Vejen ud af osteklokken

Valget 2015 blev et ”osteklokkevalg” – jævnfør Ugebrevet i sidste uge. De kommende uger afgøres det, om den navleskuende politik, der dominerede valgkampen, også vil sætte kursen for Danmark de kommende år. Skal partierne overholde mange af de løfter, de udstedte i bestræbelserne på at tiltrække vælgere i valgkampens hede, kan man frygte, at ligheden mellem osteklokken og Christiansborg bliver stadig mere slående. De løfter handler bl.a. om at styrke den nationale selvfølelse og tage mindre internationalt ansvar.

[quote align="right" author=""]Vi risikerer at sidde fast i osteklokkesyndromet. Her lider vi under den uhellige alliance mellem to af samfundets mindst troværdige samfundsgrupper: politikerne og medierne.[/quote]

Det vil være både synd og skam og spild af stort potentiale. For Danmark har oversete og uudnyttede muligheder for at sætte nye standarder og normer for indretningen af et moderne velstandssamfund. Senest har den britiske økonom John Kay i en klumme i Financial Times udnævnt Danmark som verdens ”Top Nation”. Han fremhæver, at Danmark afviger fra andre topnationer ved ikke at gå efter storpolitisk og militær magt men mere efter at eksportere sine varer – altså at være en fredelig international handelsnation. Ifølge John Kay er vi dog også lidt kedelige og præges af Jantelovens konformitet og selvtilstrækkelighed.

Men Danmark kunne gøre sig berettiget til titlen ”Top Nation”, hvis vi langt mere begavet og målrettet udnyttede vores potentialer. Vi har en række af ingredienserne til en konkurrencemodel, der inden for en relativt kort årrække kunne bringe os tilbage til tidligere års placeringer som en af verdens mest konkurrencedygtige nationer. Den position opnår vi ikke ved at efterligne andre, hvad end det er Schweiz eller Singapore, men kun ved at erkende vores egne styrker og satse på dem. Det har vi bare store problemer med.  Betydelige dele af det politiske og økonomiske etablissement har stadig svært ved at forstå, hvorfor stærk velfærd kan være en forudsætning for en stærk konkurrenceevne, og hvorfor verdens største offentlige sektor og et relativt højt skattetryk rummer forklaringen på, at Danmark på linje med de øvrige nordiske lande har udviklet sig til en samfundsøkonomisk supermodel, som andre lande gerne vil lære af.

Indrømmet, det kan forekomme paradoksalt, hvis man ikke graver dybere i årsagerne til dette mysterium. Det er bl.a. det, Mandag Morgens Velstandsgruppe har påtaget sig de kommende måneder. Som et led i opgaven udfordres en række hævdvundne økonomiske sandheder og dogmer fra lærebøgernes teorier.
 

ET AF DOGMERNE handler om, at jo længere vi arbejder, des rigere bliver vi. For det første har Danmark i forvejen en af verdens længste arbejdstider pr. familie, fordi begge ægtefæller er på arbejdsmarkedet. For det andet vil nye arbejdsformer, moderne teknologi, tillid og bedre ledelse gøre det muligt at arbejde mindre og præstere mere – og samtidig reducere den stressregning, som mange dobbeltarbejdende familier betaler.

Et andet dogme handler om Danmarks dyre velfærd. Men danskernes velfærdsforbrug er langt mindre end en række andre landes, hvis man i sammenligningerne medregner private udgifter til sociale services. Målt sådan har Danmark blot verdens niendestørste sociale servicesektor i verden, mens USA’s er den største. Vi har blot valgt at finansiere velfærden kollektivt i stedet for individuelt og undgår af samme grund de store uligheder i samfundet, som i sig selv koster vækst.

[quote align="left" author=""]Den største barriere er hverken økonomi eller teknologi, men holdninger og evnen til at tænke anderledes.[/quote]

Flere dogmer kunne føjes til, men de fortæller samme historie og bekræfter, at politikerne bevæger sig rundt i de samme cirkler, fokuserer på de samme problemer og diskuterer de samme løsninger – stort set. Det er som tidligere påpeget i Ugebrevets analyser kun marginaler og promiller, der adskiller de regeringsduelige fløje i dansk politik. De hidtidige regeringsdrøftelser er en overbevisende illustration af problemet. Diskussionerne forlænger blot valgkampen, hvor det nu blot er blå blok, der krydser klinger med sig selv om de samme mærkesager og om de samme snævre udfordringer, som prægede valgkampen.

Man kan forudse en reprise over sidste regeringsperiodes løftebrudsfarce, når den nye regering snart skal til at forklare afstanden mellem valgkampens løfter og den politiske hverdag. Og således er der udsigt til en fortsættelse af osteklokkens forudsigelige og stillestående politiske liv, der ikke rummer noget perspektiv for udviklingen af Danmarks konkurrenceevne.
 

MEN DET BEHØVER IKKE AT VÆRE SÅDAN. Danmark har – uden selv at erkende det – gjort det store forarbejde til at skabe en konkurrencemodel, der i løbet af få år kunne konsolidere og yderligere styrke den danske velstand. Forarbejdet handler om det samfundssystem, vi igennem en lang årrække har udviklet med en unik kobling af vækst og velfærd, og som ud over at positionere Danmark i globale analyser som en af verdens mest konkurrencedygtige nationer har gjort os relativt robuste over for internationale kriser.

[quote align="right" author=""]Grundlæggende er alle elementerne allerede til stede til en ny supermodel. Det er den gode nyhed.[/quote]

Positionen er truet, og i de kommende år konfronteres Danmark med vilkår, der stiller helt ekstraordinære krav til vores omstillings- og udviklingsevne. Det bliver ikke nødvendigt at opfinde en helt ny samfundsmodel, men vi skal revitalisere den eksisterende. Hvad det går ud på, har Mandag Morgens Velstandsgruppe konkrete bud på, jævnfør analysen Supermodel Danmark. Først skal vi erkende, hvad der er vores reelle styrkepositioner, og i den forbindelse gøre op med en række dogmer. Dernæst skal vi sikre et enestående tæt samspil mellem alle de faktorer, der hver for sig har bidraget til den hidtidige velstand. Det kræver, at vi gennemfører en egentlig styrings- og ledelsesreform. Forenklet udtrykt går det ud på at mestre disciplinen politisk innovation.

Udspillet foreligger endnu som en første skitse men kan sammenfattes i, hvad der beskrives som ”tandhjulsmodellen”. Den repræsenterer et paradigmeskifte i forståelsen af, hvad konkurrenceevne dybest set handler om, og hvad der skal sikre fortsat fremdrift. Den viser dels, hvor gensidigt afhængige alle aktører og institutioner i samfundet er af hinanden, hvor afgørende et tæt samspil er, og – hvad der er nok så vigtigt – at udviklingen ikke sikres af enkeltgrupper, men af samspillet. Det er også en erkendelse af, at regeringers ansvar som drivkraft er aftagende til fordel for den inerti, der kan skabes imellem alle samfundets tandhjul. Regeringens opgave er bl.a. at ”smøre hjulene”. Det vil sige, den skal sikre de bedst tænkelige betingelser for tværgående samarbejde f.eks. ved at fjerne alle barrierer for offentlig–private partnerskaber, for pensionskassers investeringer i udviklingen af samfundets infrastruktur, fysisk som digitalt etc. etc. Velstandsgruppen vil inden for de kommende måneder dels raffinere ”tandhjulsmodellen” og dels udvikle incitamenter til at få hjulene til at køre hurtigere og bedre sammen.

Det viser også, hvor lidt der i realiteten skal til for at forløse et økonomisk gennembrud. Den største barriere er hverken økonomi eller teknologi, men holdninger og evnen til at tænke anderledes. Vi har skrevet det adskillige gange: Danmark er en uopklaret succes. Vi har store muligheder for at skyde genveje til en ny, stærk konkurrencemodel. De fleste hjul er på plads. Nogle skal strammes op, nogle skal opprioriteres, andre spiller en mindre rolle. Det kunne ske ved en 360 graders evaluering, men grundlæggende er alle elementerne allerede til stede til en ny supermodel. Det er den gode nyhed.

Den dårlige nyhed er, at vi risikerer at sidde fast i osteklokkesyndromet. Her lider vi under den uhellige alliance mellem to af samfundets mindst troværdige samfundsgrupper: politikerne og medierne. Hverken før, under eller efter valgkampen har de formået at bevæge sig uden for de af osteklokken definerede grænser. De undervurderede totalt såvel Dansk Folkeparti som Alternativets succes og afslørede dermed, at de måske har mistet lidt af følingen med det folkedyb, der aflejres uden for klokken. I bedste fald kunne det afføde lidt større ydmyghed og åbenhed over for nye strømninger og tendenser i omverden.

[quote align="left" author=""]I de kommende måneder vil Mandag Morgen og Velstandsgruppen invitere til at deltage i den rejse, der fører Danmark ud af osteklokken.[/quote]

Umiddelbart kan vi se to scenarier udvikle sig: en fortsættelse af den kurs, der er lagt med valget og Folketingets sammensætning. Det vil sige, at Danmark lukker sig mere om sig selv og sine egne udfordringer. I samme takt bliver vi stadig mere ligegyldige og uinteressante for omverden. Det andet scenarie handler om at bryde den politiske arv, hæve overlæggeren og tænke ud af osteklokken samt udfolde en ambition om at blive den supermodel, som verden også fremover gerne vil lære af.

Vi tror, at mange af aktørerne i samfundets mange tandhjul deler den ambition. Det er dem, vi på den korte bane må engagere og mobilisere for at demonstrere, at nye gennembrud kan udspringe fra ethvert tandhjul. Velstandsgruppen ser det som sin opgave at være katalysator for det andet scenarie, og i de kommende måneder vil Mandag Morgen og Velstandsgruppen invitere til at deltage i den rejse, der fører Danmark ud af osteklokken.

Forrige artikel Akademikerangsten Næste artikel Undermålerne
Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen afviser kategorisk, at Danmark støtter fransk-tyske planer om en EU-hær. Men regeringen roser i sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi øget militært samarbejde i EU og vil have forsvarsforbeholdet afskaffet.

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

KOMMENTAR: Vi flytter os ikke fra status quo, hvis vi fortsætter debatten om velfærd med entydigt at fokusere på de penge, vi bruger på “velfærd”, fremfor hvad vi får ud af det.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.

Klog brug af data gør Amazon stærk

Klog brug af data gør Amazon stærk

KOMMENTAR: Amazon har gennem en nærmest manisk fokus på at gøre livet nemmere for kunden, udviklet sig fra at være verdens største boghandler til verdens største detailhandelsplatform.

Velfærdsfesten er forbi

Velfærdsfesten er forbi

Politikere fra både røde og blå partier kæmper om at love mere og bedre velfærd. Men væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Et stigende antal børn og ældre de kommende år parret med borgernes forventninger til velfærd vil udløse en kæmpe milliardregning og sluge hele Løkkes økonomiske råderum. KL’s formand efterlyser debat om, hvordan Danmark skal indrette sit velfærdssamfund fremover.