Dansk energipolitik kan bane vej for milliardeksport

Systemeksport af energipolitisk knowhow kan styrke danske cleantech-løsninger på de globale markeder. Et nyt regeringsinitiativ sigter på at udbrede danske reguleringsprincipper til udvalgte samarbejdslande for at gøde jorden for danske eksportvirksomheder. Ikke mindst markedet for energieffektivisering vokser eksplosivt. Den uproduktive COP19-proces skaber fornyet fokus på de lavthængende frugter, hvor økonomi og bæredygtighed går hånd i hånd. Danske virksomheder nyder godt af et godt omdømme på området. Men cleantech-branchens frontløbere advarer om, at Danmark må styrke hjemmemarkedet for næste generation af energieffektive løsninger, hvis styrkepositionen skal bevares.

Good COP, bad COP

FN’s store årlige klimatopmøde, COP19, der sluttede i sidste uge, blev endnu en skuffelse. Men reelt er håbet om en bindende global klimaaftale dødt for længst. Stormagterne USA og Kina ønsker ikke at afgive økonomisk suverænitet, og billig energi er blevet en konkurrenceparameter i kampen om at tiltrække produktion og investeringer.

Men samtidig har de store verdensøkonomier købt argumenterne om, at en omstilling til renere energiformer er nødvendig for deres egen økonomiske konkurrencekraft. Den grønne omstilling er drevet af et væsentlig tungere momentum, end en FN-aftale nogensinde kan skabe.

Læs om fire grunde til, at verden aldrig får en bindende klimaaftale

Læs om fire grunde til, at grøn omstilling alligevel er fremtidens vinderopskrift

Energipolitik kan i fremtiden blive en af Danmarks mest værdifulde eksportvarer.

Eksport af energipolitisk knowhow og den særlige danske energimodel kan bane vej for øget eksport af grønne og energieffektive løsninger, som i mange år har været en af de mest markante danske styrkepositioner på de globale markeder.

De nyeste fremskrivninger viser, at særligt den globale efterspørgsel på energieffektive løsninger stiger med raketfart. Energieffektivisering er et særligt attraktivt område for det globale erhvervsliv og offentlige myndigheder, da det gavner både klimaet og bundlinjen.

Men de danske markedsandele kommer ikke af sig selv. Derfor har regeringen introduceret en række nye tiltag, der skal hjælpe danske virksomheder med at kile sig ind på de udenlandske markeder.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen og energi- og klimaminister Martin Lidegaard præsenterede i oktober regeringens vækstplan for energi og klima. Et centralt element i planen er eksport af den såkaldt danske energimodel, der ifølge Lidegaard dækker over kombinationen af energieffektivitet, vedvarende energi og et intelligent marked.

”Filosofien er, at vi hellere vil forære vores politik og reguleringserfaringer væk, end vi vil forære vores teknologier væk. Dem vil vi hellere have, at de danske virksomheder kan sælge og tjene penge på,” siger Martin Lidegaard til Mandag Morgen.

Danmark skal forære energipolitikken væk

Ambitionen med regeringens plan er, at danske løsninger skal helt ind i hjertekammeret på de lande, der skal inspireres til at adoptere dansk energipolitik. Se også tekstboks.

Eksport af den danske energimodel

•    Den danske regering vil etablere en ny enhed for eksport af den danske energimodel, der skal indgå direkte i samarbejder med relevante myndigheder i 2-3 lande.

•    Landene vælges ud fra, hvor der er mulighed for at påvirke energipolitik og -regulering i retning af den danske energimodel, og hvor der er muligheder for øget eksport.

•    Der ansættes kommercielle sektorrådgivere på de danske ambassader i de pågældende lande, som kan sikre kommercialisering af samarbejdet mellem energimyndighederne.

•    Enheden for eksport af den danske energimodel etableres for en 2-årig periode.

Kilde: Vækstplan for energi og klima, Regeringen, 2013.

Ifølge Lidegaard har man allerede erfaringer med denne model fra samarbejder med vækstøkonomier som Kina, Sydafrika og Vietnam, som man tager ud til og ”forærer” de mangeårige erfaringer med den danske energimodel.
Helt konkret etablerer Danmark nu en enhed for eksport af den danske energimodel. Danmark er i færd med at udvælge 2-3 samarbejdslande, som kan drage nytte af vores erfaringer og direkte rådgivning.

Den nye eksportenhed skal indlede samarbejde med de pågældende landes centraladministrationer for at udbrede de principper, der ligger til grund for dansk lovgivning og regulering.

Tanken er, at den dansk-inspirerede regulering vil styrke danske virksomheder på markedet.

Det nye initiativ bakkes op af Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi, der i samme åndedrag påpeger, at samarbejdet skal være detaljeret og vedvarende, hvis det skal bære frugt:

”Man skal arbejde kontinuerligt sammen med dem, der formulerer og implementerer lovgivningen i de pågældende lande. Både energitilsyn, energiselskaber og agenturer som vores egen Energistyrelse. Man skal næsten arbejde på kinesisk. Det vil sige, at man skal være til stede længe, have en dialog og skabe sig et renommé, de anerkender. Det giver troværdighed og tro på, at dem, der sidder hjemme i baglandet i Danmark, kan levere løsningerne efterfølgende,” siger han.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvilke lande der bliver genstand for det detaljerede samarbejde, men det formodes ikke at være et problem at finde samarbejdspartnere.

Ifølge ministeren er der enorm interesse for den danske model.

Eksempelvis har Martin Lidegaard og hans folk i år været i Frankrig for at holde et oplæg om den danske energimodel. Også bystyret i New York, hvis direktør for planlægning og bæredygtighed, Sergej Mahnovski, besøgte Danmark i sidste uge, udviser stor interesse for de danske energiløsninger og -virksomheder.

Energieffektivisering gavner to bundlinjer

Som forventet sluttede FN’s årlige klimatopmøde, COP19, i sidste uge, uden at der var kommet nogen store politiske gennembrud. En af hovedårsagerne til det træge forhandlingsklima er frygten for at tabe konkurrenceevne, velstand og arbejdspladser, hvis man påtvinger virksomheder og borgere yderligere regulering og afgifter i klimaets navn.

Men ét element kan de fleste aktører, også på COP-møderne, enes om: Energieffektivitet. Det er ét område, hvor klimamæssig og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. Og i takt med at en egentlig global klimaaftale fortoner sig stadig længere ud i fremtiden, er der kommet øget fokus på de ”lavthængende frugter”, hvor CO2-reduktioner ikke afhænger af forpligtende politiske aftaler.

I den forbindelse kommer energieffektivitet til at spille en nøglerolle i bestræbelserne på at nå de anbefalede globale reduktionsmål frem mod 2020, påpegede WWF som én blandt mange fremtrædende stemmer på klimatopmødet.

Eller som Martin Lidegaard formulerer det: ”Energieffektivitet har jo det utrolig charmerende ved sig, at det ud over at være godt for klimaet som regel også er rigtig godt for økonomien og virksomhedernes konkurrenceevne.”

Massiv efterspørgsel på energieffektivisering

Dansk cleantech-eksport steg eksplosivt op gennem 00’erne, indtil finanskrisen gjorde et voldsomt indhug i den internationale efterspørgsel på energieffektive løsninger såsom isolationsmaterialer og pumper. Og siden har lavere energipriser – ikke mindst som følge af USA’s skifergasudvinding – lagt en dæmper på væksten. Se figur 1.

Støt stigning før stormen" caption="Figur 1  

Figur 1  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/02/4769c-egr_fig02_milliardeksport-og-oget-beskaeftigelse-i-sigte.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/0a23c-egr_fig02_milliardeksport-og-oget-beskaeftigelse-i-sigte.png | Forstør   Luk

Øget efterspørgsel på energieffektive løsninger forudses at øge Danmarks eksport med 10 milliarder og skabe 4.000 job inden 2020. Politiske tiltag kan øge gevinsterne yderligere.

Kilde: Eurostat og Danmarks Statistik. Beregninger foretaget af Dansk Energi, (2013). [/graph]

Men adskillige analyser forudser, at energieffektivisering kommer til at spille en helt central rolle i bestræbelserne på at reducere det globale energiforbrug.

Det Internationale Energiagentur (IEA), der i forrige uge sendte sin årlige rapport, World Energy Outlook 2013, på gaden, estimerer, at den globale efterspørgsel på energi vil stige med omkring en tredjedel frem mod 2035 – med Kina, og fra 2020 også Indien, som den store drivkraft.

IEA anslår i forlængelse af dette, at det globale marked for energieffektiv teknologi vil vokse med 679 milliarder kr. på årsbasis frem mod 2020 – såfremt de rigtige politiske rammer er til stede.

Dansk Energi vurderer i et notat, at alene implementeringen af EU’s nye energieffektiviseringsdirektiv og målsætningen om at reducere energiforbruget i EU med 1,5 pct. årligt fra 2014 vil generere investeringer for mindst 250 milliarder euro frem mod 2020.

Enormt dansk eksportpotentiale

Danmark er en af de globale frontløbere på området.

”Jeg mener, at det er et af de områder, hvor vi står allerstærkest og har allerstørst muligheder. Effektive kraftværker, kombineret el og varme, fjernvarme og så videre – det øger alt sammen energieffektiviteten på systemplan. Også energieffektivitet i forhold til bygninger er en dansk styrkeposition,” siger Martin Lidegaard.

På baggrund af den stigende efterspørgsel, de danske styrkepositioner og Danmarks gode internationale ry forventes der store stigninger i Danmarks eksport af energieffektive løsninger.

Dansk Energi forudser, at eksporten vil vokse eksplosivt fra ca. 10 milliarder i 2012 til ca. 20 milliarder i 2020, hvis de udmeldte politiske initiativer effektueres.

[graph title="Milliardeksport og øget beskæftigelse i sigte" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Note: 1 Beregningerne baserer sig på, at nuværende politiske initiativer og målsætninger forfølges., Kilde: Dansk Energi, 2013. 

Og det tal indregner endda ikke diverse rådgivningsydelser såsom energiledelsessystemer, identifikation af energieffektiviseringsprojekter m.m., der skønnes at bidrage med en eksportvækst på yderligere 1 milliard.

Samlet set forventer Dansk Energi, at alene eksportdelen vil løfte beskæftigelsen med 4.400 personer i 2020. Hvis man medregner det danske hjemmemarked, er der tale om 7.700 nye job. Se også figur 2.

Hvis eksporten af dansk energipolitik bærer frugt og skaber plads til danske løsninger på de afgørende markeder, kan Danmark forventes at høste endnu større eksportgevinster fra energieffektivisering.

Fortsat politisk handling skal fastholde og udbygge Danmarks frontløberposition

Flere nye cleantech-virksomheder vurderer, at Danmarks gode ry er en døråbner på de internationale markeder:
”Folk lytter lidt mere til os, fordi vi har danske rødder. Danmark ses generelt som et fremmeligt land energimæssigt,” siger Peter Wilmar Christensen, stifter og CFO i cleantech-virksomheden GreenWave Reality.

GreenWave Reality er en eksplosivt voksende dansk virksomhed, der er gået fra 4 til 160 ansatte på fem år. Virksomheden leverer løsninger til at styre energiforbruget i hjemmene og har afdelinger i Singapore og Californien. GreenWave Reality repræsenterer et af de nyere, digitalt baserede forretningsområder inden for energieffektivisering.

Og selv om Peter Wilmar Christensen generelt har roser til den danske eksportfremmeindsats, efterspørger han hurtigere politisk handling på hjemmemarkedet til gavn for nye løsninger inden for smartgrid og intelligent energi.
”Hvis vi ikke kan bruge Danmark som et testland for vores løsninger, så hjælper det os heller ikke eksportmæssigt,” siger han.

Også Anders Stouge fra Dansk Energi efterspørger større ambitioner fra dansk side:

”Vi skal være noget mere fremme i skoene med at få ændret reguleringen, så vi kan få optaget nogle af de her nyere teknologiske muligheder og løsninger hurtigere i det danske energisystem. Det er f.eks. lidt beskæmmende, at vi ikke har været længere fremme med at ændre reguleringen på smartgrid-området.”

Kilder:

  • International Energy Agency, World Energy Outlook 2013.
  • Vækstplan for energi og klima, Regeringen, 2013.
  • Dansk Energi, Energiteknologieksporten falder trods fremgang i Tyskland og BRIK (notat), 2013.
  • Dansk Energi, Vækst i grønne energiteknologier kan skabe 19.000 jobs mod 2020 (notat), 2013.

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu