Farvel til fastansættelsen

Digitale platformsvirksomheder gør det lettere for firmaer at benytte freelancere og underleverandører, snarere end fastansatte. Forretningsmodellerne hos nogle af verdens største platforme, Amazon, Uber, Alibaba og Upwork, giver et fingerpeg om, hvordan virksomheders værdiskabelse vil blive forandret. Men det betyder også, at den rollefordeling mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, som har præget arbejdsmarkedet siden industrialiseringen, mister sin relevans. Det er en potentiel katastrofe for den over hundrede år lange kamp for lønmodtageres rettigheder, hvis ikke fagbevægelsen formår at imødegå udviklingen. I Danmark er LO bekymrede. ”Vi følger udviklingen i udlandet, og vi er i gang med at få afdækket, hvor store områder af arbejdsmarkedet den type virksomheder kan berøre,” siger næstformand i LO, Nanna Højlund. Sammenholder man opblomstringen af platformsvirksomheder med den øgede digitalisering og brug af robotter, der forventes at erstatte over 800.000 stillinger alene i Danmark de næste 20 år, fagforeningernes svindende medlemsgrundlag og den stigende migration af arbejdskraft, som forstærkes af de aktuelle flygtningestrømme, er arbejdsmarkedet i den grad på vej ud i det perfekte stormvejr.
Peter Hesseldahl

Digitale platforme som Airbnb, Uber og GoMore ser ud til at blive helt centrale spillere i den fremtidige økonomi. Men med platformene kommer også store forandringer i den måde, arbejdsmarkedet er organiseret på. De udvisker konventionelle begreber som ’ansat’, ’arbejdsgiver’ eller ’job’ – og dermed også de rettigheder og forpligtelser, der hidtil har knyttet sig til de kategorier.

Den perfekte storm på arbejdsmarkedet

Tre trends, der er med til at omvælte arbejdsmarkedet, som vi kender det.

Maskiner vil erstatte en tredjedel af arbejdsstyrken. Digitaliseringen betyder, at stadig flere arbejdsopgaver risikerer at bliver outsourcet. Og titusinder af flygtninge slutter sig til de mange østeuropæiske arbejdere, der er villige til at arbejde billigere end danskerne. Dertil kommer, at digitale platforme gør det lettere for firmaer at benytte freelancere og underleverandører, snarere end fastansatte. Der er mange tegn på, at det danske arbejdsmarked er på vej ud i et stormvejr, der markant vil ændre de nuværende normer for, hvad det vil sige at have et job.

1) Robotterne kommer
En undersøgelse fra Oxford Martin School fra 2013 anslår, at 47 pct. af alle nuværende job i USA er i fare for at blive automatiseret inden for de næste 20 år. Det er ikke kun mekaniske job, som erstattes med stadig smartere robotter. Det er også kontoropgaver, som i dag kræver specialviden og relativt høj uddannelse, der vil kunne udføres af stadig mere intelligente computere. Eksempelvis er advokatsekretærer, kundeservice og speditørarbejde i risikozonen. Den danske tænketank Cevea har overført den engelske undersøgelse til danske forhold og konkluderer i et notat, at omkring en tredjedel af alle job herhjemme er i fare for automatisering inden for de næste 10-20 år. Det svarer til 876.000 stillinger.

2) Mange vil arbejde billigt
Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering var der i april 2014 ansat 59.258 østeuropæere på de danske arbejdspladser. Mange faggrupper oplever, at tilstrømningen af netop østeuropæere presser lønningerne nedad. Det tryk vil formentlig blive væsentlig hårdere, når titusinder af flygtninge i de kommende år skal integreres i Danmark. Det er en betragtelig gruppe, for hvem alternativet er at nøjes med integrationsydelse og kontanthjælp.

3) Fagforeninger mister medlemmer og magt
Når betingelserne på arbejdsmarkedet er i opbrud, hjælper det ikke ligefrem på fagforeningernes evne til at forhandle løn og vilkår, at de mister medlemmer i hastigt tempo. I dag er 60 pct. af de danske lønmodtagere medlem af en fagforening, der kan tegne overenskomster. En undersøgelse fra LO fra marts 2015 konkluderer, at hvis den nuværende tendens i frafaldet af medlemmer fortsætter, vil tallet være nede på ca. 50 pct. i 2030.

Kilder: The Oxford Martin School, Cevea, LO, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

I LO er man udmærket klar over, at de nye virksomheder kan true de rettigheder, som lønmodtagerne har opnået gennem en over hundrede år lang arbejdsmarkedskamp. Men Danmarks største hovedorganisation, der repræsenterer over 1,1 million medlemmer, har ingen bud på, hvordan en ny type aftaler med de frembrusende digitale platforme kan se ud.

”Vi følger udviklingen i udlandet, og vi er i gang med at få afdækket, hvor store områder af arbejdsmarkedet den type virksomheder kan berøre,” siger næstformand i LO, Nanna Højlund, i et interview med Mandag Morgen.

Fagbevægelsens panderynker bunder bl.a. i platformenes værdiskabelse. Virksomhederne fremstiller ikke selv de produkter og serviceydelser, som leveres til brugeren. I stedet er deres rolle at sammensætte løsninger, der meget præcist matcher brugerens behov, ved at koordinere bidrag fra mange forskellige deltagere.

Forretningsmodellerne hos nogle af verdens største platformsvirksomheder, Amazon, Uber, Alibaba og Upwork, giver et fingerpeg om, hvordan virksomheders værdiskabelse vil blive forandret. De store platforme har meget få aktiver, de har ikke et stort produktionsapparat, og de har typisk meget få ansatte. I stedet mobiliserer de ressourcer efter behov. Det er mere fleksibelt; man kan hurtigt tilpasse løsninger, når efterspørgslen skifter, og man kan let skrue op og ned for størrelsen af forretningen. Det er guld værd for virksomhederne.

Men det betyder også, at den rollefordeling mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, som har præget arbejdsmarkedet siden industrialiseringen, mister sin relevans. En stor del af platformes styrke og fleksibilitet ligger i at kunne trække på et stort netværk af løst tilknyttede leverandører – og i den forretningsmodel passer en stor stab af fuldtidsansatte ikke ind.

Sammenholder man den udvikling med den øgede digitalisering og brug af robotter, der forventes at erstatte over 800.000 stillinger alene i Danmark de næste 20 år, den stigende migration af arbejdskraft, som forstærkes af de aktuelle flygtningestrømme, samt fagforeningernes svindende medlemsgrundlag, er arbejdsmarkedet i den grad på vej ud i stormvejr. Se tekstboks.

Fra fastansatte til selvstændige

Digitale platforme er et vidt begreb, men det er kendetegnende for den nye økonomi, at opgaven ikke løses internt i virksomheden, men ved at platformen trækker eksterne ressourcer ind til den opgave, der skal løses. Dermed udføres det meste af arbejdet af løst tilknyttede freelancere og selvstændige.


 • Uber leverer taxaservice ved at forbinde chauffører med passagerer.

 • Upwork forbinder freelancere inden for layout, revision og programmering over hele verden med kunder, der har digitale opgaver, de skal have løst.

 • Apples og Androids appstores formidler adgang til programmer, som eksterne appudviklere har skabt.


Set fra platformenes side benytter de sig af et netværk af selvstændige underleverandører, som de kan vælge fra opgave til opgave. Set fra arbejdstagernes side kan problemet være, at opgaver, som førhen blev udført af fastansatte, nu bliver til små, enkeltstående opgaver, som man må byde ind på fra gang til gang, og som ikke giver nogen garanti for en fast månedlig indkomst.
Upwork – en global digital jobbørs

Den San Francisco-baserede opgavebørs Upwork er den førende globale platform for formidling af digitalt baseret arbejde. Over en million freelancere fra hele verden udbyder deres arbejdskraft gennem Upwork, og platformen formidler opgaver for over en milliard dollar årligt.
Upwork offentliggør detaljeret statistik om deres aktiviteter, og det giver et interessant indblik i, hvilke typer af digitale arbejdsopgaver der i dag outsources til freelancere.
Tænketanken Cevea har analyseret Upworks data med fokus på dansk aktivitet og har fundet en række interessante resultater:


 • I 2014 var 1.621 personer fra Danmark tilknyttet Upwork, men kun 163 af dem fik opgaver gennem platformen. • Den mest almindelige betaling var mellem 100 og 150 kr. i timen – men Upwork tager 10 pct. af lønnen i kommission, og der udbetales ikke for pensionsopsparing, feriepenge eller omkostninger.

 • Den laveste løn var på knap 20 kr. i timen – den højestlønnede fik 787 kr. i timen.

 • Og mens vestlige lande udbyder flest opgaver hos Upwork, er arbejdstagerlandene domineret af lavtlønslande som Indien, Ukraine og Pakistan.


Top-10: Upworks arbejdsgivernationer

 1. USA

 2. Australien

 3. Storbritannien

 4. Canada

 5. Forenede Arabiske Emirater

 6. Singapore

 7. Israel

 8. Tyskland

 9. Holland

 10. New Zealand


Top-10: Upworks arbejdstagernationer

 1. USA

 2. Indien

 3. Ukraine

 4. Pakistan

 5. Storbritannien

 6. Rusland

 7. Canada

 8. Filippinerne

 9. Rumænien

 10. Kina


Kilde: Upwork

I den industrielle tidsalders logik havde fastansatte, ud over lønnen, en række rettigheder, såsom ferie, barsel, løn under sygdom, pension, dagpenge, efteruddannelse, sundhedsforsikring osv. I platformslogikken skabes værdien derimod af selvstændige, og dermed er enhver selv ansvarlig for sin egen indkomst og sociale sikring.

Dét skifte – fra ansatte til selvstændige, fra arbejdsgiver til platform og fra fast arbejde til løse småjob – udfordrer fundamentalt de nuværende normer på arbejdsmarkedet. Meget tyder på, at det vil stille mange arbejdstagere markant ringere i forhold til løn og rettigheder.

Fra arbejdsplads til jobbørs

I princippet er der ikke noget nyt i platformenes måde at organisere sig på. Virksomheder har alle dage benyttet løsarbejdere og vikarer. Det er heller ikke nyt at outsource en stor del af opgaverne til underleverandører. De seneste årtier har flere og flere fremstillingsvirksomheder for eksempel flyttet produktion til lande med lavere lønninger.

Men i de senere år har den digitale teknologi og en ny generation af webbaserede platforme gjort det langt enklere og billigere at finde eksterne ressourcer til lejligheden.

Den amerikanske økonom og nobelpristager Ronald Coase beskrev tilbage i 1937, hvorfor firmaer opbygger deres eget produktionsapparat og har egne fastansatte medarbejdere. Selv om firmaet måske ikke kan udnytte fastansattes arbejdskraft fuldt ud hele tiden, ville det være for dyrt at finde og hyre freelancere og eksterne leverandører til hver enkelt opgave.

Med de nye digitale platforme er omkostningerne ved at finde og koordinere ressourcer faldet drastisk, og udvalget af leverandører er blevet langt større, ofte globalt.

En virksomhed, der ville have noget produceret i Kina, skulle førhen gå igennem lokale agenter. I dag kan de benytte en platform som Alibaba eller Li & Fung og hurtigt og nemt få overblik og indhente tilbud fra tusinder af potentielle leverandører. Tilsvarende kan selv småopgaver, som for eksempel layout af en rapport, afstemning af bilag eller programmering, meget let lægges ud på globale jobbørser som Upwork. Se tekstboks.

Ifølge Ronald Coase’ logik betyder de faldende koordinationsomkostninger, at virksomheder er bedre tjent med færre faste ansatte. I stedet kan virksomhederne koncentrere sig om at koordinere eksterne ressourcer. Et firma bliver i højere grad selv til en platform.

Flexicurity værner om danske arbejdere

Denne omvæltning af arbejdsmarkedet er fremskreden i mange vestlige lande. I Spanien er 24 pct. af arbejdsstyrken midlertidigt ansatte. I USA arbejder 34 pct. af arbejdsstyrken freelance – 53 millioner personer. Og en OECD-undersøgelse fra 2015 viser, at omkring en tredjedel af den europæiske arbejdsstyrke er i en eller anden form for atypisk ansættelse, og at denne andel vokser. Se tekstboks.

Men herhjemme går udviklingen endnu forholdsvis langsomt.

Flest atypiske job i udlandet

I mange lande er udviklingen i retning af flere atypiske ansættelser mere markant end i Danmark.

Midlertidige ansættelser er en voksende del af alle job i det meste af Europa. Især i Frankrig, Storbritannien og Italien har der været en markant stigning gennem de sidste ti år. Danmark har færre midlertidigt ansatte end de fleste andre. 9 pct. af den danske arbejdsstyrke er midlertidigt ansat, mens det europæiske gennemsnit ligger på 14,4 pct. I Frankrig er det knap 16 pct., og i Tyskland 13 pct., mens det i Spanien er hele 24 pct.

En OECD-undersøgelse fra 2015 viser, at omkring en tredjedel af den europæiske arbejdsstyrke er i atypisk ansættelse, og at andelen vokser. Næsten 60 pct. af væksten i job siden den økonomiske krise har været i form af atypiske ansættelser. OECD konkluderer også, at de atypiske job typisk er dårligere lønnede and faste stillinger.

I USA arbejder 34 pct. af arbejdsstyrken freelance – dvs. ca. 53 millioner personer.

Kilder: FAOS, Financial Times, OECD, freelancersunion.org

”Normen i Danmark er fortsat et fast fuldtidsjob,” siger Mikkel Mailand, lektor ved FAOS, Københavns Universitet. ”Vi har ikke kunnet se den samme stærke tendens til flere atypiske ansættelser, som man ser i mange andre lande.”

Gruppen af ansatte, der arbejder under 15 timer om ugen, er kun svagt stigende og udgør i dag ca. 9 pct. af arbejdsstyrken i Danmark. Procentvis er antallet af vikarer i Danmark egentlig vokset kraftigt i løbet af de sidste 5 år med 53 pct., men i forhold til den samlede arbejdsstyrke udgør vikarer stadig kun lige under 1 pct. Se figur 1.

Mikkel Mailand mener, vi kan takke den danske flexicuritymodel for at arbejdsmarkedet i Danmark stadig er domineret af fastansættelser. Sammenlignet med mange andre velstående lande er det nemmere at afskedige medarbejdere i Danmark, og hvis man mister sit job, er man relativt godt dækket. I andre lande er virksomheder mere tilbageholdende med at fastansætte folk, fordi de kan være meget vanskelige at komme af med igen.

Mikkel Mailand vurderer alligevel, at antallet af atypiske ansatte også vil stige i Danmark fremover. Nogle danske faggrupper mærker da også allerede en markant stigning i antallet af atypiske ansættelser. I dagligvarehandlen forsvandt der i perioden 2003-2012 13.000 fuldtidsstillinger, som blev afløst af omkring 35.000 nye deltidsstillinger. Og antallet af yngre akademikere med løs ansættelse er ifølge AC siden 2002 steget fra 8 pct. til nu 12,5 pct. – og organisationen ser en stigende tendens til, at akademikere ansættes på løsere vilkår.

Derfor er der god grund til at holde øje med udviklingen, fordi vilkårene i de job på en række punkter ikke passer med den regulering og beskyttelse, der gælder i øjeblikket – eksempelvis i forhold til at optjene ret til dagpenge. Det er et hyppigt dilemma for arbejdsløse, at de risikerer at miste deres dagpenge, hvis de påtager sig kortvarige opgaver, fordi de så får status af at være selvstændige. Som systemet er indrettet, kan man ikke være lidt af hvert, men det er der flere og flere, der er i praksis. Det er en kompleks problemstilling, som regeringens Dagpengekommission for tiden arbejder med.

Snigende omvæltning af dansk arbejdsmarked

Figur 1 | Forstør   Luk

Selv om flere trends peger på, at der bliver flere og flere selvstændige og freelancere, fylder de atypiske ansættelser endnu ikke meget i statistikkerne i Danmark.

Kilde: FAOS

Global markedsplads uden afstande

Magtforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager er markant anderledes i en økonomi baseret på digitale platforme. Platforme er transparente, og det indebærer, at der bliver hårdere konkurrence mellem dem, der udbyder tjenester.

Platformen er en markedsplads, hvor man nemt kan få et overblik over de mulige leverandører; man kan se de priser, de hver især forlanger; og man kan se ratings og anmeldelser, som andre kunder har givet dem.

For danske designere, programmører, oversættere og andre med rent digitalt baserede job betyder de globale platforme, at de kommer i direkte konkurrence med kolleger i Ukraine, Indien, Pakistan, hvor lønningerne, selv for de dygtigste, er langt lavere.

Ratings, typisk ved at give mellem 0 og 5 stjerner, findes på alle digitale platforme. Den, der gør et godt stykke arbejde, kan opbygge en profil, der kan tiltrække flere jobtilbud og gøre det muligt at forlange en højere betaling.

Det kan imidlertid også føre til den såkaldte winner-takes-all-effekt, hvor de, der har de absolut højeste ratings, får langt de fleste job, mens alle andre bliver ignoreret. Når man som kunde kan vælge frit på en global platform, vil man naturligvis foretrække de leverandører, som har fået de bedste vurderinger.

Deleøkonomien vokser – men den er ikke ret stor

En tredjedel af de amerikanere, der har udlejet deres bil eller hus, eller udført arbejde gennem deleøkonomiske platforme som Uber, Airbnb eller TaskRabbit, gjorde det som deres primære indtægt, eller fordi de ikke kunne få et mere traditionelt job.

En ny undersøgelse foretaget af Time Magazine og Aspen Institute’s Future of Work Initiative har afdækket mønstrene i amerikanernes brug af deleøkonomien. 44 pct. af alle voksne har benyttet sig af deleøkonomien, enten som brugere eller udbydere, svarende til 90 millioner mennesker. 71 pct. af udbyderne fortæller, at det har været en positiv oplevelse at arbejde på den måde.

I Danmark har forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen fra Nordea undersøgt udbredelsen af deleøkonomien gennem de sidste to år. I løbet af det sidste år er antallet af brugere tredoblet. I alt 9 pct. af befolkningen har benyttet deleøkonomiens platforme. En tredjedel af brugerne har udbudt noget, f.eks. ved at leje bil eller hus ud. Og den væsentligste motivation er penge – ikke miljøet.

Ann Lehmann Erichsen konkluderer dog, at deleøkonomien stadig er en meget lille del af den samlede økonomi. Hun sammenligner det med de beløb, vi giver i lommepenge til vores børn.

Kilder: Aspen Institute, Time Magazine , Nordea

I den situationen er det ikke nemt at være middelmådig. På en traditionel arbejdsplads ville en medarbejder, der ikke gjorde sit job godt, få en advarsel og til sidst blive fyret. Som leverandør til en platform kan man ikke blive fyret, for man er jo ikke ansat. Hos eksempelvis taxaplatformen Uber bliver chauffører automatisk de-activated, hvis deres gennemsnitlige rating ryger under 4,6.

Professionelle og amatører konkurrerer

Endnu en faktor, der forandrer forholdene for traditionelle arbejdstagere, er, at den traditionelle skelnen mellem amatører og professionelle er mindre skarp på platformene.

Det er især tydeligt i deleøkonomien: En privat bilist kan via Uber fra det ene øjeblik til det andet skifte rolle til at være selvstændig erhvervsdrivende chauffør. Nogen med et ekstra værelse kan drive et hotel. En studerende eller designinteresseret kan påtage sig layout og grafiske opgaver for at øve sig. Se tekstboks.

Hvis man skal have udført et simpelt stykke arbejde, og det bare skal være godt nok, kan man finde folk via platformene, der er villige til at gøre det ekstremt billigt alene ud fra interesse. Men det er selvsagt en hård form for konkurrence, hvis det er den type opgaver, man forsøger at leve af som arbejdstager.

Alt i alt er der gode grunde til at overveje, hvorvidt forholdene på arbejdsmarkedet står over for grundlæggende forandringer, der for mange mennesker kan betyde en langt mere usikker tilværelse.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu