Opskriften på vidensbaseret vækst

Skal samarbejde med vidensinstitutioner sætte skub i virksomheders udvikling og vækst, skal det være drevet af grundig forberedelse, sammenhængende ydelser og ikke mindst fokus på virksomhedernes behov. Det viser en ny analyse af succesfulde videnssamarbejder i Danmark.
Bjarke Wiegand

Danmarks erhvervsfremmesystem bør sætte langt mere fokus på at skabe målrettede, sammenhængende ydelser, der er tilrettelagt efter virksomhedernes behov.

Sådan lyder læren fra en ny stor undersøgelse, der kortlægger fællestrækkene ved 50 succesfulde samarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner i Danmark.

Undersøgelsen ’Videnbroer til vækst’, som blev offentliggjort på et regionalt erhvervsfremmemøde i sidste uge, viser, at der er et stort potentiale ved at bruge samarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner som en løftestang for vækst. En grundig forudgående behovsafklaring samt en efterfølgende implementeringsopfølgning er dog afgørende for succes, konkluderer undersøgelsen, der er udarbejdet af konsulenthuset Iris Group for tænketanken Reg Lab.

”Erhvervsfremmeprojekter, der er succesrige, er meget efterspørgselsdrevne, forstået på den måde, at man virkelig bruger ressourcer på at afdække behovet ude i virksomhederne: Hvad er deres helt konkrete udfordring og behov for videnssamarbejde? Hvem er de bedste samarbejdspartnere osv.,” fortæller partner i Iris Group Jens Nyholm.

Netop den tilgang er en stor del af forklaringen på, at legeredskabsproducenten Ledon har haft succes med at bruge et målrettet samarbejde med Designskolen Kolding til at sætte virksomheden i et helt nyt gear.

”Af alle de vækstprojekter, vi har deltaget i, og det er faktisk en del efterhånden, er det det projekt, hvor der er blevet sat allermest fokus på, hvad vi er for en virksomhed, inden vi gik i gang med forløbet. Det var virkelig guld værd,” siger marketingschef i Ledon Simone Donbæk, der gennem samarbejdet mener at have fundet ”nøglen til vækst”.

Undersøgelsen af de succesrige samarbejder viser i øvrigt, at det er vigtigt med et mere sammenhængende erhvervs- og innovationsfremmesystem.

”I en del videnssamarbejder udebliver værdien, fordi det er for svært for virksomhederne at omsætte et generelt samarbejdsresultat til noget konkret, som de kan gå ud og anvende i markedet. Det skyldes, at vi har for adskilte systemer, hvor nogle hjælper virksomhederne med klassisk erhvervsfremme, mens andre understøtter innovation og videnssamarbejde. Her bør f.eks. den virksomhedsnære erhvervsservice i kommunerne spille en meget større rolle i både at hjælpe virksomheder ind i videnssamarbejder og i at omsætte resultaterne af et samarbejde til værdi,” siger Jens Nyholm.

Vejen til succesfulde videnssamarbejder

  • På baggrund af erfaringerne fra 50 succesfulde videnssamarbejder har Reg Lab og Iris Group opstillet følgende anbefalinger til virksomheder og aktører i vækst- og erhvervsfremmesystemet:

  • Reservér midler til aktiviteter i ’før-fasen’, f.eks. i form af forprojekter til behovs- og potentialeafdækning.

  • Anvend en matchmaking-funktion som element i programmer og projekter, hvor virksomheder f.eks. kan få hjælp til at identificere de relevante fagmiljøer.

  • Øg fleksibiliteten i projekterne, så der er mulighed for at justere undervejs, herunder i partnerkredsen, hvis det kan styrke værdiskabelsen.

  • Stil krav om systematisk opfølgning og evaluering over for den enkelte virksomhed i alle projekter, både ved projektafslutning og 3-6 måneder efter.

  • Skab mulighed for løbende facilitering gennem hele projektet via en neutral tredjepart/vidensmediator.

Undersøgelsen har i alt identificeret 14 faktorer, der har betydning for succes før, under og efter et samarbejdsprojekt. Det er mundet ud i en række konkrete anbefalinger til erhvervsfremmeaktørerne, herunder at aktørerne bør fokusere langt mere på behovsafklaring og matchmaking mellem virksomhed og de rigtige vidensaktører. Se tekstboks.

Opgør med erhvervsfremmejunglen

Skal anbefalingerne føres ud i livet, kræver det imidlertid et opgør med det eksisterende system. Et eftersyn af erhvervsfremmesystemet, som konsulenthuset McKinsey landede i november sidste år, viser således, at systemet langtfra rummer den koordinering og behovsorientering, som Reg Lab-analysen anbefaler. Tværtimod viser eftersynet, at systemet har vokset sig stort og bureaukratisk og lider under dårlig koordinering mellem erhvervs- og innovationsfremmeaktørerne.

Som erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) kommenterer i en e-mail:

”Eftersynet af erhvervsfremmeindsatsen viser, at det er alt for svært for virksomhederne at finde rundt i indsatsen, og at virksomhederne derfor ikke får det udbytte af erhvervsfremmeindsatsen, som de burde.

I den sammenhæng tegner Reg Labs nye rapport konturerne af, hvordan virksomhederne får større udbytte af et samarbejde med vidensinstitutioner. Det vil bl.a. kræve bedre koordination mellem de aktører, der sorterer under Erhvervsministeriet, og dem, der sorterer under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som de fleste vidensinstitutioner hører under.

Brian Mikkelsen erkender, at der er behov for en bedre koordinering mellem de offentlige aktører i regeringens varslede forenkling af erhvervsfremmesystemet.

”En kommende reform bør sikre, at offentlige aktører ikke falder over hinanden og opdyrker overlappende indsatser. Det er virksomhederne ikke tjent med,” erklærer erhvervsministeren, der endnu ikke kan sætte en dato på et reformudspil.

Brian Mikkelsens kollega, uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), erklærer for sin del, at han tager Reg Lab-rapportens konklusioner til efterretning.

”Rapporten peger på nogle udfordringer og barrierer for samarbejdet mellem vidensinstitutioner og virksomheder. Det ser vi på i arbejdet med et nyt forsknings- og innovationspolitisk udspil, som jeg planlægger at offentliggøre til efteråret,” skriver Søren Pind i en e-mail.

LÆS OGSÅ: 

"Der skal ske noget, hvis vi skal overleve i den her branche"

Grøn vækst for fulde gardiner


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu