Den sunde forvandling af dansk økonomi

ANALYSE: I løbet af tre årtier har dansk økonomi lagt systemfejl, arbejdsløshed og udlandsgæld bag sig, så den i dag fremstår sund og robust. Det er Danmarks evne til at vedtage større økonomiske reformer, der har gjort forskellen – og som forhåbentlig kan sikre en fornuftig kurs gennem de udfordringer, der viser sig forude, skriver økonom og professor Torben M. Andersen.

Et kig i spåkuglen

Af Torben M. Andersen

Udviklingen i Dansk økonomi igennem de seneste 30 år har været ganske bemærkelsesværdig. Fra at være et kriseland med en lang række økonomiske uligevægte står vi i dag som en af økonomiduksene blandt OECD-landene med godt styr på økonomien.

Denne udvikling kan indrammes ved at sammenligne ordvalget i temperaturmålingerne på dansk økonomi i Økonomisk Råds rapporter i 1989 og 2019. I efterårsrapporten fra 1989 fremhæves ”udlandsgælden og arbejdsløsheden, der begge er langt højere end for ti år siden, (…) et udtryk for den uligevægt, økonomien fortsat befinder sig i, og dermed for størrelsen af de problemer, den økonomiske politik skal søge at løse i de kommende år (…) afhjælpningen af arbejdsmarkedets systemfejl”.

I rapporten fra efteråret 2019 er ordvalget anderledes lyst med fremhævning af, at ”dansk økonomi er godt rustet og uden store ubalancer (…). De offentlige finanser er grundlæggende sunde” og gunstige effekter af blandt andet reformer af tilbagetrækningsalderen.

I den internationale debat bliver Danmark især fremhævet for at have forenet en høj velstand med en relativt lige indkomstfordeling og et udbygget velfærdssamfund. I en situation med stigende fokus på sociale ubalancer fremstår Danmark som et land, der bedre end de fleste andre har været i stand til at forene sociale hensyn med en stærk økonomisk performance.

Det danske arbejdsmarked fremhæves – typisk under overskriften flexicurity – for at understøtte en høj beskæftigelse med fleksibilitet for virksomhederne og sikkerhed for lønmodtagerne. Denne model blev udsat for en alvorlig test i forbindelse med finanskrisen, hvor Danmark havde et af de største BNP-fald blandt OECD-lande. Selv om arbejdsløsheden steg, var det bemærkelsesværdigt, at de fleste ledighedsperioder var korte – set i forhold til andre lande – og hverken langtids- eller ungdomsarbejdsløsheden steg voldsomt. Med OECD-jargon viste dansk økonomi sig at være resilient – robust og modstandsdygtig – selv under en dyb nedgangskonjunktur.

Rettidige reformer

Denne udvikling i økonomien over en 30-årig periode er ganske imponerende og er et resultat af en række reformer, som er gennemført i perioden. Grundlaget blev lagt med fastkurspolitikken i 1980’erne, efterfulgt af en række reformer, særligt arbejdsmarkedsreformerne i 1990’erne samt velfærdsreformen fra 2006 og tilbagetrækningsreformen fra 2011. Den økonomisk-politiske handlekraft har således været markant, og de fleste reformer har haft en ganske bred politisk opbakning.

Torben M. Andersen

Undertiden kritiseres den økonomisk-politiske debat for at være kedelig og domineret af et konsensus-syn. For en lille og åben økonomi som den danske er dette måske den afgørende faktor bag reformkapaciteten. I en sådan økonomi er det ret klart, at ambitioner knyttet til levestandard og velfærdsamfund kun kan opfyldes, hvis den private sektor kan klare sig i den internationale konkurrence. Styr på de offentlige finanser er en anden vigtig forudsætning. En bred opbakning om fastkurspolitikken og en række reformer har derfor været drevet af kontante krav, men udviklingen viser, at de også har været succesfulde. Reformkapaciteten er det, der adskiller os mest fra de fleste andre lande, mere end det tekniske indhold i reformerne.

Stigende krav forude

Fortidens fortjenester giver et godt udgangspunkt, men de er ingen garanti imod fremtidige problemer. Vi står over for en række problemer, hvoraf nogle er globale og andre mere specifikke for Danmark. Lidt enkelt er hovedspørgsmålet, om vi også i fremtiden vil være et af verdens rigeste lande med en lav ulighed og et udbygget velfærdssamfund.

Globalt sætter aldrende befolkninger pensionssystemerne under pres. Her er Danmark et af få lande med et samlet pensionssystem (skatte- og opsparingsbaseret), der både vil kunne levere ganske gode pensioner og også er finansielt robust trods en aldrende befolkning. De to vigtigste grunde hertil er opbygningen af arbejdsmarkedspensioner samt reformer til sikring af, at pensionsalderen følger med udviklingen i levetiden. Lidt forenklet kan man sige, at vi har løst problemet ved at spare noget mere op og ved at arbejde mere (blive længere tid på arbejdsmarkedet).

Når de offentlige finanser er robuste i forhold til en aldrende befolkning, er det en væsentlig præmis, at dette alene vedrører finansiering af de velfærdsstilbud, vi kender i dag. Dette er imidlertid ikke et realistisk målepunkt fremadrettet, da der vil være stigende krav og behov til velfærdssamfundet. Det gælder ikke mindst på sundhedsområdet, hvor nye og bedre behandlingsformer (typisk også dyrere) og stigende krav skaber en vanskelig cocktail for et skattefinansieret sundhedsvæsen. I en situation med begrænsede muligheder for at øge skatterne og yderligere forøgelser af arbejdsudbud og beskæftigelse, er handerummet beskedent, og kravet til prioriteringer mellem forskellige velfærdsområder bliver skarpere.

En høj beskæftigelse og job med rimelige lønninger er forudsætninger for både et højt velstandsniveau og en relativt lige indkomstfordeling. Den ulige indkomstfordeling, skabt i arbejdsmarkedet, kan til dels udlignes via progressive skatter og det sociale sikkerhedsnet. Hvis ikke arbejdsmarkedet kan levere en høj beskæftigelse og rimelige lønninger for de fleste, bliver det svært at leve op til målsætningerne knyttet til velstand og lighed.

Robotter og klimakrise ændrer arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet udfordres løbende af krav om omstillinger og tilpasninger som følge af både ny teknologi og ændrede konkurrenceforhold (globalisering). Den såkaldte fjerde industrielle revolution med automatiseringer, robotter og kunstig intelligens har på det seneste givet anledning til en jobpessimisme og genoplivet det klassiske spørgsmål ”hvad skal vi leve af?”.

Historien har gentagne gange vist, at en sådan pessimisme har været ubegrundet. Om det også vil være tilfældet denne gang, kan naturligvis diskuteres, men der er ingen tegn på faldende behov for arbejdskraft. Servicesektoren har været drivkraften igennem mange år og ser ikke ud til at have nået et mætningspunkt.

Men arbejdsmarkedet vil helt sikkert ændre sig, og kravene til kvalifikationer vil ændre sig og stige. Hvis teknologien i stigende omfang kan levere rutineløsninger, vil behovet for ikke-rutineløsninger, empati og social interaktion stige. Nye muligheder skaber eller forstærker andre behov, og det vil også vise sig i arbejdsmarkedet. Der er en dobbelt uddannelsesmæssig udfordring: at undgå en uddannelsesmæssig restgruppe, der er under stigende pres på arbejdsmarkedet, samt generelt at sikre relevante kvalifikationer, der kan holde et helt arbejdsliv.

Klima og miljø er den systemfejl, der i dag kræver politisk handling. Udfordringen har oplagt globale perspektiver, men kræver national handling. Det giver et kollektivt beslutningsproblem, fordi tiltagene umiddelbart vil have omkostninger, og resultaterne først vil vise sig i fremtiden. Der er derfor brug for store omstillinger.

Det hævdes nogle gange, at klimaudfordringen kun kan løses ved et fundamentalt opgør med vores samfundsmodel. Den konklusion er ikke helt klar. Netop reformkapaciteten i de nordiske lande gør, at vi har et bedre udgangspunkt for at håndtere sådanne kollektive beslutningsproblemer. Grundlaget for markedsøkonomien er fordelene ved specialisering og arbejdsdeling, og de forsvinder ikke, men vil skifte karakter på samme måde, som nye teknologier generelt medfører store forandringer.

Men det ændrer ikke ved, at udfordringen og omstillingskravene er store.

Forrige artikel Vi står over for et stort nyt systemgennembrud Vi står over for et stort nyt systemgennembrud Næste artikel De politiske brudflader rykker sig De politiske brudflader rykker sig

Viser du lederskab eller viser du bare handlekraft?

Viser du lederskab eller viser du bare handlekraft?

Som leder i en krise er det vigtigt at have modet til at afstå fra handlinger, der mest tilfredsstiller ens eget behov for at vise handlekraft. Evnen til at bevare roen og overblikket i usikre tider fortjener lige så stor anerkendelse som evnen til at træffe hurtige beslutninger.

TID TIL LEDELSE: Hele påsken kan du læse og genlæse nogle af de skarpeste indlæg fra Mandag Morgens ledelsessider. Vitaminer til dig, der skal udføre en af verdens aktuelt sværeste og vigtigste opgaver: at lede din organisation eller dit team godt igennem krisen. 

Hold øje med modenheden på ledermøderne

Hold øje med modenheden på ledermøderne

Ledermødet er krumtappen, når vi vil skabe bedre samarbejde i organisationen. Men ledermøderne er meget mere end det. De er også flertydige og usikre fora, som sætter vores modenhed på prøve. Og det kan vi lære meget af, skriver ledelsesrådgiver Klaus Majgaard.

TID TIL LEDELSE: Hele påsken kan du læse og genlæse nogle af de skarpeste indlæg fra Mandag Morgens ledelsessider. Vitaminer til dig, der skal udføre en af verdens aktuelt sværeste og vigtigste opgaver: at lede din organisation eller dit team godt igennem krisen. 

Sådan undgår du, at din feedback bliver til feedbank

Sådan undgår du, at din feedback bliver til feedbank

Selv de mest velkendte feedbackmodeller kan få dig til at fremstå som en djævel i forklædning. Og den feedback, du giver som leder, kan få den mest proaktive og udviklingsorienterede medarbejder til at blive defensiv eller gå i opposition, skriver erhvervspsykologerne Mathias Hovind og Susanne Clausager Dalgaard.

TID TIL LEDELSE: Mandag Morgen bringer hen over påsken nogle af de bedste indlæg fra vores ledelsessider gennem det seneste år. 

Folketinget kørt ud på et sidespor

Folketinget kørt ud på et sidespor

Ministre og embedsmænd har fået overladt en stigende magt fra Folketinget gennem bemyndigelser i lovgivningen. Det er vurderingen i et nyt forskningsprojekt, der konkluderer, at der er meget lidt politisk kontrol med, hvad der sker, når først en lov er vedtaget og skal implementeres.

Kun politisk mod i coronaklassen kan forhindre grønvask

Kun politisk mod i coronaklassen kan forhindre grønvask

ANALYSE: En af de vigtigste lektioner fra coronakrisen er, at politikerne kan utrolig meget, når de virkelig skal. Når den store genopretning begynder, står de europæiske regeringer med en historisk mulighed og et helt nyt værktøj til at stimulere grønne investeringer. Men den bedste vej er den sværeste. 

Med EU's nye grønne stempel kan selv fossil gas kaldes en bæredygtig investering

Med EU's nye grønne stempel kan selv fossil gas kaldes en bæredygtig investering

Gennem to år har EU arbejdet på et nyt redskab, der skal give investorer en større sikkerhed for, at det, der sælges som bæredygtige investeringer, rent faktisk gavner miljø og klima. Men den grønne taksonomi, der skulle modvirke greenwashing, kan ligne grøn elastik i metermål. Det kan få enorme konsekvenser for effekten af kommende grønne investeringer. 

Arbejdspladsen bliver virtuel og arbejdet bliver ”distribueret”

Arbejdspladsen bliver virtuel og arbejdet bliver ”distribueret”

At arbejde hjemmefra er måske blot en forsmag på en ny måde at organisere arbejde og virksomheder på, når man mere konsekvent bruger digitale værktøjer. Den amerikanske designer John Maeda fortæller i en ny rapport om at gå skridtet videre fra distancearbejde til distribueret arbejde.

Silicon Valley er også central for den grønne omstilling

Silicon Valley er også central for den grønne omstilling

Danmark arbejder på højtryk for at udvikle løsninger til den grønne omstilling, og danske virksomheder og forskning kan få en førende position i fremtidens klimavenlige økonomi. Men hvis man vil op i global skala, kan der være inspiration og investeringer at finde i Silicon Valley. Også på det grønne område har det enestående miljø for innovation noget at byde på.

Coronanedlukning medfører massivt fald i CO2-pris

Coronanedlukning medfører massivt fald i CO2-pris

I marts er prisen på EU’s CO2-kvoter raslet ned. Tre klimaorganisationer efterspørger politiske indgreb, der skal sikre fortsat fremdrift i den grønne omstilling, mens eksperter fra Københavns og Aarhus Universitet opfordrer til at slå koldt vand i blodet. 

Fra pandadiplomati til mundbinddiplomati

Fra pandadiplomati til mundbinddiplomati

Ikke kun vores hverdag bliver anderledes efter coronakrisen. Det gør også vores tillid til, om EU kan beskytte vores samfund, og hvem der mon kommer og hjælper, når nøden er størst – USA eller Kina?

18 måneders maratonkamp mod corona venter

18 måneders maratonkamp mod corona venter

Nye bølger af smittespredning kan følge, hvis regeringen lemper restriktioner for hurtigt og for meget. Forskergruppe på Statens Serum Institut, DTU og RUC arbejder lige nu på modeller, der kan vise, hvor regeringen kan lempe restriktionerne først. Højt smitteberedskab frem til fremkomst af vaccine kan mindske danskernes tillid til hinanden.

Kina løsner forsigtigt på grebet

Kina løsner forsigtigt på grebet

Efter et par måneders storstilet, konsekvent og til tider hårdhændet indsats for at bremse coronaepidemien er de kinesiske myndigheder nu begyndt at løsne lidt på grebet. Men hvor meget tør man slække på kontrollen? Og bliver hverdagen nogensinde den samme igen? De dilemmaer, man nu ser i Kina, vil vi formentlig også se i Danmark, når epidemien har toppet.

Corona-innovation med speederen i bund

Corona-innovation med speederen i bund

ANALYSE: Siden coronakrisen ramte Danmark, er en lang række digitale initiativer til at finde løsninger dukket op. De mange websites og arbejdsgrupper, der samler eksperter inden for sundhed, læring og it, har det tilfælles, at de arbejder med den tilgang til innovation, vi kender fra startupmiljøet: lynhurtigt, selvorganiserede og i tæt samspil med brugerne.

Smittedetektiver i Singapore dæmper spredning af corona

Smittedetektiver i Singapore dæmper spredning af corona

Smittetallet i Danmark er nu fire gange højere end i Singapore. I den asiatiske bystat sporer detektiver smittekæder og offentliggør resultaterne. Det udfordrer den enkeltes ret til privatliv, men har sikret singaporeanerne større frihed til at leve et mere normalt hverdagsliv

Distanceledelse for begyndere

Distanceledelse for begyndere

At lede på distancen handler om meget mere end at udstikke ordrer på jævnlige videokonferencer. Uden det fysiske nærvær transformeres lederrollen, og der er behov for mindst lige så meget fokus på justering af filosofien som på det tekniske, understreger digital konsulent. 

Coronavirussen rammer luftfartens klimaplaner

Coronavirussen rammer luftfartens klimaplaner

Coronakrisen rammer luftfartens økonomi med voldsom kraft. Klimaplaner er blevet udskudt – men indtil videre ikke smidt i vasken. Branchens klimainitiativer afhænger nu af hjælp fra staten, der i forvejen har spændt et milliarddyrt sikkerhedsnet ud under hele samfundet. 

Det er nu du skal vise lederskab

Det er nu du skal vise lederskab

Coronakrisen har på rekordtid sat Danmark og samtlige virksomheder og organisationer i landet i undtagelsestilstand. Der er akut behov for lederskab på alle niveauer. Mandag Morgen har talt med en række ledelseseksperter om, hvilken type kriseledelse situationen kalder på.

Den politiske kriseledelse nyfortolkes dag for dag

Den politiske kriseledelse nyfortolkes dag for dag

Der bliver skrevet politisk historie i disse uger, hvor statsledere kloden over udvikler nye former for kriseledelse. Tre ting er dog stadig afgørende, når politikere skal lede et land gennem en krise: lederens integritet, beslutningsevne og kommunikative evner. Alle de tre ingredienser indgår i statsledernes vidt forskellige strategier, uanset om det er Mette Frederiksens inkluderende statsmandsskab eller den franske krigsretorik med Macron som ene general bag skrivebordet.

Hvad coronakrisen kan lære os om ledelse – og om demokratiet

Hvad coronakrisen kan lære os om ledelse – og om demokratiet

KOMMENTAR: Kampen mod coronavirus er et studie i demokratiets evne til at tilpasse sig og løse akutte problemer. Spørgsmålet er, om demokratiet også er i stand til at løse problemer, der kommer snigende mere ubemærket end en dræbende virus?

Eksperter:  Drop målet om balance på de offentlige budgetter

Eksperter: Drop målet om balance på de offentlige budgetter

Regeringens nødpakker under coronakrisen påvirker ikke det økonomiske råderum nævneværdigt, hvis krisen er midlertidig. Det viser en beregning, som Cepos har foretaget for Mandag Morgen. Alligevel opfordrer både Cepos og andre økonomiske eksperter regeringen til at budgettere med et minus frem mod 2030. Det vil give regeringen 12 mia. kroner ekstra til omstillingen af velfærden og økonomien.  

Om aggression og omsorg i kriseledelse

Om aggression og omsorg i kriseledelse

Kriser kalder på klare svar. Det kan være skræmmende at være den, der skal give dem. Ikke alene på grund af situationens kaos og angsten i omgivelserne. Men også fordi den aggressivitet, der kaldes på, vækker dit ubehag. Paradoksalt nok kan netop dette ubehag føre til, at den aggressive lederrolle overspilles.

Nyt job: Susanne Mørch skal fortsætte Tivolis store vækst

Nyt job: Susanne Mørch skal fortsætte Tivolis store vækst

Susanne Mørch overtager direktørposten i Tivoli, når den mangeårige direktør Lars Liebst træder tilbage. Mørch overtager landets mest succesfulde attraktion, men udfordringen bliver at vedholde væksten, samtidig med at coronavirussen kan få store konsekvenser for forlystelsesparken den kommende tid.

Coronavirus tester vores immunitet over for falske nyheder

Coronavirus tester vores immunitet over for falske nyheder

I kølvandet på coronavirussens spredning kommer også en syndflod af falske nyheder om, hvor sygdommen kommer fra, og hvordan man kan kureres for den. Pandemien er den hidtil største stresstest af det samarbejde, der langt om længe er kommet op at stå mellem de europæiske lande og de sociale medier.

Coronavirussens dominoeffekter ryster de globale forsyningskæder

Coronavirussens dominoeffekter ryster de globale forsyningskæder

Coronaepidemien viser, hvor dybt afhængige mange virksomheder i dag er af langstrakte, globale forsyningskæder. Allerede nu mærker danske virksomheder konsekvenserne. Hvor dyb og omfattende denne forsyningskrise bliver, er usikkert, men coronaepidemien kommer til at påvirke både virksomhedsstrategier og global handelspolitik, forudser eksperter.

Apple satsede alt på Kina – og så kom corona

Apple satsede alt på Kina – og så kom corona

Corona sætter forsyningskædernes sårbarheder på spidsen. Det mærker en af verdens største virksomheder netop nu: Apple er helt afhængig af Kina i sin produktion af iPhones, men den strategi tryktestes nu af karantæner, told og faldende salgstal.

Set, læst og hørt: Kristian Wendelboe

Set, læst og hørt: Kristian Wendelboe

Kristian Wendelboe har givet sig hen til Det Ny Teaters opsætning af vampyrmusical og anbefaler en fransk roman, hvis indhold han ikke tør citere fra.

Her logger du på generalforsamlingen

Her logger du på generalforsamlingen

De seneste ugers udbrud af covid-19 har tvunget dansk erhvervsliv til at tænke i nye baner, når eksempelvis planlagte generalforsamlinger og møder skal afholdes. Men hvilke udfordringer giver det, at aktionærer og parter ikke kan mødes og se hinanden i øjnene, når kritiske beslutninger skal drøftes? Og hvilke digitale redskaber vil de blive så glade for undervejs, at de slet ikke vil af med dem igen?

Regeringen skal skabe en optimistisk ængstelse

Regeringen skal skabe en optimistisk ængstelse

Mette Frederiksen og regeringen tackler coronavirussen med en kombinaiton af håndfaste indgreb og indtrængende opfordringer til borgerne om at ændre adfærd. Det er nødvendigt at fastholde befolkningens opmærksomhed og tillid i mange uger, siger ekspert.

Frederiksens politiske projekt skal omskrives

Frederiksens politiske projekt skal omskrives

KOMMENTAR: Coronavirussen vælter Mette Frederiksens strategiske plan. Hun ville netop ikke være krisestyrmand og hoppe fra tue til tue. Det er præcis, hvad hun må gøre nu.

Et ubehageligt skub i den rigtige retning

Et ubehageligt skub i den rigtige retning

TECHTENDENSER: Coronaepidemien skubber på mange måder verden i retninger, som alligevel var nødvendige i forhold til helt andre problemer, først og fremmest klimakrisen. Teknologien har gjort det muligt at producere, arbejde, studere og samarbejde uden at sende mennesker og varer rundt i hele verden. Men først nu bliver vi tvunget til at udnytte muligheden for at leve og arbejde anderledes.