Danskerne ønsker fælles asylregler i EU

Et stort flertal af danskerne mener, at EU-landene bør fordele flygtningebyrden mere ligeligt imellem sig. Blandt alle partiers vælgere, selv Dansk Folkepartis, er der flertal for fælles regler, der sikrer en mere ligelig fordeling af asylansøgere. Det viser en meningsmåling, som YouGov har foretaget for Mandag Morgen. “Det europæiske asylsystem er reelt ved at bryde sammen. Fraværet af fælles EU-regler betyder, at alle lande forringer vilkårene for asylansøgere for at bremse tilstrømningen,” siger Andreas Kamm, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp. Nogle lande tager uforholdsmæssigt mange flygtninge i forhold til befolkningstallet, mens andre tager forsvindende få. Danmark tager f.eks. dobbelt så mange som det langt større Polen. Og eksperter vurderer, at en fælles fordelingsnøgle ville lette presset på Danmark. Alligevel er der ikke flertal for ideen i Folketinget. Enhedslisten, De Radikale og SF er positive. “Men tiden er ikke moden,” siger SF’s integrationsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, der henviser til den kommende afstemning om det danske retsforbehold. Asyl- og udlændingepolitik er et af de vigtigste områder, der er berørt af retsforbeholdet. Men det er også et sprængfarligt tema, der kan lægge gift for en kommende ja-kampagne.

Andreas Baumann

For hver gang én flygtning søger asyl i Slovakiet, kommer der 78 asylansøgere til Danmark, 383 til Sverige og omtrent 885 til Tyskland. Og selv om Polen er mange gange større end Danmark, både geografisk og befolkningsmæssigt, modtog polakkerne ikke engang halvt så mange flygtninge som Danmark sidste år, hvor 14.815 personer søgte asyl her i landet.

Solidarisk flygtningefordeling, tak!" caption="Figur 1  

Figur 2  " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/6a97c-aba_fig02_delte-meninger-om-flygtninge.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/96976-aba_fig02_delte-meninger-om-flygtninge.png | Forstør   Luk

Danskerne er splittede i holdningerne til flygtninge. 54 pct. af danskerne mener, at Danmark skal tage imod mennesker på flugt. Men et flertal er uenige i, at Europa skal være mere åbent for fremmede. Og der er dyb splid om flygtninges ret til familiesammenføring.  

Kilde: YouGov for Mandag Morgen. [/graph]

Der er i dag enorme forskelle på, hvor store flygtningebyrder, de forskellige EU-lande løfter. Men det skal være slut, hvis det står til den danske befolkning. Et stort flertal bakker op om en mere solidarisk fordeling af flygtninge i EU, viser en meningsmåling, som analyseinstituttet YouGov har udført for Ugebrevet Mandag Morgen. 58 pct. af danskerne er helt eller delvist enige i, at EU-landene burde forpligte sig på at fordele flygtninge mere solidarisk imellem sig. Kun 12 pct. er uenige. Se figur 1.

Det glæder generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm. Han ser meningsmålingen som et tegn på folkelig opbakning til et solidarisk fordelingssystem for Europas flygtninge. Det er der virkelig brug for, påpeger han. For asylsystemet i EU er ved at bryde sammen.

”I dag konkurrerer landene om at forringe standarderne for ikke at få for mange flygtninge. Når vi ikke har en fordelingsnøgle, er politikerne henvist til værktøjer, der handler om at gøre sig så uattraktive som muligt,” siger Andreas Kamm, som også er formand for European Council on Refugees and Exiles, der er paraplyorganisation for 85 flygtningeorganisationer i Europa.

Han henviser til, at der er opstået en form for konkurrence imellem EU-landene om at skabe så ringe vilkår for asylsøgere som muligt, f.eks. at forringe deres muligheder for at få sociale ydelser eller blive familiesammenført, nedprioritere forholdene i asylcentre eller forlænge sagsbehandlingstiderne.

Det er tiltag, som ikke grundlæggende har noget med fordeling af asylsøgere at gøre. Men i mangel af bedre er det blevet redskaber, som nationale politikere i alle EU-lande – med Sverige som den markante undtagelse – bruger for at sikre, at netop deres land ikke modtager for mange flygtninge i forhold til naboen.

”Det er blevet et kapløb mod bunden. Og vi ved det jo godt, for politikerne siger åbenlyst, at Danmark ikke må blive for attraktivt for asylansøgere. Men det er bare det forkerte værktøj, politikerne bruger,” siger Andreas Kamm. "I stedet burde EU-landene implementere de fælles standarder for modtagelse af asylsøgere, som man har vedtaget, og se at få etableret et solidarisk fordelingssystem.”

”Tiden er ikke moden”

Selvom både Europas flygtningeorganisationer og et flertal af den danske befolkning ønsker en mere solidarisk fordeling af flygtninge, ligger løsningen ikke lige om hjørnet.

Retsforbehold til revision

Danmark har siden 1992 haft et forbehold for alt overstatsligt EU-samarbejde på det retspolitiske område. Et bredt flertal i Folketinget vil ændre forbeholdet til en tilvalgsordning, så Danmark kan tilslutte sig samarbejdet på de områder, vi ønsker. Det skal danskerne til folkeafstemning om senest i marts 2016. Det skal bl.a. forhindre, at vi udelukkes fra politisamarbejdet Europol, der nu er overstatsligt.

Forbeholdet omfatter også asylpolitikken. Danmark er således ikke omfattet af EU’s regler for behandling af ansøgninger om asyl og familiesammenføring, det fælles asylstøttekontor, fælles puljer til praktisk samarbejde om asyl, integration og udsendelse eller minimumsstandarderne for midlertidig beskyttelse ved masseindvandring af fordrevne personer.

Alligevel er den danske udlændingepolitik påvirket af EU-lovgivningen. Det skyldes bl.a. reglerne om fri bevægelighed og Danmarks deltagelse i Schengensamarbejdet. Desuden har Danmark en parallelaftale i forbindelse med det såkaldte Dublinsystem, der regulerer, hvem der har ansvaret for at behandle asylansøgninger. Men på grund af forbeholdet har Danmark ikke stemmeret, når der skal aftales ændringer.

”Her sætter det danske forbehold os i den værste af alle situationer. For vi har ikke fuld selvstændighed, men heller ikke indflydelse på de ting, vi er bundet af i forhold til Schengen- og Dublin-reglerne,” forklarer Thomas Gammeltoft-Hansen, forskningschef på Institut for Menneskerettigheder.

Asyldebatten i EU er gået i politisk hårdknude. De nordeuropæiske lande holder nemlig stædigt fast i det nuværende Dublinsystem, der betyder, at asylansøgere kan sendes tilbage til det EU-land, de oprindeligt ankom til. I sagens natur er det ofte EU’s sydeuropæiske grænselande.

Og heller ikke i det danske Folketing er der tegn på, at et politisk flertal vil tage en fordelingsmekanisme op til seriøs diskussion. Kun Enhedslisten, SF og De Radikale synes, at det er en god ide, og ingen af dem gør sig forhåbninger om, at der vil komme flertal for synspunktet i den nærmeste fremtid.

”Vi har før argumenteret for en mere solidarisk fordeling af flygtninge i EU. Men det spørgsmål er den politiske debat i Folketinget ikke moden til. Nu skal vi diskutere retsforbeholdet, og der er i den forbindelse ikke nogen planer om at lukke op for mere fælles asylpolitik,” siger SF’s integrationsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt.

”Men vi synes, at de lande, som ikke løfter i dag, men som godt kan – altså især lande i Østeuropa – burde være med til at afhjælpe den flygtningekatastrofe, som vi står over for,” siger hun.

Enhedslisten er mere fuldtonet sin støtte til en solidarisk fordeling af flygtninge i Europa.

”Den nuværende asylpolitik i EU har spillet fallit. Danmark bør arbejde for en mere realistisk og solidarisk fordeling af flygtningene inden for EU,” siger EU-ordfører Nikolaj Villumsen og fremhæver, at en sådan fordelingsmekanisme både må tage hensyn til landenes befolkningstal og økonomiske ressourcer.

Uenigheder i regeringen

De Radikale argumenterede så sent som i december for den bydende nødvendighed af at reformere det europæiske asylsystem på et tidspunkt, hvor verden oplever en af sine største flygtningekatastrofer i nyere tid. Men partiet nærer ingen forhåbninger om danske tilnærmelser til en mere solidarisk asylpolitik lige foreløbig.

”Vi ved jo godt, at der ikke er flertal i Folketinget for en fælles asylpolitik i EU, Men det ændrer ikke ved vores holdning. Det er åbenlyst, at det europæiske asylsystem er brudt sammen. Nogle lande løfter uforholdsmæssigt meget af flygtningeopgaven, mens andre snyder sig udenom. Derfor kunne vi godt tænke os en fælles solidarisk asylmodel i EU, der kunne fordele opgaven mere retfærdigt,” siger De Radikales menneskerettighedsordfører, Lone Loklindt.

Hun understreger dog, at det alene er de Radikales synspunkt og ikke regeringens samlede holdning. Regeringspartnerne i Socialdemokratiet er nemlig mere skeptiske over for at rykke Danmark længere ind i asylsamarbejdet i EU.

”Socialdemokraterne synes afgjort, at flere lande i EU burde løfte deres ansvar og tage flere asylansøgere. Men fordi vi vil bevare kontrollen med dansk asylpolitik, vil vi ikke med i en fælles asylpolitik i EU,” siger integrations- og udlændingeordfører Mette Reissmann.

Den slags uenigheder mellem de to regeringspartier kan fint eksistere i det røde regeringssamarbejde, mener Lone Loklindt.

”Vi er helt afklaret med, at vi ikke er enige med Socialdemokraterne i det her spørgsmål. Det er slet ikke noget problem,” siger hun. ”Men det er da positivt, at et flertal i befolkningen kan se, at grænseoverskridende udfordringer i Europa bedst afhjælpes ved fælles EU-politik.”

I rød blok er det kun Socialdemokraterne, der ikke føler trang til at arbejde for en mere solidarisk fordeling af asylsøgere.

”Vi siger nej tak til EU’s asyl- og flygtningepolitik, for vi vil ikke være med til at skulle føre en lempeligere politik ind ad bagdøren fra Bruxelles,” som Socialdemokraternes EU-ordfører, Morten Bødskov har udtrykt det.

Asyl skal ikke til debat

Folketingets EU-positive partier – Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Venstre og De Konservative – har indgået en Europapolitisk aftale, der bl.a. indebærer en folkeafstemning om at ændre retsforbeholdet senest i 2016. Asyl- og udlændingepolitikken er et af de væsentligste områder, der er berørt af forbeholdet. Men det er også et område, der splitter danskerne. Se figur 2. Og indtil videre har aftalepartierne tilsyneladende valgt at lægge debatten om dette aspekt af afstemningen fuldstændig på is.

[graph title="Delte meninger om flygtninge" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: YouGov for Mandag Morgen. 

Den politiske aftaletekst slår fast, at en ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning ikke skal rykke et komma på den danske asyl- og udlændingepolitik. ”Den danske udlændingepolitik skal fortsat fastlægges i Danmark,” lyder det højtideligt i aftalen.

Men selvbestemmelsesretorikken flugter ikke fuldstændig med realiteterne. Danmark deltager allerede i dag i Dublinsamarbejdet, i Schengensamarbejdet og i det indre marked, hvor bestemmelserne om fri bevægelighed også påvirker den danske udlændingepolitik.

Alligevel har partierne bag den europapolitiske aftale gjort sig mange anstrengelser for at lægge asyl- og udlændingepolitikken død som debatemne op til den kommende folkeafstemning om retsforbeholdet. I aftaleteksten afviser partierne faktisk at undersøge området. Dog er det blevet en del af kommissoriet for den analysegruppe på Slotsholmen, der for tiden arbejder intenst på en over 1.000 sider lang rapport om fordele og ulemper ved at tilslutte sig forskellige EU-retsakter.

Der er gode grunde til, at aftalepartierne forsøger at holde asyl- og udlændingepolitikken ude af debatten op til en kommende afstemning. Emnet kan nemlig let risikere at afspore diskussionen om retsforbeholdet, der først og fremmest skal sikre, at Danmark kan fortsætte medlemskabet af det europæiske politisamarbejde. Se tekstboks.

For udlændingepolitikken er hovedårsagen til, at vi overhovedet har et retsforbehold, påpeger Rebecca Adler-Nissen, lektor i statskundskab ved Københavns Universitet.

”Asyl- og udlændingepolitikken er netop grunden til, at politikerne ikke lægger op til en almindelig folkeafstemning, hvor man helt kan droppe retsforbeholdet, men satser på en tilvalgsordning. Det er akilleshælen,” siger hun.

Færre flygtninge til Danmark

Den politiske berøringsangst over for et mere solidarisk asylsystem er egentlig ubegrundet,  mener Karina Lorentzen Dehnhardt fra SF.

[graph title="Europas største flygtningemagneter" caption="Figur 3  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/02/39386-aba_fig03_europas-sto%cc%83rste-flygtningemagneter.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/8a9e5-aba_fig03_europas-sto%cc%83rste-flygtningemagneter.png" text="Sverige er klart Europas største flygtningemagnet, hvis man måler i forhold til befolkningstallet. Sverige modtog sidste år ca. 7.540 flygtninge for hver million indbyggere. Danmark ligger også ret højt i feltet sammen med Norge, Schweiz og Østrig. Lande som Portugal og Slovakiet modtog kun en busfuld asylsøgere for hver million indbyggere.   "]Kilde: UNHCR [/graph]

”Frygten i Folketinget går jo på, at der er nogle, der er bange for, at vi kommer til at tage imod flere flygtninge med en solidarisk fordelingsaftale. Men det tror jeg ikke er udgangspunktet. Tværtimod,” siger Karina Lorentzen Dehnhardt. Hun henviser til, at Danmark i dag modtager forholdsmæssigt flere flygtninge end andre EU-lande.

Både Rebecca Adler-Nissen og Andreas Kamm vurderer, at en ny fordelingsmekanisme vil give færre asylsøgere til Danmark. Blandt de lande, der har tiltrådt Dublinkonventionen, er vi ét af dem, der i dag modtager flest asylansøgere i forhold til indbyggertallet. Se figur 3.

"Man kan godt forestille sig, at Danmark vil være med til at fordele flygtninge mere solidarisk, fordi det ville betyde, at vi ville modtage færre selv,” siger Rebecca Adler-Nissen.

Det argument køber man dog ikke hos Dansk Folkeparti, der er de mest indædte modstandere af en fælles europæisk asylpolitik.

”Det er overhovedet ikke klart, at vi ville få færre flygtninge, hvis der var en fordelingsnøgle. Det er rent gætværk,” siger partiets udlændingeordfører, Martin Henriksen. ”Jeg kan da godt forstå, at Polen ikke vil have nogen asylansøgere. Og jeg går ærligt talt ikke så meget op i, hvor de rejser hen, så længe de ikke rejser til Danmark,” siger han.

Meningsmålingen viser ellers en stor opbakning til en solidarisk fordeling af flygtninge i alle partiers vælgergrupper – også Dansk Folkepartis. Men det får ikke DF til at bakke op om en fordelingsmekanisme på europæisk plan.

”Det ville være glimrende, hvis andre lande ville tage imod flere asylsøgere, så vi kunne tage imod nogle færre. Det ville da være dejligt. Men måden at gøre det på er gennem nationale stramninger og ikke ved at overlade det til EU,” siger Martin Henriksen.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu