20 år i samme velfærdsrille

I sidste uge var der reprise på et tilbagevendende politisk drama: Udlicitering af velfærdsydelser til private virksomheder.

Genopførelsen blev sat i scene af Produktivitetskommissionen, der i sidste uge lancerede rapporten med den meget stilfærdige titel ”Offentlig-privat samarbejde. Analyserapport 6”.

De 170 sider har helt forudsigeligt antændt en ophidset og følelsesladet debat.  Hver gang emnet er dukket op på den politiske dagsorden de sidste par årtier, har det trukket skarpe fronter op, uden at synspunkterne har flyttet sig synderligt fra gang til gang.

Modstanderne ser private virksomheders indtrængen på de bløde velfærdsområder som en afmontering af det solidariske velfærdssamfund. Tilhængerne ser udliciteringen som en betingelse for at forny og effektivisere velfærden.

Når reaktionerne denne gang har været særligt stærke, skyldes det ikke bare Produktivitetskommissionens omfattende dokumentation af de økonomiske muligheder i et langt mere udbredt offentlig-privat samarbejde, men også at den socialdemokratiske finansminister, Bjarne Corydon, straks bakkede ideen stærkt op og afsatte 4,5 millioner kr. til en McKinsey-analyse af mulighederne.

Corydon, der i DONG-sagen kom under heftig beskydning for at lukke en amerikansk kapitalfond indenfor i det statslige energiselskab, har nu overladt det til et internationalt konsulentfirma at give sit bud på, hvordan det danske velfærdssamfund skal fornyes.

Dermed udfordrer han igen et bagland, der traditionelt er kraftig modstander af privat velfærd, og optrapper derved religionskrigen for og imod mere privat velfærd.

Problemet er, nu som tidligere, den måde, vi diskuterer emnet på. Vi har gjort offentlig-privat samarbejde til et spørgsmål om økonomi: Vi skal spare, effektivisere, konkurrenceudsætte og produktivitetsforbedre. Rapporten fra Produktivitetskommissionen forstærker dette fokus. Den handler i stor udstrækning om økonomiske omkostninger og gevinster.

Det er der i sig selv intet i vejen med. Men det er ikke noget optimalt udgangspunkt for at diskutere, hvordan vi kan udvikle velfærdssamfundet – med de ressourcer, vi som samfund råder over.

Nu afventer vi så McKinseys bud. Men rent bortset fra, at konsulenternes rapport næppe formår at trænge igennem de politiske barrikader – men snarere forstærker dem – er det tankevækkende og bekymrende, at vi ikke selv magter at løse den opgave.

En drejebog for fornyelse

Oplægget til en bred implementering af offentlig-privat samarbejde foreligger allerede i en anden omfattende rapport.

I stedet for at tage udgangspunkt i produktivitetsforbedringer beskriver den, hvordan offentlig-privat samarbejde kan være med til:

  • at sikre borgerne bedre og flere velfærdsydelser – uden at øge udgifter og skattetryk.
  • at sikre en mere effektiv og velfungerende offentlig servicesektor.
  • at etablere en platform for en ny industriel udvikling, baseret på den knowhow, der findes på tværs af den offentlige og den private sektor.
  • at styrke beskæftigelsen.

Rapporten viser, at Danmark råder over store uudnyttede muligheder for at forny velfærdssamfundet på en måde, hvor vi samtidig udvikler en helt ny industrikultur. Den tænkning går også igen i en række af de forslag, der er udarbejdet i regeringens vækstteams, og som netop peger på mulighederne i bl.a. sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger m.v.

Men som der står i rapporten, kræver det, ”at Danmark etablerer et indre videnmarked, der skal sikre et uhindret flow af knowhow og kompetencer mellem sektorerne”. Grænserne mellem det offentlige og private må være mere flydende, og den offentlige sektor skal i langt højere grad udvikles på markedslignende vilkår.

Rapporten opstiller to basale betingelser for, at dette kan lade sig gøre:

  • At det offentlige ”ejer kvaliteten”. Det er politikerne, der fastsætter de krav, som enhver leverandør – offentlig som privat – skal efterleve. Det må ikke overlades alene til private markedskræfter. Så længe den betingelse er opfyldt, er det ikke afgørende, om leverandørerne er offentlige eller private. Tværtimod er samspillet og den tætte interaktion mellem sektorerne en stærk kilde til innovation og fornyelse – til gavn for borgere og samfunds- og erhvervsøkonomi.
  • At der udarbejdes præcise beskrivelser af velfærdsydelsernes kvalitet – bl.a. baseret på en kortlægning af de bedste eksempler. Der skal med andre ord arbejdes mere med evidensbaseret velfærd, og i den forbindelse foreslås et egentligt velfærdsindustrielt forsknings- og udviklingscenter.

Rapporten beskriver, hvordan en helt ny form for offentlig-privat samarbejde kan virke inden for omsorg, uddannelse, miljø, infrastruktur, kriseløsninger m.v. Den nye model kan på en gang sikre bedre velfærd til borgerne, en mere effektiv offentlig sektor, nye erhvervsmuligheder og flere job. Men det kræver en intelligent udnyttelse af den viden, der eksisterer på tværs af sektorerne.

Samtidig kan en mere intelligent offentlig efterspørgsel både innovere velfærden og tilvejebringe flere økonomiske ressourcer. I stedet for at det offentlige skal betale for flere og bedre ydelser, kan pengene f.eks. skaffes ved at eksportere velfærden.

På linje med regeringens vækstteams forudser rapporten, at Danmark som udgangspunkt har gode muligheder for at erobre en stor del af det globale marked for velfærds- og sundhedsprodukter. Den ser ikke mindst et stort perspektiv i, at Danmark kan blive en vigtig leverandør af integrerede velfærdsløsninger til de nyindustrialiserede lande i Asien, ikke mindst Kina.

Rapporten spiller på mange måder fint sammen med anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen, men anskuer udfordringen i et større samfundsperspektiv.

I stedet for at fokusere på snævre økonomiske gevinster igennem konkurrenceudsættelse, lægger den op til en bred samfundsdebat om, hvad vi vil med velfærden, hvordan den kan fornys, og hvordan vi kan selvfinansiere – eller ligefrem tjene penge på – forbedringerne. Altså en klassisk win-win-situation.

Forspildte muligheder

Men mulighederne har ligget ubrugte hen i mange år. Den omtalte rapport blev udgivet af Mandag Morgen for præcis 19 år siden, den 20. februar 1995, under titlen ”Velfærdsalliancen”.

Titlen var netop valgt med omhu for at illustrere, at der ikke var tale om udliciteringer eller privatiseringer, men om et afbalanceret samspil mellem ligeværdige parter med en fælles interesse, fælles værdinormer og fælles ambitioner om udviklingen af det danske velfærdssamfund.

Rapporten giver også svaret på, hvorfor dette interessefællesskab ikke pr. automatik skaber udvikling og fornyelse. Den gennemgår detaljeret det kompleks af barrierer og interesser, der skal adresseres på én gang. Se figur 1.

Blandt barriererne fremhæves ideologiske fordomme, kortsigtede politiske hensyn, manglende viden om, hvad der virker, etc. De er stort set de samme i dag.

Debatten har manglet den store fortælling og et politisk lederskab, der har været i stand til – og turdet – at formidle en sådan fortælling.

Også for 19 år siden var debatten om offentlig-privat samarbejde en varm politisk kartoffel.

”Velfærdsalliancen” var et bud på, hvordan et samfund kunne forene sine kræfter om at løse en krævende udfordring – hvordan en stor udfordring kunne forvandles til en stor fortælling.

I stedet er velfærden blevet offer for de politiske markedskræfters frie spil, og ”religionskrigen” om offentlig-privat samarbejde kan nu fortsætte på sit 20. år

Det er ærgerligt. Udviklingen af det danske velfærdssamfund er i sig selv en spændende fortælling, men den mangler en happy end.

Dén kan hverken Produktivitetskommissionens eller McKinseys rapporter levere. De tekniske og økonomiske analyser har deres berettigelse, men bliver aldrig katalysatorer for det egentlige nybrud eller paradigmeskifte. Rapporter kan dokumentere nødvendigheden af forandringer, men ikke skabe dem.

Nedslidning eller overgivelse

Offentlig-privat samarbejde er ikke et mål i sig selv. Men det kan være et af flere midler til at skabe bedre livs- og velfærdskvalitet for borgerne.

At formidle den fortælling kræver bl.a., at politikerne og medierne er i stand til at ”oversætte” de store udfordringer til et sprog, der engagerer og involverer dem, der skal sikre forandringerne, nemlig borgerne.

Det burde ikke være umuligt. Trods de politiske blokeringer eksperimenteres der mange steder i landet med utraditionelle modeller for offentlig-privat samspil. Men de er endnu for få og for spredte til at bryde igennem den nationale politiske lydmur.

”Velfærdsalliancen” forudså udfordringerne med at gøre en fornyelse af velfærdssamfundet til en fælles national satsning. Derfor opererede den med tre mulige scenarier for den fremtidige udvikling:

  1. Nedslidning: En gradvis demontering af den eksisterende model, styret af kortsigtede besparelser.
  2. Overgivelse: En ustyret udlicitering af flest mulige velfærdsopgaver til markedskræfterne for at sikre en hurtig effektivisering af velfærden.
  3. Ny udvikling: En koordineret og langsigtet strategi for, hvordan fremtidens velfærdssamfund skal udvikles – med respekt for såvel borgernes behov, solidariteten, effektiviteten samt muligheden for at gøre velfærd til en god forretning.

Det sidste scenarie forudsætter en tæt alliance mellem velfærdens mange aktører. Som debatten har udviklet sig de seneste 19 år, og ikke mindst de sidste syv dage, kan man frygte en kombination af de to første.

[graph title="Interesser og barrierer hos velfærdsalliancens aktører" caption=" " align="center" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/d1c68-er_fig01_interesser-og-barrierer-hos-velfaerdsalliancens-aktorer_0.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/e829f-er_fig01_interesser-og-barrierer-hos-velfaerdsalliancens-aktorer_0.png" text=""]Kilde: Mandag Morgen. [/graph]

Forrige artikel Læren fra Sverige: Udlicitering handler om innovation – ikke besparelser Næste artikel Virksomhedskulturen bremser kvindelige ledere

Europas grønne omstilling har social slagside

Europas grønne omstilling har social slagside

EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes, konkluderer eksperter fra Bruxelles’ førende politisk-økonomiske tænketank. Hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden, advarer Margrethe Vestager.

Afgifter på kød og fly splitter rød-grøn blok

Afgifter på kød og fly splitter rød-grøn blok

Oppositionen er klar til angreb på Løkke-regeringernes klimapolitik i den kommende valgkamp. Men de har svært ved selv at holde den fælles takt. Partierne til venstre for Venstre kan godt blive enige om, at landbruget skal holde for, men de er dybt uenige om, hvordan man skal nedbringe danskernes klimabelastende forbrug.

Klimakampen skaber større ulighed

Klimakampen skaber større ulighed

Alle danskere skal ændre forbrug og livsstil, hvis vi skal nedbringe udledningen af drivhusgasser så meget, som politikerne ønsker. Men for de fattigste slår klimaregningen hårdere end for resten. Derfor anbefaler eksperter, at politikerne kompenserer folk med lave indkomster, før vi skruer op for energiregningen eller prisen for en bøf.

Nina Smith: Kvinder skal droppe perfekthedskonkurrencen

Nina Smith: Kvinder skal droppe perfekthedskonkurrencen

På universitetet oplever professor Nina Smith studerende, særligt piger, der bryder grædende sammen, når de får en ’forkert’ karakter. Kvinder vil være perfekte både ude og hjemme, og det kan man ikke, siger hun. Og hun taler af erfaring.

Forskning: Finansverdenen tiltrækker svindlere

Forskning: Finansverdenen tiltrækker svindlere

Forskere mener at have fundet formlen for uærlighed. Ifølge nyt studie er Britta Nielsens formodede svindel for millioner i Socialstyrelsen en statistisk undtagelse, og forskernes nye fund kan være med til at forklare svindelnumrene blandt mandlige topfolk i finansverdenen. Høj løn og løgnagtighed følges ad. Og så er mænd – statistisk set – større løgnere end kvinder.

Vi skylder vores ældre en værdig afsked

Vi skylder vores ældre en værdig afsked

KOMMENTAR: Regeringens forslag til sundhedsreform skal sætte patienten i centrum, men det ligner desværre en bureaukratisk øvelse, hvor ansvaret nemt kan falde ned mellem alt for mange stole. 

Få styr på din virksomhedskultur – den er grundlaget for alt andet

Få styr på din virksomhedskultur – den er grundlaget for alt andet

KOMMENTAR: Det kan være en udfordring at holde fokus og retning, når man samtidig gerne vil pleje en åben og eksperimenterende tilgang til sin i virksomhed. Det afgørende er at fremelske og pleje en virksomhedskultur, der understøtter begge dele. Her er, hvordan vi gør det i Milestone Systems.

Løkkes sundhedsreform har store huller

Løkkes sundhedsreform har store huller

ANALYSE: Hvis nogen havde sat næsen op efter en enkel og gennemskuelig fordeling af opgaverne i sundhedsvæsenet, risikerer de at blive slemt skuffet. Regeringens udspil til en sundhedsreform har mange gode hensigter, men også mange uklare elementer.

Forskere forbereder computerkraftens kvantespring

Forskere forbereder computerkraftens kvantespring

Vi har vænnet os til, at computere og alt, hvad der har med digital teknologi at gøre, bliver bedre, hurtigere og billigere år for år. Men hvis udviklingen skal fortsætte, er der snart behov for at skifte til helt nye teknologier. Den mest lovende er kvantecomputere.

Danske film- og animationsselskaber mister ordrer for en halv milliard

Danske film- og animationsselskaber mister ordrer for en halv milliard

Danmark er sammen med Bulgarien og Luxembourg snart de eneste EU-lande i Europa uden statsstøtte til film- og animationsbranchen. Det koster på ordrebogen. Venstres erhvervsordfører erkender, at man kan blive nødt til at følge trop og uddele millioner i statsstøtte til internationale filmgiganter.

De kreative erhverv kræver politisk bevågenhed

De kreative erhverv kræver politisk bevågenhed

Den kreative sektor i Danmark boomer og klarer sig målt på eksportvækst bedre end andre sektorer. Alligevel tøver politikerne med at anerkende vækstpotentialet, lyder kritikken. Det sker imidlertid i lande som Holland, Storbritannien og Finland.

Spilfirma: Svært at skaffe talenter

Spilfirma: Svært at skaffe talenter

Sybo Games er en dansk spilvirksomhed med vækstpotentiale. Men bl.a. jagten på talenter er en udfordring, siger CEO Mathias Gredal Nørvig, der er formand for den nye forening Vision Denmark.

Set, læst og hørt: David Dreyer Lassen

Set, læst og hørt: David Dreyer Lassen

Mandag Morgen har bedt David Dreyer Lassen, bestyrelsesformand i DFF, om tre kulturanbefalinger. Han fremhæver blandt andet en historisk roman om videnskab, og så fortæller han om udfordringerne ved at dele Spotify-konto med sin 12-årige søn.

Sundhedsreform kan øge forskelle på tværs af landet

Sundhedsreform kan øge forskelle på tværs af landet

Den nye sundhedsreform kan – stik mod hensigten – betyde en endnu mere uens behandling for patienter i forskellige egne af landet. De regionale sundhedsforskelle er for intet at regne sammenlignet med de forskelle, der er på tværs af kommunerne.

Globalt slagsmål om deletransport

Globalt slagsmål om deletransport

Udlejning af cykler og elektriske løbehjul er på ganske få år blevet en global milliardforretning, og markedet domineres af techgiganter fra Kina og USA. Men også en lille dansk spiller gør sig bemærket med sine orange cykler i flere af Europas hovedstæder.

Derfor har Danmark brug for et Europa-valg

Derfor har Danmark brug for et Europa-valg

ANALYSE: Statsminister Lars Løkke Rasmussen bør tage Dansk Folkeparti på ordet og udskrive valg til Folketinget 26. maj, samme dag som valget til Europa-Parlamentet. Det vil være godt for Danmark – og for ham selv.

Så er det heller ikke sværere med de verdensmål

Så er det heller ikke sværere med de verdensmål

KOMMENTAR: Vi skal være troværdige og realistiske omkring FN’s verdensmål, men vi skal også i gang. Og det behøver faktisk ikke være så svært. Her er et jordnært eksempel på, hvordan en mindre virksomhed er kommet i gang med FN’s verdensmål.

Den multikompetente bestyrelse

Den multikompetente bestyrelse

KOMMENTAR: Bestyrelsernes ansvar skal redefineres, opgaverne præciseres og sammensætningen nytænkes, hvis de skal efterleve morgendagens krav. Kvinderne er et vigtigt element i den transformation.

33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Danmark har over 60.000 virksomhedsbestyrelser. Over halvdelen af dem består kun af mænd. Det viser den hidtil største kortlægning af landets bestyrelser. Andelen af kvinder ser endda ud til at falde. Fokus skal flyttes fra bestyrelsen til fødekæden og talentmassen, opfordrer eksperter.

Danmark har tusindvis af tante- og onkelbestyrelser

Danmark har tusindvis af tante- og onkelbestyrelser

Mange af landets 60.000 bestyrelser er besat af ægtefæller, søskende eller tanter til virksomhedsejerne. Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre diversitet end hidtil antaget, viser stor kortlægning af landets bestyrelser.

Kvinder gider ikke høre flere undskyldninger

Kvinder gider ikke høre flere undskyldninger

Danmark har nu en basis af dygtige kvinder, der er klar til direktørposter, og som kan bestride bestyrelsesposter i langt større omfang, end de får mulighed for i dag. Vi kan ikke være de danske tal bekendt.

Set, læst og hørt: Hanne Leth Andersen

Set, læst og hørt: Hanne Leth Andersen

Mandag Morgen har bedt Hanne Leth Andersen, rektor på RUC, om tre kulturanbefalinger. Hun er blandt andet blevet grebet af Ida Jessens nyeste roman, Telefon, og så har hun fået øjnene op for en ikke helt ny musikgenre.

Hvad vil vi have – en statsmand eller en brugtvognsforhandler?

Hvad vil vi have – en statsmand eller en brugtvognsforhandler?

KOMMENTAR: Mediernes politiske kommentariat virker nærmest skuffede over, at Løkke tillod sig at holde en såkaldt statsmandstale i stedet for at sælge sit politiske valgprodukt. Men det kommende valg kommer netop til at blive afgjort på, hvem vi grundlæggende tror kan føre Danmark sikkert ind i en usikker fremtid. Og her er der behov for statsmænd og -kvinder.

De bedste fra 2018: Er det tid til et opgør med bonusaflønning?

De bedste fra 2018: Er det tid til et opgør med bonusaflønning?

I dagens udvalgte artikel fra året, der gik, spørger jeg, hvor meget videnskab der egentlig ligger bag ledelsesgerningen. I mange tilfælde er det meget lidt – og det er et kæmpe problem, mener den canadiske ledelsesprofessor Roger Martin, fordi der på grund af manglende viden opstår en masse ledelsesmæssige fejlslutninger, der modarbejder god ledelse. Jeg har mødt Roger Martin flere gange som journalist, og han har altid et nyt og anderledes greb på det, som alle andre tager for givet.

God læselyst og godt nytår,

Anders Rostgaard, erhvervsredaktør

De bedste fra 2018: Universitetslov er et kafkask system

De bedste fra 2018: Universitetslov er et kafkask system

Dagens anbefaling er en artikel fra august 2018 om den udskældte universitetslov. Politikere ønsker grundlæggende set at gøre verden til et bedre sted, og derfor kommer nye love som regel af et godt hjerte. Alle de gode intentioner var også til stede, da den nye universitetslov blev vedtaget for halvandet år siden: Der skulle skabes klarhed over universitetsbestyrelsernes rolle og systemet for udpegning af nye bestyrelser skulle videreudvikles. Men loven har virket stik modsat, fortæller bestyrelsesformand for SDU Lars Nørby Johansen i dette ærlige interview: "Det er komplekst og uoverskueligt. Det er blevet labyrintisk. Det er nærmest kafkask. Det er i værste fald kontraproduktivt".

God læselyst og godt nytår,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

De bedste fra 2018: Etik er svaret på digitaliseringens dilemmaer

De bedste fra 2018: Etik er svaret på digitaliseringens dilemmaer

Dagens anbefaling handler om et af vilkårene ved livet i 2019, nemlig vores stormfulde had/kærlighedsforhold til den digitale teknologi. Vi er alle dybt afhængige af vores dimser – men samtidig blev det i løbet af 2018 stadig tydeligere, hvordan vores data opsamles og misbruges i stor stil. Lige bag de smarte løsninger er der en mørk og skræmmende verden af manipulation, diskrimination og overvågning. Vi famler efter at finde nogle etiske retningslinjer, der kan bevare menneskelige værdier – men uden at give køb på teknologiens fordele.

God læselyst og godt nytår,

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

De bedste fra 2018: Integrationen er en overset succes

De bedste fra 2018: Integrationen er en overset succes

I denne udvalgte artikel fra 2018 skriver jeg om, at der aldrig har været så mange nydanskere i job som i dag. Beskæftigelsen stiger. Dansk erhvervsliv er mangfoldigt. Flere får en uddannelse. Kriminaliteten falder. Alt sammen positive historier. Men det bærer den hjemlige integrationsdebat ikke præg af. De positive tendenser drukner i en skarp politisk debat med fokus på problemer. Debatten er så højspændt, at ingen partier vil tage ejerskab til succesen.

God læselyst og godt nytår,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

De bedste fra 2018: Sygehusenes umulige prioritering

De bedste fra 2018: Sygehusenes umulige prioritering

Dagens anbefaling er en artikel fra november, hvor jeg ser nærmere på Medicinrådet, et år efter det blev etableret. Medicinrådet undersøger nye lægemidler for at se, om de leverer klinisk merværdi til en acceptabel pris. Efter det førte års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt", lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger. Til nytår skal Medicinrådet evalueres.

God læselyst og godt nytår,

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

De bedste fra 2018: Velfærdsfesten er forbi

De bedste fra 2018: Velfærdsfesten er forbi

Dagens anbefaling dykker ned i velfærden, som bliver et hovedtema i valgkampen. Politikere fra både røde og blå partier vil love mere og bedre velfærd. Det gør de år efter år. Men de fortæller ikke, at væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Udgifterne til sundhed pr. indbygger er ganske vist vokset. Til gengæld er udgifterne på andre store velfærdsområder som ældre og uddannelse faldet. Og intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

God læselyst og godt nytår,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

De bedste fra 2018: Skæbneår for Margrethe Vestager

De bedste fra 2018: Skæbneår for Margrethe Vestager

Dagens anbefaling er en analyse af Margrethe Vestagers mulige fremtid i Bruxelles, som vi bragte i september. I 2019 er der valg til Europa-Parlamentet, og topposterne i EU-institutionerne skal besættes. Margrethe Vestager har gjort det fremragende som konkurrencekommissær, men hun er langt fra sikker på at kunne fortsætte som kommissær. Hverken Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen forventes at ville indstille hende til den nye EU-Kommission til sommer.

God læselyst og glædelig jul,

Claus Kragh, europaredaktør

De bedste fra 2018: Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd

De bedste fra 2018: Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd

I dagens anbefalede artikel tager jeg dig med på reportage til Herning, hvor der i efteråret blev afholdt svinekongres for det danske landbrug. Et landbrug på rente-coke sætter bæredygtighed på dagsordenen, men føler sig fremmedgjort af befolkningen i en tid, hvor det danske animalske landbrug er udfordret på bæredygtigheden, på økonomien og på forbrugernes præferencer.

God læselyst og glædelig jul,

Mikkel Lind Sorgenfrey, journalist

Julehilsen fra Steen Hildebrandt

Julehilsen fra Steen Hildebrandt

Ledelsesprofessor Steen Hildebrandt har flittigt beskrevet, analyseret og diskuteret FN's 17 verdensmål i sine indlæg i Ugebrevet Mandag Morgen. Nu er en række af de bedste indlæg samlet i hæftet 'Verdensmålene - det vigtigste punkt på dagsordenen!'. Læs hans julehilsen, og hent hæftet her.

De bedste fra 2018: Danske whistleblowere er retsløse

De bedste fra 2018: Danske whistleblowere er retsløse

Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema om whistleblowere fra starten af december. Whistleblowere bliver kaldt helte, men ordningerne bag er påfaldende lovløst land. Datatilsynet holdt indtil maj styr på, om de private whistleblowerordninger overholdt reglerne for persondata, men i fremtiden er det op til virksomhederne selv at overholde den nye persondataforordning. Ordningerne kan i værste fald ende som et parallelt retssystem, hvor virksomheder klarer kritisable sager internt, så offentlighed og myndigheder aldrig får kendskab til dem, lyder kritikken.

God læselyst og glædelig jul,

Laura Ellemann-Jensen, journalist