Terrorudvalg bliver holdt i kort politisk snor

Store dele af den politikudvikling, der foregår i Danmark, sker enten i lukkede rum med embedsmænd for bordenden eller i politisk nedsatte ”uafhængige” udvalg og kommissioner. Begge metoder kan være problematiske, påpeger Amnesty International og flere eksperter over for Mandag Morgen i kølvandet på regeringens ter­rorværnspakke. Når ansvaret for ny lovgivning placeres hos embedsmænd, stiger risikoen for, at relevante aktører som forskere, interesseorga­nisationer og erhvervsliv ikke bliver hørt. Ved at haste terrorværnspakkens 12 nye initiativer igen­nem uden partshøring og forudgående analyse af konsekvenserne spiller regeringen ifølge Amne­sty hasard med befolkningens retssikkerhed. Samtidig er politisk nedsatte såkaldt ”uafhæn­gige” kommissioner og udvalg typisk så begræn­set af snævre kommissorier og ministeriel sekre­tariatsbetjening, at betegnelsen ”uafhængig” ikke giver nogen mening. Netop nedsættelsen af et terrorudvalg, der har til opgave at se på, om den nuværende indsats mod terror er tilstrækkelig, er et af initiativerne i terrorværnspakken. Ifølge kommissoriet vil udvalget have en overvægt af embedsmænd, som per definition arbejder for ministerens dagsorden. ”Hvis du kun vælger folk, der er enige med dig selv, for at få de svar, du gerne vil høre, så er der slet ikke tale om en kommission, men om et kampagnehold forklædt som analyse­enhed,” siger professor i statskundskab Peter Munk Christiansen.

Regeringen har haft så travlt med at lancere sin nye terrorpakke i kølvandet på angrebene i Paris og København, at analysen, der skal ligge til grund for det hele, bliver foretaget, mens det nye terrorværn udvikles. Det betyder, at løsningen på problemerne bliver lanceret, før man ved, hvad problemerne er. Det risikerer både at gå ud over borgernes retssikkerhed og kvaliteten af den nye lovgivning, advarer eksperter.

Sagen er det seneste eksempel på, at der er brug for bedre måder at udvikle politik på end at nedsætte kommissioner og udvalg, der på kort tid skal komme med analyser og anbefalinger i et højspændt politisk klima under dække af at arbejde politisk uafhængigt.

Efter terrorangrebet i Paris i januar iværksatte regeringen et gennemsyn af Danmarks terrorberedskab, og med angrebene mod Krudttønden og synagogen i København for få uger siden blev der sat turbo på arbejdet. Kun tre dage senere kunne regeringstoppen vise politisk handlekraft ved at præsentere 12 initiativer i en ny terrorværnspakke, som allerede er blevet lagt på forhandlingsbordet over for oppositionen.

Login