På sporet af fremtidens konkurrenceevne

Michael Porter og Harvard Business School står bag nyt banebrydende initiativ, Social Progress Index, som måler et samfunds evne til at skabe livskvalitet for borgerne. Dette aktualiserer debatten om udviklingen af helt nye konkurrencemodeller. Der er tale om et valg mellem tre forskellige typer økonomier. Formålet med udviklingen af indekset er at tilvejebringe et mere informeret og analytisk grundlag for at kickstarte den politiske debat om ikke blot, hvad lande skal leve af i fremtiden, men også hvad de skal leve for. På den måde giver SPI de politiske beslutningstagere et mere nuanceret og kvalificeret afsæt for at drøfte forholdet mellem økonomisk vækst, konkurrenceevne og social robusthed.

I årtier har verdens førende beslutningstagere og økonomiske eksperter primært været optaget af spørgsmålet om, hvordan et land opnår størst mulig vækst, og hvordan et lands internationale konkurrenceevne kan styrkes i forhold til konkurrerende lande. Men i de senere år har to erkendelser bredt sig og slået rod hos førende internationale samfundsforskere:

For det første, at der ofte synes et være et sammenfald imellem et lands evne til at skabe vækst og dets sociale robusthed – dvs. i hvilken grad landet fremmer sin befolknings sundhedstilstand, beskytter miljøet og tager hånd om sociale problemstillinger. For eksempel må en sundere, mere motiveret, veluddannet og omstillingsparat arbejdsstyrke alt andet lige skønnes at have en positiv effekt på det samlede arbejdsudbud og produktivitet, lyder tanken.

For det andet, at makroøkonomiske indikatorer ikke i sig selv giver et fuldstændigt og retvisende billede af, hvor succesrigt et samfund er. Anført af økonomerne Joseph Stiglitz og Amartya Sen, som i 2008 på opfordring af den daværende franske præsident, Nicolas Sarkozy, udarbejdede en dybdegående analyse af vækstbegrebets utilstrækkelighed, er stadig flere nået frem til den opfattelse, at økonomisk vækst er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse for succesrige samfund.

Login