Danmarks grønne vækstpotentiale: 271 mia. kr. og 95.000 job

Danmarks samlede omsætning inden for grønne løsninger kan potentielt eksplodere fra knap 200 mia. kr. i dag til over 460 mia. kr. i 2035. Det viser en ny rapport fra konsulenthuset Damvad, som offentliggøres på et energipolitisk topmøde på Christiansborg i dag.
Bjarke Wiegand

Hvis danske virksomheder inden for grønne teknologier formår at fastholde deres globale markedsandele de kommende år, ligger der et eksplosivt vækstpotentiale foran dem. Det samlede globale marked for grønne løsninger står nemlig foran en raketvækst på op mod 140 pct. i de næste 20 år.

To scenarier for grøn vækst

Præ-COP21-scenariet (kaldet ’New Policies Scenario’ af Det Internationale Energiagentur, IEA) tager udgangspunkt i implementeret politik og reg­ulering primo 2014 samt landenes offentliggjorte klimapolitiske forpligtelser, hvor gennemførslen anses som relativt sikker. Scenariet afspejler således situationen umiddelbart før klimaaftalen på COP21 fra december 2015.

2-graders-scenariet (kaldet ’450 Scenario’ af IEA) tager udgangspunkt i den regulering og politik, der skal gennem­føres, hvis den internationale målsætning om at begrænse de gennemsnitlige langsigtede temperaturstigninger til 2 grad­er celsius skal lykkes. I oktober 2015 vurderede IEA ikke, at landenes officielt indmeldte reduktionsbidrag var tilstrække­lige til at begrænse temperaturstigningerne til 2 grader.

Samlet set vurderer DAMVAD Analytics, at den reelle ud­vikling ligger et sted mellem de to scenarier.

Kilde: ’Grøn vækst i Danmark og Greater Copenhagen’, Damvad Analytics, maj 2017.

Og det kan potentielt sende 271 milliarder ekstra kroner ned i lommen på danske leverandører af grønne løsninger og skabe 95.000 nye, grønne job i Danmark.

Det viser den nye rapport ’Grøn vækst i Danmark og Greater Copenhagen’, som konsulenthuset Damvad har udarbejdet for Gate 21, der er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Rapporten, som bliver fremlagt på et energipolitisk topmøde for partnerskabets medlemmer på Christiansborg mandag, er bygget op om to scenarier for udviklingen på det globale marked for grønne løsninger. Se tekstboks.

Selv det mest konservative scenarie vil ifølge rapporten sende milliardgevinster og tusindvis af job i retning af Danmark. Se figur 1.

”Rapporten viser, at i det omfang, vi formår at få kritisk masse på vores grønne løsninger, kan vi faktisk generere endnu flere grønne arbejdspladser, end vi har i dag,” siger Steen Christiansen, der er formand for Gate 21-partnerskabet og tillige socialdemokratisk borgmester i Albertslund.

Han mener, at rapporten går fint i spænd med Energikommissionens nyligt offentliggjorte rapport, der fremhæver Danmark som et energiteknologisk foregangsland og anbefaler, at vi i stigende grad satser på markedsbaserede løsninger.

Danmarks grønne vækstpotentiale

Figur 1 | Forstør   Luk

Selv i Det Internationale Energiagenturs mest konservative vækstscenarie vil grøn teknologi bidrage med 148 mia. kr. og 52.000 nye job til dansk økonomi i 2035, hvis Danmark kan fastholde sin globale markedsandel inden for grønne løsninger.

Kilde: ‘Grøn vækst i Danmark og Greater Copenhagen’, Damvad Analytics, maj 2017.

”Damvad-rapporten kortlægger store vækstpotentialer inden for danske styrkeområder som vindenergi og fjernvarme, som jo netop har dokumenteret, at de er markedsbårne,” siger Steen Christiansen.

Han ser det offentlige – såvel kommuner, regioner som stat – som en vigtig komponent for at virksomhederne kan indfri vækstpotentialet.

”For mig at se handler det dybest set om, at vi sammen med forskningsverdenen, forsyningsverdenen og ikke mindst den private sektor nu sadler den grønne hest og ridder derudad,” siger han.

Hvad der helt præcis skal til for at indfri vækstpotentialet, viser Damvads kortlægning imidlertid ikke.

”Det nye i rapporten er beregningerne af vækstpotentialet for Danmark. Selv om der er tale om grove scenarier og beregninger, giver det et vigtigt billede af, hvad det er for en størrelsesorden, vi taler om. Det store spørgsmål er naturligvis nu, hvad der skal til, for at Danmark kan fastholde sin gode position og udnytte det internationale momentum,” siger Hanna Svae, økonom i Damvad Analytics.

Hovedstaden som vækstmotor

Som udgangspunkt fastslår den nye rapport, at Danmark har et godt afsæt for at udbygge sin grønne økonomi. Se tekstboks. Danske virksomheder producerer således allerede i dag grønne varer og tjenester for omkring 200 mia. kr. årligt, hvoraf 70 mia. kr. stammer fra eksport. Det er varer og tjenester, som bidrager til enten miljøbeskyttelse eller ressourcebesparelse.

Danmarks grønne nøgletal 

  • 100 fuldtidsansatte

  • 192 mia. kr. i omsætning

  • 70 mia. kr. i eksport

  • 3 pct. i BNP-bidrag

  • 200 personers (12 pct.) jobtilvækst fra 2012 til 2015

  • 22,8 mia. kroners (13,4 pct.) omsætningsvækst fra 2012 til 2015


Kilde: ’Grøn vækst i Danmark og Greater Copenhagen’, Damvad Analytics, maj 2017.

Den største bidragyder i det regnskab er energiteknologier som f.eks. vindenergi. Hele to tredjedele af Danmarks grønne omsætning og tre fjerdedele af den grønne eksport er energirelateret. Danmark er i den forbindelse europamester i eksport af energiteknologi, hvilket står for knap 12 pct. af den samlede danske vareeksport. Se figur 2.

”Hvis man kigger på det omfang, som den grønne sektor har i Danmark i dag, må man konstatere, at vi har skabt et system i verdensklasse,” konstaterer Steen Christiansen, der af samme grund ser gode muligheder for at gøre ’den grønne kage’ endnu større.

”Det synes jeg den her rapport dokumenterer, at der fuldt ud er basis for.”

Verdensmester i eksport af energiteknologi

Figur 2 | Forstør   Luk

Energiteknologiens andel af den samlede vareeksport landede i 2015 på 11,1 pct., hvilket svarede til en omsætning på 71,4 mia. kr. Dermed er Danmark det land i EU, hvor energiteknologi udgør den største andel af den samlede vareeksport.

Kilde: ‘Eksport af energiteknologi’, Energistyrelsen, 2015.

Rapporten viser således også, at Danmarks grønne økonomi allerede er i høj vækst. Mellem 2012 og 2015 er beskæftigelsen øget med over 7.100 fuldtidsjob og omsætningen steget med 23 mia. kr. Ifølge rapporten er hovedstadsregionen vækstmotor for udviklingen. Faktisk har hele Greater Copenhagen-regionen, der omfatter Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne, oplevet højere vækstrater inden for grønne løsninger end Danmark som helhed.

Således er omsætningen af grønne varer og tjenester i Greater Copenhagen i perioden 2012 til 2015 vokset med 17,5 pct., svarende til en gennemsnitlig årlig vækstrate på 4,1 pct. I samme periode er den gennemsnitlige årlige vækstrate for den grønne økonomi i Danmark som helhed vokset med 3,2 pct. Virksomhederne i Greater Copenhagen beskæftiger i dag omkring 30.000 fuldtidsansatte med produktion af grønne varer og tjenester for mere end 67 mia. kr. årligt.

Grønne virksomheder er mere produktive

Figur 3 | Forstør   Luk

Værditilvæksten pr. ansat er højere i virksomheder, der arbejder med grønne løsninger. Flere grønne job vil derfor øge produktiviteten i Danmark.

Kilde: ‘Grønne varer og tjenester 2013’, Danmarks Statistik.

En anden interessant betragtning er, at virksomheder, der producerer grønne varer og tjenester, har haft en højere værditilvækst end virksomheder, der ikke gør. Se figur 3. En stigning i antallet af grønne job vil med andre ord bidrage til at øge Danmarks slunkne produktivitetsvækst.

Sats på danske styrker

Rapporten udpeger fem grønne teknologiområder, hvor Danmark i dag står stærkt i den internationale konkurrence og dermed har gode muligheder for at fastholde sine markedsandele og indfri det globale vækstpotentiale. Det er vindenergi, vandteknologi, fjernvarme, energieffektivitet samt bioenergi og biobrændstoffer. Se figur 4.

Vækstpotentialet inden for vindenergi, hvor danske virksomheder har en global markedsandel på mere end 20 pct. af den nyetablerede vindenergi, vurderes at være særligt stort.

Grønne danske styrkepositioner

Figur 4 | Forstør   Luk

Danske virksomheder har markante grønne styrkepositioner i den internationale konkurrence. Særligt vindenergi og vandteknologi er allerede udbyggede eksportområder.

Note1: Summen af de enkelte positioner svarer ikke til Danmarks samlede styrkeposition, da der er overlap mellem de enkelte positioner. Det har ikke været muligt at finde ét sæt nøgletal, der dækker hele området for energieffektivitet samt bioenergi og biobrændstoffer, da det er tværgående teknologiområder.
Note2: Eksportvækst, 2012-2014.
Kilde: ‘Grøn vækst i Danmark og Greater Copenhagen’, Damvad Analytics, maj 2017.

Med globale vækstrater på mellem 3,7 og 5,4 pct. opgør Damvad, at omsætningen i Danmarks vindmølleklynge har et potentiale for at vokse til mellem 182 og 252 mia. kr. i 2035 (2015-priser, red.) sammenholdt med 88 mia. kr. i dag. Samtidig vurderes fremgangen at kunne skabe mellem 32.000 og 55.000 nye vindmøllejob.

Tilsvarende vurderes de øvrige udpegede styrkeområder at indeholde markante potentialer for omsætnings- og jobvækst. Men skal potentialerne indfries, forudsætter det, at Danmark ikke falder bagud i den tiltagende globale konkurrence om grønne løsninger. Og her er det ikke nok bare at fast­holde status quo.

”Det kræver, at Danmark fortsat er i stand til at fremdyrke nye kommer­cielle succeser på området. Det forudsætter gode rammevilkår for det grønne erhvervsliv, der sikrer hele innovationskæden fra teknologisk innovation til kommercialisering og nye eksportsucceser,” hedder det i rapporten.

LÆS OGSÅ:

Borgmesteren: Det offentlige er grøn vækstmotor

’Entreprenøren: Vi kan blive fremtidens helte


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nuMandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024