Sæt den professionsfaglige nysgerrighed fri

Velfærdssamfundets professionsarbejde skal nytænkes på en sådan måde, at det giver pædagogen, læreren, sygeplejersken og socialrådgiveren mulighed for og ret til at være nysgerrig over for, hvad der kommer ud af deres arbejde.

Der er efterhånden så mange eksempler på, at krav om dokumentation og registrering er gået amok i de offentlige institutioner. Det hyppigst omtalte eksempel er socialrådgivernes administrationsarbejde, men også lærerne, pædagogerne, sygeplejerskerne og lægerne oplever krav om registrering af forhold, som de ikke selv skal bruge eller kan se fornuften i.

Men det må ikke betyde, at vi opgiver tanken om dokumentation af de fagprofessionelles arbejde. Tværtimod skal dokumentation tænkes om og frigøres fra de ofte meningsløse og økonomisk fokuserede styringssammenhænge. Det kan kun ske i tæt samarbejde mellem dem, som har domænefaglig indsigt, de borgere – børn, unge og voksne – der laves indsatser sammen med, og den lokale institutionsledelse. Og det skal gøres ved at frisætte den professionsfaglige nysgerrighed. Så lad os tænke i nye baner og give læreren, pædagogen og socialrådgiveren mulighed for at lave deres egne forskningsprojekter i det små. Lad os skabe en ny form for vidensudvikling, baseret på det man passende kan kalde fagprofessionernes mikroforskning.

Mål fastsat ovenfra virker ikke

Den måde, dokumentationsregimet er opbygget på i dag, har ikke ført til gode resultater, hverken vurderet i forhold til et ønske om en billigere og bedre offentlig sektor, eller i forhold til hvordan den offentlige sektor løser sine opgaver over for samfundets svageste.

Over de seneste år er der kommet forskningsresultater, som alle peger i retning af, at styring gennem ovenfra fastsatte performancemål ikke fører til hverken en mere effektiv offentlig sektor eller til en reel forbedring for de borgere, som er i kontakt med den offentlige sektor. Dertil kommer, at udviklingen også har undergravet muligheden for demokratisk indflydelse og parlamentarisk kontrol.

Hvis vi begynder med dagtilbudsområdet, er der blevet sat spørgsmålstegn ved, hvad målstyring og dokumentation gør ved den pædagogiske faglighed; om ikke de mål, som fremgår af dagtilbudsloven og de efterfølgende kommunalt fastsatte udmøntninger, kommer til at indsnævre pædagogernes arbejde til det, som lige præcis er funktionelt i forhold til opfyldelse af målsætningen. Altså at vi får præcis det, vi måler på, og ikke meget mere. I pædagogernes fagblad Børn og Unge har der været adskillige artikler om, hvorvidt det at stille krav om måling og dokumentation af børns udvikling og kompetencer er understøttende eller ødelæggende for netop børns udvikling.

I den årlige tillidsundersøgelse fra BUPL fra slutningen af 2015 fremgår det, at 75 pct. af alle pædagoger og ledere mener, at de bruger for meget tid på praktiske opgaver, administration og dokumentation, som ikke tjener pædagogiske formål. Det er en markant stigning i forhold til 2014, hvor kun halvdelen havde den oplevelse (selv om det tal også var alarmerende).

Tilsvarende viser en stor spørgeskemaundersøgelse, ”Fællesskabet før forskellene”, fra 2014, lavet af Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet for FTF og LO, at tæt på fire ud af fem fagprofessionelle medlemmer af FTF oplever øgede krav om dokumentation. For alle offentligt ansatte er det tre ud af fire ansatte. Undersøgelsens forfattere ser, at de øgede dokumentationskrav som udtryk for, ”at det fagprofessionelle arbejde søges underlagt nye økonomiske og administrative styringslogikker.”

Samme tendens internationalt

Allerede i slutningen af 2011 kom der en omfattende forskningsrapport fra Victoria University i New Zealand, der er et af de lande, som har levet under et konsekvent new public management-styre siden begyndelsen af 1990’erne. Rapporten ”Future State: Directions for Public Management in New Zealand” påviste på en lang række områder problemer i form af mangel på helhedsorientering og sammenhæng i den offentlige sektors udvikling. F.eks. har det statslige ledelsessystem mere eller mindre afkoblet sig fra den parlamentariske kontrol, og indførelse af femårige resultatkontrakter har betydet omfattende omstruktureringer med tab af den tavse, faglige viden og undergravning af de offentligt ansattes loyalitet.

Endelig kom i slutningen af 2015 den meget omtalte dokumentation fra C. Hood og R. Dixon,”A Government that worked better and cost less?”, hvor de to forskere på væsentlige punkter påviser, at Storbritannien gennem de sidst 30 års offentlige styringsreformer ikke har opnået en billigere og bedre offentlig sektor. Det har der været skrevet meget om.

Dokumentationen af dokumentationskravenes himmelflugt er således legio. Der stilles for mange og forkerte krav til dokumentation af de fagprofessionelles praksis. At der stilles for mange krav, skyldes som regel, at dokumentationskravene ikke er koordinerede, og at de f.eks. er et resultat af politiske reaktioner på konkrete enkeltsager som Tøndersagen. At der stilles forkerte dokumentationskrav, skyldes, at kravene ikke tager udgangspunkt i professionsfaglig viden, men kun i hvilke data der tilfældigvis indberettes, fordi evt. nye dokumentationskrav – uanset hvor fornuftige de måtte være – altid vil blive mødt med et krav fra kommunerne om økonomisk kompensation for ekstraarbejde.

Ser man på socialrådgivernes arbejde med børnefaglige sager, kan man finde flere eksempler på både for mange og forkerte dokumentationskrav. Socialrådgiverne skal f.eks. dels anvende et meget indberetningstungt it-system (DUBU) udviklet af KL’s it-firma, KOMBIT, og dels overholde nogle tidsfrister, f.eks. i forhold til underretninger og lignende. Det giver socialrådgiverne i kommunernes myndighedsafdeling en hverdag præget af meget belastende arbejdsgange, uden at man af den grund kan se positive resultater for de børn, det hele burde handle om.

Dokumentation giver også mening

Betyder det så, at dokumentation udelukkende er af det onde? Bestemt nej. Ifølge Lars Qvortrup, professor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, gør man børn en kæmpe tjeneste ved at have styr på, om de har og får de kompetencer og færdigheder, man kan forvente, blandt andet gennem test. Men det skal ske med respekt for barnet og med brug af professionsfagligheden:

”Selvfølgelig skal barnets udvikling kunne måles, og barnet skal stimuleres i forhold til de læringsmål, vi har, for ellers svigter vi barnet. Men hvis vi ikke gør det med dyb respekt for barnets selvudvikling, har vi glemt formålet til fordel for virkemidlerne,” sagde Lars Qvortrup tilBørn & Unge, nr. 17, 2014.

Og det forudsætter, at pædagogen bruger sin professionsfaglighed.

Når man ser på resultaterne for de udsatte børn og unge i Danmark, er der meget, som tyder på, at specielt den gruppe ville have gavn af en bedre opfølgning og dermed dokumentation af, hvordan de udvikler sig. Når kun fire ud af ti anbragte børn får folkeskolens afgangseksamen, er der plads til væsentlig forbedring af indsatsen over for netop den gruppe. Og den skal begynde allerede første gang, hvor det fælles offentlige system har kontakt med det udsatte barn.

Lokalt i stedet for centralt

97,4 pct. af alle 3- til 5-årige går i daginstitution. Det betyder, at det er her, vi skal sætte ind. Samtidig har jeg lige fremhævet, at man som pædagog er ved at vælte i dokumentation, og at mange føler deres faglighed truet af netop dokumentation og kontrol. SÅ, hvad så?

Her kunne man overveje at starte på ny og med pædagogen, forældrene og barnet i hånden finde på nye måder at følge det enkelte barn på – og måske især det enkelte sårbare barn. Det forudsætter, at man opgiver en række af de centralt fastsatte mål til fordel for lokalt fastsatte mål.

En institution, der ligger i et boligområde med mange børn af anden etnisk herkomst end dansk, vil altid have fokus på sproglig udvikling. De steder, jeg har set, bliver ofte ret gode til at udvikle lille Muhammeds sprog, fra han kommer som treårig, til han begynder i skolen. Men pædagogerne får som regel ikke mulighed for at videreudvikle deres faglige nysgerrighed i det daglige. De får ikke mulighed for at lave resultatopfølgning i det små, f.eks. ved at få informationer om, hvordan Muhammed så klarede sig i indskolingen, og dermed kommer de ikke til at reflektere over, hvorfor Muhammed klarede sig væsentlig bedre end Abdullah. Pædagogerne får med andre ord ikke stimuleret den professionsfaglige nysgerrighed, men bliver i stedet sat over for en række konkrete sproglige test og krav om indsatser, som de i sidste ende ikke kan se resultaterne af.

Sammenlignet med lægevidenskaben ville det svare til, at man undlod at se på, hvad der kom ud af en given behandling. Det var sådan cirka det udviklingstrin, lægevidenskaben befandt sig på for 200 år siden. Men netop det at sammenligne resultater af behandling betød, at man opbyggede og videreudviklede sin viden. At man fik en vidensudvikling, der lagde ”sten på sten”. Det er en tilsvarende udvikling, som skal i gang på professionsområderne.

Derfor skal velfærdssamfundets professionsarbejde nytænkes på en sådan måde, at det giver pædagogen, læreren, sygeplejersken og socialrådgiveren mulighed for og ret til at være nysgerrig over for, hvad der kommer ud af deres arbejde. Udvikling og opbygning af en fagprofessionel mikroforskning med fokus på hjælp og støtte til de dårligst stillede 20 pct. af befolkningen kan være med til at få velfærdssamfundet ind i det 21. århundrede. Det burde de faglige organisationer, uddannelserne og brugerorganisationerne gå sammen om – det kan ikke gå hurtigt nok.

Forrige artikel Danmarks elite bør lytte til Wolfgang Schäuble – ikke Boris Johnson Næste artikel Anerkendelse som ledelsesværktøj er en måde at se verden på

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

SOMMERLÆSNING: Dansk ballets guldfugl, Nikolaj Hübbe, er flasket op med perfektion og lever i naturlig symbiose med det. Men hvor der er højt at flyve, er der dybt at falde. Ja, ja. Det er en kliché, men den slags har det med at have en antydning af sandhed i sig. Det gælder også i tilfældet Nikolaj Hübbe. Læs interviewet med ham, der var det fjerde i min serie af 'Uperfekte Interview', hvor jeg satte fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der gennemsyrer vores samfund. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Ministerdebutanter får nøgleroller

Ministerdebutanter får nøgleroller

ANALYSE: De er relativt unge, de er visionære, og de er alle forfattere til en stribe opsigtsvækkende debatbøger, der har været med til at definere Socialdemokratiets nye profil. Mandag Morgen sætter spot på fem ministerdebutanter i Mette Frederiksens nye regering, som vil være med til at afgøre, om regeringen bliver en succes eller fiasko hos vælgerne.

Mette Frederiksens store tillidsreform

Mette Frederiksens store tillidsreform

ANALYSE: Der er slået skår i samfundskontrakten, mener den nye S-regering og dens støttepartier. En stor reform skal derfor blandt andet styrke tilliden til politikere og medier, genopbygge tilliden til Skat og mindske de økonomiske forskelle i Danmark. Men tilliden til den nye regering selv kan blive påvirket af anklager om løftebrud i forhold til udlændinge og nedslidte.

Her er rammerne for den nye S-regering

Her er rammerne for den nye S-regering

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om et fælles aftalepapir, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering. Læs aftalen her.

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

ANMELDELSE: Vi skal se ledere som mennesker, før vi ser dem som enten mænd eller kvinder. Ny bog afdækker, at vi sidder uhjælpeligt fast i gamle adfærdsmønstre og normer og udfører en daglig kønslinedans for at leve op til dem.

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Klimakampen er glokal

Klimakampen er glokal

KOMMENTAR: Det er afgørende valg, der i disse år bliver truffet på både lokalt, nationalt og globalt niveau i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er det afgørende at skabe bedre netværk og samarbejde mellem de forskellige niveauer.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Dansk politiks nye superduo hedder Mette og Martin. Mette Frederiksen og Martin Rossen. De samler en meget stor del af magten i Statsministeriet. Det får især konsekvenser for Finansministeriet. De aktuelle regeringsforhandlinger har givet en forsmag på, hvad der venter.

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Finansministeriet får et helt sæt af nye opgaver, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Fokus i reformer flytter fra arbejdsudbud til kompetencer. Budgetloven i sin nuværende form kan stå for fald. Nye grønne regnemetoder skal holde øje med både klima og ulighed. Og så venter en 2030-plan.

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

”Hvem vil vi være? Hvad vil vi kendes for?” spurgte Lars Løkke Rasmussen, da han udskrev valget. Nu har vi en del af svaret: Vi vil være mere lige, vi orker ikke skattesnyd, vi vil have et samfund med frisind – og vi savner tillidsvækkende politikere. Det viser en stor undersøgelse af danskernes værdier.

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Tre ud af fire danskere finder det nu totalt uacceptabelt at snyde i skat, hvilket er en historisk høj andel. Når det gælder personlige forhold som brug af hash eller seksuel adfærd er danskerne til gengæld blevet mere tolerante og frisindede. Regeringen bør se på de forbudte, men bredt accepterede handlinger, mener forsker.

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Mens danskernes tillid til en række institutioner såsom Forsvaret og uddannelsessystemet stiger, står det anderledes til med tilliden til medier og de politiske systemer, der de sidste ti år har lidt et knæk. Sund skepsis er godt, men mistillid kan underminere vores institutioner, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, advarer forskere. 

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Bjørn Bredal anbefaler det nyoversatte epos Gilgamesh, hvis man lider af undergangsbevidsthed og så skal du høre Herbert Pundiks livshistorie som podcast.  

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation er det nye sort blandt internationale topledere. I den danske virksomhed Able praktiserer stifter og CEO Martin Bjergegaard det hver dag – og hans ansatte kan gå til det hver fredag, mens de er på arbejde. Forskning taler positivt om meditations gavnlige effekter.

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Mette Frederiksen præsenteres som en model for Europas socialdemokrater med stram udlændingepolitik og offensiv velfærdspolitik. I Spanien har partikammeraten Pedro Sanchez succes med en anden vej, der appellerer til unge og kosmopolitiske vælgere. Sanchez er stærkt EU-engageret, mens såvel Frederiksen som store dele af Danmark har store forbehold.

Klimaet kræver lederskab, Mette!

Klimaet kræver lederskab, Mette!

KOMMENTAR: Danmark skal gennemføre en bæredygtig transformation, der kræver historisk lederskab. Hvis Mette Frederiksen vil og tør, kan hun danne verdens første verdensmålsregering og blive et forbillede for resten af kloden. En væsentlig mission for ’børnenes statsminister’.