Filantropiske fonde kan forandre samfundet

Filantropien er i disse år ved at påtage sig en helt ny rolle. I spidsen står nogle af verdens førende erhvervsfolk og politikere. De repræsenterer en ny generation af filantroper, der har sagt farvel til den gavmilde mæcen til fordel for en business-orienteret partnerrolle. Den katalytiske filantropi er stadig i sin vorden, og erfaringer er fortsat overvejende begrænset til USA. Men den katalytiske filantropi er godt på vej til at blive fremtidens filantropiske model, der kan øge værdien af fondenes arbejde markant.

Filantropiske fonde er i disse år på vej til at påtage sig en helt ny rolle, der kan få afgørende betydning for løsningen af en række store nationale og globale udfordringer. Se tekstboks.

Internationalt træder en række frontløbere frem og påtager sig en aktiv rolle som strategiske forandringsdrivere. I spidsen står nogle af verdens førende erhvervsfolk og politikere som Microsofts grundlægger, Bill Gates, finansmanden David Rockefeller, eBays grundlægger, Pierre Omidyar, New Yorks borgmester, Michael Bloomberg, og ekspræsident Bill Clinton. De repræsenterer en helt ny generation inden for filantropi, som har sagt endegyldigt farvel til ”hattedameri” og rollen som den gavmilde mæcen til fordel for en strategisk og businessorienteret filantropi. Navnet på denne nye bølge er ”katalytisk filantropi”.

Filantropiske fonde

I artiklen defineres filantropiske fonde som de almennyttigt uddelende fonde – det vil sige almennyttige og erhvervsdrivende fonde samt de selvejende institutioner og foreninger, som alle i større eller mindre omfang foretager almennyttige uddelinger.

I denne form for filantropi ser fondene sig ikke længere blot som donorer, men som strategiske partnere, der påtager sig ansvaret for at sætte komplekse udfordringer på dagsordenen, engagere relevante aktører og dermed være katalysatorer for større samfundsmæssige forandringer i forhold til nogle af de store globale og nationale udfordringer som f.eks. sult, klima, sundhed og vækst. Baggrunden er en opfattelse af, at fonde i kraft af deres økonomi, organisering og position i samfundet har noget værdifuldt at bidrage med – ud over deres penge – og at nytteværdien af fondenes svulmende pengekasser bliver størst, hvis de suppleres med et mere katalytisk fokus.

”Det er ikke nok at give penge ud til højre og venstre, hvis fondene vil have størst mulig effekt af deres investeringer – specielt ikke, når fondene vil være med til at løse store og komplekse udfordringer som eksempelvis fornyelse af skolesystemet i USA eller global fattigdom. Inden for den katalytiske filantropi sidder fondene derfor ikke længere og venter på ansøgninger. De tager selv initiativ til og medansvar for at løse problemet for dermed at skabe størst mulig samfundsmæssig værdi af deres investering,” siger Leslie Crutchfield, der er seniorrådgiver i det amerikanske konsulentfirma FSG. Hun er medforfatter til bogen ”Do more than give”, som er en af de første bøger, der analyserer modellen for og perspektiverne ved katalytisk filantropi.

Katalytisk filantropi er stadig i sin spæde vorden, og erfaringer med denne form for filantropi er stadig overvejende begrænset til USA. Men ifølge Matthew Bishop, medforfatter til bogen “Philanthrocapitalism” og erhvervsredaktør på The Economist, er der tale om en tendens, der breder sig globalt. Det skyldes især en erkendelse af, at større samfundstransformationer kræver brede partnerskaber, og at der på grund af den økonomiske smalhals i både den offentlige og private sektor er behov for at inddrage nye kapitalressourcer.

”Samfundet fattes penge. Både offentlige og private kasser er i underskud. Derfor er der i dag brug for nye aktører, som tager ansvar for at udvikle samfundet. Det kalder på, at fondene gør noget mere og kommer på banen som mere aktive forandringsdrivere. Der er flere i fondsverdenen, som har læst skriften på væggen og kan se, at der er brug for deres penge og deres særlige position i samfundet. Derfor ser vi i dag, at flere og flere fonde påtager sig et større samfundsansvar – og som ved at arbejde katalytisk forsøger at drive forandringer frem, der er på et helt andet niveau og har en langt større effekt end den mere traditionelle filantropi,” pointerer han.

Fondenes muligheder for at blive mere katalytiske er umiddelbart gode. Deres uafhængighed, deres langsigtede horisont, deres finansielle råstyrke og deres fokus på at skabe nytteværdi for samfundet gør dem til oplagte forandringsagenter. Men det sker ikke af sig selv. Skal den katalytiske filantropi vokse sig større, vil det kræve et opgør med den traditionelle donorrolle til fordel for en langt mere proaktiv, offensiv og samarbejdsorienteret fondssektor.

Tre slags filantropi

Historisk set har filantropien været båret af et godt hjerte og et ønske om at gøre det gode. Den grundlæggende ide bag fondene er jo, at de er forpligtede til at skabe almennytte. Men hvor den klassiske almennytte i høj grad handlede om rollen som donor – at give en pose penge til den værdigt trængende – består almennytten i den katalytiske filantropi i at skabe større sociale forandringer, der kan bidrage til at tackle mere vedvarende, omfattende og komplekse udfordringer.

De filantropiske fonde, som fører an inden for den katalytiske filantropi, har sat sig for at løse nogle af de helt store udfordringer, som verdenssamfundet står over for i disse år, og dermed bevæger de sig ind på en helt ny bane for filantropi. Ford Foundation vil forbedre det amerikanske skolesystem. Bill & Melinda Gates Foundation vil bekæmpe fattigdom og fremme den globale sundhed. Den indiske fond Shiv Nadar vil skabe større lighed i det indiske samfund med uddannelse som det primære middel. Den britiske Thomson Reuters Foundation arbejder med nyhedsformidling som driver for social forandring i lande, hvor uafhængig journalistik er en mangelvare.

”Vi ser i disse år eksempler på mere ambitiøse fonde, der har sociale forandringer som mål for deres investeringer. De prøver kræfter med store sociale samfundsproblemer og har erkendt, at penge alene ikke kan løse den type udfordringer. Det ændrer deres fokus markant – fra at donere penge til velgørende formål til at investere i forandring,” siger Mark Kramer, grundlægger og direktør for FSG og forfatter til flere førende videnskabelige artikler og bøger om katalytisk filantropi.

For at illustrere de forskellige former for filantropiske fonde og virksomheder bruger Henrik Mahncke, som er research fellow på CBS Center for Civilsamfundsstudier, den velkendte formulering fra debatten om filantropi om, ”at man ikke skal give en sulten mand en fisk, men hellere lære ham at fiske”. Og udvider den ved at sige, at "nogle gange er det heller ikke tilstrækkeligt. Her er det hele fiskeindustrien vi skal have fat i”.

Den klassiske filantropi, som stadig er den dominerende tilgang hos langt størstedelen af de filantropiske fonde, donerer midler på en måde, som groft sagt svarer til at give manden en fisk. Det er en rendyrket form for velgørenhed, hvor man f.eks. donerer penge til et herberg for hjemløse eller til opførelsen af et nyt kulturelt monument.

Ny model for filantropi" caption="Figur 1  

Figur 3  " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/02/17117-afe_fig3_katalytiske_filantropi_logik_as.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/1d91f-afe_fig3_katalytiske_filantropi_logik_as.png | Forstør   Luk

Den katalytiske filantropi tænker i partnerskaber og arbejder på at igangsætte udvikling, som inddrager en række aktører på tværs af sektorer.

Kilde: Mark Kramer, FSG og Mandag Morgen. [/graph]

Den strategiske filantropi, som har vundet frem blandt flere filantropiske fonde de seneste år, er kendetegnet ved, at fondene forsøger at lære manden at fiske. Det kan f.eks. bestå i, at en fond støtter udarbejdelsen af en rapport om hjemløses vilkår eller gennemfører en kampagne for at øge brugen af et kulturelt tilbud.

Den katalytiske filantropi går et skridt videre. Her er fondene ikke tilfredse med blot at lære manden at fiske, men arbejder på at ændre hele fiskeindustrien, så fattige mennesker får bedre muligheder. Eksempler på dette kunne være at gøre bekæmpelse af fattigdom eller udviklingen af den kulturelle sektor til målet for en fonds aktivitet.
 
I katalytisk filantropi er fondens mål med en økonomisk bevilling med andre ord ikke den enkelte pengeuddeling eller skabelsen af et enkeltstående projekt, men en mere bredspektret og omfattende investering med fokus på at skabe en langsigtet ændring. Se figur 1.

Et større samfundsansvar

Fremvæksten af den katalytiske filantropi er motiveret af et voksende behov for og krav om, at fondene påtager sig et større ansvar i samfundet. Det globale samfund står over for en række massive udfordringer. Verden over er landene præget af økonomisk smalhals og omsiggribende kapitaltørke. Dertil kommer, at globale udfordringer som eksempelvis klimakrise, sundhedskrise, vækstkrise og fødevarekrise skaber et helt nyt globalt risikolandskab. Se figur 2 nederst på siden.

Disse udfordringer kan ikke længere løses af regeringer og stater alene. Det er udfordringer, som er så komplekse og forbundne, at de kun kan løses i tætte tværgående partnerskaber, hvor de vigtigste aktører påtager sig forpligtende roller. Derfor leder samfund verden over i dag med lys og lygte efter nye aktører og nye finansieringskilder, som kan bidrage til at udvikle bæredygtige modeller for fremtidens samfund.

”Den tid, hvor fondene kunne putte sig, er slut. Internationalt er der et generelt pres på fondene for at påtage sig et større og mere aktivt samfundsansvar. Dette forstærkes af, at de frontløbende fonde, som arbejder med den katalytiske filantropi, er meget synlige ambassadører for en ny filantropisk tilgang. De har fået en større forståelse for, hvordan de skaber stor effekt, og har bevist, at en fond kan gøre langt mere end at finansiere operahuse. De har bevist, at deres penge kan bruges til at skabe reel forandring,” siger Matthew Bishop.

Opblomstringen af den katalytiske filantropi vidner således om, at der inden for fondsverdenen er en voksende erkendelse af, at fondenes rolle er afgørende for udviklingen af samfundet – og at fondene har et ansvar, som de i kraft af deres almennyttige formål er forpligtede til at påtage sig.

”Vi har pengene og forpligtelsen til samt muligheden for at gøre en reel forskel. Derfor er det vigtigt, at vi forsøger at gøre det på bedst mulig vis, og at vi stræber efter at iværksætte de projekter og investeringer, som hjælper de mange frem for de få,” siger Emily Tow Jackson, der er direktør for Tow Foundation, en amerikansk familiefond, som arbejder med den katalytiske model i deres filantropiske arbejde. 

Katalysatorrollen i centrum

Uanset alle gode intentioner og målsætningen er de filantropiske fonde underlagt store begrænsninger, når de vælger at påtage sig rollen som forandringsagenter i udviklingen af løsningsmodeller for store komplekse samfundsudfordringer. Her rækker deres økonomi ikke langt, selv om flere af de fonde, som i dag arbejder med katalytisk filantropi, har milliarder på bankkontoen. For selv om de samlede donationer fra de filantropiske fonde i USA i 2011 var 41 milliarder dollar, ville det f.eks. kun kunne betale for landets offentlige forbrug i fire dage. Tilsvarende ville de samlede danske udbetalinger i 2010 fra fonde på knap 6,7 milliarder kr. kun kunne finansiere vores offentlige forbrug i godt tre og en halv dag.

”Effektiv filantropi handler om at kunne skalere sin indsats og skabe positiv forandring for de mange. En fond kan ikke drive løsningen af en kompleks problemstilling på egen hånd. Den globale sultkrise, udviklingen af fremtidens folkeskole eller forebyggelse af hudkræft kan ikke løses af en enkelt filantropisk fond. Det har den hverken penge, politisk engagement eller kompetencer nok til. Men via partnerskaber kan fonden være den udslagsgivende kraft, der får en forandring til at ske. Det er det spændende ved filantropien”, siger Henrik Mahncke.

Ifølge Mahncke skyldes det også, at fondene netop fokuserer på komplekse områder, som har mange forskellige stakeholdere og interessenter:

[graph title="Den store forskel" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: Realdania og Mandag Morgen. 

”En fond kan ikke komme ind fra højre og skabe forandringer. Det kræver en omfattende proces og et samarbejde og partnerskab med de relevante aktører. Når en filantropisk fond eksempelvis ønsker at komme mobning i det danske skolevæsen til livs, kræver det, at fonden italesætter og engagerer alle de relevante stakeholdere i en forandringsproces. Både lærere, elever, forældre, politikere, offentlige myndigheder og eksperter skal tænkes med,” siger han.

Udgangspunktet for den katalytiske filantropi er således, at fonden ikke kan og ikke skal forsøge at drive en forandring på egen hånd, men derimod agere katalysator for en positiv udvikling. Fondene inden for den katalytiske filantropi indtager rollen som driver for at engagere andre stakeholdere i forhold til en given problemstilling. Se figur 3.

Et konkret eksempel er Bill & Melinda Gates Foundation, der både i forbindelse med det globale sundhedsprogram og det nationale program for bedre uddannelse samarbejder med regeringer, myndigheder, organisationer, erhvervsvirksomheder og borgere for at sikre bred opbakning – og dermed størst mulig effekt og værdi af deres investeringer. Et andet eksempel er den amerikanske Kresge Foundation, som gennem partnerskaber med borgere, myndigheder og virksomheder forsøger at skabe en gennemgribende byfornyelsesproces af Detroit.

Mark Kramer understreger, at det ændrer fondenes position og funktion markant:

”Inden for den katalytiske filantropi er en fond ikke længere eneansvarlig for at skabe forandring. Dens rolle bliver i højere grad at bruge sine penge, viden, ressourcer og netværk til at starte en inkluderende proces, som får andre med. Den skal sætte en ny dagsorden og engagere andre i en bredere kampagne for forandring.”

Business-inspireret filantropi

Den katalytiske filantropi har sat nye standarder og skabt en helt ny model for fondenes donationer. En væsentlig del af denne består i at samtænke filantropien med kommercielle strategier og redskaber. Her er Bill & Melinda Gates Foundation det åbenlyse forbillede. Fonden har en klar business-orienteret tilgang til det filantropiske arbejde, hvor en strategisk tænkning, katalysatorrollen og brugen af partnerskaber er nogle af nøgleordene.

Den nye filantrop

The Giving Pledge er et filantropisk koncept undfanget af Bill Gates og Warren Buffet. Ideen er, at støtter af Giving Pledge forpligter sig til at donere minimum halvdelen af deres formue til velgørenhed. Da konceptet blev lanceret i 2010, var der 10 velhavende familier, der tilsluttede sig Giving Pledge sammen med Gates og Buffett. I dag har knap 100 velhavere givet tilsagn – herunder Facebook-stifteren Mark Zuckerberg, grundlægger af Paypal Elon Musk og finansmanden David Rockefeller.

Ved Forbes 400 Summit on Philanthropy, som blev afholdt i juni sidste år og samlede mere end 150 af USA’s rigeste filantroper, betegnede Bill Gates katalytisk filantropi som ”min nye model for donationer”. Han opstillede i den forbindelse sin vision for den katalytiske filantropi. Han betegnede det som en ny tilgang til det filantropiske arbejde, hvor det at skabe nye markeder og kapitalistiske tilgange bruges til at ”udvikle langsigtede systemiske løsninger, som kan hjælpe de trængende”.

De fonde, som har en katalytisk tilgang, arbejder i retning af mere kommercielle og business-orienterede modeller. Dette kommer til udtryk i deres fokus, organisering, strategisk tænkning, metoder og værktøjer samt i deres brug af netværk:

Fokuseret indsats. Katalytiske fonde arbejder ud fra en smal uddelingsstrategi, hvor der zoomes ind på enkelte problemstillinger for at koncentrere indsatsen. I den traditionelle filantropi spreder man typisk sine investeringer over en lang række emner.

Ny organisering. Katalytiske fonde opruster typisk antallet af ansatte med en ”intrepreneur-profil” – det vil sige ansatte, som besidder en række iværksætter-egenskaber f.eks. i forhold til opbygning af nye koncepter, projekter og partnerskaber. Dertil kommer, at flere af fondene ansætter et større antal eksperter inden for de områder, som fonden arbejder med, og tit også dygtige kommunika-tions- og PR-folk, som kan få skabt opmærksomhed omkring og danne nye partnerskaber i forhold de samfundsudfordringer, fondene fokuserer på.
Klar strategi og evaluering. De katalytiske fonde har klare strategiske planer for f.eks. de næste fem eller ti år, som lægger linjen for deres arbejde. Her beskriver fondene eksplicit deres fokusområder, deres målsætning og deres tilgang til partnerskaber. Dertil kommer, at de løbende evaluerer og måler effekten af deres investeringer. Det gælder f.eks. for amerikanske fonde som The Willam and Flora Hewlett Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation og The William J. Clinton Foundation.

Kommunikation. Både The Willam and Flora Hewlett Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation og The William J. Clinton Foundation kommunikerer værdien eller effekten af deres indsats. De fortæller alle tre på deres hjemmeside om, hvad de har lært af deres arbejde, og hvad effekten har været. ”200 millioner børn er blevet vaccineret mod livstruende sygdomme som difteri, kighoste, hepatitis B og gul feber inden for det sidste årti” (Bill & Melinda Gates Foundation). ”Præsident Clintons vision og lederskab har resulteret i, at mere end 2,6 milliarder mennesker har fået adgang til livsvigtige hiv- og aidsbehandlinger” (The William J. Clinton Foundation). 

Flerstrenget filantropi. De katalytiske fonde arbejder med en bred vifte af redskaber og metoder. De arbejder med alt fra forskning, udvikling af ny viden og nye produkter, igangsættelse af store offentlighedskampagner, direkte lobbyisme og brug af såkaldte advocacy-teknikker til mobilisering af stakeholdere – herunder økonomiske og politiske ressourcer.

Netværk og videndeling. De katalytiske fonde arbejder i høj grad netværksdrevet – især i forhold til at engagere andre stakeholdere. Men det gælder også for den interne videndeling blandt fondene, hvor man ved at dele viden med de andre udvikler og kvalificerer sit eget arbejde. Et eksempel er det europæiske fondssamarbejde EFC, der i dag har mere end 230 medlemmer, og som arbejder for at fremme videndeling blandt de europæiske fonde. Et andet eksempel er medlemmerne af The Giving Pledge. Se tekstboks. 35 af medlemmerne – herunder Warren Buffett, Bill Gates, Melinda Gates, Pierre Omidyar og Elon Musk, grundlæggeren af Paypal – afholdt sidste år et lukket møde, hvor formålet var at hjælpe hinanden med at blive bedre filantroper.

Fondene har gode forudsætninger

Som udgangspunkt har fondene gode forudsætninger for at arbejde som forandringsagenter. Deres almennyttige formål giver dem legitimitet til at påtage sig den rolle, og deres kapital giver dem muligheden. Dertil kommer, at deres særegne position i samfundet giver dem friere hænder end andre aktører til at agere på en samfundsudviklende bane.

En fond kan tillade sig at have et længere perspektiv end både politikere, der skal tænke på næste valg, og virksomheder, der overvejende har blikket rettet mod næste kvartalsrapport. Dette giver fondene friheden til at kaste sig ud i mere usikre og eksperimenterende projekter, hvor succesen ikke er givet på forhånd.

Innovationsdrivere" caption="Figur 4  

Figur 5  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/02/caf25-afe_fig5_nye_model_filantrop_as.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/d66ca-afe_fig5_nye_model_filantrop_as.png | Forstør   Luk

De amerikanske fonde har i mange år spillet en vigtig rolle i udviklingen af det amerikanske samfund – og der er en stærk filantropisk kultur i USA.

Kilde: Mandag Morgen. [/graph]

Derfor har fondene, ifølge Matthew Bishop, særlige forudsætninger for at kunne løfte rollen som drivere af innovative projekter. Se figur 4.

”Fondenes dna giver dem unik mulighed for tage en risiko, fordi de hverken skal stå til politisk ansvar over for vælgerne eller agere i forhold til et økonomisk afkast. De kan derfor påtage sig en række af de opgaver, som staten ikke magter, og hvor erhvervslivet ikke kan se et kommercielt potentiale,” siger Matthew Bishop.

Samme opfattelse deles af Bill Gates, som i flere omgange har argumenteret stærkt for, at fondene har en helt unik rolle at spille som drivere af nye og innovative tiltag. I sit essay om katalytisk filantropi, som blev bragt i Forbes Magazine i september sidste år, understreger han, at denne mulighed skyldes, at fondene som investorer ikke forventer en økonomisk gevinst af deres investeringer, men at projekternes nytteværdi går direkte til de ”fattige mennesker eller de syge mennesker eller til samfundet generelt, som alle står til at få et betydeligt afkast af den type innovationer, som erhvervsliv og regeringer ikke vil forfølge, medmindre den filantropiske sektor går forrest”.

Ud over denne særlige position har fondene ofte et stort netværk at trække på og en stor portion viden og knowhow i forhold til konkrete problemstillinger. Dels fordi flere af fondene har en stærk tilknytning til erhvervslivet – enten fordi de er ejet af virksomheder eller etablerede af tidligere erhvervsfolk. Og dels fordi de har erfaring med at arbejde inden for en given problemstilling. Begge dele øger deres muligheder for at skabe forandring på et højt vidensniveau og involvere de rigtige partnere.

De små fonde kan også

Et væsentligt perspektiv ved den katalytiske filantropi er, at det ikke kun er store globale fonde, som har potentiale i forhold til denne model. Ifølge Henrik Mahncke giver hele tankegangen en mulighed for, at mindre fonde også kan komme på banen og være medskabere til store samfundsmæssige forandringer.

”Når det ikke er størrelsen af investeringen, der er afgørende, men derimod fondens evne til at igangsætte og involvere andre aktører, skaber det helt nye muligheder for, at mindre fonde kan øge deres effekt og værdiskabelse markant,” siger han.

Et konkret eksempel på dette er Rockdale Foundation, som med et årligt budget på 400.000 dollar i løbet af kun syv år har formået at skabe massiv tilslutning til mikrolån i Mellemøsten. I løbet af perioden er antallet af mikrolån vokset fra 40.000 til mere end 3 millioner.

Et andet eksempel er The William J. Clinton Foundation, som ikke selv har en større formue, men som udnytter det netværk, den tidligere præsident skaber ved at rejse rundt i verden og mødes med stats- og regeringsledere for at øge opmærksomheden om nogle af de store globale udfordringer.

Et tredje eksempel er Tow Foundation, som med kun fire ansatte har skabt store resultater inden for deres fokusområde, som er at fremme vilkårene for kriminelle unge. F.eks. er det efter en årelang indsats lykkedes at få hævet aldersgrænsen for det særlige retssystem for unge, juvenile court, i staten Connecticut fra 16 til 18 år.

”Ved at bruge den katalytiske tilgang får vi som en lille spiller langt større muligheder for at skabe værdi og effekt af vores investeringer inden for et afgrænset område. Vi øger muligheden for at kunne gøre en forskel for de mange,” siger Emily Tow Jackson.

Gode erfaringer og synlige resultater

De hidtidige erfaringer med katalytisk filantropi findes hovedsageligt i USA. Den katalytiske tilgang passer godt til den position og rolle, som de amerikanske fonde har. USA har på grund af sine lave skatter og sit beskedne velfærdsniveau en stærk tradition for filantropi – herunder også en filantropi, som tager et større ansvar for at løfte nogle af de opgaver og udfordringer, som i andre dele af den rige verden ofte varetages af den offentlige sektor. Dertil kommer, at de filantropiske fonde i USA som modydelse for deres skattefritagelse er pålagt at uddele 5 pct. af deres formue hvert år. Det har skabt en stærk filantropisk kultur, hvor fondene har den samfundsmæssige legitimitet til at spille en aktiv rolle i udvikling og drift af det amerikanske samfund. Derfor er det også naturligt, at det er her, den katalytiske filantropi har vundet frem. Se figur 5.

[graph title="Fondene er en vigtig samfundsinstitution i USA" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: Giving USA 

Inden for den amerikanske fondssektor er erfaringerne med den katalytiske filantropi gode. De fonde, som arbejder med denne model, har skabt positive resultater, hvilket har inspireret til udvikling af nye projekter, koncepter og tiltag.

”Vores research viser, at de fonde, som arbejder inden for den katalytiske filantropi, selv vurderer, at denne metode er yderst effektfuld, fordi den skaber målbare resultater og øger værdien af deres investeringer markant. Denne model giver dem mulighed for at blive forandringsagenter og gøre en betydelig forskel,” siger Leslie Crutchfield.

Det findes der mange eksempler på: Rockdale Foundation har – som nævnt – haft stor succes med udbredelsen af mikrolån i Mellemøsten. Kresge Foundation har skabt en helt ny bevægelse for byudvikling i Detroit, hvor både borgere, virksomheder og myndigheder er deltagere. Ford Foundation har fået et pilotprojekt med flere undervisningstimer i udvalgte skoler i USA til at blive en del af Obama-regeringens skolepolitik.

Flere af eksemplerne drejer sig om projekter i udviklingslande, som flere af de store fonde – anført af Bill & Melinda Gates Foundation – har givet sig i kast med. Her viser et casestudie i Hudson Institutes årlige rapport om privat og statslig udviklingsbistand, ”Global Philanthropy Index”, at det eksempelvis er tre gange så dyrt for den amerikanske regering at finansiere uddannelse og løn til en børnelæge i Afrika som for en privat fond.

En af de europæiske fonde, som er langt fremme i forhold til den katalytiske filantropi, er den engelske Thomson Reuters Foundation, som arbejder for at fremme pressefrihed globalt set. Her er vurderingen af modellen også positiv.

“Vi er bevidst gået væk fra en model, hvor vi kun udskriver checks. I stedet har vi besluttet at bruge alle de redskaber og den viden, vi har, til at fremme ideen om retsstaten og pressefrihed. Vi giver derfor ikke længere penge, men tilbyder det, vi er bedst til: nyheder, information og netværk, som skaber handling. Siden indførelsen af denne strategi er vores effekt og værdiskabelse øget markant,” siger Monique Villa, som er direktør for fonden.

Danske fonde er ved at vågne

Den danske fondssektor adskiller sig på flere områder markant fra den amerikanske. Der er f.eks. ikke noget lovkrav om, at en bestemt procentdel af formuen skal uddeles. Og der eksisterer heller ingen stærk kultur for, at fondene indtager en aktiv rolle som drivere af samfundet.

Men ifølge Anker Brink Lund, som er professor og forskningsleder ved CBS Center for Civilsamfundsstudier, er der tiltagende pres på fondene for at tage et større ansvar for udviklingen af samfundet – og dermed er der så småt sat en bevægelse i gang, der går i retning af den amerikanske måde at operere på.

”Vi er i Danmark meget langt fra amerikanske tilstande, men i en tid, hvor riget fattes penge og velfærdssamfundet er under voksende pres, er der mere end nogensinde før brug for, at fondene påtager sig et større samfundsansvar – og det vil blive et stigende krav fra offentligheden,” siger han.

Anker Brink Lund understreger, at det ikke kun handler om at gøre noget nyt og anderledes, men også om at blive bedre til at vise, hvad fondene faktisk gør.

”Fondene er i dag under større pres for at dokumentere almennyttig værdiskabelse. Der er en tiltagende debat om fondenes forpligtelser og mulige bivirkninger i forhold til almenvellet, og der er et voksende fokus på, hvordan fondene skaber værdi sammen og hver for sig.”

Offentlighedens fokus på fondene øges" caption="Figur 6  

Figur 2  " align="center" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/02/79e44-afe_fig2_nye_samfundsudviklere.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/4bca5-afe_fig2_nye_samfundsudviklere.png | Forstør   Luk

Der er et voksende behov for, at nye aktører træder til og hjælper med at løse nogle af de store globale udfordringer, som præger samfund verden over.

Note: 1 Undersøgelsen baserer sig på landsdækkende medier., Kilde: Den danske fondsanalyse 2012, Kraft & Partners og Mandag Morgen. [/graph]

Dette understøttes af ”Den Danske Fondsanalyse 2012”, der er udarbejdet af konsulentfirmaet Kraft & Partners, og som viser, at mediedækningen af de store filantropiske fonde i Danmark er steget markant i de sidste år. Se figur 6.

”Vi kan se, at fondene træder mere frem i offentligheden, og at de fylder markant mere nu, end de gjorde tidligere. Det er et tegn på, at der er mere fokus på, hvilken rolle de spiller og kan spille i samfundet,” siger Lars Bo Pedersen, som er seniorkonsulent i Kraft & Partners og ansvarlig for fondsanalysen.

Dertil kommer, at Erhvervsfondsudvalget i december sidste år offentliggjorde en næsten 600 sider lang udredning om de erhvervsdrivende fonde. Udvalget blev nedsat af regeringen i foråret 2012 med den opgave at se nærmere på behovet for at styrke det offentlige tilsyn. Udredningen kommer med en række anbefalinger til et fælles kodeks for god fondsledelse og en række ændringsforslag i fondslovgivningen, som går i retning af øget kontrol og større krav til fondenes åbenhed.

I en række af de største fonde er der også en erkendelse af, at behovet for og kravet til, at fondene tager et større ansvar, er voksende.

”Det er, som om den filantropiske sektor har sovet tornerosesøvn i 100 år, men nu er ved at vågne op. Der er ikke tvivl om, at de danske fonde er på vej mod at tage en større grad af samfundsansvar. Vi ser flere og flere filantropiske virksomheder, der har erkendt, at de må gøre noget mere – de er synlige og proaktive og bruger flere og flere redskaber i værktøjskassen for at øge effekten og værdien af deres filantropiske aktiviteter. Og fondene har et kæmpe potentiale for i endnu højere grad at påtage sig rollen som samfundsudviklere,” siger Flemming Borreskov, direktør i Realdania.

Alligevel er udviklingen mod en mere katalytisk tilgang stadig undtagelsen i den danske fondssektor. Ifølge Henrik Mahncke er de klassiske fonde, der deler gaver ud, stadig de absolut mest udbredte. Af de nuværende ca. 14.000 fonde er der kun en beskeden del, som arbejder strategisk, og et absolut fåtal, der arbejder direkte med den katalytiske model. Ifølge Mandag Morgens egen kortlægning drejer det sig om bl.a. Realdania, Grundejernes Investeringsfond, Velux-fondene, Mary-Fonden, Egmont Fonden og TrygFonden.

Den danske fondssektor er således helt domineret af den klassiske filantropi, mens den mere business-inspirerede filantropi med brug af partnerskaber, strategier og effektmål er et ret ubeskrevet blad.

Dette billede understøttes af Mandag Morgens afdækning af de ti største fondes uddelinger i 2011. Her anvender flertallet stadig klassiske donationer forankret i en bred uddelingsstrategi, som tilgodeser flere forskellige områder og sektorer. Et eksempel er Augustinus Fonden, som i 2011 uddelte i alt 144 millioner kr. på otte vidt forskellige områder – fra sygdomsbekæmpelse og udlån af musikinstrumenter til kirkelige og religiøse formål. Nordea-fonden er et andet eksempel. I 2011 uddelte fonden 150 millioner kr., som blev fordelt på sundhed, natur, kultur, motion og anden velgørenhed.

De få fonde, som i Danmark bevæger sig i retning af en mere katalytisk tilgang, har en langt mere smal uddelingsstrategi, der understøtter deres hovedfokus. Et eksempel er TrygFonden, hvis hovedfokus er at skabe større tryghed i Danmark. Fonden uddelte i 2011 500 millioner kr. – fordelt på tre kerneområder: 35 pct. af pengene gik til projekter inden for sikkerhed, 38 pct. gik til projekter inden for sundhed, og 27 pct. gik til indsatser inden for trivsel. Tilsvarende gav Realdania i 2011 669 millioner kr. til projekter, der har den fælles overskrift, at de skal medvirke til at skabe udvikling og forandring af det byggede miljø i Danmark.

Den katalytiske fremtid er lys

En mere katalytisk tilgang til filantropien forudsætter ifølge Henrik Mahncke nytænkning af fondenes kultur, position og forpligtelser:

”Den filantropiske sektor som helhed er fortsat på et beskedent udviklingsstadie i forhold til at være driver for egent-
lige sociale og samfundsmæssige forbedringer. Der er store muligheder for, at fondene kan skabe større værdi af deres formuer, hvis de formår at geare sig til at spille en mere aktiv og synlig rolle. Men det stiller krav til nytænkning og udvikling af fondene,” siger Henrik Mahncke.

I den sammenhæng er den danske fondssektor dog langtfra et særtilfælde. Trods enkelte frontløbende fondes arbejde med den katalytiske filantropi er den filantropiske sektor internationalt set stadig præget af gamle dogmer og traditionel tilgang til filantropi. Et amerikansk studie viser eksempelvis, at kun 3 pct. af de amerikanske fonde arbejder strategisk med deres erfaringer, dvs. opsamler feedback fra deres gennemførte projekter og bruger dette til at justere den fremtidige kurs.

”Den filantropiske model er stadig forbeholdt et fåtal. Kun omkring 10 pct. af de amerikanske fonde arbejder i dag med inspiration fra den katalytiske filantropi, men frontløberne er dog flere af de allerstørste fonde,” siger Mark Kramer. 

Blandt de eksperter, som Mandag Morgen har talt med, er der dog enighed om, at udviklingen af den katalytiske filantropi kun vil gå én vej – og det er fremad.

”Potentialet for denne metode er så stort, at der er grund til at tro, at katalytisk filantropi inden for en generation vil blive den mest almindelige og mest anvendte model for fondene. Det skyldes, at der i fondssektoren på globalt plan er en voksende bevidsthed om de store problemer, verden står over for. Og at der fra omverdenens side er et tiltagende krav om, at fondene træder i karakter og tager ansvar,” siger Leslie Crutchfield.

Dette understøttes af Matthew Bishop, som mener, at de nuværende katalytiske fonde vil være med til at drive modellen frem.

”Der er et momentum for denne type filantropi de kommende år. Dels fordi der er brug for nye finansieringskilder, og dels fordi flere meget synlige fonde har fundet ud af, hvordan den metode virker, og hvad de kan skabe af forandringer med denne tilgang til deres filantropiske arbejde. De vil, hvis deres succes fortsætter, inspirere flere til at gå denne vej,” forudsiger Matthew Bishop.

[graph title="Megakriser skærper behov for nye aktører" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: Mandag Morgen. 


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail
Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Ved at tilmelde dig Mandag Morgens nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser