Vejen ud af osteklokken

Valget 2015 blev et ”osteklokkevalg” – jævnfør Ugebrevet i sidste uge. De kommende uger afgøres det, om den navleskuende politik, der dominerede valgkampen, også vil sætte kursen for Danmark de kommende år. Skal partierne overholde mange af de løfter, de udstedte i bestræbelserne på at tiltrække vælgere i valgkampens hede, kan man frygte, at ligheden mellem osteklokken og Christiansborg bliver stadig mere slående. De løfter handler bl.a. om at styrke den nationale selvfølelse og tage mindre internationalt ansvar.

[quote align="right" author=""]Vi risikerer at sidde fast i osteklokkesyndromet. Her lider vi under den uhellige alliance mellem to af samfundets mindst troværdige samfundsgrupper: politikerne og medierne.[/quote]

Det vil være både synd og skam og spild af stort potentiale. For Danmark har oversete og uudnyttede muligheder for at sætte nye standarder og normer for indretningen af et moderne velstandssamfund. Senest har den britiske økonom John Kay i en klumme i Financial Times udnævnt Danmark som verdens ”Top Nation”. Han fremhæver, at Danmark afviger fra andre topnationer ved ikke at gå efter storpolitisk og militær magt men mere efter at eksportere sine varer – altså at være en fredelig international handelsnation. Ifølge John Kay er vi dog også lidt kedelige og præges af Jantelovens konformitet og selvtilstrækkelighed.

Men Danmark kunne gøre sig berettiget til titlen ”Top Nation”, hvis vi langt mere begavet og målrettet udnyttede vores potentialer. Vi har en række af ingredienserne til en konkurrencemodel, der inden for en relativt kort årrække kunne bringe os tilbage til tidligere års placeringer som en af verdens mest konkurrencedygtige nationer. Den position opnår vi ikke ved at efterligne andre, hvad end det er Schweiz eller Singapore, men kun ved at erkende vores egne styrker og satse på dem. Det har vi bare store problemer med.  Betydelige dele af det politiske og økonomiske etablissement har stadig svært ved at forstå, hvorfor stærk velfærd kan være en forudsætning for en stærk konkurrenceevne, og hvorfor verdens største offentlige sektor og et relativt højt skattetryk rummer forklaringen på, at Danmark på linje med de øvrige nordiske lande har udviklet sig til en samfundsøkonomisk supermodel, som andre lande gerne vil lære af.

Indrømmet, det kan forekomme paradoksalt, hvis man ikke graver dybere i årsagerne til dette mysterium. Det er bl.a. det, Mandag Morgens Velstandsgruppe har påtaget sig de kommende måneder. Som et led i opgaven udfordres en række hævdvundne økonomiske sandheder og dogmer fra lærebøgernes teorier.
 

ET AF DOGMERNE handler om, at jo længere vi arbejder, des rigere bliver vi. For det første har Danmark i forvejen en af verdens længste arbejdstider pr. familie, fordi begge ægtefæller er på arbejdsmarkedet. For det andet vil nye arbejdsformer, moderne teknologi, tillid og bedre ledelse gøre det muligt at arbejde mindre og præstere mere – og samtidig reducere den stressregning, som mange dobbeltarbejdende familier betaler.

Et andet dogme handler om Danmarks dyre velfærd. Men danskernes velfærdsforbrug er langt mindre end en række andre landes, hvis man i sammenligningerne medregner private udgifter til sociale services. Målt sådan har Danmark blot verdens niendestørste sociale servicesektor i verden, mens USA’s er den største. Vi har blot valgt at finansiere velfærden kollektivt i stedet for individuelt og undgår af samme grund de store uligheder i samfundet, som i sig selv koster vækst.

[quote align="left" author=""]Den største barriere er hverken økonomi eller teknologi, men holdninger og evnen til at tænke anderledes.[/quote]

Flere dogmer kunne føjes til, men de fortæller samme historie og bekræfter, at politikerne bevæger sig rundt i de samme cirkler, fokuserer på de samme problemer og diskuterer de samme løsninger – stort set. Det er som tidligere påpeget i Ugebrevets analyser kun marginaler og promiller, der adskiller de regeringsduelige fløje i dansk politik. De hidtidige regeringsdrøftelser er en overbevisende illustration af problemet. Diskussionerne forlænger blot valgkampen, hvor det nu blot er blå blok, der krydser klinger med sig selv om de samme mærkesager og om de samme snævre udfordringer, som prægede valgkampen.

Man kan forudse en reprise over sidste regeringsperiodes løftebrudsfarce, når den nye regering snart skal til at forklare afstanden mellem valgkampens løfter og den politiske hverdag. Og således er der udsigt til en fortsættelse af osteklokkens forudsigelige og stillestående politiske liv, der ikke rummer noget perspektiv for udviklingen af Danmarks konkurrenceevne.
 

MEN DET BEHØVER IKKE AT VÆRE SÅDAN. Danmark har – uden selv at erkende det – gjort det store forarbejde til at skabe en konkurrencemodel, der i løbet af få år kunne konsolidere og yderligere styrke den danske velstand. Forarbejdet handler om det samfundssystem, vi igennem en lang årrække har udviklet med en unik kobling af vækst og velfærd, og som ud over at positionere Danmark i globale analyser som en af verdens mest konkurrencedygtige nationer har gjort os relativt robuste over for internationale kriser.

[quote align="right" author=""]Grundlæggende er alle elementerne allerede til stede til en ny supermodel. Det er den gode nyhed.[/quote]

Positionen er truet, og i de kommende år konfronteres Danmark med vilkår, der stiller helt ekstraordinære krav til vores omstillings- og udviklingsevne. Det bliver ikke nødvendigt at opfinde en helt ny samfundsmodel, men vi skal revitalisere den eksisterende. Hvad det går ud på, har Mandag Morgens Velstandsgruppe konkrete bud på, jævnfør analysen Supermodel Danmark. Først skal vi erkende, hvad der er vores reelle styrkepositioner, og i den forbindelse gøre op med en række dogmer. Dernæst skal vi sikre et enestående tæt samspil mellem alle de faktorer, der hver for sig har bidraget til den hidtidige velstand. Det kræver, at vi gennemfører en egentlig styrings- og ledelsesreform. Forenklet udtrykt går det ud på at mestre disciplinen politisk innovation.

Udspillet foreligger endnu som en første skitse men kan sammenfattes i, hvad der beskrives som ”tandhjulsmodellen”. Den repræsenterer et paradigmeskifte i forståelsen af, hvad konkurrenceevne dybest set handler om, og hvad der skal sikre fortsat fremdrift. Den viser dels, hvor gensidigt afhængige alle aktører og institutioner i samfundet er af hinanden, hvor afgørende et tæt samspil er, og – hvad der er nok så vigtigt – at udviklingen ikke sikres af enkeltgrupper, men af samspillet. Det er også en erkendelse af, at regeringers ansvar som drivkraft er aftagende til fordel for den inerti, der kan skabes imellem alle samfundets tandhjul. Regeringens opgave er bl.a. at ”smøre hjulene”. Det vil sige, den skal sikre de bedst tænkelige betingelser for tværgående samarbejde f.eks. ved at fjerne alle barrierer for offentlig–private partnerskaber, for pensionskassers investeringer i udviklingen af samfundets infrastruktur, fysisk som digitalt etc. etc. Velstandsgruppen vil inden for de kommende måneder dels raffinere ”tandhjulsmodellen” og dels udvikle incitamenter til at få hjulene til at køre hurtigere og bedre sammen.

Det viser også, hvor lidt der i realiteten skal til for at forløse et økonomisk gennembrud. Den største barriere er hverken økonomi eller teknologi, men holdninger og evnen til at tænke anderledes. Vi har skrevet det adskillige gange: Danmark er en uopklaret succes. Vi har store muligheder for at skyde genveje til en ny, stærk konkurrencemodel. De fleste hjul er på plads. Nogle skal strammes op, nogle skal opprioriteres, andre spiller en mindre rolle. Det kunne ske ved en 360 graders evaluering, men grundlæggende er alle elementerne allerede til stede til en ny supermodel. Det er den gode nyhed.

Den dårlige nyhed er, at vi risikerer at sidde fast i osteklokkesyndromet. Her lider vi under den uhellige alliance mellem to af samfundets mindst troværdige samfundsgrupper: politikerne og medierne. Hverken før, under eller efter valgkampen har de formået at bevæge sig uden for de af osteklokken definerede grænser. De undervurderede totalt såvel Dansk Folkeparti som Alternativets succes og afslørede dermed, at de måske har mistet lidt af følingen med det folkedyb, der aflejres uden for klokken. I bedste fald kunne det afføde lidt større ydmyghed og åbenhed over for nye strømninger og tendenser i omverden.

[quote align="left" author=""]I de kommende måneder vil Mandag Morgen og Velstandsgruppen invitere til at deltage i den rejse, der fører Danmark ud af osteklokken.[/quote]

Umiddelbart kan vi se to scenarier udvikle sig: en fortsættelse af den kurs, der er lagt med valget og Folketingets sammensætning. Det vil sige, at Danmark lukker sig mere om sig selv og sine egne udfordringer. I samme takt bliver vi stadig mere ligegyldige og uinteressante for omverden. Det andet scenarie handler om at bryde den politiske arv, hæve overlæggeren og tænke ud af osteklokken samt udfolde en ambition om at blive den supermodel, som verden også fremover gerne vil lære af.

Vi tror, at mange af aktørerne i samfundets mange tandhjul deler den ambition. Det er dem, vi på den korte bane må engagere og mobilisere for at demonstrere, at nye gennembrud kan udspringe fra ethvert tandhjul. Velstandsgruppen ser det som sin opgave at være katalysator for det andet scenarie, og i de kommende måneder vil Mandag Morgen og Velstandsgruppen invitere til at deltage i den rejse, der fører Danmark ud af osteklokken.

Forrige artikel Akademikerangsten Næste artikel Undermålerne

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

SOMMERLÆSNING: Dansk ballets guldfugl, Nikolaj Hübbe, er flasket op med perfektion og lever i naturlig symbiose med det. Men hvor der er højt at flyve, er der dybt at falde. Ja, ja. Det er en kliché, men den slags har det med at have en antydning af sandhed i sig. Det gælder også i tilfældet Nikolaj Hübbe. Læs interviewet med ham, der var det fjerde i min serie af 'Uperfekte Interview', hvor jeg satte fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der gennemsyrer vores samfund. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Ministerdebutanter får nøgleroller

Ministerdebutanter får nøgleroller

ANALYSE: De er relativt unge, de er visionære, og de er alle forfattere til en stribe opsigtsvækkende debatbøger, der har været med til at definere Socialdemokratiets nye profil. Mandag Morgen sætter spot på fem ministerdebutanter i Mette Frederiksens nye regering, som vil være med til at afgøre, om regeringen bliver en succes eller fiasko hos vælgerne.

Mette Frederiksens store tillidsreform

Mette Frederiksens store tillidsreform

ANALYSE: Der er slået skår i samfundskontrakten, mener den nye S-regering og dens støttepartier. En stor reform skal derfor blandt andet styrke tilliden til politikere og medier, genopbygge tilliden til Skat og mindske de økonomiske forskelle i Danmark. Men tilliden til den nye regering selv kan blive påvirket af anklager om løftebrud i forhold til udlændinge og nedslidte.

Her er rammerne for den nye S-regering

Her er rammerne for den nye S-regering

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om et fælles aftalepapir, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering. Læs aftalen her.

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

ANMELDELSE: Vi skal se ledere som mennesker, før vi ser dem som enten mænd eller kvinder. Ny bog afdækker, at vi sidder uhjælpeligt fast i gamle adfærdsmønstre og normer og udfører en daglig kønslinedans for at leve op til dem.

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Klimakampen er glokal

Klimakampen er glokal

KOMMENTAR: Det er afgørende valg, der i disse år bliver truffet på både lokalt, nationalt og globalt niveau i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er det afgørende at skabe bedre netværk og samarbejde mellem de forskellige niveauer.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Dansk politiks nye superduo hedder Mette og Martin. Mette Frederiksen og Martin Rossen. De samler en meget stor del af magten i Statsministeriet. Det får især konsekvenser for Finansministeriet. De aktuelle regeringsforhandlinger har givet en forsmag på, hvad der venter.

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Finansministeriet får et helt sæt af nye opgaver, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Fokus i reformer flytter fra arbejdsudbud til kompetencer. Budgetloven i sin nuværende form kan stå for fald. Nye grønne regnemetoder skal holde øje med både klima og ulighed. Og så venter en 2030-plan.

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

”Hvem vil vi være? Hvad vil vi kendes for?” spurgte Lars Løkke Rasmussen, da han udskrev valget. Nu har vi en del af svaret: Vi vil være mere lige, vi orker ikke skattesnyd, vi vil have et samfund med frisind – og vi savner tillidsvækkende politikere. Det viser en stor undersøgelse af danskernes værdier.

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Tre ud af fire danskere finder det nu totalt uacceptabelt at snyde i skat, hvilket er en historisk høj andel. Når det gælder personlige forhold som brug af hash eller seksuel adfærd er danskerne til gengæld blevet mere tolerante og frisindede. Regeringen bør se på de forbudte, men bredt accepterede handlinger, mener forsker.

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Mens danskernes tillid til en række institutioner såsom Forsvaret og uddannelsessystemet stiger, står det anderledes til med tilliden til medier og de politiske systemer, der de sidste ti år har lidt et knæk. Sund skepsis er godt, men mistillid kan underminere vores institutioner, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, advarer forskere. 

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Bjørn Bredal anbefaler det nyoversatte epos Gilgamesh, hvis man lider af undergangsbevidsthed og så skal du høre Herbert Pundiks livshistorie som podcast.  

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation er det nye sort blandt internationale topledere. I den danske virksomhed Able praktiserer stifter og CEO Martin Bjergegaard det hver dag – og hans ansatte kan gå til det hver fredag, mens de er på arbejde. Forskning taler positivt om meditations gavnlige effekter.

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Mette Frederiksen præsenteres som en model for Europas socialdemokrater med stram udlændingepolitik og offensiv velfærdspolitik. I Spanien har partikammeraten Pedro Sanchez succes med en anden vej, der appellerer til unge og kosmopolitiske vælgere. Sanchez er stærkt EU-engageret, mens såvel Frederiksen som store dele af Danmark har store forbehold.

Klimaet kræver lederskab, Mette!

Klimaet kræver lederskab, Mette!

KOMMENTAR: Danmark skal gennemføre en bæredygtig transformation, der kræver historisk lederskab. Hvis Mette Frederiksen vil og tør, kan hun danne verdens første verdensmålsregering og blive et forbillede for resten af kloden. En væsentlig mission for ’børnenes statsminister’.