i form af flere særlige rådgivere, men reelle embedsmænd, der kunne klæde folketingspolitikerne på til at blive mere kvalificerede modspillere til regeringen. 

Konkret kunne man eksempelvis tilføre folketingspartierne mindst 30 AC-årsværk til at hjælpe de nødstedte folketingsmedlemmer med selv at blive skarpere og mere indsigtsfulde, både når det gælder danske forhold og EU-spørgsmål.  30 er ikke meget i krydsfeltet mellem ministerier, EU og lobbyister, men dog en begyndelse.

Det ville være en reform, der kunne give Christiansborg et stærkere fodfæste som parlament og gøre det nemmere for Folketinget reelt at udføre den rolle som kontrollant af den udøvende magt, som grundloven sætter rammerne for. 

Hvis man knytter disse AC’ere til partierne og samtidig sikrer, at navnlig statslige embedsmænd har mulighed for at søge orlov i to-tre år for kortvarigt at bestride nogle af disse stillinger, vil man inden for en kort årrække forhåbentlig styrke vores demokrati. 

Som ekstragevinst vil nogle af disse godt skolede embedsmænd fra partiapparaterne måske senere kunne flytte med over i ministerierne, når oppositionen genvinder magten. Dermed vil de også kunne indgå i de politiske stabe, der for øjeblikket er så megen debat om efter skandalesagerne i eliteministerierne. 

Sådanne tidligere embedsmænd fra centraladministrationen med indsigt i Slotsholmens dna kan være et politisk vitamintilskud for den nyudnævnte minister, og de vil samtidig have forståelse for, hvordan de skal agere i systemet uden at skabe for mange unødige konflikter. Dét er ellers et af skrækscenarierne, hvis en regering indfører velpolstrede stabe og udvider den nuværende ordning, hvor der blot er en eller to særlige rådgivere rundtom i ministerierne. 

Kontroversielt forslag

Indrømmet, det er en kontroversiel idé til at løse hele tre påtrængende problemer i dansk politik – ministrenes, Folketingets og centraladministrationens. Og selvfølgelig skal sådan et forslag finpudses, før det er flyveklart. Men noget må ske, for dele af beslutningsprocessen er ved at blive dysfunktionelle, og alle aktører er tilsyneladende fanget i spillet.

For at illustrere dette klipper vi til en central scene i ”Lobbyistens Lommebog – politikere under pres”, der er den tredje i Susanne Hegelunds og min trilogi om magtens Danmark.

Klima- og energiminister Martin Lidegaard smiler, mens han studerer endnu et paragraf 20-spørgsmål fra et folketingsmedlem. Nå, nu er medlemmet igen sendt i byen for en af sine faste organisationer, noterer han sig. Den slags er altid nemt at gennemskue, for det er en helt særlig type spørgsmål, de stiller. 

Som den radikale politiker siger i bogen: ”De kommer typisk 12 i træk, med en høj faglig detaljeringsgrad, hvor man kan se, at det er Dansk Energi eller Landbrug & Fødevarer, der har lavet det for Venstre. Man kan næsten se på formuleringerne, hvad det er for en sagsbehandler, der har siddet ovre hos Landbrug & Fødevarer og lavet det.”

I de fleste lobbyisters værktøjskasse ligger hjælpemidler til at gøre folketingspolitikernes hverdag nemmere. Medlemmerne har brug for sager, de kan profilere sig på, og for lavpraktisk hjælp til for eksempel research og til at stille spørgsmål til ministeren. Det er en givtig form for samarbejde, hvor politikeren får konsulentbistand, mens organisationerne får deres sag frem. Begge parter kan håbe på medieomtale til gavn for henholdsvis genvalg og løsninger, der kan gavne organisationens medlemmer. 

Det tog overhånd allerede op gennem nullerne, da Socialdemokraterne og SF sad i opposition, medgiver en ledende socialdemokrat, der siden er blevet minister. Hun modtager selv mange spørgsmål fra folketingsmedlemmer, hvor det er nemt at læse, at det ikke er politikerne selv, der har formuleret spørgsmålene: ”Der er gået en voldsom inflation i det, og det er ikke den nuværende oppositions skyld. Det skete under os,” erkender beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i bogen.

Politisk overfladekultur

Organisationer leverer materiale, hvis politikere udbeder sig tal og fakta. Og organisationerne leverer skyts til spørgsmål. Det er et ganske praktisk system og er med til at bevare en vis form for magtbalance mellem Folketinget og den siddende regering, der jo selv kan trække på de mange embedsmænd. Christiansborg har en grundlovssikret ret til at bide regeringen i haserne og kontrollere ministrenes gøren og laden, men har ikke selv mange ressourcer i partisekretariaterne. Derfor er det forståeligt, at der trækkes på ”sekretariatsbistand” udefra.

Problemet er, at det er blevet en fast del af en politisk overfladekultur på Christiansborg, og at det trækker umådelige ressourcer ud af embedsmændenes arbejde i ministerierne. Det er svært at sætte procenter på hvor meget. Men ressourceforbruget indgår som et delelement i forklaringen på, hvorfor der på det seneste er opstået en række skandalesager, hvor embedsmændene anklages for at have glemt deres klassiske embedsmandsdyder i deres bestræbelser på at værne om ministrene. 

Centraladministrationen er ved at segne under presset fra det drilledemokrati, som folketingsarbejdet indimellem viser tegn på, mens politikerleden breder sig i befolkningen. 

Også embedsmændene mener, at der er gået inflation i spørgsmålene og i øvrigt også i de såkaldte samråd. Ingen sag er tilsyneladende for lille til, at en af ministrene kaldes over. 

Det er sjældent, at en oppositionspolitiker selv bliver lidt til grin, som det skete, da Søren Pind lige før jul var ved at starte en ny ”Cuba-krise”. Venstrepolitikeren ville kalde den nyslåede udenrigsminister Holger K. Nielsen i samråd efter dennes muntre og harmløse bemærkninger om ”det cubanske paradis” ved den overdragelsesreception, hvor Villy Søvndal grundet helbredsproblemer lod sig sende på politisk pension.  

Spild af tid og penge, lød det fra folketingskollegaer til Pind, der da også hurtigt indvilligede i at lade julefreden sænke sig og undlod at kalde Holger K. over i Folketinget.

En minister har mødepligt. Det er i dag ikke muligt at bede Folketingets Præsidium om at blive fritaget for et samråd, fordi den konkrete anledning simpelthen er for dum. Ministeren kan heller ikke sige nej til at svare på et såkaldt paragraf 20-spørgsmål, heller ikke hvis det er under lavmålet. 

Men det er måske en systemfejl, Præsidiet selv burde forholde sig til – ikke for at beskytte ministrene, men af hensyn til Folketingets værdighed. Nok er embedsmændene på det seneste kommet i skudlinjen, men samtlige Christiansborgs partier burde i samlet flok tage på to dages workshop til Nyborg Strand for lave en form for borgaftale om, hvad der er god folketingsskik over for en siddende regering. Og hvordan Folketinget på en substansfyldt måde bedre kan udfylde sin rolle i et moderne demokrati.

En sådan aftale, hvor alle besinder sig på tværs af partier, er – indrømmet – et naivt forslag. Men der er kommet en ny mediefokuseret politikergeneration til, der som led i sin mesterlære – politik er jo en slags sidemandsoplæring i unoder; først i ungdomspartierne, siden på Christiansborg – har tillagt sig nogle normer, hvor det langtfra altid er substansen, der tæller mest. Det gælder ikke mindst de mange drillespørgsmål, der i lind strøm sendes til ministerierne, nogle af dem præfabrikerede af organisationerne. 

Ulæste svar?

Erfarne embedsmænd, der har håndteret i hundredvis af spørgsmål og bistået ministeren med at sende passende svar, sidder lidt for ofte tilbage med en fornemmelse af, at visse folketingsmedlemmer ikke har synderlig stor interesse for, hvad de har spurgt om. De er for nemme at fodre af med intetsigende svar, for de læser dem ikke altid.  

Om den mekanisme – sammen med almindelig travlhed – er med til generelt at sløve embedsmændenes ministerbetjening, skal være usagt. De seneste skandalesager, hvor der tilsyneladende alligevel var noget at komme efter, er i hvert fald svære at forklare, for de strider mod en embedsmands traditionelle skoling. Forhåbentlig er der ikke ved at brede sig en ”går-den-så-går-den-kultur”? 

Kritikere mener, at visse embedsmandslommer er blevet for aggressive i deres politiske rådgivning, der jo også er blevet en del af djøf’ernes rådgivningspakke, for den efterspørger ministrene mere og mere. Men det må ikke ske på bekostning af de klassiske dyder. Selv yngste fuldmægtig skal klokken tre om natten uden slinger kunne overholde lovgivningen, sandhedspligten og de faglige hensyn. De dyder skal råbes ud i rummet til ministeren med VERSALER, næsten som når digteren Yahya Hassan fremstøder sine vers.

Vi er tilsyneladende ved at ende i en permanent valgkamp, hvor det, der driver nogle af folketingsmedlemmerne, i stigende grad lader til at være, hvordan de bedst kan promovere sig selv, ikke mindst i medierne. Ikke hvordan de gennem konstruktiv kritik og reel politisk samtale medvirker til at forvalte det mandat, vælgerne har givet dem. 

I dag står vi med et system, hvor ikke blot Folketinget fægter lidt i blinde, men hvor også embedsmændene skal genfinde deres kerneopgave. De to problemstillinger hænger sammen: Christiansborg er på mange måder et svagt parlament, også i sammenligning med udenlandske, når det høje ting uden mange ressourcer prøver at være vagthund over for ministerierne. Det har ført til metoder, der slider på systemet og ikke altid gør ret mange klogere. 

Noget må gøres

Det nævnte forslag om at styrke Folketinget med akademiske ressourcer, herunder fra centraladministrationen, vil givet løbe ind i modstand, også fra djøf’erne selv: Hvorfor skal dygtige embedsmænd ofre vigtige år af deres karriere på at lade sig rekruttere til et partisekretariat på Christiansborg for måske senere at følge med ind i et politisk kabinet sammen med en nyudnævnt minister? Vil det ikke være en karrieremæssig blindgyde? Og hvad med tiden bagefter? Står der et attraktivt job klar til mig, når magten skifter og partierne fra den anden blok kommer til?

En anden udfordring er at designe de politiske stabe i ministerierne på en sådan måde, at der ikke opstår uhensigtsmæssige parallelsystemer, hvor flere laver det samme og det klassiske embedsværk ikke i tide anmodes om at dobbelttjekke jura og faglighed. Men med tidligere embedsmænd i staben vil risikoen alt andet lige være mindre. 

Det må defineres nærmere, hvordan arbejdsdelingen mellem kabinetterne og de klassiske embedsmænd skal være. Her er de overordnede sigtelinjer: Ministeren og hans kabinet får ideerne, stiller spørgsmålene og træffer de politiske beslutninger. De almindelige embedsmænd finder svarene, ligesom sager, der ikke vedrører policy-udvikling – for eksempel konkrete klagesager, borgerhenvendelser og de fleste folketingsspørgsmål – forbliver i det traditionelle embedsværk, der så til gengæld ”befries” for at skulle agere kreativ politisk tænketank for den til enhver tid siddende minister. 

Dermed kan de gamle dyder om saglighed, grundighed og objektivitet bringes i fokus igen i embedsværket, mens ministrene kan få det politiske ”maskinrum”, som mange af dem mangler.

Der er givet mange indvendinger mod ovenstående forslag, der med ét skaktræk forsøger at løse behovet for politiske stabe i ministerierne og samtidig styrke Folketingets egen analysekraft en smule. Det er et forsøg på at gentænke samspillet mellem embedsmænd og politikere – og karrierevejene i beslutningsdanmark – på en konstruktiv måde i et danmarkshistorisk lavpunkt, hvor Slotsholmen knager i fugerne og Christiansborg leder efter en ny identitet.

Forrige artikel Slotsholmen må slå automatpiloten fra Næste artikel Fra ressourceøkonomiens frontlinje

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

SOMMERLÆSNING: Dansk ballets guldfugl, Nikolaj Hübbe, er flasket op med perfektion og lever i naturlig symbiose med det. Men hvor der er højt at flyve, er der dybt at falde. Ja, ja. Det er en kliché, men den slags har det med at have en antydning af sandhed i sig. Det gælder også i tilfældet Nikolaj Hübbe. Læs interviewet med ham, der var det fjerde i min serie af 'Uperfekte Interview', hvor jeg satte fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der gennemsyrer vores samfund. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Ministerdebutanter får nøgleroller

Ministerdebutanter får nøgleroller

ANALYSE: De er relativt unge, de er visionære, og de er alle forfattere til en stribe opsigtsvækkende debatbøger, der har været med til at definere Socialdemokratiets nye profil. Mandag Morgen sætter spot på fem ministerdebutanter i Mette Frederiksens nye regering, som vil være med til at afgøre, om regeringen bliver en succes eller fiasko hos vælgerne.

Mette Frederiksens store tillidsreform

Mette Frederiksens store tillidsreform

ANALYSE: Der er slået skår i samfundskontrakten, mener den nye S-regering og dens støttepartier. En stor reform skal derfor blandt andet styrke tilliden til politikere og medier, genopbygge tilliden til Skat og mindske de økonomiske forskelle i Danmark. Men tilliden til den nye regering selv kan blive påvirket af anklager om løftebrud i forhold til udlændinge og nedslidte.

Her er rammerne for den nye S-regering

Her er rammerne for den nye S-regering

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om et fælles aftalepapir, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering. Læs aftalen her.

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

ANMELDELSE: Vi skal se ledere som mennesker, før vi ser dem som enten mænd eller kvinder. Ny bog afdækker, at vi sidder uhjælpeligt fast i gamle adfærdsmønstre og normer og udfører en daglig kønslinedans for at leve op til dem.

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Klimakampen er glokal

Klimakampen er glokal

KOMMENTAR: Det er afgørende valg, der i disse år bliver truffet på både lokalt, nationalt og globalt niveau i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er det afgørende at skabe bedre netværk og samarbejde mellem de forskellige niveauer.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Dansk politiks nye superduo hedder Mette og Martin. Mette Frederiksen og Martin Rossen. De samler en meget stor del af magten i Statsministeriet. Det får især konsekvenser for Finansministeriet. De aktuelle regeringsforhandlinger har givet en forsmag på, hvad der venter.

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Finansministeriet får et helt sæt af nye opgaver, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Fokus i reformer flytter fra arbejdsudbud til kompetencer. Budgetloven i sin nuværende form kan stå for fald. Nye grønne regnemetoder skal holde øje med både klima og ulighed. Og så venter en 2030-plan.

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

”Hvem vil vi være? Hvad vil vi kendes for?” spurgte Lars Løkke Rasmussen, da han udskrev valget. Nu har vi en del af svaret: Vi vil være mere lige, vi orker ikke skattesnyd, vi vil have et samfund med frisind – og vi savner tillidsvækkende politikere. Det viser en stor undersøgelse af danskernes værdier.

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Tre ud af fire danskere finder det nu totalt uacceptabelt at snyde i skat, hvilket er en historisk høj andel. Når det gælder personlige forhold som brug af hash eller seksuel adfærd er danskerne til gengæld blevet mere tolerante og frisindede. Regeringen bør se på de forbudte, men bredt accepterede handlinger, mener forsker.

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Mens danskernes tillid til en række institutioner såsom Forsvaret og uddannelsessystemet stiger, står det anderledes til med tilliden til medier og de politiske systemer, der de sidste ti år har lidt et knæk. Sund skepsis er godt, men mistillid kan underminere vores institutioner, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, advarer forskere. 

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Bjørn Bredal anbefaler det nyoversatte epos Gilgamesh, hvis man lider af undergangsbevidsthed og så skal du høre Herbert Pundiks livshistorie som podcast.  

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation er det nye sort blandt internationale topledere. I den danske virksomhed Able praktiserer stifter og CEO Martin Bjergegaard det hver dag – og hans ansatte kan gå til det hver fredag, mens de er på arbejde. Forskning taler positivt om meditations gavnlige effekter.

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Mette Frederiksen præsenteres som en model for Europas socialdemokrater med stram udlændingepolitik og offensiv velfærdspolitik. I Spanien har partikammeraten Pedro Sanchez succes med en anden vej, der appellerer til unge og kosmopolitiske vælgere. Sanchez er stærkt EU-engageret, mens såvel Frederiksen som store dele af Danmark har store forbehold.

Klimaet kræver lederskab, Mette!

Klimaet kræver lederskab, Mette!

KOMMENTAR: Danmark skal gennemføre en bæredygtig transformation, der kræver historisk lederskab. Hvis Mette Frederiksen vil og tør, kan hun danne verdens første verdensmålsregering og blive et forbillede for resten af kloden. En væsentlig mission for ’børnenes statsminister’.