Giv sundheden en 2025-plan

Sundhedsvæsenet kan i denne måned fejre 11-årsdagen for udgivelsen af rapporten “Patientens møde med Sundhedsvæsenet”.Den handler om de mellemmenneskelige relationer og har 20 anbefalinger for, hvordan man inddrager patienterne og skaber bedre sammenhæng i behandlingerne. Bag anbefalingerne stod hele den samlede danske sundhedssektor – anført af Amtsrådsforeningen, som det dengang hed.

Utilsigtet markeres begivenheden med en ny økonomiaftale, der udløser skarpe advarsler fra Danske Patienter med 900.000 patienter i ryggen. De forudser, at aftalen vil udløse besparelser, der vil ramme patienterne hårdt og gå ud over patienternes sikkerhed. De bakkes op af sygeplejerskernes organisation, Dansk Sygeplejeråd, der i skarpe vendinger tager afstand fra aftalen og – på linje med Danske Patienter – mener, det er uundgåeligt, at der sker fyringer, tempoet skrues i vejret, og patienterne kommer til at betale regningen i form af flere fejl og utilsigtede hændelser. Det betyder i realiteten, at en stor del af besparelserne spises op af patientdrevne bivirkninger.

Bag advarslerne gemmer sig følgende regnestykke: Der tilføres 475 millioner kr. ekstra til sundhedsvæsenet, en stigning på 0,5 pct. Men samtidig skal produktiviteten forbedres med det, der svarer til 2 milliarder kr. Med andre ord: Der skal spares/effektiviseres for 1,5 milliarder kr. Spørgsmålet er, om advarslerne skal opfattes som forudsigelige rygmarvsreaktioner fra de berørte parter, eller om de rummer en vigtig pointe.

UANSAT HVORDAN MAN opfatter beløbet, skal det sammenholdes med et stærkt øget pres på sundhedsvæsenet de kommende år. Antallet af kronisk syge med flere diagnoser vil stige markant i løbet af få år, f.eks. bliver der 30 pct. flere kræftpatienter alene i løbet af det næste tiår. Der kan rejses begrundet tvivl om, hvorvidt sektoren er disponeret til at håndtere en langt mere behandlingskrævende patientkultur. I forvejen slås sektoren med at bekæmpe et uacceptabelt højt antal af utilsigtede hændelser og forebyggelige dødsfald. Hertil kommer, at sektoren i forvejen har gennemført en række effektiviseringer – en udvikling der betyder, at vi hører til i OECD’s billige ende for størrelsen af sundhedsudgifter, nemlig som nummer 19 ud af 34. Ud fra disse vurderinger er der gode grunde til at tage advarslerne alvorligt og ikke blot affærdige dem som røster fra rygmarven.

DETTE ER IKKE ET ARGUMENT mod at øge produktiviteten, men imod at udstede et generelt krav om en fast procent og så håbe, at sektoren på kortest muligt sigt innoverer nye løsninger. Man når ikke at udtænke nye gennembrud til milliardbeløb fra ét år til et andet. Der er kun én vej: at skære ned, at hente besparelser. Det er meldingen fra en række af landets hospitaler, og det er naivt at forestille sig, at det kan ske uden at ramme patienterne. Desuden hverken motiverer eller åbner kravene for indførelse

af initiativer og idéer, der kan forbedre patienternes vilkår. Det er der bl.a. den årsag til, at det er vanskeligt at måle effekten af empati – af at involvere og inddrage patienterne mere. Den form for tiltag er det svært at sætte kroner og ører på. Derimod er det enkelt at reducere i kapaciteten i antallet af senge, indlæggelser osv. og i øvrigt øge tempoet.

HERMED VENDER VI TILBAGE til anbefalingerne fra 2003 om patientens møde med sundhedsvæsenet. Anbefalingerne var klare og entydige – men kunne med lige så stor aktualitet skrives i dag. Realiteten er, at vi igennem mere end et tiår har talt og skrevet rapporter om betydningen af at sætte patienten i centrum. Det er blevet et gennemgående mantra. Problemet er blot, at det i betydeligt omfang er blevet ved intentionerne. Godt nok er der gennemført initiativer, der peger i den rigtige retning, men forskellen på at være indlagt på et hospital i dag og for 10-15 år siden er ikke stor. Bortset fra at presset måske er øget, og medarbejderne løber stærkere. Men patientoplevelsen er ikke markant ændret, og hverken sikkerheden eller trygheden er tilsyneladende øget. Måske tværtimod.

Stadig flere internationale rapporter og analyser tyder også på, at kombinationen af stort arbejdspres, mere komplicerede behandlinger, øget specialisering osv. er en stadig vigtigere årsag til fejl og utilsigtede hændelser. At man – med de nuværende arbejdsgange og processer – nærmer sig en smertegrænse, hvor en ond cirkel accelererer. Den brydes ikke med flere krav om produktivitet, men ved at man grundlæggende nyvurderer organiseringen og incitamenterne i hele sundhedssektoren.

Især inden for det sidste års tid har der været et stærkt øget fokus på netop patientens sikkerhed og tryghed. Derfor kunne man have forventet eller håbet på, at det også kom til udtryk i økonomiaftalen. Økonomi er fortsat et vigtigt incitament til at ændre adfærd. Økonomiaftalen cementerer imidlertid, at produktivitet prioriteres højere end kvalitet – og at succesen fortsat måles på, hvor hurtigt og effektivt en sygdom kureres, frem for på hvor meget bedre en patient behandles. Så længe dette forhold ikke ændrer sig, skal vi næppe forvente et gennembrud i patienternes vilkår.

PRODUKTIVITET KAN IKKE UMIDDELBART sidestilles med kvalitet, alene af den grund at kvalitet er svær at måle. Kvalitet reduceres ofte til en hensigtserklæring, hvorimod produktivitet er et budgetkrav. Derfor kan vi på samme tid opleve en stærkt øget produktivitet og et stærkt stigende antal utilsigtede hændelser – hvilket igen fører til utilsigtede omkostninger. Entydige, uigennemtænkte produktivitetskrav kan derfor vise sig at være meget urentable og hæmme enhver bestræbelse på at sikre en højere kvalitet.

Vi har med andre ord behov for en helt ny incitamentsstruktur – én der sætter kontante og konkrete midler bag det igennem mange år udtalte ønske om at placere patienten i centrum. Det vil sige, kobler produktivitet og kvalitet til én sammenhængende målbar størrelse. Og kvalitet handler i den forbindelse om den patientoplevede kvalitet. Den har vi fortsat ingen klare og entydige kriterier for, i hvert fald ikke i en form, der kan måles præcist. Glem i den forbindelse de brede landsdækkende undersøgelser. De er alt for generelle og upræcise til at give et detaljeret og nuanceret billede af patienternes situation og vilkår.

Danmark får ikke et sundhedsvæsen i verdensklasse ved at forfølge en ensidig produktivitetsstrategi. Tværtimod. En langsigtet strategi, der både opfylder de erklærede mål om patienten i centrum og samtidig imødekommer krav til produktivitet, kræver en langt større og langt mere innovativ indsats, end økonomiforhandlingerne kan levere. Der er brug for en samlet vision for det danske sundhedsvæsen, og for hvordan den opfyldes – ikke år for år, men over en årrække. En sundhedens 2025-plan. Den skal forholde sig til en række af de parametre, som både sikrer den faglige, den organisatoriske og den patientoplevede kvalitet. Det kunne være et mål for det kommende år. Det fortjener patienterne, de ansatte, hele sektoren og – til syvende og sidst – samfundsøkonomien.

Forrige artikel Bølge af generationsskifter er Danmarks store vækstchance Bølge af generationsskifter er Danmarks store vækstchance Næste artikel Fire veje til engagerede medarbejdere

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

GRØN OMSTILLING Esbjerg boomer, Aalborg Portland er CO2-neutral, og Hobro fører på brint. Tag med på tur i det forandrede Danmark anno 2031, sådan som det tager sig ud i Mandag Morgens scenarie.

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

GRØN OMSTILLING Danmark vil i fremtiden kunne producere fire gange så meget strøm, som vi selv kan bruge. Derfor melder regeringen og Danmarks største virksomheder sig nu ind i udviklingen af det nye energiindustrielle kompleks i Europa, hvor grøn brint skal erstatte olie og gas. Danmarks brintsatsning er inspireret af Holland, der på sin side køber både vindmøller, fjernvarme og bedre klimastatistikker i Danmark.

Hollandsk diplomat:

Hollandsk diplomat: "Brint er the missing link i den grønne omstilling"

GRØN OMSTILLING Hollands særlige brintambassadør, Noé van Hulst, hilser Danmark velkommen som en ny og ambitiøs spiller i den hastigt voksende europæiske brintindustri. Hans vision er et transeuropæisk brintnetværk baseret på genbrugte gasrørledninger – og danske vindmøller spiller en central rolle.

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

GRØN OMSTILLING Esbjerg Havn er Europas absolut førende inden for udskibning af havvindmøller. Antallet af havvindmøller i Europa vil vokse til det 20-dobbelte over de næste tre årtier. Danmarks yngste storby står foran kraftig grøn vækst og en kraftig internationalisering.

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

LEDELSE Margrethe Vestager har en irritation: Moderne politik går djævelsk hurtigt, og politikeres kommunikation handler efterhånden om alt andet end selve politikken. På trods af at hun for mange er billedet på den moderne politiker, der er god på både Twitter og klassiske medier, betragter hun sig selv som gammeldags. Grundighed er en dyd, der bør bevares.

Fremtidens arbejde kalder

Fremtidens arbejde kalder

KOMMENTAR Industrialderens tid er for alvor sluttet med coronakrisen. Nu kan vi se, at digitale og fleksible løsninger er vejen frem for et sundt arbejdsliv. Derfor er det ikke nok at gøre noget for Arne – vi må også sørge for, at hans børn og børnebørn ikke ender ligesom ham. 

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

KOMMENTAR: Indiens byer vokser vildt, og det samme gør udfordringerne med at håndtere forurening, klimabelastning og den grundlæggende forsyning med vand og sanitet. Indiens smart city-program skal bruge ny teknologi til at stimulere vækst og udvikling, samtidig med at man undgår, at forureningen forværres yderligere.

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

POLITIK OG VELFÆRD Efter sommerferien fremlægger regeringen sit forslag til en tidlig ret til folkepension. Reformen bygger først og fremmest på, hvor længe danskerne har været på arbejdsmarkedet, og ikke på den branche, man har arbejdet i. Reformen tager ifølge Mandag Morgens oplysninger også højde for store kønsforskelle. Topledere i fagbevægelsen hilser forslaget velkommen.

Lederaktivisterne kommer

Lederaktivisterne kommer

LEDELSE De leder med deres meningers mod, føler sig frem gennem shitstorme og bryder grænser og logik for at gå forrest for hjertesagen. Det er ikke nemt at være lederaktivist, men gøres det rigtigt, er der gevinster at hente på bundlinjen, i arbejdslivet og for selvforståelsen, skriver Mads Thimmer, CEO i Innovation Lab.

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

GRØN OMSTILLING Regeringens nye biomasselov vil ikke sikre et bæredygtigt forbrug af biobrændslerSå langt er eksperterne enige. Men hvad skal der så til? Mandag Morgen har samlet 11 konkrete forslag fra eksperter i klima, energi og skovbrug.

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

POLITIK OG VELFÆRD Målet med det kontroversielle paradigmeskifte af udlændingepolitikken var at sende flere flygtninge tilbage til deres oprindelsesland, så snart det var muligt. Her godt et år senere ser kursskiftet nærmere ud til at have bidraget til lavere beskæftigelse.

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Rane Willerslev er fascineret af de store paradokser i tilværelsen og anbefaler en podcast, der udfordrer lytteren til at undre sig over det åndelige.

En sløv grøn kickstart

En sløv grøn kickstart

KOMMENTAR Hvis den grønne omstilling og genopretningen af samfundsøkonomien efter coronaen skal spille konstruktivt sammen, så må regeringen vise omverdenen sine kort og fortælle, hvordan den forestiller sig processen.

Er robotter ved at indtage dansk politik?

Er robotter ved at indtage dansk politik?

KOMMENTAR Taktiske manøvrer og strategiske hensyn dikteret af særlige rådgivere og spindoktorer har overtaget styringen af magthaverne. ”Ingen kommentarer” er ved at blive et problem for folkestyret, skriver John Wagner.

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

NY VIDEN En rundspørge til DI’s Virksomhedspanel viser, at 70 procent af virksomhederne har øget brugen af hjemmearbejde under nedlukningen. Af dem ønsker 40 procent mere hjemmearbejde fremover.

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

EKSKLUSIVT UDDRAG Intet er helligt for Donald Trump. Hverken forfatning, Taiwan, demokratiet i Hong Kong eller millioner af kinesiske muslimer i genopdragelseslejre, skriver hans forhenværende sikkerhedsrådgiver. I en aktuel bog om sin tid i Det Hvide Hus beskriver John Bolton den amerikanske præsident som en mand, der svigter alle demokratiske værdier for at sikre sit eget genvalg.

Live: Virksomhederne og teknologi: Hvem har ansvaret for demokratiet?

Live: Virksomhederne og teknologi: Hvem har ansvaret for demokratiet?

TV: Under overskriften “Virksomhederne og teknologiens demokratiske ansvar” interviewer Mandag Morgens tværgående chefredaktør, Lisbeth Knudsen, først bestyrelsesformand i Novo Nordisk, Lars Rebien Sørensen, og efterfølgende, Matthew Prince, CEO, Cloudflare.

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

GRØN OMSTILLING Danskernes har fået smag for at arbejde fra distancen. Men det vil næppe give bedre plads på motorvejene, vurderer trafikforskere. Til gengæld kan det forstærke nedturen for den offentlige trafik, der er nødt til at tænke i helt nye baner. 

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Statsministerens helt særlige rådgiver Martin Rossen bliver lobbychef hos Danfoss. Han vil gerne ud af rampelyset, men både oppositionen og medierne vil holde skarpt øje med hans ageren fremover.

Design af en uperfekt fremtid

Design af en uperfekt fremtid

KOMMENTAR Fremtidsscenarier kan give kød og blod til virksomhedens strategiarbejde. Men de er ikke meget værd, hvis de kun tegner et rosenrødt billede af fremtiden. Virkeligheden er ikke perfekt – hverken nu eller i fremtiden – og derfor er uperfekte fremtidsscenarier det bedste grundlag for at forestille sig, hvad der fører til succes.

Teknologi i den gode sags tjeneste

Teknologi i den gode sags tjeneste

Af og til møder man eksempler på teknologi, der kan mobilisere det bedste i mennesker, og som gør det muligt for os at skabe værdi, som var utænkelig uden teknologien.  

Økonomi alene lokker ikke ufaglærte tilbage på skolebænken, Hummelgaard

Økonomi alene lokker ikke ufaglærte tilbage på skolebænken, Hummelgaard

KOMMENTAR Hvis beskæftigelsesministeren vil have flere danskere til at efteruddanne sig, skal vi være bedre til at forstå, hvorfor så mange kortuddannede og ufaglærte ikke vil tilbage på skolebænken. Økonomiske incitamenter spiller ofte kun en mindre rolle, skriver konsulent Per Andersen.

Om at genforhandle det normale

Om at genforhandle det normale

LEDELSE Coronakrisen har haft omkostninger, men også vist nye veje. Nu handler det om at genforhandle rutinerne – med det bedste af det gamle og det nye. Der er bare den hage, at vi slet ikke er enige om, hvad det bedste er, skriver Klaus Majgaard.

Bæredygtig omstilling for lejernes penge

Bæredygtig omstilling for lejernes penge

GRØN OMSTILLING Et nyt forslag fra Københavns Kommune kræver bæredygtighedscertificering af alment boligbyggeri. Det åbner spørgsmålet, om samfundet kan tillade sig at kræve mere grøn omstillingsvilje af de fattigste lejere end af boligejerne. Boligforeningerne frygter, at dyre miljøkrav vil svække andelen af almennyttige boliger i byerne yderligere. 

Fire scenarier for dansk eksport til briterne

Fire scenarier for dansk eksport til briterne

Brexit vil ramme dansk eksport uanset udfaldet af de aktuelt fastkørte forhandlinger med EU, estimerer Copenhagen Economics i ny analyse. Med en frihandelsaftale forventes eksporten af varer og tjenester til Storbritannien i 2030 at være mellem 12 og 17 procent lavere, end hvis Storbritannien fortsat var medlem af EU.

Coronakrisen forværrer den høje ledighed blandt nyuddannede

Coronakrisen forværrer den høje ledighed blandt nyuddannede

POLITIK OG VELFÆRD Sol, sommer og studieafslutning. Men for mange af de kommende dimittender bliver festen blot startskuddet på en lang periode med arbejdsløshed. Før coronakrisen ramte Danmark, var der store problemer med at få nyuddannede – især akademikere – ud på arbejdsmarkedet trods rekordstor beskæftigelse. Det problem er kun blevet forværret de seneste måneder. Jobcentre frygter, at de unge bliver hængende i arbejdsløshed, og efterlyser initiativer fra regeringen.

Nyuddannede skal på efteruddannelse

Nyuddannede skal på efteruddannelse

POLITIK OG VELFÆRD Stærkt stigende arbejdsløshed blandt nyuddannede akademikere får borgmestre og jobcentre til at tænke nyt. De tilbyder kurser i de jobfunktioner, som nyuddannede efter fem års uddannelse ikke har tilegnet sig. Og så efterlyser de bedre muligheder for at etablere praktikforløb i virksomheder.

Fagforeninger frygter corona-generation af arbejdsløse nyuddannede

Fagforeninger frygter corona-generation af arbejdsløse nyuddannede

POLITIK OG VELFÆRD Coronakrisen kan kaste denne sommers nyuddannede akademikere ud i en sort sommer med høj ledighed og holde dem i mørket mange år frem. Fagforeningerne er klar med en lang ønskeseddel til regeringen for at holde hånden under nyuddannede ledige.

Partnerskaber mellem universiteter og virksomheder skal sende flere studerende i job

Partnerskaber mellem universiteter og virksomheder skal sende flere studerende i job

POLITIK OG VELFÆRD Særligt universiteter skal hjælpe studerende med at bygge bro fra uddannelse til job. Det siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og bebuder forslag om etablering af nyt partnerskab mellem unge, universiteter og virksomheder efter sommerferien. Kommuner og jobcentre håber på invitation til at deltage i partnerskabet.

Revisorer har også følelser

Revisorer har også følelser

LEDELSE Hvis der er noget sted, hvor facaderne altid har været oppe, er det hos Deloitte. Det har været: på med uniformen, hav travlt, hast videre. Ingen tid til dyb snak. Efter mere end tyve år i revisionsforretningen fik partner Henrik Wellejus nok. Revisionsforretningen skal være bedre til at tale om følelser, og der skal sættes mere pris på værdiskabelse frem for timer.

Set, læst og hørt: Anja Philip

Set, læst og hørt: Anja Philip

Anja Philip lader sig inspirere af samarbejdet, der gjorde månelandingen mulig, og anbefaler en spændende serie, der dykker ned i New Yorks ultraortodokse jødiske miljø.

Hov, sagde vi lige farvel til konkurrencestaten?

Hov, sagde vi lige farvel til konkurrencestaten?

ØKONOMI Coronakrisen er også en økonomisk krise og en idékrise. På ingen tid er gamle dogmer styrtet i grunden, og for første gang i årtier har etik trumfet økonomi som det vigtigste politiske pejlemærke. Er det et farvel til den udskældte konkurrencestat?

Den grønne dagsorden har rejst sig fra coronaens aske

Den grønne dagsorden har rejst sig fra coronaens aske

Efter syv ugers dvale i skyggen af coronakrisen viser nye tal, at den grønne dagsorden igen er tilbage på fuld styrke. Specielt klimahandlingsplaner og pres fra Klimaråd og støttepartier fylder i omtalen postcorona.

Skal vi også løse fremtidens kriser med politisk mavefornemmelse?

Skal vi også løse fremtidens kriser med politisk mavefornemmelse?

POLITIK Fremtiden vil sandsynligvis byde på nye kriser, der rammer endnu voldsommere end corona. Og med den brusende digitale informationsstrøm bliver det stadigt sværere for politikere at reagere rationelt. Der er derfor brug for en grundlæggende afklaring af, hvordan vi træffer krisebeslutninger, skriver adfærdspsykolog Anders Colding-Jørgensen.

Vi skal læne os ind i teknologiens muligheder

Vi skal læne os ind i teknologiens muligheder

DIGITAL OMSTILLING De største forandringer fra digitaliseringen kommer ikke af, at vi kan gøre det samme, som vi plejer, på en lettere måde – men fordi vi kan gøre noget helt nyt, der slet ikke var muligt førhen, siger Anders Hvid, medforfatter til Sirikommissionens afsluttende rapport.

ICDK: Kina, kul og klima

ICDK: Kina, kul og klima

GRØN OMSTILLING Kina skal knække kurven for CO2 udledning inden 2030, men omstillingen er en udfordring i et land, hvor kul ikke kun er det vigtigste brændstof i økonomien, men også udgør en hjørnesten i beskæftigelsen. Hvis det skal lykkes, er der ikke kun brug for teknisk udvikling, men også forskning og innovation i forhold til de sociale konsekvenser af den grønne omstilling.