Liberal Alliance: Velfærdsstaten skal rulles tilbage til 80’erne

Liberal Alliance triumferer, efter at Finansministeriet har regnet på konsekvenserne af partiets vækstplan. Ifølge partiet har danskerne nu Bjarne Corydons ord for, at planen vil skabe vækst og arbejdspladser. Men både økonomer og ministeriets embedsmænd fremhæver, at effekterne er omgærdet af stor usikkerhed. Det gælder såvel det forventede produktivitetsløft i den offentlige sektor som den voldsomme stigning i den private beskæftigelse. Bo Sandemann Rasmussen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, stiller spørgsmålstegn ved, om ministeriets regnemodeller er gearet til at analysere så vidtgående forslag. “Finansministeriet kan beregne, hvad der sker, når man foretager små ændringer, men er der tale om store ændringer, så er beregningerne mere problematiske,” siger han. Anders Samuelsen afviser kritikken og påpeger, at det er de samme regnemodeller, der ligger til grund for de seneste ti års store samfundsreformer.

Jens Reiermann

Skal man tro Liberal Alliance, er partiets økonomiske politik nu blåstemplet af den socialdemokratiske finansminister. Finansministeriets konsekvensberegninger på LA’s vækstplan er gjort til omdrejningspunkt for en stort anlagt annoncekampagne. Den fastslår, at partiets politik vil øge væksten med 108 milliarder kr. og beskæftigelsen med 124.000 personer – oven i de stigninger, regeringen selv forventer som følge af sin 2020-plan.

Men hvis man spørger den økonomiske sagkundskab – eller nærlæser ministeriets notat – er gevinsterne usikre.

Meget usædvanligt tager embedsmændene en række forbehold for deres konsekvensberegninger af Liberal Alliances forslag. Særlig når det gælder vækst og beskæftigelse, påpeger embedsmændene, at virkningerne er ”behæftet med betydelig usikkerhed”.

Forbeholdet overrasker ikke Bo Sandemann Rasmussen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

Beregningerne tager udgangspunkt i en model, der er bedst til det, økonomerne kalder ”marginale ændringer” på enkeltstående områder, og ikke til de store og sammensatte ændringer, Liberal Alliance lægger op til.

Liberal Alliances vækstplan" caption="Figur 1  

Figur 2  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/7f29a-jre_fig02_flere-job-i-private-erhverv.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/3a8de-jre_fig02_flere-job-i-private-erhverv.png | Forstør   Luk

Liberal Alliances forslag vil øge den private beskæftigelse med 400.000 personer.

Kilde: "Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del) af 9. april 2014”, Finansministeriet 2015. [/graph]

”Finansministeriet kan beregne, hvad der sker, når man foretager små ændringer, men er der tale om store ændringer, så er beregningerne mere problematiske,” siger Bo Sandemann Rasmussen. ”De enkelte ændringer påvirker hinanden, så man kan ikke bare lægge effekterne sammen.”

”Beregningerne overvurderer formentlig effekterne af Liberal Alliances forslag og er i hvert fald behæftede med betydelig usikkerhed,” vurderer han.

Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, er dog ikke bekymret over denne usikkerhed. Han henviser til, at Finansministeriet brugte samme model til at beregne virkningerne af en af de største reformer i 00’erne, velfærdsreformen fra 2006, der bl.a. lagde op til en udskydelse af efterløns- og pensionsalder.

”Jeg forholder mig til de resultater, Finansministeriet selv når frem til med deres regnemaskiner. Dem har vi brugt ved hvert eneste af de store forlig siden i hvert fald 2006,” siger Anders Samuelsen.

Tvivlsom beskæftigelseseffekt

Liberal Alliances plan omfatter i alt 41 forslag, som alle er gennemgået af Finansministeriets embedsmænd. Se figur 1.

Et hovedelement i planen er at flytte titusindvis af job fra den offentlige til den private sektor.

Samlet set kalkulerer partiet med en merbeskæftigelse på 124.000 personer. Dette kommer oven i den beskæftigelsesfremgang, regeringen kalkulerer med i sin egen vækstplan. Samlet set skal den private beskæftigelse vokse med omkring 400.000 personer over ti år – mere end 40.000 om året. Se figur 2.

I et historisk perspektiv er det en voldsom stigning.

”Man kan godt finde eksempler på, at beskæftigelsen historisk set er steget med 40.000 om året. Men det kræver en god lang opgangsperiode. Og selvom Danmark kan skubbe i den rigtige retning, er vi afhængige af væksten i den øvrige del af verden. Går den ned, bliver det mere end svært at nå op på de 400.000 job i 2025,” siger Bo Sandemann Rasmussen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

[graph title="Flere job i private erhverv" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 og Danmarks Statistik. 

Når Finansministeriet vurderer, at Liberal Alliances forslag kan løfte beskæftigelsen med 124.000 personer mere end regeringens, bygger det blandt andet på historiske erfaringer, der viser, at beskæftigelsen over tid følger arbejdsudbuddet. Ifølge Bo Sandemann Rasmussen er den effekt rimelig sikker – over tid.

”Hvis vi kigger langt nok ud i fremtiden, er der en sammenhæng mellem et øget arbejdsudbud og en stigende beskæftigelse. Men det er ikke sikkert, at beskæftigelsen vil være steget med så meget allerede i 2025,” siger han.

Men Anders Samuelsen påpeger, at hvis de mange forslag øger arbejdsudbuddet, uden at beskæftigelsen følger med, kan man jo altid justere planen: ”Hvis vi får 90 mandater, så justerer vi selvfølgelig tingene, så arbejdsudbud og beskæftigelse følger hinanden så parallelt som muligt,” siger Anders Samuelsen.

Velfærd som i 1980’erne

Især Liberal Alliances planer for den offentlige sektor er vidtgående.

Partiet understreger indledningsvis, at der stadig skal være penge til at yde service, når flere danskere bliver ældre. Men bortset fra denne merbevilling må den offentlige sektor se frem til egentlig nulvækst – plus et krav om at øge produktiviteten med 10 pct. frem mod 2025.

Offentlig beskæftigelse falder til 1988-niveau" caption="Figur 3  

Figur 4  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/02/eef85-jre_fig04_mest-guld-til-de-rige.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/61ee1-jre_fig04_mest-guld-til-de-rige.png | Forstør   Luk

De rigeste 10 pct. tjener mest på Liberal Alliances forslag. Også de fattigste indkomstgrupper får ekstra penge i hånden – hvis ikke man medregner den mindskede offentlige service.

Kilde: Danmarks Statistik [/graph]

Samlet set vil det nedbringe antallet af offentligt ansatte med 92.000. Det svarer til niveauet i slutningen af 1980’erne, hvor den konservative Poul Schlüter var statsminister. Se figur 3.

”Vi havde jo også et velfærdssamfund i 1988, så vi overlever nok, at vi ikke har verdens næststørste, men kun den tredjestørste offentlige sektor. Men de, der ikke synes om det, skal selvfølgelig ikke stemme på os,” siger Anders Samuelsen.

”Jeg tror ikke, det bliver nemt. Men jeg møder ikke en offentligt ansat, som ikke indrømmer, at det selvfølgelig kan gøres smartere,” siger han.

Det store spørgsmål bliver, om man kan reducere antallet af offentligt ansatte med 92.000, uden at danskerne kommer til at mærke velfærdsforringelser. Finansministeriet vurderer, at det vil føre til ”et mærkbart lavere serviceniveau”.

Samuelsen er uenig. Han mener, at der er meget at hente ved at luge ud i overadministration og meningsløst bureaukrati. Som eksempel nævner han Søndagsavisens historie om, hvordan social- og sundhedsassistenter på rehabiliteringshjemmet Sønderbo i Rønne ikke bare kan give en af de ældre beboere en ble uden at spørge en ble-koordinator, der igen skal henvende sig til en visitator.

”Det er jo direkte uhyggeligt at høre om den slags eksempler. Men når jeg hører om dem, bliver jeg mere sikker på, at man kan skære i den offentlige sektor, uden at det går ud over servicen,” siger han.

En strid om produktivitet

Anders Samuelsen henviser også til Produktivitetskommissionen, der i 2013 pegede på, at produktiviteten i den offentlige sektor kan stige med mindst 10 pct.

Også disse beregninger bygger dog på usikre forudsætninger, siger professor i økonomi ved Københavns Universitet Peter Birch Sørensen, der var formand for Produktivitetskommissionen.

”De 10 pct. er ret usikre. De bygger alene på analyser af folkeskoler, daginstitutioner og ældrepleje og forudsætter, at alle institutioner kan blive lige så effektive som dem, der i dag anvender bedste praksis. Det er næppe realistisk. I den private sektor er alle virksomheder jo heller ikke lige effektive,” siger Peter Birch Sørensen.

Han medgiver dog, at der er et ”betydeligt” potentiale for effektiviseringer, ”især på langt sigt”.  Også de institutioner, der i dag er mest effektive, kan blive bedre. Men det er svært at sige, om produktiviteten lige netop kan løftes med 10 pct. inden 2025.

Anders Samuelsen er dog fortrøstningsfuld. ”Jeg påstår ikke, at det er nemt at øge produktiviteten, men jeg tror, at der sker noget, hvis vi fra politisk hold siger, at der kommer færre penge,” siger Anders Samuelsen.

Største fordele til de rigeste

I forbindelse med beregningerne har finansminister Bjarne Corydon påpeget, at Liberal Alliances plan vil øge uligheden i samfundet markant.

Men er det et problem, at de rigeste får de største fordele? Det problem kan partiformand Anders Samuelsen ikke rigtig få øje på.

[graph title="Mest guld til de rige" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 og Danmarks Statistik. 

”Det er selvfølgelig fair, at man får mere i lettelse, når man betaler rigtig meget i skat. Sådan er det jo, når man letter skatten i procenter,” siger han.

Topskatten, der i dag ligger på 15 pct., skal ifølge Liberal Alliances plan helt væk. En lettelse i bundskatten betyder dog, at selv den fattigste tiendedel af befolkningen får flere penge mellem hænderne. For deres vedkommende kan indkomstfremgangen dog blive ”slugt” af offentlige besparelser. Se figur 4.

Og hvis den offentlige service forringes, har de ikke samme muligheder som de rigeste for at købe sig til private ydelser.

”De rigeste får øget deres mulighed for forbrug og kan kompensere for nedskæringer i den offentlige service. Det kan de fattigste ikke. De vil ikke have råd til at tilkøbe service,” siger Bo Sandemann Rasmussen.

Stop vindmøllerne

To af Liberal Alliances forslag, en afskaffelse af registreringsafgiften på biler og et bortfald af garantipriserne på vindmøllestrøm, har vidtgående konsekvenser på klima- og energiområdet.

Denne del af planen vil ifølge Finansministeriet betyde, at Danmark får svært ved at opfylde regeringens klimamål om at nedbringe den årlige udledning af CO2 fra 60 millioner ton i 2010 til 46 millioner ton i 2020 og, ikke mindst, at fortsætte reduktionen herefter.

Den grønne tænketank Concito har for Mandag Morgen beregnet, at de to forslag tilsammen vil øge udledningen af CO2 med 3,5-4 millioner ton om året.

”I klimaplanen vil regeringen i gennemsnit skære udledningerne med ca. 1,4 millioner ton om året i årene 2010-2020. De to forslag trækker i den anden retning, så det bliver meget, meget vanskeligt at nå klimamålene,” siger Susanne Krawack, der er chefkonsulent i Concito.

Liberal Alliance er det eneste af Folketingets i alt 8 partier, der ikke er med i det energipolitiske forlig fra 2012, der ligger til grund for regeringens klimaplan.

Anders Samuelsen mener ganske enkelt ikke, at det giver mening at reducere udledningen af CO2 i Danmark, og vil gå helt andre veje for at løse klimaproblemet.

”Det nytter ikke noget at stille sig under en paraply, hvis det regner alle andre steder. Der kommer jo det samme vand. Vi kan ikke bruge det til noget, at Danmark går forrest, så længe andre lande bare kan udlede mere CO2 et andet sted,” siger han.

Liberal Alliance vil dog afsætte 800 millioner kr. til forskning i alternative energikilder. De skal dog ikke bruges til at gøre vindmøllerne mere effektive, men f.eks. bidrage til udviklingen af atomkraft i form af Thorium-reaktorer.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu