Hjælp til samfundets svageste kan blive bedre og billigere

Per er 49 år og på kontanthjælp. Han har svært ved at få job, selvom han får massiv hjælp af kommunen. Han har tilknyttet både en kontaktperson og en mentor, får hjælp til det praktiske i eget hjem, og så går han til genoptræning efter en rygskade.

De forskellige ydelser og indsatser til Per løber op i 895.000 kr. om året. Per tilhører dermed en lille gruppe af de mest sårbare borgere, som koster kommunen mange penge hvert år. Kun 1 pct. af borgerne lægger beslag på ca. 30 pct. af de kommunale velfærdsomkostninger.

[quote align="right" author="Tor Nonnegaard-Pedersen, partner Implement Consulting Group"]Ingen gør noget forkert. Alle medarbejdere gør deres bedste i forhold til deres egen faglighed og lovgivningen. Men ofte ved den ene del af kommunen ikke, hvad den anden del af kommunen gør.[/quote]

Men sådan behøver det ikke at være. For kommunerne kan spare millioner af kroner, hvis de målretter og nytænker hjælpen til de mest sårbare borgere, og samtidig kan det betyde en bedre hjælp og hverdag for personer som Per.

Det konkluderer partner i konsulentfirmaet Implement Consulting Group Tor Nonnegaard-Pedersen, som har specialiseret sig i at effektivisere kommunernes tværgående indsatser.

”Der er et betydeligt millionpotentiale i årlige driftsbesparelser og et kvalitetsløft for de tungeste borgere, hvis kommunerne evner at arbejde og tænke på tværs af siloerne, stoppe parallelle indsatser og lave mere sammenhængende forløb med fokus på den enkelte borgers behov,” siger Tor Nonnegaard-Pedersen.

Spænder ben for hinanden

Per er en opdigtet person. Men han er et typisk eksempel på en af de mange udsatte borgere, som i dag får massiv hjælp af kommunerne. Ifølge beregninger foretaget af Implement vil udgifterne til en person som Per kunne skæres ned til under det halve – 408.500 kr. om året – hvis hjælpen blev bedre koordineret på tværs af kommunen.

Når så få personer tegner sig for så stor en del af de samlede omkostninger, hænger det sammen med, at de har et omfattende og komplekst behov for hjælp, som ofte går på tværs af de forskellige forvaltninger som beskæftigelse, social, sundhed, ældre, psykiatri og handicap.

På denne måde kan de enkelte indsatser ofte overlappe hinanden. Den manglende koordination kan resultere i, at hjælpen overstiger den enkelte borgers behov. Og i de mest komplekse tilfælde kan det betyde, at de forskellige former for støtte direkte modarbejder hinanden, mener Tor Nonnegaard-Pedersen.

”Ingen gør noget forkert. Alle medarbejdere gør deres bedste i forhold til deres egen faglighed og lovgivningen. Men ofte ved den ene del af kommunen ikke, hvad den anden del af kommunen gør. Der er et betydeligt omfang af parallelle indsatser. Og nogle indsatser spænder ben for hinanden. Det nytter f.eks. ikke, at man tvinger en ledig, der er i behandling, til at stille op til et jobforløb, samtidig med at han måske er angstramt og derfor bliver slået tilbage til start,” siger Tor Nonnegaard-Pedersen.

Han erkender dog også, at det er svært for kommunerne at skabe et overblik over de mange forskellige områder, som er præget af en ekstremt kompleks lovgivning med masser af løbende justeringer og implementering af nye tiltag. Behovet for stram økonomistyring betyder også, at kommunerne helt naturligt kommer til at lukke sig om deres budgetsiloer.

Potentiale på 20-30 millioner kr.

Tor Nonnegaard-Pedersen har sammen med en kollega i Implement, partner Michael Daugbjerg, analyseret Syddjurs kommunes udgifter til de svageste borgere for at kortlægge det økonomiske potentiale ved en mere koordineret og tværfaglig indsats. Analysen er et led i projektet med DI Videnrådgiverne og FSR – Danske Revisorer.

[graph title="Potentiale for millioner" caption="Figur 1  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/4cb6d-tka_fig02_potentiale-for-millioner.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/e6666-tka_fig02_potentiale-for-millioner.png" text="Det samlede potentiale for Syddjurs skønnes at være 20-30 mio. kr."]Kilde: Implement Consulting Group. [/graph]

De konkluderer, at Syddjurs Kommune har et betydeligt økonomisk potentiale ved at optimere hjælpen til de svageste borgere.

”Vores analyse viser, at Syddjurs har et samlet effektiviseringspotentiale på 20-30 millioner kr., som kan indfries gennem en bedre koordinering og afstemning af indsatserne og samtidig sikre et kvalitetsløft,” siger Michael Daugbjerg.

Analysen viser, at 416 borgere – svarende til 1 pct. – i snit koster knap 600.000 kr. årligt eller knap 250 millioner kr. tilsammen. Og så er nogle af overførselsydelserne som f.eks. kontanthjælp og folkepension ikke talt med. Gennemsnitsalderen for disse folk er 52 år, og der er stort set lige så mange kvinder som mænd i denne gruppe.

Det samlede regnestykke viser, at de 416 borgere tegner sig for 22 pct. af de kommunale velfærdsomkostninger. Konsulenterne har af tidsmæssige årsager ikke haft mulighed for at analysere udgifterne på det store familieområde samt dele af arbejdsmarkedsområdet. Hvis disse områder også kom med, vil den dyreste ene procent af borgerne løbe op i 30-32 pct. af de kommunale velfærdsomkostninger, anslår Implement Consulting Group.

Borgmester i Syddjurs Kommune, Claus Wistoft (V), siger:

”Analysen peger på et betydeligt økonomisk potentiale, som vi naturligvis vil undersøge nærmere. Som Implement påpeger, er det centralt at se på, hvordan organisationen kan optimere samarbejdet på tværs af fagområderne. Vi har allerede i vores igangværende budgetanalyser et særligt fokus på det tværgående, og Implements analyse understøtter dette arbejde.”

Nyt billede af segmenter

Analysen forsøger også at indkredse grupper af de mest sårbare borgere, som har en række fælles karakteristika. Det kan f.eks. være midaldrende ufaglærte kontanthjælpsmodtagere, som har en diagnose, og som derfor er i berøring med både medarbejdere inden for beskæftigelse, sundhed, social, psykiatri og handicap.

På den måde kan analysen give et mere præcist billede af forskellige segmenter, så kommunen også har lettere ved at sætte ind med en mere målrettet og tværgående hjælp til lige præcis denne gruppe.

”Ved at isolere en gruppe på f.eks. 30 borgere, der minder om hinanden, og som koster 800.000 kr. om året i snit, har vi nu pludselig at gøre med 24 millioner kr. Kan kommunen så finde en mere effektiv måde at servicere disse folk på, som både er bedre og billigere, giver det et stort potentiale,” siger Michael Daugbjerg.

Implement Consulting Group anslår, at der blandt disse segmenter af de mest sårbare borgere i Syddjurs Kommune er et effektiviseringspotentiale på ca. 20 millioner kr.

Hvis konsulentbureauet havde haft mulighed for at dykke endnu dybere ned i tallene, vil de belært af erfaringerne fra tidligere analyser anslå, at der derudover også findes segmenter af folk inden for udsatte familier og på beskæftigelsesområdet med komplekse behov. Det vil bringe det samlede potentiale op på ca. 30 millioner kr.

Flere kommuner er ved at få øjnene op for potentialet ved at effektivisere indsatsen til de mest sårbare grupper. Implement er for øjeblikket i gang med en stor tilsvarende analyse for Halsnæs Kommune. Ifølge Tor Nonnegaard-Pedersen har flere andre kommuner vist interesse for at gå i gang med at optimere indsatsen.

Forrige artikel Tre løsninger på mere effektive kommuner Tre løsninger på mere effektive kommuner Næste artikel Innovationspust løfter dansk turisme