Hildebrandt: Ikkebæredygtig adfærd er taberadfærd

Hvor det for ti år siden var naivt at tale om bæredygtighed i erhvervskredse, så er det i dag naivt ikke at tale om bæredygtighed, skriver professor Steen Hildebrandt.

FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvikling handler om at ændre verden, at bevæge verden i andre retninger. Noget af det tungeste i den sammenhæng handler om virksomheders ændrede adfærd verden over.

Og her gælder det: Så længe, det er juridisk acceptabelt og økonomisk fordelagtigt for virksomheder at producere og sælge ikkebæredygtige produkter og ydelser, vil der finde en ikkebæredygtig produktion sted.

I mange tilfælde får de økonomiske motiver og argumenter ovenikøbet lov til at dominere over og udmanøvrere lovgivning, regler, aftaler og andet juridisk, og så begås der aftalebrud, lovbrud, kriminalitet m.m. med det formål at gennemføre økonomisk fordelagtige aktiviteter – uanset om de er bæredygtige eller ej.

Vi véd, at dette finder sted i meget stort omfang overalt i verden. Der er utallige eksempler: Skatteunddragelse er ét eksempel på sådanne ikkebæredygtige aktiviteter og fænomener. Danske Banks og Nordeas hvidvaskning et andet. Lovgivning alene er ikke tilstrækkelig til at forhindre ikkebæredygtig adfærd og handling. Man kan ikke lovgive sig til bæredygtighed.

Også mulighed for intet at gøre

Jura, økonomi, etik og moral er blandt de faktorer, der er afgørende for menneskers handlinger. Verdensmålene indeholder alle disse aspekter. Landene har forpligtet sig til at udarbejde planer og rapporter vedrørende deres arbejde med målene. Men det er meget vagt formulerede forpligtelser, og der er ingen strafforanstaltninger knyttet til en manglende overholdelse af bestemmelserne.

Verdensmålene indeholder en lang række etisk-moralske tilkendegivelser, som individer, organisationer og lande kan vælge at forholde sig positivt til og aktivt at arbejde for at realisere. Men alle kan også vælge det modsatte: at ignorere eller direkte modarbejde verdensmålene.

Der er knyttet umådeligt store økonomiske konsekvenser, interesser og muligheder til verdensmålene, men det er op til milliarder af selvstændige økonomiske enheder på egen hånd at tage stilling til, hvilken indsats de hver især vil yde i henseende til verdensmålene, og det omfatter også muligheden for intet at gøre.

Skrøbelige verdensmål skabt af mennesker

Verdensmålene er skrøbelige. Mange af de ubalancer, udfordringer, problemer m.m., som de skal udbedre og løse, er skabt af mennesker, forårsaget af menneskers motiver og aktiviteter.

Verdensmålene er udtænkt, formuleret og skabt af mennesker. Menneskeheden står med gigantiske udfordringer – og tilsvarende gigantiske muligheder.

Det er op til os mennesker at begribe og gribe disse udfordringer og muligheder. Verdensmålenes realisering er et menneskeligt anliggende.

Det er i denne forbindelse ikke en acceptabel forklaring eller undskyldning, at mennesker er styret af kortsigtede og egoistiske økonomiske interesser og motiver, og at al den destruktion og alt det negative, der finder sted i verden på grund af menneskers adfærd, derfor er naturlig. Det er ikke naturligt. Det er unaturligt. Det er imod naturen.

Alt dette er en del af baggrunden for, at en betydelig del af de aktiviteter og den produktion, der i dag finder sted i millioner af virksomheder verden over, er ikkebæredygtig.

Virksomheder med afgørende indflydelse

For at forstå, hvorledes det går til, skal man forstå, hvorledes der træffes beslutninger i virksomheder, organisationer, husholdninger og lande. Det er i vid udstrækning i virksomhederne, at de beslutninger træffes, der er afgørende for, i hvilket omfang og i hvilket tempo bæredygtig adfærd fremmes eller ikke fremmes.

De politiske beslutninger på alle niveauer, fra lokalt, over nationalt og op til overstatsligt niveau, er afgørende for de rammer og vilkår, som virksomhederne (og husholdningerne) agerer inden for og må respektere, men det er i selve de private virksomheder, at det konkret og i vid udstrækning afgøres, hvilken udvikling der finder sted i verden på bæredygtighedsområdet. Det er nemlig her, alle indkøbs-, produktions-, salgs- og andre beslutninger træffes.

Det hører selvsagt med til billedet, at dette sker i et meget kompliceret samspil med de milliarder af forbrugere verden over, der er i kontakt med virksomhederne i alle de transaktioner, der finder sted på markederne, og som tilsammen afgør den industrielle-økonomiske udvikling.

Op til virksomhederne selv

De fleste virksomheder gennemfører strategiske processer, som fører frem til en indkredsning af et handlingsrum, inden for hvilket virksomheden opererer og træffer både strategiske og operationelle beslutninger. Afgrænsningen af dette råde- eller handlerum og de kriterier og den lovgivning, ud fra hvilke virksomhederne træffer deres beslutninger, er selvsagt afgørende for, hvilke konkrete beslutninger virksomhederne træffer.

Holdningen og forståelsen har hidtil i langt de fleste lande i verden været, at enhver virksomhed kan udfylde dette rum på lige netop den måde, virksomheden finder er bedst for den – dog altid under den forudsætning, at gældende love og aftaler overholdes.

Vi taler om et liberalt syn på den private virksomhed og dens muligheder og opgaver, og dette syn har i praksis været karakteriseret ved åbne og frie markeder i store dele af verden, hvor virksomheder har udbudt produkter og ydelser, som et marked dernæst har efterspurgt, eller omvendt: Et marked har efterspurgt ydelser og produkter, hvilket private virksomheder herefter har svaret på ved at producere og levere det efterspurgte til markedet, og på baggrund af den såkaldt frie prisdannelse bliver og er milliarder af handler eller transaktioner blevet indgået.

Alt er (stort set) tilladt

Vi taler om frie markeder, om fri prisdannelse, om en fri markedsøkonomi. Inden for lovens rammer har virksomhederne kunnet agere, og de har og har haft meget vide rammer for, hvad de vil udvikle, producere, markedsføre og sælge.

Om de vil sælge usund, måske sundhedsfarlig mad eller økologiske, sunde og bæredygtigt producerede fødevarer, var op til virksomhedernes ledelser. Hvis de ville udvikle og producere våben til børn, var det i visse lande i orden. Om de vil udvikle kemikalier, hvis virkninger for mennesker og dyr man ikke havde nogen sikker – om nogen – viden om, var op til virksomhederne.

Op gennem 1900-tallet blev der på den måde udviklet ca. 100.000 nye kemikalier i EU, hvis virkninger man ikke havde og ikke har nogen sikker viden om.

Tænkningen er, at alt er tilladt, indtil det er bevist, at det er skadeligt for mennesker og dyr. Det siger sig selv, at hvis millioner af virksomheder verden over hver dag på den måde træffer globalt set uhensigtsmæssige beslutninger, så lider kloden derved, og en række problemer akkumuleres i kølvandet på en sådan globalt set uhensigtsmæssig strategisk adfærd fra de private virksomheders side.

Lovgivning ansporer til ikkebæredygtighed

Det siger sig selv, at hvis det er tilladt og fordelagtigt, og hvis landenes skatte- og afgiftsbestemmelser derudover måske ligefrem tilskynder til en ikkebæredygtig adfærd og produktion, så får verden ikkebæredygtige virksomheder og ditto produkter, og det er præcis, hvad der i vid udstrækning er tilfældet og resultatet.

Megen lovgivning verden over ansporer virksomheder til ikkebæredygtig adfærd. Megen efterspørgsel fra forbrugere verden over fremmer ikkebæredygtig produktion. Mange interesseorganisationer og tusindvis af lobbyister verden over arbejder hver dag systematisk og ensidigt på at fastholde og udbygge ikkebæredygtig produktion og adfærd.

Og på første parket med rådgivere og eksperter sidder økonomerne, og ude i periferien står fysikere, kemikere, pædagoger, psykologer, sundheds- og ernæringseksperter og mange andre slags eksperter og advarer; verden er fyldt med udredninger og analyser, der klargør og dokumenterer, hvor skadelig denne adfærd fra virksomhedernes side er, og vi har samtidig tilgængelig viden, der viser, hvorledes vi kan dreje verdens udvikling i en anden retning.

Det seneste og stærkeste, verden har i den sammenhæng, er verdensmålene.

Det skal føjes til – som en selvfølge: Der er også virksomheder i verden, der er klart fokuserede på at producere bæredygtigt og på i den forbindelse at arbejde bevidst for FN’s 17 verdensmål. Der er mange af den slags virksomheder. Og formentlig er det rigtigt at sige: Hvor det for ti år siden var naivt at tale om bæredygtighed i erhvervskredse, så er det i dag naivt ikke at tale om bæredygtighed.

Ikkebæredygtig adfærd er taberadfærd.

 

Forrige artikel Husk nu: Vi er ikke i mål med verdensmålene endnu Husk nu: Vi er ikke i mål med verdensmålene endnu Næste artikel Solenergien går ned i gear Solenergien går ned i gear
 • Anmeld

  AGNETE STOVGAARD

  Tak for ordene og for dine engagerede skriverier om bæredygtighed i det hele taget.

  Økologien tror jeg, har været en øjenåbner for forbrugerens viden om, at der er forskel på produktionsmåder, og at alt mad ikke er lige sundt – det er et budskab, der også finder genklang hos den individualistiske forbruger.
  Men at skabe opmærksomhed omkring bæredygtighed, sådan som du gør det, er en opgave af de store, fordi det fordrer at fællesskabet er i fokus både hos producenten, forbrugeren og ud i det politiske liv.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi grønne EUer

  ET GIFTFRIT SAMFUND JA !!!! MEN TIL HVEM ???

  Det grønne samfund er lagt på skenner men det går alt for
  langsomt !! Men der er et andet problem !! Hvem skal
  overtage det grønne samfund !!! Flere og flere børn vokser op
  I en ikke bæredygtig familie !! Uden en far !! RØDSTRØMPEBØRN !!! Det danske Folketing har lukket sig inde
  på Borgen !!! Faderrens ligeberettigelse er fremtidens største politiske emne !!! VI VIL HAVE EN BÆREDYGTIG FAMILIE !!
  DANSKE BØRN !!!! Venligst hp.


 • Anmeld

  Peter Haag · Udviklingsrådgiver

  Problemet er illusionen om 'eksternalities'

  Den altafgørende og grundlæggende problemstilling ligger i, hvordan vi som verdenssamfund kan overvinde den århundreder gamle tro på, at der findes sådan noget som 'eksternalities', dvs. faktorer og virkninger, som ikke vedkommer os, især os som virksomhedsledere.

  Den videnskabelige økonomi er gennemsyret af modeller og grundantagelser, som inge hold i virkeligheden har: mennesket er et rationalt væsen - hvorfor har vi så reklamer? mennesket er egoistisk - hver eneste dag bliver der gennemført millionvis af beviser af det modsatte, de kommer bare ikke i nyhederne; men måske den mest skadelige af alle disse økonomiske myter er den, at der er konsekvenser af vores adfærd, som vi som virksomhedsledere ikke behøver tænke på: hvor går affaldet af vores produkter hen? forurening af luft, vand og jord med kemi, plastik osv har kun i løbet af 1900-tallet langsomt og typisk mod stærk modstand fra lobbyen fundet vej ind i virksomheders beslutning via en alt for langsom fremkrybende lovgivning. Merchants of doubt, forhælingstaktik, alt bliver sat ind for at nedsætte tempoet i denne udvikling. Men i virkligheden har alt vi gør konsekvenser for alt. Hvordan vores arbejders liv kan hænge sammen med de arbejds- og lønvilkår vi byder dem; hvordan vores samfunds fælles ressourcer bliver skånet og genopbygget igennem nænsomme processer.

  Idéen om 'eksternalities' giver virksomheder lov til fuldstændig at tilsidesætte vores alles fælles ressourcer og interesser: biodiversitet, ren luft og vand, dyrevelfærd, en natur, der trives og beholder sit evne at re-etablere sig selv, værdige livsforhold: alt det kommer os alle ved, og det skal vi alle ikke lade nogle få tage fra os for deres eget, kortsigtede gevinst, ofte under påskud af, at det sker i vores egen interesse.

  Og hér kommer mediernes meget vigtige rolle ind: fremhæv konsekvent de gode eksempler der bliver sat; og vis virksomheders grådige og uansvarlige, snylterlige, smafundsundergravende og parasitære adfærd for alle, hvor det sker ('shame them'); og hold op med at betegne nogen for 'elite' fordi vedkommende er rig, men forbehold dette mærkat for dem, der opfører sig ordentligt.

 • Anmeld

  Nicolai Nielsen

  Kun forbrugerne kan få virksomhederne på ret kurs,

  men forbrugerne skal have lidt hjælp...

  Hvis der er én ting virksomheder har (og bør have) respekt for, så er det deres kunder. Forbrugerne af deres produkter og serviceydelser. Hvor love og regler for de fleste virksomheder blot er nogle begrænsende rammer for deres virke, som de gerne udfordrer og skubber til, hvis muligt, så er kundernes holdning til virksomheden langt mere essentiel.

  Derfor er jeg helt enig med Peter Haag herover i, at medierne har et stort ansvar for at finde og fortælle om de virksomheder, der tager ansvar for en bæredygtig fremtid - og stille kritiske spørgsmål, til dem, som ikke gør. Det vil gøre det nemmere for almindelige forbrugere at træffe bæredygtige valg i det daglige.

  Men de skal også fortælle, hvordan vi - os helt almindelige forbrugere - er med til at påvirke verden. Hvordan vores vaner og måden vi lever på, påvirker og bidrager til de 17 verdensmål. Vi skal have synliggjort konsekvenserne af de valg vi træffer i det daglige. Og det skal både medierne, virksomhederne, NGO'erne og landets politikere hjælpe med.

  Medierne skal fortælle historien om de gode virksomheder, der formår at se de 17 verdensmål som en business case og ikke blot nogle begrænsende rammer. Om virksomheder, der er i gang med at ændre deres produktion til mere bæredygtige principper - også selvom de ikke er helt i mål. Og lige så vigtigt om de virksomheder, der nægter at forholde sig til deres ansvar for, at vores børn og børnebørn også kan vokse op i en verden, hvor naturen er udenfor døren og ikke i et glasmontre på et museum.

  Men de skal også italesætte det personlige ansvar, vi har som forbrugere. Vi kan nemlig i fællesskab, hvis vi vil, tvinge virksomhederne til at tænke mere bæredygtigt. Det kræver dog, at vi selv er villige til at lave noget om. Vi skal kigge i køleskabet og fryseren og tænke: Hvordan er jeg mon med til at påvirke de 17 verdensmål? Er det bæredygtigt, at jeg spiser kød hver dag? Flere gange om dagen? Vi skal kigge på vores tøj og tænke: Er den her trøje mon produceret bæredygtigt? Og hvad med de sko, jeg købte i sidste uge? Er de? Og var det overhovedet nødvendigt med nye sko? Og vi skal tænke på, hvordan vi transporterer os selv rundt - i det daglige og når vi skal på ferie: Skal jeg tage cyklen på arbejde? Eller toget? Skal jeg flyve på sommerferie med familien? Og skal vi tage på skiferie i Alperne hvert år? Kunne vi holde ferie i Danmark?

  Der er mange valg at træffe som forbruger. Og hvis vi hver især når frem til den konklusion, at vi nok ikke kan gøre så meget på egen hånd - så har vi tabt. Og vores planet har tabt. Så lad os få italesat det personlige ansvar. Jeg er ikke bleg for at indrømme, at jeg sikkert kunne gøre langt mere for at bidrage til en bæredygtig fremtid. Men jeg kunne godt bruge noget hjælp til at finde ud af, hvordan jeg gør det bedst muligt.

  Og må jeg så ikke til sidst opfordre medierne til at anlægge en mere seriøs og nuanceret tilgang til sagen. Hvis jeg skal kunne bruge mediernes dækning til noget, skal de fokusere mere på fakta og nuancer, og samtidig skrue ned for den altødelæggende clickbait-kultur med sine pinlige og forskruede overskrifter. Her kan de med fordel lære af Mandag Morgen.

 • Anmeld

  Jesper Steenberg · Leder af ENERGI & VAND – Greater Copenhagen Living Lab

  Dannelse 4.0 i praksis – Skal FN’s 17 verdensmål nås, skal dannelse gentænkes.

  Professor Steen Hildebrandt har ret, vi lever i en verden, hvor vi mennesker er blevet den dominerende miljømæssige kraft på planeten, og vores fælles fremtid i stigende grad afhænger af de beslutninger, vi kollektivt tager.

  Der er brug for dannelse 4.0!

  De kompromisser, vi mennesker laver, bliver afgørende for, om vi kan nå FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Derfor har vi brug for en dannelse 4.0, som gør, at vi igen kan tale sammen og finde de kompromisser, som verden har brug for.

  Er vi klar til dannelse 4.0?

  Dannelse 4.0 skal sikre en faktuel forståelse af verdens udfordringer, deres udvikling og størrelsesorden, da dette er forudsætningen for at handle og løse f.eks. den moralske opgave at udrydde ekstrem fattigdom eller løse den potentielt meget farlige klimaudfordring.

  Herudover skal dannelse 4.0 sikre færdigheder i at kunne oscillere mellem perspektiver, herunder mellem et øko-romantisk og et øko-modernistisk perspektiv, samt analysere i, hvilke situationer det ene, det andet, eller begge perspektiver, giver bedst mening samt kritisk og engageret, at præsentere egne og andres visioner for en bæredygtig verden.

  Øko-romantikerne og øko-modernisterne har hver sin opfattelse af menneskets rolle i verden og derfor også forskellige syn på, hvordan vi sikrer en mere bæredygtig verden og hvordan vi realiserer FN’s verdensmål. De to perspektiver lever ofte i helt lukkede verdener, og når de mødes, ser de ofte hinanden som modstandere, selvom begge grupper ønsker en udvikling i retning af en mere bæredygtig verden og realisering af FN’s verdensmål. Det er et problem, da begge perspektiver er nødvendige for at nå FN’s verdensmål og gøre verden mere bæredygtig.

  Økoromantikernes naturlige balance!

  Øko-romantikerne ser på verden som endelig, hvor mennesker, ligesom andre biologiske dyr, er begrænsede af deres omgivelser. Skåret til benet er mennesket ligesom bakterier i en petriskål, begrænset af petriskålens grænse. Menneskets grænse er jordens ressourcer, og der er grænser for vækst. Hvor bakteriernes skæbne er forseglet af petriskålen, ville øko-romantikerne se menneskehedens skæbne som afhængig af at skabe en naturlig balance mellem menneskets ressourceforbrug og naturgrundlaget.

  Øko-romantikerne ser verdens nuværende tilstand som ikke-bæredygtig, og årsagen hertil bunder i en værdimæssig og moralsk problemstilling: Et umoralsk overforbrug af materielle ressourcer i den vestlige verden.

  Øko-romantikerne betragter den naturlige verden som en overordnet orden, der ikke bør forstyrres, og naturen som havende en ret i sig selv. Æstetisk ser øko-romantikerne en differentieret natur som værdifuld, og løsningen for fødevareproduktionen er dyrevelfærd og økologi. Kraftig nedsættelse i menneskets ressourceforbrug: Mindre materielt forbrug, flere cykler, færre udlandsrejser, mindre kød og mere vegetarisk kost er nødvendigt for at genoprette den naturlige balance og anses for at være vores eneste vej til at nå FN’s verdensmål og sikre en bæredygtig verden. Øko-romantikernes store udfordring er, at det ikke længere er sandsynligt at opnå en naturlig balance mellem menneskets ressourceforbrug og naturgrundlaget ift. klimaudfordringen og med en befolkning på mellem 9,5-11 milliarder mennesker på jorden, som ønsker samme levestandard som i vesten. Dette er en næsten ubærlig tanke for øko-romantikeren, for hvem den naturlige balance næsten er en form for religion.

  Økomodernistens tro på menneske og teknologi!

  Øko-modernisterne, på den anden side, ser verden som fuld af muligheder og næsten uudtømmelig, så længe der er energi nok. Mennesket adskiller sig fra dyr og kan bruge fornuft, teknologi og opbygge institutioner, som kan sikre bedre livsvilkår for menneskearten.
  Mennesket har gennem de sidste 100 år udviklet mirakler ift. livslængde, sundhed, madproduktion og velstand. Og for øko-modernisterne er denne udvikling på ingen måde slut. Menneskets grænse er termodynamikkens lov om entropi - at alt bliver mere kaotisk og uordentligt uden tilførsel af ny energi. Skåret til benet er universet, solen og jorden en værktøjskasse, hvis indhold er frit tilgængeligt for mennesket ift. at designe den verden, vi som mennesker vil have.
  Alle biologiske og teknologiske processer skaber restprodukter. Øko-modernisterne erkender, at disse kan være negative og potentielt farlige for mennesket og miljøet på jorden, men de anses som noget, der kan og skal løses. Øko-modernisterne ser naturen og dens økosystemtjenester som værdifulde og vigtige for menneskene, og som noget der skal sikres plads til gennem at designe og aktivt forvalte fremtiden.

  Løsningen på at nå FN’s verdensmål og sikre en mere bæredygtig verden, er netop at designe og forvalte verden, så målene opnås ved brug af mere ren energi, bedre teknologi, stærke institutioner, mere cirkulær økonomi og ved at springe de mange led i naturen over i energiproduktionen: Ved f.eks. at gå direkte efter at bruge solens energi, i stedet for at bruge biomasse, kan vi skåne naturgrundlaget. Dette gælder også delvist i fødevareindustrien, f.eks. i kødproduktionen, hvor kunstigt kød fremstilles i laboratorier baseret på dyreceller i stedet for gennem en ineffektiv, forurenende kødproduktion.
  Øko-modernisterne vil skabe en ny balance mellem menneskets ressourceforbrug og naturgrundlaget. En teknologiunderstøttet balance, som både vil kunne sikre en høj levestandard for verdens befolkning og frigive landarealer til mere fri natur, biodiversitet og andre økosystemtjenester. Øko-modernisternes store udfordring er, at deres løsninger af mange ses som unaturlige, pragmatiske og teknokratiske løsninger, som truer drømmen om den naturlige balance.

  En flersporet faktabaseret dannelse med FN’s verdensmål som retning tak!

  Kun gennem at koble flere perspektiver, herunder det øko-romantiske og det øko-modernistiske perspektiv, kan vi nå FN’s verdensmål. Uden øko-modernisternes fokus på f.eks. STEM (Science, Teknologi, Engineering & Mathematics) samt innovation, kan vi ikke sikre en acceptabel levestandard for hele klodens befolkning og samtidig sikre nok areal til menneskelig udfoldelse, natur og økosystemtjenester. Og uden øko-romantikernes fokus på værdier, æstetik og moral, vil øko-modernisternes løsninger risikere at blive for teknokratiske.

  Dannelse 4.0 rummer: En forståelse for science og teknologis store betydning for en bæredygtig udvikling i verden, i fortid, nutid og fremtid, herunder en faktuel numerisk grundforståelse af udviklingen; en forståelse for hvordan forskellige samfundstyper ser på bæredygtighed, herunder den traditionelle, moderne, postmoderne og metamoderne samfundstype; en mulighed for konkrete handlingserfaringer ift. virkelige lokale, regionale og globale problemstillinger og deres samspil med naturens, teknologiens, kulturens og politikkens domæner.


  Uddannelse i FN’s verdensmål giver muligheder!

  Uddannelse i FN’s verdensmål er en oplagt mulighed for at sætte en dannelse 4.0 på dagsordenen. En type dannelse, som indeholder elementer fra den naturvidenskabelige dannelse og som har en faktabaseret bæredygtigheds-handlekompetence som dannelsesmål. En dannelse som stræber mod en mere bæredygtig verden og har FN’s verdensmål som pejlemærker.

  En dannelse som ikke ser et grundlæggende skel mellem natur og kultur. En dannelse der anerkender, at det er os mennesker i den antropocæne tidsalder, der har ansvaret for at designe verden med både natur og kultur så vi bl.a. når FN´s verdensmål. En dannelse som erkender, at vi lever i en ny teknologisk æra og at menneskelige samfund altid udvikler sig gennem forskellige udviklingsstadier i samspil med den teknologiske udvikling. At historien har en form for retning, som bygger oven på tidligere forståelser af verden, men at denne retning evolutionært udvikler sig gennem tests af meta-fortællinger om retningen, hvor FN’s verdensmål er et eksempel på en suverænitetsdemokratisk besluttet retning, hvilket giver retningen legitimitet.

  Dannelse 4.0 skal på dagsordenen!

  Lad os sætte dannelse på dagsorden igen. Ikke en 1.0 dannelse - det traditionelle samfunds gud, konge og fædreland, ikke en 2.0 dannelse som en tilbagevenden til en modernistisk ukritisk tro på naturvidenskab og teknologiudvikling, ikke en 3.0 dannelse a la den postmoderne antidannelse med dekonstruktion af seksualitet, køn, familie, hierarkier, fællesskaber, religion, politiske ideologier, naturvidenskab, sammenhængskraft og troen på fremtiden.

  Nej, lad os benytte FN’s 17 verdensmål til at sætte dannelse 4.0 på dagsorden, med en suverænitetsdemokratisk besluttet dannelsesretning. En dannelse hvor vi mennesker har sat retningen for vores klodes udvikling. Lad FN’s 17 verdensmål vise vejen for dannelse 4.0.

  Tid til refleksion i uddannelsessystemet!

  Hvis øko-romantikere og øko-modernister succesfuldt skal kobles i en ny dannelse for FN´s verdensmål, er der brug for refleksion både hos de grønne ildsjæle og hos de fagfaglige science-lærere på lærerværelset, på seminarierne, ingeniøruddannelserne og blandt undervisere inden for bæredygtighed. Er vi klar til det?

  Kronikør: Jesper Steenberg, Lærer, PD videnskabsteori, Civilingeniør og Master i ledelse og innovation. Leder af ENERGI & VAND – Greater Copenhagen Living Lab


Javel, fru statsminister

Javel, fru statsminister

ANALYSE: Mette Frederiksen vil ruske op i embedsværket, hvis hun vinder valget. Hun vil styrke Statsministeriet og tage stærkere politisk styring på prioriterede områder som børn. Men strategien er risikabel, og møgsager kan hobe sig op på hendes bord.

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Danmark oplever i disse år en gradvis privatisering af velfærden. Her kan du se andelen af private daginstitutioner, andelen af elever i private skoler og antallet af private plejeboliger i din kommune.

Politisk aristokrati A/S

Politisk aristokrati A/S

Den postpræsidentielle klubs p.t. største stjerne, Michelle Obama, sælger millioner af bøger og taler for fulde huse. Et fragmenteret mediebillede gør, at folk hungrer efter en koncentreret aften i selskab med fascinerende mennesker, mener dansk festival-direktør. Det er blevet en millionforretning for ekspolitikere og deres fruer.

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

ANALYSE: Frankrigs demokrati er lige så sygt som det britiske. Hverken i Paris eller London er parlamenterne i stand til at skabe folkelig konsensus om nødvendige politikker. Theresa Mays håndtering af Brexit vil sætte dybe spor i årtier. Præsident Macron overlever kun takket være Frankrigs autoritære system.

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. Antallet af børn i privatinstitutioner er tredoblet på få år. Danmark er på vej ind i en ny epoke, hvor den private velfærd vil fylde mere, forudser professor.

Over 30.000 børn bliver passet af private

Over 30.000 børn bliver passet af private

Private vuggestuer og børnehaver skyder frem over hele landet i disse år. Hver syvende daginstitution er i dag privat. I nogle kommuner er det op mod halvdelen. Eksperter forudser, at antallet vokser, i takt med at der skal oprettes op imod 6.000 flere pladser årligt.

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Hver syvende nye plejebolig i Danmark bygges for private penge og skal drives af private operatører. Det stigende antal ældre er også blevet et marked for millioninvesteringer i private velfærdstjenester. Borgmestre i en stor og en lille kommune hilser de nye byggerier velkommen.

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Mandag Morgen har bedt Rasmus Kjeldahl om tre kulturanbefalinger. Med musik fra unge, upcoming bands, en bog om Europas tilstand og et teaterstykke om parforholdet er der lidt for enhver smag.

Storhedstid for departementschefer

Storhedstid for departementschefer

Hvis en departementschef kan få en for departementet vigtig sag med i et regeringsgrundlag, er det en næsten-garanti for, at en ny minister vil tage sagen videre. Derfor bruger topembedsmændene tiden lige op til et folketingsvalg på at gennemgå såvel skuffesager som organisation.

Tag et opgør med de anonyme donationer

Tag et opgør med de anonyme donationer

KOMMENTAR: Politikere modtager mere offentlig støtte end nogensinde, men alligevel føler flere partier sig berettigede til at skjule deres private donorer. Det er demokratisk betænkeligt.

Regnearksledelsen har fejlet

Regnearksledelsen har fejlet

KOMMENTAR: Problemerne i Skat er et symptom på mange års fejlbehæftet tænkning i den offentlige sektor, hvor regneark udarbejdet af konsulenthuse har fået lov at diktere alt for meget alt for længe. Der er brug for færre konsulenter og mere ledelse.

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

KOMMENTAR: Uddannelsesministeren har nedsat en kommission, der skal komme med udspil til en ny læreruddannelse. Men der er ikke en eneste ekspert med forstand på specialpædagogik med ved bordet. Et signal om, at ministeren overser et af folkeskolens grundlæggende problemer.

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

En stor del af den politiske debat herhjemme begynder og foregår i dag på politikernes egne profiler på de sociale medier, og dermed er det også i politikernes magt at blokere de brugere, de ikke ønsker, skal blande sig i den demokratiske samtale.

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Mandag Morgen har bedt Marie-Louise Boisen Lendal om tre kulturanbefalinger. Som direktør i den fødevarepolitiske tænketank Frej er hun dybt optaget af bæredygtighed, og det skinner igennem i anbefalingerne, der rummer tanker om kapitalisme, klimakamp og grøn virksomhedsledelse.

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

KOMMENTAR: En vej til at blive en bedre mødeleder er at evaluere sine egne møder på en systematisk måde, mener en af dem, der underviser kommende mødeledere. Det er i foreningen af teori og praksis, at guldet ligger.

Dampen er gået af privatiseringstoget

Dampen er gået af privatiseringstoget

Regeringen drømte for få år siden om at sælge el-, vand- og varmeværker for milliarder. Nu er privatiseringsbølgen bremset op i Danmark og mange andre steder i Europa. Det handler både om politik og økonomi.

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Forsyningssektoren skal gøres mindre afhængig af tilskud og mere båret af markedskræfter. Men regeringen har ikke som mål, at der skal sælges ud af sektorens aktiver, fastslår energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. "Jeg har som minister – og det gælder også regeringen – ingen planer om at blande mig i ejerskabet."

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Tænketanke, analyseinstitutter og interessenter på tværs af det politiske spektrum har de senere år bidraget til debatten om forsyningssektorens fremtid med argumenter for og imod involvering af private kræfter. Mandag Morgen kortlægger argumenterne fra et bredt felt af aktører.

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Næsten to ud af tre boliger bliver varmet op af fjernvarme. Det nærmer sig europæisk rekord. Nu opfordrer dansk topekspert til, at vi for alvor bruger fjernvarmen i den grønne omstilling. ”Det bliver dyrere at lade være,” siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Som ny bestyrelsesformand på Copenhagen Business School skal Torben Möger Pedersen i samarbejde med rektor Nikolaj Malchow-Møller forsøge at sikre universitetet en plads blandt verdens bedste erhvervsuniversiteter.

"Den største fare ved maskinerne er at vi bliver som dem"

INTERVIEW: Teknologien byder på enorme gevinster, og hvis ikke vi kaster os ind i udviklingen, bliver vi udkonkurreret af dem, der gør. Men jo mere vores samfund og vi selv præges af teknologien, des mere mister vi af det, som gør os til mennesker og giver mening for os, advarer den tyske fremtidsforsker Gerd Leonhard.

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

INTERVIEW: Verden bliver rigere, sundere og mere sikker, hvis alle regeringer prioriterer ligestilling højere, mener Katja Iversen, leder af ngo'en Women Deliver. Hun skoser Danmark for at svigte ligestilling og for at have misset #MeToo-debatten.

Mødes I – eller holder I bare møder?

Mødes I – eller holder I bare møder?

KOMMENTAR: Møder er et nødvendigt, men ofte også udskældt element på mange arbejdspladser. Som leder er det din opgave at undgå, at subtile udelukkelsesmekanismer, alliancer og snævert fokus på egne agendaer blokerer for, at deltagerne kan samles om en fælles sag.

Ældres ensomhed kan også bygges væk

Ældres ensomhed kan også bygges væk

KOMMENTAR: Hvordan kan velfærdssamfundet bruge filantropiske fonde som en del af løsningen på presserende problemer? Udviklingen af seniorbofællesskaber er et godt eksempel på en opgave, hvor det giver god mening, og på en helt ny form for filantropi.

Et lille job har også ret

Et lille job har også ret

REPORTAGE: Aalborg Kommune inviterede sammen med Fokus Folkeoplysning lokale virksomheder og en håndfuld kontanthjælpsmodtagere på middag hos den socialøkonomiske restaurant Kaffefair. ’Et måltid med mening’ hed aftenen, der gik ud på at finde små deltidsjob til kommunens borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Politikere er blevet deres egne massemedier

Politikere er blevet deres egne massemedier

Højere partistøtte giver nye kommunikationsmuligheder hos danske politikere, som søsætter egne medier som aldrig før. Det har ændret nyhedernes fødekæde og vil give mere støj ved det kommende folketingsvalg. Måske bliver 2019 valgåret, hvor de traditionelle medier mister magten over dagsordenen.

Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Det tyske parti AfD er ved at oprette sit eget mediemæssige war room, hvorfra 20 journalister skal lave partiets egen 'dækning' af livet i Forbundsdagen. I Spanien kan journalisterne ikke længere stille spørgsmål til premierministeren. Uafhængige medier har det svært i mange EU-lande.

Med i maskinrummet: Sådan styrer politikerne dagsordenen

Med i maskinrummet: Sådan styrer politikerne dagsordenen

Danske vælgere foretrækker muligvis stadig tv-mediet i en valgkamp, men det er det, der foregår på politikernes egne kanaler, der afgør debatten, lyder det fra politisk strateg. Når partierne sætter tryk på, kan de dreje dagsordenen i deres retning, og det kan give taletid i medierne.

Mediecheferne: Vi vil sikre transparens

Mediecheferne: Vi vil sikre transparens

Mediernes opgave ved det kommende valg er vigtigere end nogensinde før. Det mærker man ude på redaktionerne, hvor mandskabet oprustes, og øjnene rettes mod sociale medier og risikoen for misinformation.

Set, læst og hørt: Margrethe Vestager

Set, læst og hørt: Margrethe Vestager

Margrethe Vestager serverer tre kulturanbefalinger til Mandag Morgens læsere. Hun kommer blandt andet omkring en oldgræsk tragedie, som hun har genlæst for første gang siden gymnasiet, og en illusionskunstner på Netflix.

Nyt job: Christian Harsløf er ny KL-direktør

Nyt job: Christian Harsløf er ny KL-direktør

Christian Harsløf havner i et af de største og mest betændte politiske brændpunkter, når han tiltræder som direktør for digitalisering og teknologi samt sundheds- og ældreområdet i KL.

Udkantslæge: Her behandler vi ikke patienterne ens

Udkantslæge: Her behandler vi ikke patienterne ens

KOMMENTAR: En læge i Grenaa og en læge i Århus midtby får den samme betaling for at tage sig godt af deres patienter. Men hvis de skal have lige god behandling, kræver det en meget forskellig indsats. Et lægefællesskab i Grenaa har taget konsekvensen og lavet deres egen udligningsordning mellem de stærkeste og de svageste patienter.

Danmark har fået et nyt parti: Velfærdspartiet

Danmark har fået et nyt parti: Velfærdspartiet

KOMMENTAR: Kommunernes Landsforening er blevet så stor en organisation, at den er mere slagkraftig end de fleste politiske partier. Det er ikke nødvendigvis sundt for den demokratiske samtale. 

Dansk rigmand: Beskat verdens rigeste og brug pengene på verdensmålene

Dansk rigmand: Beskat verdens rigeste og brug pengene på verdensmålene

Verdens rigeste må finansiere opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål gennem ekstra beskatning, mener dansk-iranske Djaffar Shalchi. Han er vokset op på bunden af det danske velfærdsamfund, men er i dag mangemillionær. ”Filantropien kan ikke redde vores verden. Det kan beskatningen.”