Løkkes skattelettelser er finansieret med fremtidspenge

Regeringen vil finansiere sin store skattereform ved at tage op mod 15 milliarder kr. fra det økonomiske råderum. Men pengene i råderummet forudsætter, at der gennemføres en række uspecificerede reformer, der skal få danskerne til at arbejde mere. Topøkonomer advarer mod at disponere over indtægter fra reformer, der ikke er specificeret og slet ikke er gennemført.

Regeringen vil give skattelettelser for milliarder af kroner.

En typisk kassedame vil få ca. 5.000 kr. mere til sig selv om året efter skat. En direktør med en årsløn på godt en million vil få 27.000 kr. mere om året til sig selv. Men finansieringen bygger på nogle meget optimistiske forudsætninger.

Samlet set sænkes skatter og afgifter med ca. 23 milliarder kr.

Nogle af pengene har regeringen allerede skaffet gennem tidligere reformer. Nogle af pengene bliver hentet hjem ved at skrue på overførselsindkomsterne. Men op mod 15 milliarder kr. kan finansminister Kristian Jensen (V) hente primært i det økonomiske råderum – det vil sige det ”overskud”, som regeringen forventer vil være på de offentlige finanser i 2025. Se figur 1.

Skattereformen – overblik

Figur 1 | Forstør   Luk

Regeringen vil lette skatterne for 23 mia. kr. En del af finansieringen skal findes ved stramninger som f.eks. en længere optjeningsperiode, før udenlandske statsborgere kan få adgang til velfærdsydelser. En anden del skal hentes i råderummet. Den præcise finansiering offentliggøres torsdag.

Note1: Antal personer med lavt forskelsbeløb.
Kilde: ‘Sådan forlænger vi opsvinget’, regeringen forslag til skattereform.

”Det opsving, vi er i gang med nu, skal have flyvehøjde og flyvelængde, og flere skal have gavn af det. De danskere, der er i arbejde, skal kunne mærke en forskel i forhold til ikke at være i arbejde," siger Kristian Jensen.

Det samlede råderum forudsætter dog, at der gennemføres en række uspecificerede reformer, der skal få danskerne til at arbejde mere. Præcis hvilke reformer blæser dog i vinden.

Regeringens 2025-plan angiver med enkelte undtagelser ikke hvilke reformer, der skal gennemføres og heller ikke beregninger over den effekt, som reformerne måtte have på arbejdsudbuddet. I stedet forudsætter regeringen i sin 2025-plan beregningsteknisk, at de uspecificerede reformer gennemføres og at råderummet ad den vej forøges med 15 milliarder kr. til i alt 50,5 milliarder kr.

To af landets topøkonomer peger over for Mandag Morgen på, at man normalt ikke disponerer over indtægter fra reformer, der ikke er specificeret og slet ikke er gennemført. En af dem er professor i økonomi ved Aarhus Universitet og tidligere økonomisk overvismand, Torben M. Andersen.

”Der er bestemt ikke noget i vejen med målsætninger om at gennemføre en række reformer, men det er god praksis, at man først bruger gevinsterne, når reformerne er gennemført og ikke først skal til at udforme reformer og bagefter gennemføre dem, når man har brugt pengene på skattelettelser eller mere velfærd,” siger Torben M. Andersen

Når regeringen på den måde ikke finansierer skattereformen fuldt ud, men henter op mod 15 milliarder kr. i råderummet, fører skattelettelserne til, at borgere og virksomheder får flere penge i hænderne. Og det vil alt andet lige sætte ekstra gang i aktiviteterne i samfundet.

Det sker på et tidspunkt, hvor Finansministeriet netop har opvurderet skønnet over årets vækst til 2 pct., og hvor arbejdsløsheden er meget tæt på at slå en historisk rekord. I 50 år har den kun i fem år været lavere.

”Skattelettelserne får en ekspansiv effekt og det er meget svært at argumentere for i den aktuelle situation. Som økonom kan man faktisk ikke argumentere for det,” siger Torben M. Andersen, der dog tager forbehold for, at regeringen først på torsdag fremlægger den samlede finanslov.

En anden topøkonom, vicedirektør og cheføkonom Jens Hauch fra tænketanken Kraka, mener, at de 15 milliarder kr. er ”papirpenge”.

”De 15 milliarder kr. er der ikke uden videre. Det kræver nogle instrumenter. Og det er problemet. Vi har ikke set instrumenterne. 2025-planen fortæller ganske vist, at der er et potentiale men angiver ikke, hvordan man skal indfri potentialet,” siger han.

Høje ambitioner, få handleplaner

Regeringen vil med sit nye skatteudspil sikre, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde, give danskerne større tilskyndelse til at spare op til pension og gøre det billigere at købe bil.

Derfor vil den skrue på en række haner. Den vil give de lavestlønnede et særligt jobfradrag og indføre et socialt frikort. Den vil fjerne beskæftigelsesfradraget og sænke registreringsafgiften, så ingen skal betale en afgiftssats på mere end 100 pct. mod 150 pct. i dag.

Regeringen vil først løfte sløret for den detaljerede finansiering af skattereformen på torsdag i forbindelse med offentliggørelsen af finansloven. Men regeringens 2025-plan giver et indblik i finansieringsplanen.

Af det samlede økonomiske råderum på 50,5 milliarder kr. skyldes de 15 milliarder kr. de såkaldte beregningstekniske forudsætninger om gennemførelsen af reformer, der samlet set forøger arbejdsudbuddet med mellem 55.000 og 60.000 personer. Se figur 2.

Regeringen forøger råderum med uspecificerede reformer

Figur 2 | Forstør   Luk

Regeringen forudsætter endnu ikke-specificerede reformer for at øge arbejdsudbuddet. Det er med til at øge råderummet til i alt 50,5 mia. kr.

Kilde: Vækst og Velstand 2025.

Set i et historisk perspektiv er der tale om et ganske ambitiøst mål. Efter SR-regeringen under Helle Thorning-Schmidt var gået ”reformamok” i perioden fra 2011 til 2015, var arbejdsudbuddet samlet set løftet med lidt over halvdelen. Alt i alt forøgede Thorning-Schmidts skiftende regeringer arbejdsudbuddet med 36.500 personer.

Det skete som bekendt ved at gennemføre reformer på en række ømfindtlige områder som f.eks. fleksjob, førtidspensioner, kontanthjælp, SU og sygedagpenge.

Til sammenligning forøger Løkke Rasmussens smalle Venstre-regerings Jobreform I og dens loft over kontanthjælpen kun arbejdsudbuddet med 700 personer. Og regeringens nye skatteudspil øger arbejdsudbuddet med i alt ca. 7.600 personer.

Der er med andre ord langt op til den forøgelse af arbejdsudbuddet på mellem 55.000 og 60.000, som VLAK-regeringen forudsætter, før regnestykket om råderummets mange milliarder kroner går op.

I 2025-planen udpeger regeringen en række områder, hvor der er et potentiale for at øge arbejdsudbuddet.

”Der er helt sikkert et potentiale på de områder, regeringen udpeger, men vi ved stort set ingenting om, hvordan regeringen vil indløse det potentiale. Der er noget elastik i de beregninger,” siger Torben M. Andersen.

Unge hurtigere gennem uddannelser

Regeringen udpeger i sin 2025-plan i alt fem indsatsområder, hvor der samlet set er et potentiale for at øge beskæftigelsen med de efterspurgte 55-60.000 personer.

Det første af de fem områder fokuserer på de unge, som hurtigere skal gennemføre deres uddannelser og komme ud på arbejdsmarkedet. Det skal forøge arbejdsudbuddet med 10.000 personer. Se også figur 3.

Indsatsområde 1: Unge hurtigere i gang

Figur 3 | Forstør   Luk

Kilde: Regeringens 2025-plan

Potentialet er til stede. Regeringen noterer, at hvis unge universitetsstuderende gennemførte deres studier på normeret tid og ikke som nu bruger mere end et halvt år ekstra, kunne det øge arbejdsudbuddet med 13.000.

Lige præcis her er regeringen konkret og udpeger en handleplan, den foreslåede SU-reform, der vil øge arbejdsudbuddet med 8.000 personer.

Derudover nævner regeringen, at forslaget til en ny Forberedende Grunduddannelse og en taxameter-reform også kan bidrage til at forøge arbejdsudbuddet. Her ved vi endnu ikke, hvad den præcise effekt vil være.

Færre på offentlig forsørgelse

Med indsatsområde 2 vil regeringen trække flere fra offentlig forsørgelse og ud i et job. Her er det samlede potentiale ifølge planen på 20.000. Se figur 4.

Indsatsområde 2: Færre på offentlig forsørgelse

Figur 4 | Forstør   Luk

Note1: Mandag Morgen antager, at skattelettelserne i bunden vil trække 2.500 borgere i job, mens de øvrige skattelettelser vil få højere og højest lønnede til at arbejde mere og ad den vej øge arbejdsudbuddet med 5.100.
Kilde: Regeringens 2025-plan.

I sit forslag til skattereform vil regeringen lette skatten for de lavestlønnede med et nyt øremærket jobfradrag. Regeringen fremlægger ikke detaljerede beregninger af, hvor mange borgere, det nye fradrag vil trække ud på arbejdsmarkedet.

Samlet set vil regeringens forslag forøge arbejdsudbuddet med 7.600 personer. Det skyldes både det nye, øremærkede jobfradrag og andre lettelser, der først og fremmest gavner højere lønnede borgere.

Regneeksempler fra forsommerens skattepolitiske redegørelse viser, at den type skattelettelser først og fremmest forøger de højere lønnedes arbejdstid.

Længere på arbejdsmarkedet

Med det tredje indsatsområde fokuserer regeringen på at få flere danskere til at gå senere på pension.  Se figur 5.

Indsatsområde 3: Flere der vælger at blive længere på arbejdsmarkedet

Figur 5 | Forstør   Luk

Kilde: Regeringens 2025-plan.

Oprindeligt ønskede regeringen at hæve pensionsalderen med et halvt år. Et forslag, der ifølge Finansministeriet vil forøge arbejdsudbuddet med 11.000. Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kritiserede forslaget, og regeringen trak derfor forslaget.

Nu peger regeringen på, at danskere over 60 år arbejder mindre end svenskere og nordmænd i samme aldersgruppe. Arbejdede danskerne lige så meget, ville det forøge arbejdsudbuddet med 40-45.000.

Der er med andre ord et stort potentiale for at forøge arbejdsudbuddet for borgere over 60 år. I 2025-planen vurderer regeringen, at potentialet er på mellem 5 og 10.000 personer. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan det skal ske.

Øget gennemsnitlig arbejdstid

I en international sammenhæng er flere danskere på arbejdsmarkedet end borgere i mange andre lande. Til gengæld arbejder danskerne færre timer om året end borgere i mange andre lande.

Regeringen mener på den baggrund, at der er et potentiale for at danskerne arbejder lidt flere timer om ugen. I helhedsplanen bliver det til en arbejdseffekt på mellem 10.000 og 15.000 personer. Se figur 6.

Indsatsområde 4: Øget gennemsnitlig arbejdstid

Figur 6 | Forstør   Luk

Note1: Mandag Morgen antager, at skattelettelserne i bunden vil trække 2.500 borgere i job, mens de øvrige skattelettelser vil få højere og højest lønnede til at arbejde mere og ad den vej øge arbejdsudbuddet med 5.100.
Kilde: Regeringens 2025-plan.

I forslaget til en skattereform fjernes grænsen for det eksisterende jobfradrag, så mange borgere med både en mellemindkomst og en topindkomst beholder fradraget. De kommer derfor til at betale mindre i skat og ifølge beregninger i den skattepolitiske redegørelse derfor arbejde mere.

Da skattereformen samlet set kun øger arbejdsudbuddet med 7.600 personer, mangler der stadig konkrete forslag, der kan løfte arbejdsudbuddet inden for dette indsatsområde.

Øget international rekruttering

Regeringen regner med en samlet effekt på 5.000 gennem øget international rekruttering. Men foreløbig har regeringen kun lagt et enkelt forslag frem. Udlændinge kan betale den lave forskerskat i syv år mod nuværende fem år.

Indsatsområde 5: International rekruttering

Figur 7 | Forstør   Luk

Kilde: Regeringens 2025-plan.

Det vil øge arbejdsudbuddet med 2.000. Derudover har regeringen specificeret, hvordan den vil nå op på sit måltal. Se figur 7.

Sagt med andre ord er der altså fortsat lang vej til mål, før regeringens ambitioner er indfriet.

Regningen svulmer op

Regeringen har i forvejen svært ved at indfri sine økonomiske ambitioner om hvor mange penge, der skal bruges ekstra på sundhed, ældre og anden velfærd.

Lars Løkke Rasmussen gik til valg på at holde de offentlige udgifter i ro – den såkaldte nulvækst. Siden har han dog justeret kursen. Nu bygger hans økonomiske plan på en vækst i det offentlige forbrug på 0,3 pct.

Problemet er bare, at der kommer mange flere ældre og børn de kommende år. Det bliver dyrt for samfundet. Og det ved regeringen også godt. Alene denne demografiske udvikling betyder, at det offentlige forbrug skal vokse isoleret set med 0,6-0,7 om året for bare at holde skinnet på næsen. Det svarer til omkring 25 milliarder kr. fra 2017 til 2025, ifølge AE-Rådet.

Dertil kommer så den almindelige velstandsforbedring i samfundet. Hvis ældre, børn og andre danskere skal have den samme offentlige velfærdsservice som i dag, er der isoleret set behov for en vækst på omkring 1,1 pct. i det offentlige forbrug om året frem mod 2025. Det svarer til ca. 42 milliarder. Og dermed lægger det beslag på en meget stor del af det økonomiske råderum, så der er færre penge at gøre godt med til skattelettelser.

Når det ikke engang er sikkert, at råderummet når helt op på de 50,5 mia. kr. bliver kampen om, hvordan råderummet skal anvendes endnu hårdere. Der er ikke både råd til at betale for skattelettelser på op til 15 mia. kr. og til at pengene til det stigende antal ældre følger den almindelige velstandsudvikling i samfundet.

Mangler konkrete ideer

Regeringen mener dog, at en stor del af den ekstra regning kan finansieres ved at arbejde smartere, lægge flere opgaver over til private virksomheder og nytænke den offentlige sektor for at få den til at køre længere på literen.

Hvordan det konkret skal ske, har regeringen dog endnu ikke fremlagt et konkret bud på.

En stor del af ansvaret er lagt over på skuldrene af innovationsminister Sophie Løhde (V). Hun skal præsentere sit bud på den såkaldte sammenhængsreform i begyndelsen af næste år. Kodeordene i reformen er begreber, som alle partier reelt kan skrive under på. Det drejer sig bl.a. om mere tid til kerneopgaven, bedre ledelse, bedre velfærd på tværs af sektorer, fjerne bureaukrati og sikre en mere tidssvarende offentlig sektor.

Det er alt sammen begreber, som er gamle travere i skiftende regeringers bud på reformer af velfærdssamfundet.

På et område vil regeringen dog gå markant anderledes til stålet end en S-ledet regering. For landets borgmestre må indstille sig på at udlicitere langt flere opgaver end i dag. De skal skrue op for udbud af velfærdsopgaver, så flere private firmaer kan byde ind på f.eks. ældrepleje, børnepasning og hjælp til udsatte.

Regeringen vil indføre måltal for, hvor stor en del af kommunernes, regionernes og statens opgaver, der skal konkurrenceudsættes. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll vil have nogle mål, der skal have mindst samme stigningstakst som under VK-regeringen i slutningen af 00’erne. Det vil betyde, at mindst 33 pct. af kommunernes opgaver skal være udsat for privat konkurrence i år 2025 – svarende til opgaver for omkring 75 milliarder kr. om året. I dag har borgmestrene ”kun” udsat godt 26 pct. af deres driftsopgaver for konkurrence fra private – svarende til opgaver for knap 60 milliarder kr.

Om udlicitering af offentlige velfærdsopgaver er en samfundsøkonomisk god idé, er der dog delte meninger om blandt forskerne. Der mangler også sikker viden om, hvad udlicitering betyder for kvaliteten i opgaveløsningen. Til gengæld er der ret sikker dokumentation for, at udlicitering oftest fører til forringelser i medarbejdernes arbejdsvilkår i form af f.eks. højere arbejdstempo eller lavere jobtilfredshed.

Samtidig må mange private virksomheder inden for velfærdsområdet dreje nøgle om. Siden 2009 er over 175 private virksomheder på en række kommunale velfærdsområder gået konkurs inden for især områder som behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede, døgninstitutioner til børn og unge samt private hjemmehjælpsfirmaer.

DF spænder buen

Dertil kommer Dansk Folkepartis mange – og dyre – gaveønsker for at lægge stemmer til regeringens finanslov.

Det ligger i kortene, at Dansk Folkeparti skal have en indrømmelse på det omstridte produktivitetskrav på sygehusene på 2 pct. årligt. Partiet har skruet mere og mere op for retorikken for at få det fjernet. Som partiets formand Kristian Thulesen Dahl formulerede det i sit ugebrev for nylig:

”Vi kan ikke blive ved med at bede læger, sygeplejersker, sosu’er, jordemødre, portører og alle de andre gode folk, som hver dag yder en kæmpe indsats på vores sygehuse, om at løbe hurtigere og hurtigere. Grænsen er nået. Tiden er inde til et opgør med produktivitetskravet, som det fungerer i dag.”

Kravet svarer til, at sygehusene hvert år skal effektivisere for omkring 1,3 milliard kr. Regionerne pressede også på for at få produktivitetskravet afskaffet under sommerens økonomiforhandlinger med regeringen. De fik et blank nej. Nu møder DF så op til forhandlingerne i Finansministeriet med det samme krav på sin ønskeseddel. Et krav som også Socialdemokratiet støtter. Meget tyder på, at det vil lykkes for Thulesen Dahl & Co. at få deres ønske indfriet.

Partiet har dog også andre krav. De vil bl.a. have lagt registreringsafgiften på biler om, så afgiften fremover ikke afhænger af bilens pris, men af mere tekniske ting som vægt, CO2-udledning og sikkerhed. Registreringsafgiften forventes i 2017 at indbringe staten omkring 20 milliarder kr.

De vil også have flyttet endnu flere statslige arbejdspladser ud af hovedstaden. Partiet har bl.a. kig på Sundhedsstyrelsen og Energitilsynet. Det vil også komme til at koste penge i statskassen. De foreløbige erfaringer med at flytte de planlagte 3.900 arbejdspladser har vist, at det bliver over dobbelt så dyrt som planlagt, tager længere tid og betyder et stort videnstab.

Kun godt hver femte af de flyttede arbejdspladser er besat af medarbejdere, der enten pendler eller er flyttet med deres arbejdsplads til provinsen.

Listen over, hvad milliarderne i råderummet skal bruges på er så lang, at der ikke er penge til det hele. Regeringens ambitiøse oplæg til en skattereform betyder, at kampen om råderummets milliarder nu for alvor er intensiveret.

,

Forrige artikel En million har meldt sig til danske universiteters onlinekurser En million har meldt sig til danske universiteters onlinekurser Næste artikel Danskerne er lunkne over for iværksætteraktier Danskerne er lunkne over for iværksætteraktier

Forbandet radio

Forbandet radio

Bortset fra militæret er der næppe andre organisationer, der har oplevet så mange dødsfald i en så ung medarbejdergruppe, som Radio24syv. I stadig mere intense intervaller mistede radioen ansatte, mens kolleger stod tynget af sorg tilbage. Daværende administrerende direktør Jørgen Ramskov havde to mål for øje: Radioen skulle blive ved med at sende, men der skulle samtidig være plads til sorgen. Det hele kulminerede med radioens egen død.

Nyt job: Han skal stå i spidsen for SMV'er

Nyt job: Han skal stå i spidsen for SMV'er

Jakob Brandt skal som ny adm. direktør give SMVdanmark en mere slagkraftig profil end i dag, sikre større ejerskab til klimadagsordenen og skaffe de bedst mulige vilkår i den økonomiske genopbygning.

Kampen om den politiske ytringsfrihed

Kampen om den politiske ytringsfrihed

KOMMENTAR: Skal flere faktakrav vinde indpas i den politiske debat på de sociale platforme, eller skal det være den fri kampplads for både sandt og falsk, udokumenterede og veldokumenterede påstande, oplysning og vildledning?

Det største offentlige underskud siden 1980’erne

Det største offentlige underskud siden 1980’erne

NY VIDEN: Den seneste økonomiske redegørelse fra Finansministeriet viser coronakrisens indhug i den offentlige saldo. Underskuddet i 2020 estimeres til at blive syv procent af BNP efter et overskud på fire procent sidste år.

Vi skal tøjle teknologien

Vi skal tøjle teknologien

I en ny bog giver to af de væsentligste danske erhvervsledere inden for udviklingen og anvendelsen af digital teknologi deres bud på, hvordan vi sikrer, at fremtidens teknologi bliver et gode for samfundet snarere end en trussel. ’Tech for Life’ hedder bogen.

ICDK: Silicon Valleys digital sundhedsløsninger boomer

ICDK: Silicon Valleys digital sundhedsløsninger boomer

Change management har fået et skud steroider under coronakrisen. Gin- og whisky-destillatører laver håndsprit, bilfirmaer laver ansigtsmasker, raketfirmaer leverer ventilatorer til hospitaler, og politiet bruger droner til at kontrollere den offentlige adfærd. Forandringsvillighed er blevet et must.

De lukkede døre åbner ikke altid automatisk

De lukkede døre åbner ikke altid automatisk

Design er en faglig disciplin, der bygger på en skærpet og trænet sensitivitet over for konkrete problemer i hverdagen. Organisationer kan derfor forøge deres ledelseskapacitet og udvikle kompetencer ved at trække designtænkning ind som en integreret del af måden, man møder udfordringer og udvikler sig i hverdagen.  

Danmark vinder VM i bæredygtighed

Danmark vinder VM i bæredygtighed

KOMMENTAR: International analyse udnævner Danmark til global rollemodel for bæredygtighed og lægger måske grundstenen til at gøre bæredygtighed til en indbringende national forretningside. Timingen er optimal, skriver Erik Rasmussen.

Krisen forstærker både hierarki og anarki

Krisen forstærker både hierarki og anarki

Kriser kalder på topstyring og fælles fodslag. Men kriser tilskynder også initiativ og selvstyring. Dermed giver den aktuelle krise ledere et unikt indblik i moderne organisationers iboende kamp mellem hierarkiske og ikkehierarkiske organisationsprincipper, skriver ledelsesrådgiver Klaus Majgaard.

Kæmpe reform skal sende tusindvis af danskere på skolebænken

Kæmpe reform skal sende tusindvis af danskere på skolebænken

Coronakrisen har fået beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til at fremskynde en hjørnesten i regeringens politik. En stor opkvalificeringsreform i flere faser skal klæde både faglærte og ufaglærte bedre på til fremtidens arbejdsmarked. Den er et brud med 20 års arbejdsmarkedsreformer og skal fjerne de barrierer, der hidtil har været en bremseklods for at få folk til at uddanne sig løbende gennem livet.

Jobcentre til minister: Ryd op i regler om uddannelse af ledige

Jobcentre til minister: Ryd op i regler om uddannelse af ledige

Fem jobchefer fra nogle af landets største byer ser tre jobskabende megatendenser efter coronakrisen. Der bliver flere grønne job, flere digitale job og flere omsorgsjob. Men det forudsætter et opgør med komplicerede regler, stive begrænsninger og manglende fleksibilitet. Ekstra tilskud til virksomheder, der hjælper ledige i gang, er også på tale.

Fremtidens biologiske trusler kalder på globalt samarbejde

Fremtidens biologiske trusler kalder på globalt samarbejde

KOMMENTAR: Som samfund har vi en tendens til at ignorere ekstreme scenarier med lille sandsynlighed, men store konsekvenser. Coronapandemien er muligvis kun en forsmag på både naturlige og menneskeskabte biologiske farer, som vi kan møde i fremtiden. Der er akut behov for styrket globalt samarbejde på området, skriver Instituttet for Fremtidsforskning.

Vi bruger flere sundhedskroner på de ældste end tidligere

Vi bruger flere sundhedskroner på de ældste end tidligere

NY VIDEN: De seneste ti år er sundhedsudgifterne til aldersgruppen 65-90 år steget mere end for resten af befolkningen, viser en rapport fra VIVE. Faktisk er det de ældste borgere, der bruger stort set alle ekstra ressourcer, som i samme periode er tilført sundhedsvæsenet.

Kan Blackrock glemme de fossile interesser når de rådgiver EU om bæredygtig finans?

Kan Blackrock glemme de fossile interesser når de rådgiver EU om bæredygtig finans?

De er berygtet for at pleje interesser i fossile brændstoffer benhårdt i hele verden. Men nu satser Blackrock stort på grønne investeringer. Og eftersom det lige nu er EU, der sætter standarder for de grønne investeringer, er der skruet kraftigt op for lobbyindsatsen i Bruxelles. Senest lykkedes det Blackrock at vinde en kritisk opgave for Kommissionen, som har fået politikere og ngo’er op i det røde felt. De forsøger nu at vriste opgaven ud af kapitalkæmpens hænder.  

Set, læst og hørt: Anders Ladekarl

Set, læst og hørt: Anders Ladekarl

Netflix-serien ’The Last Dance’ har givet Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors, indsigt i kunsten at lede primadonnaer. Han har også genlæst Hanne Vibeke Holsts ’Som Pesten’ og lyttet til podcast om de hvide busser.

Corona er ikke en landskamp mod Sverige

Corona er ikke en landskamp mod Sverige

KOMMENTAR: Ingen vil sidde tilbage som den, der gjorde det dårligst i kampen mod corona. Men giver det mening at sætte alle ressourcer ind på at holde dødstallet helt i bund? Eller risikerer vi at overse enorme omkostninger både økonomisk og sundhedsmæssigt?

Vi finder ikke vores nye samfundsvision i Bilka

Vi finder ikke vores nye samfundsvision i Bilka

KOMMENTAR: Tiden kalder på visioner for en verden, som løser de problemer, der ligger i en kapitalistisk logik, som er gået for vidt. Vores kunst- og kulturinstitutioner spiller en vigtig rolle i denne radikale nytænkning af vores samfund, skriver Line Groes.

Nyt job: Han skal lokke dansk talent til EU

Nyt job: Han skal lokke dansk talent til EU

Søren Toft lukker ned som selvstændig for i stedet at tiltræde en stilling ved Danmarks EU-ambassade i Bruxelles. Han skal gøre det sexet blandt unge akademikere at opsøge en karriere på europæisk niveau.

Er der opstået en usund symbiose  mellem ministeren og departementschefen?

Er der opstået en usund symbiose mellem ministeren og departementschefen?

Alle nyere politiske skandalesager har en fællesnævner. Den hedder systemet, og Inger Støjbergs sag om adskillelse af asylpar er ingen undtagelse. Derfor må vi kaste et kritisk blik på systemet, mener de tidligere departementschefer Peter Loft og Jørgen Rosted. Vås, siger manden bag udredningen af embedsapparatet, Bo Smith.

Corona-app er det perfekte overvågningsvåben

Corona-app er det perfekte overvågningsvåben

Når den danske app til at spore covid-19-smittede lanceres i juni, vil der være taget behørige hensyn til borgernesprivatliv og personlige data, for vi er nervøse for, at en app, der indføres for at sikre vores sundhed, kan vise sig at være et redskab til overvågning. I andre dele af verden er den frygt yderst velbegrundet.

Innovationscenter: Internationale investorer kigger nu mod Danmark

Innovationscenter: Internationale investorer kigger nu mod Danmark

KOMMENTAR: Flere internationale investorer mener, at innovative virksomheder opstår i krisetider. Coronakrisen er ikke anderledes. Derfor investerer internationale investorer stadig i innovative startupvirksomheder. Og flere mener, at det danske startupmiljø er interessant.

Offentlige virksomheder har stærkere mødedisciplin

Offentlige virksomheder har stærkere mødedisciplin

I det offentlige er møderne mere strukturerede, og mødedeltagerne kommer oftere til tiden end i det private, viser ny undersøgelse. Det private erhvervsliv kunne lære rigtig meget af det offentlige, mener mødeekspert.

En radikal vision om et cirkulært Ikea

En radikal vision om et cirkulært Ikea

Space10 er Ikeas ”hemmelige” udviklingsafdeling i København. Et lille designlaboratorium, der leverer ideer, scenarier og prototyper for fremtidens måder at leve og forbruge på. Mange af visionerne udfordrer radikalt Ikeas sædvanlige forretningsmodeller.

Set, læst og hørt: Mikkel Bogh

Set, læst og hørt: Mikkel Bogh

Mikkel Bogh udforsker digitale kulturoplevelser på Youtube og videokunstplatformen DIS.art og rækker ud mod verden ad musikkens veje.

De private bygherrer er langt foran de offentlige i den grønne omstilling af byggeriet

De private bygherrer er langt foran de offentlige i den grønne omstilling af byggeriet

Hvis offentlige bygherrer stillede lige så håndfaste krav til bæredygtighed som de private, ville det flytte byggerier for mange milliarder i grøn retning. Hver tredje krone i det private byggeri investeres med krav om bæredygtighed. De offentlige nybyggerier halter langt bagud: 94 procent bygges i år uden bæredygtighedscertificering.  

Boligminister: Om to år klapper klimafælden

Boligminister: Om to år klapper klimafælden

Klimaet må vente to år endnu på lovkrav om bæredygtighed i byggeriet. Boligminister Kaare Dybvad Bek vil lade både offentlige og private bygherrer tilslutte sig en frivillig bæredygtighedsstandard, før han i 2022 vil sætte arbejdet igang for at gøre den bindende. Indtil da vil ministeren ikke kræve, at hverken kommuner, regioner eller statslige institutioner bygger bæredygtigt, medmindre de selv synes, de har råd til at prioritere det.   

Gavner AI borgeren eller systemet?

Gavner AI borgeren eller systemet?

Hvem vinder, når det offentlige tager kunstig intelligens i brug? Er det borgerne, som kan blive betjent hurtigere og mere præcist og kvalificeret – eller bliver det snarere myndighederne, der kan overlade kontakten med borgerne til chatbots og lade maskinen om at træffe afgørelser?

Techgiganter vandt kampen om corona-app

Techgiganter vandt kampen om corona-app

KOMMENTAR: Politisk aftale om sporingsapp rummer masser af rigtige hensyn til borgernes privatliv. Og den viser tydeligt, at Google og Apple sidder på magten over den digitale infrastruktur.

Den globale sundhed styres af mænd

Den globale sundhed styres af mænd

Magten over den globale sundhed er koncentreret blandt mænd i de rige vestlige lande. Syv ud af ti ansatte i sundhedssektoren er kvinder. Men mænd sidder på syv ud af ti topposter i de store, globale sundhedsorganisationer. En skævhed, der bør stoppe nu, mener ligestillingsforkæmpere, for coronakrisen har vist betydningen af at have kvindelige ledere med helt i front, hvis der skal reddes menneskeliv.

Her er pengene til den grønne omstilling

Her er pengene til den grønne omstilling

Finanssektoren har efter eget udsagn investeringsvillig kapital til alle hjørner af den grønne omstilling. Regeringen og embedsapparatet får travlt med at bane vejen for, at den grønne kapital kan finde vej til de rette grønne projekter. Claus Kragh har talt med formanden for det finansielle klimapartnerskab.

Klimakampen splitter rød blok

Klimakampen splitter rød blok

ANALYSE: Regeringens klimaplan skal give Danmark to globalt banebrydende vindøer. Investorer klar med 400 millioner kroner i udviklingskapital til øen i Nordsøen, som kommer til at hedde VindØ. Energi- og klimaministeren går hårdt i rette med mærkesag fra De Radikale, Klimarådet og de grønne NGO’er.

ICDK: Edtech kan hjælpe Sydkoreas hårdtarbejdende studerende

ICDK: Edtech kan hjælpe Sydkoreas hårdtarbejdende studerende

Digital undervisningssystemer kan forhåbentlig bløde op på Sydkoreas meget formelle og meget krævende undervisningssystem. Danske leverandører kan tilbyde læring med udgangspunkt i kreativitet og leg – og en højere grad af ansvar for egen læring.

Kriseledelse mellem politik og faglighed

Kriseledelse mellem politik og faglighed

KOMMENTAR: Når ledere skal handle i kriser, bliver det ofte uden at kunne læne sig op ad velkendte strategier og tunge analyser. Politikere skal samtidig tage hensyn, som kan være i modstrid med sagkundskabens anbefalinger. Og det er helt legitimt, skriver fhv. departementschef Bo Smith.

Skibe skal igen sejle på vindkraft

Skibe skal igen sejle på vindkraft

Den maritime sektor står foran en gigantisk omstilling. I de hjemlige farvande skal færgerne sejle på strøm fra vindmøller. På verdenshavene skal fremtidens containerskibe bæres frem af nye, grønne brændstoffer fremstillet af vindmøllestrøm fra havvindmølleparker. Men skal visionen blive til virkelighed, kræver det både nationalt mod og global enighed. 

Set, læst og hørt: Anna Malzer

Set, læst og hørt: Anna Malzer

Teaterdirektør Anna Malzer har grint og grædt til moderne ungdomsserie, og når tiden er inde til det igen, skal hun til koncert med dansk hybrid mellem Leonard Cohen og kultrapperen Nas.

Lovgivere skal lære af programmørens disciplin

Lovgivere skal lære af programmørens disciplin

Siden 2018 har alle nye love skullet udformes efter en række principper, der gør det lettere at administrere loven digitalt – det kaldes digitaliseringsklar lovgivning. En ny rapport viser dog, at det stadig kniber med at få tænkt de nye retningslinjer ind i lovgivningsarbejdet.

Ændres forvaltningen af loven når den sættes på formel?

Ændres forvaltningen af loven når den sættes på formel?

Mange afgørelser i det offentlige bygger i dag på skøn, og beslutninger træffes igennem samtaler og forhandlinger mellem sagsbehandlere og borgeren. Hvis man i stedet vil benytte kunstig intelligens i administration, kræver det, at principperne bag afgørelserne kan sættes på en formel. Men kan man gøre det, uden at borgernes rettigheder forandres?

En kunstigt intelligent rettesnor i følsomme sager

En kunstigt intelligent rettesnor i følsomme sager

Kan algoritmer bruges til at støtte socialrådgivere, der arbejder med underretninger om udsatte børn? Et nyt dansk pilotprojekt undersøger, om det overhovedet giver mening at bruge kunstig intelligens til personsager på socialområdet.