Scaleups er fremtidens vækstmotorer

Den danske vækststrategi, der primært fokuserer på smv’er og etablering af nye startups, udfordres af et nyt globalt vækstparadigme. Det siger, at indsatsen i højere grad bør målrettes virksomheder med skaleringspotentiale, eller såkaldte scaleups, da det er dem, der især skaber vækst. Det viser Mandag Morgens analyse af globale tendenser inden for vækstskabelse og iværksætteri. Sammen med en kortlægning af Danmarks regionale vækstpotentiale vil ideen blive udfoldet på en konference arrangeret af Danske Regioner og Mandag Morgen 27. oktober i København. 

Bjarke Wiegand
VÆKSTDANMARK 2025

Den 27. oktober 2015 sætter Mandag Morgen og Danske Regioner fokus på Danmarks regionale vækstpotentiale med konferencen Vækstdanmark 2025 med deltagelse af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. På konferencen vil Mandag Morgens analyse af de globale tendenser inden for iværksætteri og vækstskabelse blive foldet ud, og analysens kortlægning af Danmarks regionale vækstpotentiale vil blive diskuteret af toneangivende vækstaktører fra ind- og udland. Programmet er bygget op om følgende hovedpunkter:

 • Danske Regioners formand, Bent Hansen, og næstformand, Jens Stenbæk, fortæller om regionernes ambitioner for vækst i hele Danmark.
 • Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen præsenterer regeringens vision for et Danmark i vækst.
 • Irene Graham, topchef for Englands nye banebrydende initiativ The Scale-Up Institute, fortæller om, hvordan England har tænkt sig at lukke scaleup-gabet og dermed Englands økonomiske vækstefterslæb til USA.
 • Ronni Madsen, vice president i midtjyske M2Film, fortæller om sine erfaringer fra et scaleup-forløb, der var med til at øge virksomhedens omsætning fra 74 mio. kr. i 2011 til 160 mio. kr. i 2014.
 • Klyngeekspert Glenda Napier, innovationschef i Danmarks største klyngeorganisation CLEAN, fortæller om, hvordan vækstøkosystemer kan accelerere nye virksomheders vækstforløb.
 • Bestyrelsesformand i Danfoss Jørgen Mads Clausen samt fire andre nøgleaktører i Danmarks regionale vækstøkosystemer kommer med deres ønsker til optimale rammevilkår for regional vækst.
 • Mandag Morgen fremlægger sin analyse ”Vækstdanmark 2025” med anbefalinger til, hvordan Danmark transformeres til en ny vækstøkonomi.
 • Afsluttende paneldiskussion med erhvervsordførere fra Folketingets partier om fremtidens regionale vækstindsats.

Konferencen finder sted i Vandsalen, Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V, kl. 9.30-16.45. Yderligere information og tilmelding på www.conferencemanager.dk/VaekstDanmark2025

Et nyt vækstparadigme er ved at tage form i den globale økonomi. Tiltagende globalisering, ny teknologi og digitalisering udfordrer de nationale vækstmodeller og udsætter lokale erhvervsmiljøer for hård global konkurrence. Samtidig stresser megatrends som klimaforandringer og grøn omstilling skabelsen af vækst og arbejdspladser.

Det tvinger nationer og virksomheder til at nytænke deres vækststrategier. Og en stigende erkendelse, globalt, er, at nøgleordet for fremtidens vækstskabelse – og dermed for national velfærd og konkurrencekraft – er velfungerende, innovative regioner, der kan fungere som rugekasser for nye højvækstvirksomheder.

Det viser Mandag Morgens analyse af globale tendenser inden for vækstskabelse og iværksætteri. Analysen udfordrer Danmarks hidtidige vækstsatsning, der i særlig grad bygger på brede, nationale rammebetingelser med fokus på små virksomheder og etablering af nye startups. Indsatsen bør i langt højere grad målrettes og understøtte virksomheder med skaleringspotentiale, eller såkaldte scaleups, viser analysen, der danner baggrund for en konference om Danmarks fremtidige vækstpolitik i slutningen af oktober. Se tekstboks.

Ifølge analysen bør Danmarks fremadrettede vækstsatsning i særlig grad rettes til i forhold til tre tendenser, der i øjeblikket udfolder sig på globalt plan:

 • SCALEUPS SKABER VÆKST. Langt den overvejende del af en økonomis job- og vækstskabelse kommer fra et særligt lag af højvækstvirksomheder. Disse virksomheder kendes internationalt som scaleups, da de undergår en meget hurtig opskalering fra små til store virksomheder. De kendetegnes ved, at de i løbet af de seneste 3 år har haft minimum 20 pct. årlig vækst i omsætning eller jobskabelse. Ifølge nyere undersøgelser af bl.a. den britiske og amerikanske erhvervsstruktur udgør de typisk under 1 pct. af erhvervspopulationen, men bidrager med op mod 70 pct. af jobvæksten. Det viser bl.a. en kortlægning af jobskabelsen i Detroit-regionen i USA. Se figur 1.Ud fra et vækstperspektiv afgøres en regions økonomiske succes og konkurrenceevne med andre ord ikke af dens evne til at skabe nye iværksættere, eller startups. Det er regionens evne til at skabe scaleups, der har størst betydning for den økonomiske vækst.
 • STÆRKE ØKOSYSTEMER SKABER SCALEUPS. Scaleups kommer ikke bare ud af det blå. De er et produkt af tætte samspil mellem innovative iværksættere, fremsynede og risikovillige investorer, kompetente rådgivere, der kan fungere som mentorer og ledestjerner, samt videns- og erhvervsmiljøer, der kan levere den rette viden, arbejdskraft og teknologi. Sådanne netværk betegnes som økosystemer. Forskning og benchmarking fra anerkendte institutioner inden for iværksætteri og vækst som Kaufmann Foundation, Babson College og Compass viser, at jo stærkere økosystem en region har, jo bedre er muligheden for at gøre iværksættervirksomheder til scaleups.

  Scaleup firmaer driver jobvæksten" caption="Figur 1  

  Figur 2  " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/02/e3eb3-bw_fig02_unge-firmaer-vokser-hurtigst.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/482ca-bw_fig02_unge-firmaer-vokser-hurtigst.png | Forstør   Luk

 • REGIONALE STYRKER SKABER STÆRKE ØKOSYSTEMER. En af de vigtigste erkendelser i moderne vækst- og økosystemforskning er, at klynger og økosystemer ikke blot kan kopieres og skabes efter behov. Man kan altså ikke blot kopiere Silicon Valleys økosystem, eller skabe et succesfuldt økosystem eller en klynge omkring it, mediko eller grøn teknologi, bare fordi andre har succes med det. Der skal ifølge Daniel Isenberg, professor i ledelse på Babson College, være noget at bygge på i forvejen.

”Det gælder om at identificere regionale styrkeområder og styrke økosystemet omkring disse med særlig henblik på at identificere og støtte op om virksomheder med vækstpotentiale,” siger Daniel Isenberg.

Han understreger, at formålet ikke bør være blot at skabe flere nye startups, men at skabe scaleups, der kan drive væksten. Det er læren fra bl.a. Silicon Valley.

VM i regionale økosystemer

Stærke økosystemer står i dag øverst på ønskelisten hos mange vækstpolitikere og aktører verden over. Og mange nationer har allerede kastet sig ud i vækstudviklingsprogrammer, der fokuserer på at skabe flere scaleups. Som vicepræsidenten for innovation og iværksætteri i Coca-Cola, David Butler, konstaterer i sin nye bog Design to Grow: ”Den næste store vækstbølge vil være at skabe scaleups.”

[graph title="Unge firmaer vokser hurtigst" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: US Census Bureau Business Dynamic Statistics 

Butlers observation underbygges af et OECD-notat fra 2014, der konstaterer, at et lands evne til at opfostre højvækstvirksomheder er ”det vigtigste element i erhvervsudvikling”, og at scaleups er ”centrale for økonomisk velstand”. Samtidig konstateres det i notatet, at ”økosystemtilgangen tilbyder et nyt og markant perspektiv på geografisk klyngedannelse inden for økonomiske aktiviteter”.

Med andre ord er et ’VM i regionale økosystemer’ under opsejling, hvor nationers vækst og indbyrdes konkurrenceevne i stigende grad afgøres af, hvor stærke og produktive regionale økosystemer de råder over.

Blandt økonomer er der i øvrigt stigende konsensus om, at den største væksteffekt opnås ved at fokusere på økosystemer, der kan få nye virksomheder, frem for blot små virksomheder, ind i accelererende vækstforløb. Som cheføkonom i Bank of Chicago Jason Faberman sagde på foreningen National Association for Business Economics årskonference i USA sidste år:

”Politikernes fokus bør ikke være på jobvækst i små virksomheder, men på etablering af nye højvækstvirksomheder.”

Jason Faberman bygger sin anbefaling på, at den største jobskabelse sker i innovative virksomheder, der er under fem år gamle. Virksomheder i det segment skaber langt flere nye job end ældre virksomheder af samme størrelse. Udfordringen er imidlertid, at de første leveår er kritiske, og at mange nye virksomheder ikke når at vokse sig store, inden de begynder at tabe jobbene igen.

Det er derfor, det er vigtigt at lære at finde og understøtte de vækstvirksomheder med størst potentiale blandt nye startups i et økosystem. Se figur 3.

England vil være scaleup-økonomi

Som i mange andre henseender, der omhandler vækst og iværksætteri, er USA i den vestlige økonomi benchmarket for scaleup-vækst via stærke økosystemer. Hele 7 på Compass’ top-20 over verdens stærkeste økosystemer for vækst ligger i USA, herunder de 4 øverste. Samtidig er andelen af virksomheder, der kommer ind i et højvækstforløb, langt højere i USA end i Europa.

[graph title="Europas scaleup-gab" caption="Figur 3  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/02/9fc7f-bw_fig03_europas-scaleupgab.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/6af02-bw_fig03_europas-scaleupgab.png" text="USA har langt flere hurtigvoksende scaleup-firmaer end Europa. Men til gengæld også flere, der fejler og hurtigt taber job, hvorimod Europa har flest stagnerende firmaer.  "]Kilde: “The Scale-Up Report”, Sherry Couto, 2014 [/graph]

Det gab har England imidlertid sat sig for at lukke i en ny ambitiøs satsning, der skal bringe andelen af engelske scaleups på niveau med andelen af scaleups i USA. I et offentlig-privat initiativ har vækstiværksætteren Sherry Coutu stået i spidsen for en kortlægning af Englands scaleup-potentiale samt udarbejdet en strategi for, hvordan det kan indfries. I den såkaldte Scale-up Report vurderes det, at øges den britiske scaleup-population med blot 1 procent, vil effekten være 238.000 nye job og et bidrag til det britiske BNP på 38 milliarder pund inden for blot 3 år.

”Vores analyser viser, at hvis vi lukker scaleup-gabet til USA, kan vi på 10 år øge det britiske BNP med 250 milliarder pund,” siger Sherry Coutu.

En af anbefalingerne i rapporten er, at Englands 39 såkaldt ”Local Enterprise Partnerships” (LEP’s), der svarer til Danmarks regionale vækstfora, skal identificere og rapportere om de stærkeste scaleups i deres respektive regioner. Konkret anbefaler rapporten, at hver LEP årligt reviderer en top-50 over de mest lovende scaleup-virksomheder og årligt rapporterer, i hvilken udstrækning virksomhederne øger deres omsætning og antal ansatte. I øvrigt anbefales det, at den britiske regering og de 39 LEP’er arbejder tæt sammen om at styrke de regionale økosystemer omkring top-50-virksomhederne – herunder at de regionale myndigheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner i regionen bidrager til at fjerne barrierer for vækst i top-50-gruppen i form af f.eks. adgang til de rette faciliteter, viden og arbejdskraft.

Verdens første scaleup-institut

For at realisere Englands scaleup-potentiale har Sherry Coutu i samarbejde med medstifteren af LinkedIn, Reid Hoffman, stiftet et såkaldt Scaleup-institut. Instituttet, som er finansieret af private investorer og medlemskontingenter fra virksomheder, skal arbejde på, at anbefalingerne bliver ført ud i livet ved bl.a. at skabe stærke offentlig-private samarbejder. Desuden vil instituttet arbejde tæt samme med de 39 LEP’er om at monitorere udviklingen.

Instituttet er det første af sin slags i verden. Dermed er det en slags laboratorium – ikke bare for England, men for hvordan en nation generelt kan omstilles til det nye scaleup-vækstparadigme.

I Danmark giver det i særlig grad mening at kigge Sherry Coutu og Reid Hoffman over skulderen. For det første har Danmark på linje med England samme udfordring med at få virksomheder til at vokse. Danmark bryster sig ofte af at være et land, hvor det er nemt at starte virksomhed. Men som Sherry Coutu siger:

”Det er noget ganske andet at få virksomheder ind i et højvækstforløb – og det er her, væksten kommer fra.”

For det andet har Danmark allerede en struktur, der svarer til Englands LEP’er, i kraft af de regionale vækstfora. Og endelig for det tredje er Danmarks muligheder for at skabe et databaseret erhvervs- og vækstudviklingssystem med fokus på at identificere og støtte højvækstvirksomheder bedre end mange andre nationers, eftersom kvaliteten og adgangen til erhvervsdata i Danmark er god.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu