Forsvar: Virksomheder misbrugte formueskattekurs

Vi har lukket et skattehul og sat en stopper for, at familieejede virksomheder kan slippe af sted med at betale for lidt i skat ved generationsskifte, siger skatteminister Benny Engelbrecht (S) som svar på kritikken fra Peter Foss.

Benny Engelbrecht, hvorfor valgte du at lukke ned for at bruge formueskattekursen som værdifastsættelsesmetode i forbindelse med generationsskifte?

”Der var to uhensigtsmæssige konsekvenser af formueskattecirkulæret, som nødvendiggjorde en ændring. For det første havde virksomhederne mulighed for at undgå at betale aktieavanceskat i Danmark, hvis de generationsskiftede ud af landet. Der var med andre ord tale om et skattehul. For det andet blev cirkulæret misbrugt til at reducere beskatningen ved et generationsskifte væsentligt, hvilket er i strid med boafgiftsloven. Og når et cirkulære ikke følger loven, så bliver jeg som minister nødt til at handle,” siger Benny Engelbrecht.

Den lave værdifastsættelse har været kendt praksis i 32 år både blandt virksomheder og politikere – hvorfor ændre det nu?

”Det er rigtigt, men det ændrer ikke ved, at praksis havde udviklet sig skævt, i forhold til hvad lovgivningen siger. Det viste sig i nogle sager, at cirkulæret blev brugt til at værdifastsætte virksomheder, der i højere grad end hidtil antaget lå alt for langt under deres reelle værdi. Derfor blev jeg som minister nødt til at skride ind og lukke skattehullet.”

Mange virksomheder er kommet i klemme, fordi de havde planlagt et generationsskifte med afsæt i 1982-cirkulæret. Hvorfor valgte I at gennemføre ændringen uden varsel?

”Hvis vi var gået ud offentligt og havde annonceret, at vi ville komme med denne ændring, ville det kunne medføre en hamstringseffekt. Det ville være uansvarligt at lade sådan en situation opstå. Dertil strider det i øvrigt også imod praksis at varsle ændringer i skattereglerne, så derfor valgte vi at gennemføre afskaffelsen af cirkulæret uden varsel. Jeg vil dertil understrege, at afskaffelsen af cirkulæret ikke sker med tilbagevirkende kraft, så de virksomheder, som har generationsskiftet før den 5. februar i år, bliver ikke ramt.”

Hvad er din reaktion på virksomhedernes kritik?

”Det er meget forventeligt, at virksomhederne kommer med kritik. Men jeg synes, der bliver kørt en meget skarp kampagne mod regeringen fra nogle af virksomhederne. Og jeg synes ikke, at det er rimeligt, at de baserer deres kritik på nogle tal og beregninger, som ikke er faktuelle. De siger, at det vil koste en virksomhed 40 pct. af egenkapitalen at generationsskifte – det er et misvisende tal, fordi man ikke har indregnet, at virksomhederne kan modregne såkaldt passiv post ved brug af skattemæssig succession ved et generationsskifte, hvilket bringer skattebetalingen ned på 17 pct.”

Flere eksperter advarer om, at ændringen i sidste instans vil betyde færre arbejdspladser, mindre vækst og mindre skatteindtjening til Danmark – hvad siger du til den analyse?

”Min beslutning beror sig på en faglig vurdering fra Skatteministeriets økonomer, som konkluderede, at de samfundsøkonomiske konsekvenser vil være begrænsede. Det er naturligt, at virksomhederne gerne vil lobbye for at forbedre deres vilkår, men jeg synes, at det er på sin plads, at familieejede virksomheder sidestilles på linje med andre virksomheder.”

Hvorfor nøjedes I ikke med kun at lukke for generationsskifte, som gik uden om Danmark?

”I forhold til generationsskifte til udlandet var der helt klart tale om et skattehul. Men ud over det blev vi nødt til at gøre noget ved, at praksis for værdifastsættelserne ved generationsskifte i flere tilfælde stred imod lovgivningen. Vi har kigget på alle tænkelige scenarier og baseret vores ændring på grundige overvejelser fra Skatterådet og analyser fra Skatteministeriets embedsmænd.”

For nylig fremsatte de konservative et forslag om at genindføre 1982-cirkulæret. Hvad er din respons på det forslag?

”Det er jo et spørgsmål om politisk holdning, om man vil sænke skatterne på generationsskifte for virksomheder. Vi socialdemokrater mener ikke, at vi skal give lavere arveafgift til de velbeslåede end til andre dele af befolkningen. Men hvis nogle partier ønsker at genindføre cirkulæret, så vil det kræve en ændring i boafgiftsloven, fordi praksis stred imod loven. Jeg mener, at det i så fald skal ske ad fordøren – dvs. gennem en sænkelse af procentsatsen af arveafgiften frem for gennem et cirkulære om værdifastsættelse, som tilgodeser nogle frem for andre.”

Peter Foss, bestyrelsesformand for Foss, peger på, at det er svært at forstå jeres argumenter, når man ikke kan få at vide, hvilke virksomheder I henviser til i jeres eksempler på misbrug. Kan du løfte sløret for, hvilke virksomheder det drejer sig om?

”Jeg kan ikke udtale mig om enkeltsager men derimod det principielle i, at visse virksomheder har brugt formueskattekursen til at værdifastsætte deres virksomheder for lavt ved generationsskifter. Jeg går ud fra, at Peter Foss er glad for, at jeg heller ikke må oplyse om hans skattebetaling, hvis nogen spurgte mig om det.” 


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu