30 forslag til en højtbelagt vækstmenu for Danmark

Danmark skal have genskabt sulten efter vækst. Men hvordan skal vi spise os mætte? Som appetitvækker til en bredere vækstdebat, har ni af Danmarks mest indflydelsesrige organisationer, fagforeninger og tænketanke sammensat ”Vækstens smørrebrødsseddel”. 30 forslag, der alle kan indgå i en højtbelagt vækstreform. De er langtfra enige og peger på mange forskellige løsninger, der kan bringe Danmark ud af lavvækstfælden. Har de glemt noget? Tag et kig og sammensæt din personlige reformmenu for Danmark.

Danmark mangler appetit på vækst. Sådan konkluderede fem topøkonomer samstemmende i sidste uges udgave af Ugebrevet Mandag Morgen.

Spørgsmålet til langt over en milliard kroner er derfor, hvordan dansk økonomi, virksomheder og forbrugere får genskabt sulten efter vækst. Og ikke mindst på hvilken diæt af reformer og vækstinitiativer de danske politikere og embedsmænd forestiller sig, at landet skal spise sig mæt.

For at komme nærmere svar på de spørgsmål har vi tilberedt en lille appetitvækker. Vi har bedt ni af landets mest indflydelsesrige og toneangivende organisationer, fagforeninger og tænketanke om at byde ind med menuforslag til en slags Vækstens Smørrebrødsseddel. Hver organisation har haft mulighed for at komme med højst fem forslag til, hvordan de mener, at Danmark kommer ud af vækstfælden, hvilket alle har benyttet sig af.

Da en del af forslagene overlapper hinanden, har vi valgt at slå flere af dem sammen, og vi er dermed endt med en liste med i alt 30 forslag til nye vækstinitiativer, der kan kickstarte den slunkne danske vækst. Se figur 1 og 2.

Alle 45 forslag kan læses i fuld længde i de forskellige tekstbokse, der ledsager denne artikel.

Mange veje til vækst

Som det fremgår af listen med forslag, er der mange forskellige virkemidler, som politikerne kan tage i brug for at hjælpe Danmark ud af den dobbelte vækstklemme med historisk lav efterspørgsel og vigende produktivitetsvækst, som vi er fanget i.

Centralt på listen står ønsket om som minimum at fastholde, men allerhelst øge, investeringerne i uddannelse, kompetenceopbygning og forskning. Det er et forslag, som syv ud af de ni adspurgte organisationer i forskellig form har spillet ind med.

Ligeledes peger flere af organisationerne på behovet for lettelser i indkomst-, selskabs- og kapitalskatten, som bl.a. foreslås finansieret via justeringer – læs forhøjelser – af boligskatterne. Samtidig efterspørges nye reformer, der kan få danskerne til at blive længere på både det daglige arbejde og på arbejdsmarkedet i det hele taget.

Ligeledes advarer flere organisationer kraftigt imod at sløjfe allerede planlagte offentlige investeringer eller at føre en for stram finanspolitik. F.eks. peger 3F på, at der i 2015 blev brugt 6,7 mia. kr. mindre, end der var budgetteret med, i den offentlige sektor.

Cheføkonom i 3F Frederik I. Pedersen understreger netop, at vækstkrisen i høj grad også er en efterspørgselskrise.

”I en situation, hvor den øvrige efterspørgsel er svag, burde finanspolitikken understøtte vækst – ikke bremse den. Skal man pege på løsninger, vil det være en rigtig god start, at det offentlige faktisk brugte de penge, man har budgetteret med politisk,” siger han.

Hertil kommer mere kvalitative forslag, som det på grund af Finansministeriets regnemodeller kan være en udfordring at vurdere vækst- og beskæftigelseseffekterne af, men som organisationerne ikke desto mindre har fundet det værd at spille ind med. I den kategori foreslår FTF f.eks., at der etableres en national OPS-enhed (offentligt-privat-samarbejde), og at vækst-, beskæftigelses- og uddannelsespolitikken samordnes i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. DI foreslår, at der formuleres en strategi for at transformere Danmark til et internationalt digitalt fyrtårn; 3F ønsker konjunkturafhængige sanktionsmekanismer i budgetloven og et nyt ’afskrivningsvindue’ for at få gang i de private investeringer; Dansk Byggeri argumenterer for en boligjobordning efter svensk forbillede; mens CEVEA foreslår en ny iværksætterpolitik, og at Danmark etablerer en klynge for førerløse køretøjer.

Det er med andre ord ikke gode forslag, ideer og vækstinitiativer, der holder dansk vækst og beskæftigelse tilbage.

Skattelettelser, men ikke i bunden eller på boliger

Den oplevelse deles af cheføkonom i Dansk Erhverv Steen Bocian, som forklarer:

”I min optik er det den lave produktivitetsvækst, der er Danmarks største problem fremadrettet. Udfordringen her er bare, at geværgrebene ikke ligger lige for. Der er ikke på samme måde som med arbejdsudbuddet entydige virkemidler, og derfor har vi behov for en bred palet af forskellige vækst- og produktivitetsfremmende initiativer,” siger han.

Til trods for at økonomerne let kan blive enige om, at Danmark har et vækstproblem, deles vandene dog, når talen falder på initiativer, der kan få gang i væksten. Stridens kerne er de meget nært forbundne spørgsmål om skattesystemets indretning og den offentlige sektors størrelse. Her understreger bl.a. Steen Bocian, at der ikke er nogen vej uden om at se på skatterne:

”Vi har behov for initiativer, der kan skærpe virkelysten. Der er behov for at se på både marginal-, kapital- og selskabsskatter,” siger han.

Han fremhæver samtidig, at det kun er skattelettelser i toppen, der kan forventes at have en positiv effekt på produktiviteten:

”Hvis præmissen er, at den grundlæggende udfordring i disse år er en lav produktivitetsvækst, så er det højere oppe i skattesystemet, man skal justere. Lettelser af skatten i bunden kommer ikke til at hæve produktivitetsvæksten,” siger han.

Direkte adspurgt om f.eks. øget boligbeskatning kunne bringes i spil som finansieringsmiddel til at sænke selskabs- og kapitalskatter, er cheføkonomen ikke afvisende.

”Kan man frigøre et provenu til at lette beskatningen på andre aktivklasser, kan man godt tænke i den retning. Specielt i en tid, hvor priserne på fast ejendom stiger, kan man godt retfærdiggøre at se nærmere på boligbeskatningen. Hvis jeg skulle prioritere imellem beskatning af boliger og beskatning af kapital, er jeg ikke i tvivl om, hvad der økonomisk er mest fornuftigt.”

På lønmodtagersiden forholder cheføkonomerne sig dog skeptiske. Som cheføkonom i 3F Frederik I. Pedersen udtrykker det:

”Vi har set et skifte i den økonomiske politik herhjemme med fokus på reformer og skattelettelser til erhvervsliv og husholdninger og især til dem, der har mest i forvejen. Det er derfor paradoksalt, at vi står i en situation med så lav vækst. Hverken efterspørgsel eller strukturel vækst er løftet – tværtimod,” siger Frederik I. Pedersen.

Velfærd som kilde til vækst?

Økonomerne deler sig også efter anskuelser, når talen falder på den offentlige sektor. F.eks. fremhæver cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening Karina Ransby, at den offentlige sektor dæmper væksten:

”Når det gælder vækst, ønsker DA ikke en større offentlig sektor, men en mere effektiv offentlig sektor. Det vil sige en offentlig sektor, hvor den aftalte arbejdstid svarer til det, man har aftalt i den private sektor, og hvor f.eks. aflønningen i højere grad flugter med produktiviteten. Vi har også for stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder på offentlig forsørgelse. Det både reducerer arbejdsudbuddet og giver et højt udgifts- og skattetryk, der sænker væksten.”

Omvendt peger cheføkonomerne i fagbevægelsen på, at den offentlige sektors vækstbidrag ofte undervurderes.

”Danske økonomer diskuterer vækst med skyklapper på. Fokus er kortsigtet og på, hvordan ’vi kan køre længere på literen’. Men man glemmer ofte at tage højde for den positive dynamik, som den offentlige sektor bidrager til på langt sigt,” siger LO’s cheføkonom, Allan Lyngsø Madsen.

Som eksempel henviser han til en IMF-analyse fra april. I rapporten har den Internationale Valutafonds økonomer beregnet vækst- og beskæftigelseseffekten af et offentligt, skattefinansieret børnepasnings- og skolesystem. Et system, der på mange måder minder om det nuværende danske.

Nok finder de, at en tysk ”børnepasningsreform” indebærer engangsomkostning på ca. 0,7 pct. af BNP. Men efter 10 år vil reformen styrke beskæftigelsen med 1 pct., løfte Tysklands strukturelle vækstpotentiale med 0,7 pct. og løfte timelønnen med 0,4 pct. i gennemsnit – og 0,8 pct. for kvinder med børn. Endelig vurderer økonomerne, at reformen efter fire år er selvfinansierende. Som Allan Lyngsø Madsen forklarer:

”Det er blot ét eksempel på, hvad man kan kalde dynamiske eller selvfinansierende effekter af offentligt forbrug og investeringer. Der er en tendens til at tro, at privat produktion af service nødvendigvis er mere produktiv end offentlig. Men man overser ofte, at der bare er nogle stordriftsfordele forbundet med at have serviceproduktion i offentligt regi. Fra LO’s side savner vi, at man i højere grad tager højde for de positive effekter på vækst og beskæftigelse af offentligt forbrug og investeringer. På uddannelses-, infrastruktur- og børnepasningsområdet er de ganske betydelige – men vi regner dem ikke med.”

45 forslag fra organisationerne:


 
Cevea"]

 1. Drop det ensidige fokus på arbejdskraftsudbud. I 20 år har vores vækstpolitiske forestilling været, at øget udbud af arbejdskraft i sig selv ville skabe økonomisk vækst, velstand og flere arbejdspladser. Det er det, alle økonomer i ministerier og organisationer prædiker, og som ligger til grund for mange af ministeriernes regnemodeller. Det har ledt fokus væk fra forskning, innovation, kompetenceudvikling, virksomhedsledelse og viljen og evnen til at eksekvere fra startup til global spiller. Den dogmatik har kostet os mellem 10 og 20 procents vækst i BNP i de sidste 15 år. 1. Styrk de gode virksomheder. Virksomheder er forskellige, nogle er gode, og nogle er knap så gode. Det, der kendetegner de gode, er kontinuert arbejde med strategisk differentiering, udvikling og forankring og efterlevelse af et klart værdisæt og endelig en incitamentsstruktur, som binder strategi og værdi sammen. Udvikling af bedre strategi og ledelse i blot 1.000 virksomheder kan skabe en direkte eksporteffekt på 86 mia. kr., øge BNP med 5-6 pct. og skabe 60.000-80.000 job. 1. Fra exit til evergreen. Vi har over de seneste 25 år udviklet et stærkt iværksættermiljø og udvikler mange guldæg. Men vi skal ville mere end at tjene 200 mio. kr. over 5-8 år på en god ide – vi skal ville de store pengestrømme, som guldæggene giver efter 8 år. Skal vi have flere virksomheder som Vestas, NOVO, Mærsk eller DESMI, skal vi i såvel vort iværksættermiljø som venturemiljø turde erstatte exit med evergreen. Slip de frie formuer løs, så har vi 132 mia. kr. Sæt regler op for pensionsselskaberne om at skulle investere i evergreenfonde. Et nyt NOVO vil være lig med 18.000 ansatte. 1. Ikke flere analyser, nu skal vi eksekvere. Vi kender udfordringerne, som vi og resten af verden står over for, hvor miljø og ressourceknaphed er nøgleord. Og vi har teknologierne, som kan løse dem. De hedder bl.a. Internet of Things, kunstig intelligens, geninformatik og nanoteknologi. Vi skal turde sætte samfundsudviklinger i gang og skabe rum for de nye løsninger i et offentligt og privat samspil. Det er sådan, vi har skabt vindmøllesektoren. Anvend f.eks. Togfonden til at skabe en klynge for førerløse køretøjer, som kan skabe 25.000-35.000 nye job. 1. Kun brug for fire basiskompetencer i fremtiden. It-programmering og it-arkitektur, entreprenørskab, lære at lære og lære at opbygge og håndtere relationer. Det skal være de fire grundelementer i alle uddannelser fra folkeskolen og op. Alle i arbejdsstyrken, der ikke kan disse ting, bliver værdiløse. Vi skal fokusere på kvaliteten af arbejdskraften og ikke kvantiteten. Øget udbud af arbejdskraft skaber ikke vækst – det skaber ledige. Øget udbud af viden, entreprenørskab og god ledelse af kompetente folk skaber vækst.

[/text_box][text_box title="Cepos"]

 1. En skattereform. Der er brug for en skattereform, der gør det mere attraktivt at investere og arbejde. Ifølge Finansministeriet er der frem til 2025 et råderum på 41 mia. kr., der kan anvendes på lavere skat eller øget offentligt forbrug. Anvendes bare halvdelen på en skattereform, hvor man afvikler topskatten, vil det sænke den øverste marginalskat fra 56 til 43 pct. Desuden kan registreringsafgiften på biler fjernes. Derudover kan incitamentet til at investere i teknologi og maskiner forbedres, ved at man reducerer selskabsskatten fra 22 til 20 pct. Endelig kan aktionærskatten reduceres fra 42 til 30 pct. Det vil gøre det nemmere for smv’er at tiltrække kapital til nye investeringer. Beskæftigelsen øges med ca. 19.000 personer og BNP øges med ca. 1,1 pct., eller 23 mia. kr. 1. Stop for tilgang til efterløn. Vi foreslår at standse tilgangen til efterløn i 2018. Det vil øge beskæftigelsen med 40.000 personer i 2025. Denne stigning i beskæftigelsen medfører, at BNP-niveauet løftes med 1,5 pct. i 2025 (30 mia. kr.). 75 pct. af alle efterlønsmodtagere kommer direkte fra job. Dermed skal hovedparten af de berørte blot fortsætte i det job, de har i forvejen. Det er svært at finde politik-tiltag, der i samme omfang øger beskæftigelsen frem mod 2025. 1. 10 pct. lavere dagpenge. CEPOS anbefaler, at dagpengene sættes ned med 10 pct. Det vil øge beskæftigelsen, da dagpengemodtagere er blandt de mest arbejdsmarkedsparate overførselsindkomstmodtagere, men i dag har for lille økonomisk incitament til at tage et lavtlønsjob. Således vil en person uden børn på maksimale dagpenge tabe penge ved at tage et lavtlønsjob. At sænke dagpengeniveauet med 10 pct. vil øge beskæftigelsen med 13.000 personer og øge BNP med 0,5 pct. eller 9,5 mia. kr. 1. Mulighed for at åbne hypermarkeder. CEPOS anbefaler, at det tillades, at der i Danmark opføres såkaldte hypermarkeder, dvs. meget store supermarkeder. Store butikker har generelt en højere produktivitet end små butikker. Det skyldes bl.a., at man kan opnå stordriftsfordele. Planloven betyder, at det i dag er forbudt at opføre store butikker over 3.500 m2. En analyse fra Finansministeriet finder, at BNP kan øges med 0,1 pct. eller 2 mia. kr. gennem højere produktivitet frem mod 2025 ved liberalisering af planloven og dermed mulighed for hypermarkeder. 1. Indslusningsløn på 70 kr. i timen. CEPOS foreslår en permanent indslusningsløn på 70 kr. i timen for ikke-vestlige indvandrere. Effekten på beskæftigelsen vil være ca. 10.000 personer, eller ca. 0,2 pct. af BNP eller 4 mia. kr. Baggrunden for forslaget er, at mange ikke-vestlige indvandrere holdes ude af arbejdsmarkedet, fordi deres produktivitet er lavere end mindstelønnen på ca. 110 kr. i timen.

[/text_box][text_box title="DI

 1. Pensionsalderen bør løftes. Vi foreslår at løfte folkepensionsalderen til 68 år i 2025 frem for i 2030. Varslet for indekseringen af pensionsalderen bør reduceres til 10 år frem for 15. Samtidig kan det planlagte løft i efterlønsalderen i 2022-2023 fremrykkes til 2020-2021. Forslaget kan løfte velstanden og beskæftigelsen i Danmark med godt 19 mia. kr. og 31.000 personer i 2025. 1. Skatten på den sidst tjente krone bør sænkes. DI anbefaler at afskaffe topskatten og loftet over beskæftigelsesfradraget frem mod 2025. Forslaget kan løfte velstanden og beskæftigelsen i Danmark med godt 22 mia. kr. og knap 17.500 personer i 2025. 1. Øget investering i forskning og uddannelse. De offentlige forskningsinvesteringer skal øges til 1,5 pct. af BNP, og den tekniske forskning skal udgøre mindst 20 pct. af de samlede offentlige forskningsinvesteringer i 2025. Taksterne til universitetsuddannelserne bør stige med 5.000 kr. til mere undervisning og feedback. Forslaget kan løfte produktiviteten og dermed velstanden i Danmark med knap 5,5 mia. kr. 1. Selskabsskatten bør sænkes. Selskabsskatten sænkes gradvis, så den matcher gennemsnittet blandt øvrige mindre lande i det indre marked og ligger under niveauet i hver af de fem største økonomier. DI skønner, at det vil indebære en reduktion af satsen til 13 pct. i 2025. Forslaget kan løfte produktiviteten og dermed velstanden i Danmark med knap 15,5 mia. kr. 1. Danmark som digitalt fyrtårn. Digitalisering er blevet en afgørende konkurrenceparameter og fornyer måden, vi arbejder, handler og uddanner os på, til gavn for innovation og produktivitet i hele samfundet. Desværre mangler der politiske visioner til at gøre Danmark til et digitalt fyrtårn. Derfor bør statsministeren sætte sig for bordenden og sikre, at digitalisering tænkes ind i alle dele af regeringens arbejde.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

 1. Investeringer i uddannelse. Uddannelse er en absolut nøgleparameter, når det handler om fremtidens vækst i Danmark. Frem mod 2025 tegner der sig alvorlige mangler på både faglærte og personer med videregående uddannelser. Flere unge i uddannelse og mere efteruddannelse på voksenområdet vil give et markant løft i velstanden. Det samlede potentiale ved at investere i uddannelse og løse ubalancerne er en forøgelse af BNP på 96 mia. kr. i 2025. 1. Vent med at reducere de offentlige investeringer. De offentlige investeringer ventes de kommende år reduceret med 3-5 mia. kr. Opsvinget er dog ikke selvbærende, og renten er historisk lav. Derfor giver det god mening at holde fast i så stor en del af investeringerne som muligt. Hvis investeringerne reduceres med 3-5 mia. kr. frem mod 2020, koster det 2.000-3.500 arbejdspladser og 2,5-4 mia. kr. på BNP. 1. Udnyt finanspolitikken maksimalt. Finanspolitikken styres efter den strukturelle saldo. Det er problematisk alene at styre efter et så usikkert mål. Finanspolitikken bør udnyttes maksimalt. Reduktionerne i den strukturelle ledighed i 1990’erne skyldtes ikke kun reformer, men også den beskæftigelsesvenlige finanspolitik. Hvis beskæftigelsen strukturelt øges med 10.000 personer, øges BNP med 6-7 mia. kr. 1. Styrk indsatsen for folk på kanten af arbejdsmarkedet. 550.000 personer befinder sig i udkanten af arbejdsmarkedet. Mange har problemer ud over ledighed og har brug for særlig hjælp. Indsatsen er dog ikke målrettet nok mod arbejdsmarkedet. Ved i højere grad at anvende virksomhedsrettede forløb kan flere komme i job. Hvis beskæftigelsen strukturelt øges med 5.000, øges BNP med 3 mia. kr. 1. Smartere brug af offentlige investeringer. Fastfrysning af ejendomsskatten, lavere registreringsafgifter og mere lempelig arvebeskatning for familieejede virksomheder er bare nogle eksempler på, hvordan pengene i øjeblikket ikke prioriteres til at investere i fremtidens velstand. Hvis man i stedet brugte pengene på en målrettet strategi for investering i grøn omstilling og velfærdsteknologi, ville det bidrage til at sikre Danmark en førerposition inden for disse områder.

3F

 1. Praktikpladser og turbo på efteruddannelse. Der er ingen generelle flaskehalsproblemer på den korte bane, men alle analyser viser, at vi står med store problemer på lidt længere sigt med mangel på bl.a. faglærte og et overskud af ufaglærte. Det er i det lys en helt afgørende opgave at sikre en praktikplads på en arbejdsplads til alle motiverede og egnede unge, samt at der kommer et massivt løft inden for voksen- og efteruddannelse. Uddannelse er i mange tilfælde afgørende for udvikling, ny viden, nye investeringer og i sidste ende vores produktivitetsvækst. 1. Pengene skal bruges – finanspolitik til grænsen. Det offentlige skal bruge de penge, der er budgetteret med. Der har som følge af økonomiske sanktioner og budgetloven været markant underforbrug gennem flere år, alene i 2015 var underforbruget på 6,7 mia. kr. Fornuftige, konjunkturafhængige sanktioner kan afværge denne unødige vækstbremse. Samtidig bør man gå helt til den finanspolitiske grænse i en situation, hvor der er lav vækst og ledig kapacitet. De historiske erfaringer tyder på, at strukturerne påvirkes af konjunktursituationen både op og ned. 1. Samfundsgavnlige investeringer bør gennemføres. Der er planlagt flere offentlige investeringer, end der er råd til de kommende år. De finanspolitiske grænser bør blødes op, så samfundsgavnlige offentlige investeringer og udgifter, der har karakter af investeringer, bliver undtaget. Det skal sikre vækst og gennemførelse af rentable investeringer, der har positive økonomiske effekter. Vi vil samtidig kunne udnytte den specielle situation, hvor staten låner til noget nær 0 pct. i rente. 1. Danmark skal bevare grøn førerposition. Der skal findes en løsning på PSO-problematikken, så den grønne omstilling ikke mister momentum. 3F’s grønne tænketank har fremlagt 30 konkrete initiativer, der vurderes at kunne skabe mere end 50.000 midlertidige job, set over en femårig periode. Dertil kommer omkring 15.000 permanente job. En stærkere satsning på bioøkonomi med etablering af bioraffinaderier vurderes at kunne resultere i op mod 25.000 nye arbejdspladser. Størstedelen af disse arbejdspladser vil komme uden for de store byer. 1. Afskrivningsvindue og fremrykning af skattereform. Et nyt ’afskrivningsvindue’ kunne stimulere investeringerne og væksten i dansk økonomi. Det vil sandsynligvis have større effekt nu end tidligere, set i lyset af en mindre overkapacitet. Ønsker man at lave noget på skatten, kunne man fremrykke den seneste reform, så vi får en hurtigere indfasning. Ellers anser vi ikke nye skattelettelser for nødvendige.

LO

 1. Offentlig service øger arbejdsudbuddet. Over de kommende år stiger antallet af personer uden for arbejdsstyrken, hvilket stiller store krav til den offentlige service. En høj kvalitet og kapacitet i den offentlige service frigør ressourcer i arbejdsstyrken. De positive dynamiske effekter bør i højere grad anerkendes i Finansministeriets regnemodeller, og i takt med befolkningsudviklingen bør ressourcerne tilpasses for at sikre mobilitet og høj kvalitet i arbejdsstyrken. 1. Investeringer i bæredygtig vækst og ny teknologi. Bæredygtig vækst og beskæftigelse skal styrkes gennem energirenovering af bygninger og opgradering af skoler og andre offentlige institutioner. Derudover bør der investeres yderligere i forskning, digitalisering og velfærdsteknologi, som kan sikre kvalitet og lette driftsomkostningerne. Det indebærer bl.a., at kommunernes anlægsramme øges til disse formål. 1. Kvalificeret arbejdskraft er forudsætning for vækst. Allerede i 2020 er der risiko for, at vi mangler 30.000 faglærte. Omprioriteringsbidraget betyder, at uddannelsesområdet skal spare mere end 8 mia. kr. de næste 4 år, herunder ca. 2 mia. kr. på erhvervsskolerne. Det svækker Danmarks vækstpotentiale, og besparelserne bør derfor tilbagerulles. Der er behov for, at arbejdsgiverne opretter 8.000 ekstra praktikpladser i 2025, og hele voksen- og efteruddannelsessystemet bør kunne tilbyde bedre og mere fleksible tilbud. 1. Bedre brug af ansattes kompetencer. Bedre brug af eksisterende medarbejderes kompetencer og erfaringer kan øge produktiviteten og innovationen markant og afhjælpe efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft. Derfor bør man give virksomhederne øget viden og incitamenter til at udnytte medarbejdernes kompetencer, f.eks. ved at udvikle og udbrede innovationscertificering. Regeringen bør også inddrage arbejdstagernes praksisnære viden ved at involvere relevante fagforbund i det bebudede vækstteamarbejde på områder, hvor Danmark har erhvervsmæssige styrkepositioner. 1. Produktivitetsløft i serviceerhverv. Den lave produktivitetsvækst gør sig især gældende i den hjemmemarkedsorienterede del af servicesektoren. Denne tendens kan bl.a. vendes ved et øget fokus på opkvalificering og uddannelse af ufaglærte, flere med en videregående uddannelse i den private sektor, et opgør med klausuler, klyngesamarbejde mellem små virksomheder for mere internationalisering samt bedre adgang til risikovillig kapital for smv’er.

Dansk Byggeri

 1. Ambitiøse offentlige investeringer. Det er en stor fejl at skære i offentlige investeringer, før de private investeringer har rejst sig, og der er ingen garanti for, at det vil ske automatisk. Ambitiøs investeringspolitik skal forhindre, at produktionsapparatet nedslides, og trimme samfundets infrastruktur til fremtidig vækst. Samtidig er der brug for en langsigtet, transparent offentlig investeringsplan. 1. Permanent ”svensk” boligjobordning. Mens Boligjobordningen herhjemme har været udskældt og udsat for et uskønt stop-and-go-forløb, er tilsvarende ordninger en hjørnesten i svensk økonomisk politik og rundede i 2015 23 mia. svenske kroner. Der er brug for at løfte produktiviteten, og derfor er der en stor samfundsgevinst ved at omdanne uproduktivt gør-det-selv-arbejde til professionelt, momsregistreret arbejde. 1. Lavere og mere enkel kapitalskat. Dansk økonomis største udfordringer er investeringer og produktivitet. De to hænger sammen, da det er svært f.eks. at få fuldt udbytte af ny teknologi med et nedslidt kapitalapparat. Derfor er en lavere kapitalskat et vigtigt vækstinitiativ. Skat virker som bekendt: Det, man lægger skat på, får man mindre af, og omvendt. Konkret foreslås én skattesats for aktieindkomst på 27 pct. 1. Skattereform med lavere skat på arbejde og fremtidssikret boligskat. Planlagt gradvis forhøjelse af beskæftigelsesfradraget frem mod 2022 fremrykkes og indføres i ét hug i 2017. Generelt lavere skat på arbejde med lettelser primært i bunden, men også i toppen. Omlægning af boligskatten, så ejendomsværdiskatten fastlåses i pct. i stedet for i kr./øre, bl.a. for at mindske risikoen for fremtidige boligbobler. 1. Adgang til kvalificeret arbejdskraft. Fremtidssikker vækst kræver, at der uddannes flere faglærte. Vi skal også blive længere på arbejdsmarkedet, dvs. at det planlagte løft af pensionsalderen til 68 år i 2030 bør træde i kraft allerede i 2025. Geografisk og faglig mobilitet skal øges, ligesom der ikke skal lægges unødig hindringer på EU’s indre arbejdsmarked. Arbejdet skal dog ske på ordnede danske overenskomstvilkår.

Dansk Arbejdsgiverforening

 1. Færre offentligt forsørgede. Alt for mange i den arbejdsdygtige alder er på offentlig forsørgelse. DA har forslag til reformer, som tilsammen kan reducere antallet af offentligt forsørgede med 85.000. Der skal generelt strammes op på tilgangen til ordningerne, eksempelvis via en centralisering af visitationen til førtidspension og fleksjob, og der skal være større incitament til at være i beskæftigelse, hvilket bl.a. kan ske ved en reduktion af kontanthjælpen for par, samt videreførelse af den lavere regulering af offentlige ydelser efter 2023. 1. Senere tilbagetrækning. I velfærdsaftalen fra 2006 var den erklærede målsætning, at danskerne i gennemsnit skulle være 14,5 år på folkepension. Med de nuværende forventninger til udviklingen i danskernes levealder og rammerne for reguleringen af folkepensionsalderen, vil danskerne i 2040 være på folkepension i 16,5 år. En opfyldelse af målsætningen om 14,5 år i 2040 vil betyde 89.000 flere i arbejdsstyrken. En afskaffelse af efterlønnen frem mod 2028 vil øge arbejdsstyrken med 30.000 personer. 1. Større tilgang af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Kvalificeret udenlandsk arbejdskraft er afgørende for virksomhedernes udvikling i Danmark. Der er mangel på arbejdskraft på en række områder. Uden udlændinge ville det se langt værre ud. Samtidig kommer mange udlændinge med specifikke kompetencer, som det ikke er muligt at finde i Danmark. Tilgangen af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft skal øges med mindst 10.000, bl.a. via en fastholdelse af greencard-ordningen og en reduktion af indkomstkravet i beløbsordningen. 1. En arbejdsstyrke med de relevante kompetencer. Frem mod 2025 er der udsigt til en mangel på op mod 60.000 relevante faglærte medarbejdere. Mangel på faglærte kan resultere i tab af ordrer, lavere produktivitet og beskæftigelse. Det vil kræve initiativer på mange områder såsom øget involvering af folkeskolen, større krav til eleverne, at virksomhederne påtager sig et større uddannelsesansvar, og at erhvervsskolerne sikrer kvaliteten af uddannelserne og bidrager til praktikpladssøgningen. 1. En nedbringelse af de lovbestemte arbejdsomkostninger. Skat på virksomhedernes medarbejdere forringer den danske konkurrenceevne. DA foreslår en nedbringelse af de lovbestemte medarbejderomkostninger med i alt 1,8 mia. kr., hvilket vil forbedre virksomhedernes lønkonkurrenceevne og øge den private beskæftigelse med omkring 2.000 personer. Forslagene omfatter en afvikling af arbejdsskadeafgiften og G-dagene, samt at arbejdsgiverbetaling ved medarbejdernes sygdom reduceres.

FTF

 1. En national OPS-enhed. Danmark har gode forudsætninger for at skabe innovation og udvikling gennem offentligt-privat samarbejde. F.eks. er det oplagt, at der er et uopdyrket globalt vækstmarked inden for velfærdsteknologi. Her bør der skabes en samlet national indsats, der sikrer bedre koordinering på tværs af landet, og et strategisk fokus på offentlig-privat innovation, som begynder allerede på professionsuddannelserne. Vi foreslår en national enhed, der kan fremme og udvikle området. 1. Nyt fokus i vækstpolitikken. Regeringens seneste vækstpakke har kun en skønnet effekt på væksten på 2,5 mia. kr. Beregninger fra Cevea viser, at hvis det lykkes at flytte blot 100 gennemsnitsvirksomheder op til højvækststatus, vil det genere vækst for 8,6 mia. kr. De offentlige investeringer i f.eks. vækstfora skal bruges langt mere målrettet mod vækstvirksomheder, og både fagbevægelse og arbejdsgiverorganisationer skal arbejde målrettet på at uddanne ledere og medarbejdere til at være innovative og vækstskabende. 1. Investér i uddannelse og forskning. Uddannelse og forskning er grundlaget for fremtidens arbejdskraft, vækst og innovation. Der er behov for investeringer, fra folkeskole, ungdomsuddannelser til professionsuddannelser og universitet. Pengene skal findes via mere effektiv skatteinddragelse, f.eks. ved at bekæmpe skattely. Dette skaber også mere fair konkurrencevilkår for virksomhederne. 1. Samordning mellem vækst, beskæftigelse og uddannelse. De regionale vækstområder er placeret i de såkaldte vækstfora under regionerne. Den regionale beskæftigelsespolitik er placeret under de Regionale Arbejdsmarkedsråd, der igen hører under Beskæftigelsesministeriet. Uddannelsesinstitutionerne initierer uddannelsespolitikken og dens realisering – der hører under henholdsvis Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet. Der bør skabes en tæt koordinering af alle tre områder i regi af vækstfora, som sammenfatter koordinerede planer for alle tre områder, og som følger op på planernes realisering. Hensigten er, at koordineringen skal give større effektivitet på alle tre områder med henblik på vækst.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu