20 år i samme velfærdsrille

I sidste uge var der reprise på et tilbagevendende politisk drama: Udlicitering af velfærdsydelser til private virksomheder.

Genopførelsen blev sat i scene af Produktivitetskommissionen, der i sidste uge lancerede rapporten med den meget stilfærdige titel ”Offentlig-privat samarbejde. Analyserapport 6”.

De 170 sider har helt forudsigeligt antændt en ophidset og følelsesladet debat.  Hver gang emnet er dukket op på den politiske dagsorden de sidste par årtier, har det trukket skarpe fronter op, uden at synspunkterne har flyttet sig synderligt fra gang til gang.

Modstanderne ser private virksomheders indtrængen på de bløde velfærdsområder som en afmontering af det solidariske velfærdssamfund. Tilhængerne ser udliciteringen som en betingelse for at forny og effektivisere velfærden.

Når reaktionerne denne gang har været særligt stærke, skyldes det ikke bare Produktivitetskommissionens omfattende dokumentation af de økonomiske muligheder i et langt mere udbredt offentlig-privat samarbejde, men også at den socialdemokratiske finansminister, Bjarne Corydon, straks bakkede ideen stærkt op og afsatte 4,5 millioner kr. til en McKinsey-analyse af mulighederne.

Corydon, der i DONG-sagen kom under heftig beskydning for at lukke en amerikansk kapitalfond indenfor i det statslige energiselskab, har nu overladt det til et internationalt konsulentfirma at give sit bud på, hvordan det danske velfærdssamfund skal fornyes.

Dermed udfordrer han igen et bagland, der traditionelt er kraftig modstander af privat velfærd, og optrapper derved religionskrigen for og imod mere privat velfærd.

Problemet er, nu som tidligere, den måde, vi diskuterer emnet på. Vi har gjort offentlig-privat samarbejde til et spørgsmål om økonomi: Vi skal spare, effektivisere, konkurrenceudsætte og produktivitetsforbedre. Rapporten fra Produktivitetskommissionen forstærker dette fokus. Den handler i stor udstrækning om økonomiske omkostninger og gevinster.

Det er der i sig selv intet i vejen med. Men det er ikke noget optimalt udgangspunkt for at diskutere, hvordan vi kan udvikle velfærdssamfundet – med de ressourcer, vi som samfund råder over.

Nu afventer vi så McKinseys bud. Men rent bortset fra, at konsulenternes rapport næppe formår at trænge igennem de politiske barrikader – men snarere forstærker dem – er det tankevækkende og bekymrende, at vi ikke selv magter at løse den opgave.

En drejebog for fornyelse

Oplægget til en bred implementering af offentlig-privat samarbejde foreligger allerede i en anden omfattende rapport.

I stedet for at tage udgangspunkt i produktivitetsforbedringer beskriver den, hvordan offentlig-privat samarbejde kan være med til:

  • at sikre borgerne bedre og flere velfærdsydelser – uden at øge udgifter og skattetryk.
  • at sikre en mere effektiv og velfungerende offentlig servicesektor.
  • at etablere en platform for en ny industriel udvikling, baseret på den knowhow, der findes på tværs af den offentlige og den private sektor.
  • at styrke beskæftigelsen.

Rapporten viser, at Danmark råder over store uudnyttede muligheder for at forny velfærdssamfundet på en måde, hvor vi samtidig udvikler en helt ny industrikultur. Den tænkning går også igen i en række af de forslag, der er udarbejdet i regeringens vækstteams, og som netop peger på mulighederne i bl.a. sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger m.v.

Men som der står i rapporten, kræver det, ”at Danmark etablerer et indre videnmarked, der skal sikre et uhindret flow af knowhow og kompetencer mellem sektorerne”. Grænserne mellem det offentlige og private må være mere flydende, og den offentlige sektor skal i langt højere grad udvikles på markedslignende vilkår.

Rapporten opstiller to basale betingelser for, at dette kan lade sig gøre:

  • At det offentlige ”ejer kvaliteten”. Det er politikerne, der fastsætter de krav, som enhver leverandør – offentlig som privat – skal efterleve. Det må ikke overlades alene til private markedskræfter. Så længe den betingelse er opfyldt, er det ikke afgørende, om leverandørerne er offentlige eller private. Tværtimod er samspillet og den tætte interaktion mellem sektorerne en stærk kilde til innovation og fornyelse – til gavn for borgere og samfunds- og erhvervsøkonomi.
  • At der udarbejdes præcise beskrivelser af velfærdsydelsernes kvalitet – bl.a. baseret på en kortlægning af de bedste eksempler. Der skal med andre ord arbejdes mere med evidensbaseret velfærd, og i den forbindelse foreslås et egentligt velfærdsindustrielt forsknings- og udviklingscenter.

Rapporten beskriver, hvordan en helt ny form for offentlig-privat samarbejde kan virke inden for omsorg, uddannelse, miljø, infrastruktur, kriseløsninger m.v. Den nye model kan på en gang sikre bedre velfærd til borgerne, en mere effektiv offentlig sektor, nye erhvervsmuligheder og flere job. Men det kræver en intelligent udnyttelse af den viden, der eksisterer på tværs af sektorerne.

Samtidig kan en mere intelligent offentlig efterspørgsel både innovere velfærden og tilvejebringe flere økonomiske ressourcer. I stedet for at det offentlige skal betale for flere og bedre ydelser, kan pengene f.eks. skaffes ved at eksportere velfærden.

På linje med regeringens vækstteams forudser rapporten, at Danmark som udgangspunkt har gode muligheder for at erobre en stor del af det globale marked for velfærds- og sundhedsprodukter. Den ser ikke mindst et stort perspektiv i, at Danmark kan blive en vigtig leverandør af integrerede velfærdsløsninger til de nyindustrialiserede lande i Asien, ikke mindst Kina.

Rapporten spiller på mange måder fint sammen med anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen, men anskuer udfordringen i et større samfundsperspektiv.

I stedet for at fokusere på snævre økonomiske gevinster igennem konkurrenceudsættelse, lægger den op til en bred samfundsdebat om, hvad vi vil med velfærden, hvordan den kan fornys, og hvordan vi kan selvfinansiere – eller ligefrem tjene penge på – forbedringerne. Altså en klassisk win-win-situation.

Forspildte muligheder

Men mulighederne har ligget ubrugte hen i mange år. Den omtalte rapport blev udgivet af Mandag Morgen for præcis 19 år siden, den 20. februar 1995, under titlen ”Velfærdsalliancen”.

Titlen var netop valgt med omhu for at illustrere, at der ikke var tale om udliciteringer eller privatiseringer, men om et afbalanceret samspil mellem ligeværdige parter med en fælles interesse, fælles værdinormer og fælles ambitioner om udviklingen af det danske velfærdssamfund.

Rapporten giver også svaret på, hvorfor dette interessefællesskab ikke pr. automatik skaber udvikling og fornyelse. Den gennemgår detaljeret det kompleks af barrierer og interesser, der skal adresseres på én gang. Se figur 1.

Blandt barriererne fremhæves ideologiske fordomme, kortsigtede politiske hensyn, manglende viden om, hvad der virker, etc. De er stort set de samme i dag.

Debatten har manglet den store fortælling og et politisk lederskab, der har været i stand til – og turdet – at formidle en sådan fortælling.

Også for 19 år siden var debatten om offentlig-privat samarbejde en varm politisk kartoffel.

”Velfærdsalliancen” var et bud på, hvordan et samfund kunne forene sine kræfter om at løse en krævende udfordring – hvordan en stor udfordring kunne forvandles til en stor fortælling.

I stedet er velfærden blevet offer for de politiske markedskræfters frie spil, og ”religionskrigen” om offentlig-privat samarbejde kan nu fortsætte på sit 20. år

Det er ærgerligt. Udviklingen af det danske velfærdssamfund er i sig selv en spændende fortælling, men den mangler en happy end.

Dén kan hverken Produktivitetskommissionens eller McKinseys rapporter levere. De tekniske og økonomiske analyser har deres berettigelse, men bliver aldrig katalysatorer for det egentlige nybrud eller paradigmeskifte. Rapporter kan dokumentere nødvendigheden af forandringer, men ikke skabe dem.

Nedslidning eller overgivelse

Offentlig-privat samarbejde er ikke et mål i sig selv. Men det kan være et af flere midler til at skabe bedre livs- og velfærdskvalitet for borgerne.

At formidle den fortælling kræver bl.a., at politikerne og medierne er i stand til at ”oversætte” de store udfordringer til et sprog, der engagerer og involverer dem, der skal sikre forandringerne, nemlig borgerne.

Det burde ikke være umuligt. Trods de politiske blokeringer eksperimenteres der mange steder i landet med utraditionelle modeller for offentlig-privat samspil. Men de er endnu for få og for spredte til at bryde igennem den nationale politiske lydmur.

”Velfærdsalliancen” forudså udfordringerne med at gøre en fornyelse af velfærdssamfundet til en fælles national satsning. Derfor opererede den med tre mulige scenarier for den fremtidige udvikling:

  1. Nedslidning: En gradvis demontering af den eksisterende model, styret af kortsigtede besparelser.
  2. Overgivelse: En ustyret udlicitering af flest mulige velfærdsopgaver til markedskræfterne for at sikre en hurtig effektivisering af velfærden.
  3. Ny udvikling: En koordineret og langsigtet strategi for, hvordan fremtidens velfærdssamfund skal udvikles – med respekt for såvel borgernes behov, solidariteten, effektiviteten samt muligheden for at gøre velfærd til en god forretning.

Det sidste scenarie forudsætter en tæt alliance mellem velfærdens mange aktører. Som debatten har udviklet sig de seneste 19 år, og ikke mindst de sidste syv dage, kan man frygte en kombination af de to første.

[graph title="Interesser og barrierer hos velfærdsalliancens aktører" caption=" " align="center" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/d1c68-er_fig01_interesser-og-barrierer-hos-velfaerdsalliancens-aktorer_0.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/e829f-er_fig01_interesser-og-barrierer-hos-velfaerdsalliancens-aktorer_0.png" text=""]Kilde: Mandag Morgen. [/graph]

Forrige artikel Læren fra Sverige: Udlicitering handler om innovation – ikke besparelser Næste artikel Virksomhedskulturen bremser kvindelige ledere

Javel, fru statsminister

Javel, fru statsminister

ANALYSE: Mette Frederiksen vil ruske op i embedsværket, hvis hun vinder valget. Hun vil styrke Statsministeriet og tage stærkere politisk styring på prioriterede områder som børn. Men strategien er risikabel, og møgsager kan hobe sig op på hendes bord.

Brug verdensmålene effektivt til forretningsudvikling

Brug verdensmålene effektivt til forretningsudvikling

KOMMENTAR: Hvordan tager man som virksomhed verdensmålene til sig og bruger dem konkret i forretningsudviklingen? 13 danske virksomheder har fundet svarene gennem FN’s Udviklingsprogram SDG Accelerator. Lederen af programmet giver her et bud på, hvad andre kan lære af det.

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Danmark oplever i disse år en gradvis privatisering af velfærden. Her kan du se andelen af private daginstitutioner, andelen af elever i private skoler og antallet af private plejeboliger i din kommune.

Politisk aristokrati A/S

Politisk aristokrati A/S

Den postpræsidentielle klubs p.t. største stjerne, Michelle Obama, sælger millioner af bøger og taler for fulde huse. Et fragmenteret mediebillede gør, at folk hungrer efter en koncentreret aften i selskab med fascinerende mennesker, mener dansk festival-direktør. Det er blevet en millionforretning for ekspolitikere og deres fruer.

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

ANALYSE: Frankrigs demokrati er lige så sygt som det britiske. Hverken i Paris eller London er parlamenterne i stand til at skabe folkelig konsensus om nødvendige politikker. Theresa Mays håndtering af Brexit vil sætte dybe spor i årtier. Præsident Macron overlever kun takket være Frankrigs autoritære system.

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. Antallet af børn i privatinstitutioner er tredoblet på få år. Danmark er på vej ind i en ny epoke, hvor den private velfærd vil fylde mere, forudser professor.

Over 30.000 børn bliver passet af private

Over 30.000 børn bliver passet af private

Private vuggestuer og børnehaver skyder frem over hele landet i disse år. Hver syvende daginstitution er i dag privat. I nogle kommuner er det op mod halvdelen. Eksperter forudser, at antallet vokser, i takt med at der skal oprettes op imod 6.000 flere pladser årligt.

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Hver syvende nye plejebolig i Danmark bygges for private penge og skal drives af private operatører. Det stigende antal ældre er også blevet et marked for millioninvesteringer i private velfærdstjenester. Borgmestre i en stor og en lille kommune hilser de nye byggerier velkommen.

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Mandag Morgen har bedt Rasmus Kjeldahl om tre kulturanbefalinger. Med musik fra unge, upcoming bands, en bog om Europas tilstand og et teaterstykke om parforholdet er der lidt for enhver smag.

Storhedstid for departementschefer

Storhedstid for departementschefer

Hvis en departementschef kan få en for departementet vigtig sag med i et regeringsgrundlag, er det en næsten-garanti for, at en ny minister vil tage sagen videre. Derfor bruger topembedsmændene tiden lige op til et folketingsvalg på at gennemgå såvel skuffesager som organisation.

Tag et opgør med de anonyme donationer

Tag et opgør med de anonyme donationer

KOMMENTAR: Politikere modtager mere offentlig støtte end nogensinde, men alligevel føler flere partier sig berettigede til at skjule deres private donorer. Det er demokratisk betænkeligt.

Regnearksledelsen har fejlet

Regnearksledelsen har fejlet

KOMMENTAR: Problemerne i Skat er et symptom på mange års fejlbehæftet tænkning i den offentlige sektor, hvor regneark udarbejdet af konsulenthuse har fået lov at diktere alt for meget alt for længe. Der er brug for færre konsulenter og mere ledelse.

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

KOMMENTAR: Uddannelsesministeren har nedsat en kommission, der skal komme med udspil til en ny læreruddannelse. Men der er ikke en eneste ekspert med forstand på specialpædagogik med ved bordet. Et signal om, at ministeren overser et af folkeskolens grundlæggende problemer.

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

En stor del af den politiske debat herhjemme begynder og foregår i dag på politikernes egne profiler på de sociale medier, og dermed er det også i politikernes magt at blokere de brugere, de ikke ønsker, skal blande sig i den demokratiske samtale.

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Mandag Morgen har bedt Marie-Louise Boisen Lendal om tre kulturanbefalinger. Som direktør i den fødevarepolitiske tænketank Frej er hun dybt optaget af bæredygtighed, og det skinner igennem i anbefalingerne, der rummer tanker om kapitalisme, klimakamp og grøn virksomhedsledelse.

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

KOMMENTAR: En vej til at blive en bedre mødeleder er at evaluere sine egne møder på en systematisk måde, mener en af dem, der underviser kommende mødeledere. Det er i foreningen af teori og praksis, at guldet ligger.

Dampen er gået af privatiseringstoget

Dampen er gået af privatiseringstoget

Regeringen drømte for få år siden om at sælge el-, vand- og varmeværker for milliarder. Nu er privatiseringsbølgen bremset op i Danmark og mange andre steder i Europa. Det handler både om politik og økonomi.

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Forsyningssektoren skal gøres mindre afhængig af tilskud og mere båret af markedskræfter. Men regeringen har ikke som mål, at der skal sælges ud af sektorens aktiver, fastslår energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. "Jeg har som minister – og det gælder også regeringen – ingen planer om at blande mig i ejerskabet."

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Tænketanke, analyseinstitutter og interessenter på tværs af det politiske spektrum har de senere år bidraget til debatten om forsyningssektorens fremtid med argumenter for og imod involvering af private kræfter. Mandag Morgen kortlægger argumenterne fra et bredt felt af aktører.

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Næsten to ud af tre boliger bliver varmet op af fjernvarme. Det nærmer sig europæisk rekord. Nu opfordrer dansk topekspert til, at vi for alvor bruger fjernvarmen i den grønne omstilling. ”Det bliver dyrere at lade være,” siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Som ny bestyrelsesformand på Copenhagen Business School skal Torben Möger Pedersen i samarbejde med rektor Nikolaj Malchow-Møller forsøge at sikre universitetet en plads blandt verdens bedste erhvervsuniversiteter.

"Den største fare ved maskinerne er at vi bliver som dem"

INTERVIEW: Teknologien byder på enorme gevinster, og hvis ikke vi kaster os ind i udviklingen, bliver vi udkonkurreret af dem, der gør. Men jo mere vores samfund og vi selv præges af teknologien, des mere mister vi af det, som gør os til mennesker og giver mening for os, advarer den tyske fremtidsforsker Gerd Leonhard.

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

INTERVIEW: Verden bliver rigere, sundere og mere sikker, hvis alle regeringer prioriterer ligestilling højere, mener Katja Iversen, leder af ngo'en Women Deliver. Hun skoser Danmark for at svigte ligestilling og for at have misset #MeToo-debatten.

Mødes I – eller holder I bare møder?

Mødes I – eller holder I bare møder?

KOMMENTAR: Møder er et nødvendigt, men ofte også udskældt element på mange arbejdspladser. Som leder er det din opgave at undgå, at subtile udelukkelsesmekanismer, alliancer og snævert fokus på egne agendaer blokerer for, at deltagerne kan samles om en fælles sag.

Ældres ensomhed kan også bygges væk

Ældres ensomhed kan også bygges væk

KOMMENTAR: Hvordan kan velfærdssamfundet bruge filantropiske fonde som en del af løsningen på presserende problemer? Udviklingen af seniorbofællesskaber er et godt eksempel på en opgave, hvor det giver god mening, og på en helt ny form for filantropi.

Et lille job har også ret

Et lille job har også ret

REPORTAGE: Aalborg Kommune inviterede sammen med Fokus Folkeoplysning lokale virksomheder og en håndfuld kontanthjælpsmodtagere på middag hos den socialøkonomiske restaurant Kaffefair. ’Et måltid med mening’ hed aftenen, der gik ud på at finde små deltidsjob til kommunens borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Politikere er blevet deres egne massemedier

Politikere er blevet deres egne massemedier

Højere partistøtte giver nye kommunikationsmuligheder hos danske politikere, som søsætter egne medier som aldrig før. Det har ændret nyhedernes fødekæde og vil give mere støj ved det kommende folketingsvalg. Måske bliver 2019 valgåret, hvor de traditionelle medier mister magten over dagsordenen.

Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Det tyske parti AfD er ved at oprette sit eget mediemæssige war room, hvorfra 20 journalister skal lave partiets egen 'dækning' af livet i Forbundsdagen. I Spanien kan journalisterne ikke længere stille spørgsmål til premierministeren. Uafhængige medier har det svært i mange EU-lande.

Med i maskinrummet: Sådan styrer politikerne dagsordenen

Med i maskinrummet: Sådan styrer politikerne dagsordenen

Danske vælgere foretrækker muligvis stadig tv-mediet i en valgkamp, men det er det, der foregår på politikernes egne kanaler, der afgør debatten, lyder det fra politisk strateg. Når partierne sætter tryk på, kan de dreje dagsordenen i deres retning, og det kan give taletid i medierne.

Mediecheferne: Vi vil sikre transparens

Mediecheferne: Vi vil sikre transparens

Mediernes opgave ved det kommende valg er vigtigere end nogensinde før. Det mærker man ude på redaktionerne, hvor mandskabet oprustes, og øjnene rettes mod sociale medier og risikoen for misinformation.

Set, læst og hørt: Margrethe Vestager

Set, læst og hørt: Margrethe Vestager

Margrethe Vestager serverer tre kulturanbefalinger til Mandag Morgens læsere. Hun kommer blandt andet omkring en oldgræsk tragedie, som hun har genlæst for første gang siden gymnasiet, og en illusionskunstner på Netflix.

Nyt job: Christian Harsløf er ny KL-direktør

Nyt job: Christian Harsløf er ny KL-direktør

Christian Harsløf havner i et af de største og mest betændte politiske brændpunkter, når han tiltræder som direktør for digitalisering og teknologi samt sundheds- og ældreområdet i KL.

Udkantslæge: Her behandler vi ikke patienterne ens

Udkantslæge: Her behandler vi ikke patienterne ens

KOMMENTAR: En læge i Grenaa og en læge i Århus midtby får den samme betaling for at tage sig godt af deres patienter. Men hvis de skal have lige god behandling, kræver det en meget forskellig indsats. Et lægefællesskab i Grenaa har taget konsekvensen og lavet deres egen udligningsordning mellem de stærkeste og de svageste patienter.

Danmark har fået et nyt parti: Velfærdspartiet

Danmark har fået et nyt parti: Velfærdspartiet

KOMMENTAR: Kommunernes Landsforening er blevet så stor en organisation, at den er mere slagkraftig end de fleste politiske partier. Det er ikke nødvendigvis sundt for den demokratiske samtale.